دانلود رایگان


مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 145 صفحه چکیده: در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنر

دانلود رایگان مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویهنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 145 صفحه چکیده:در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی مصنوعات طلا، نقره، برنج و مس ابعاد وسیعی داشت. از ویژگی های آثار فلزی این دوره، طرح و فرم شمعدانهای بسیار حجیم و سنگین در قرن هشتم و نهم هجری جای خود را به ظرافت شکل و خطی داده است؛ که به زبان فارسی اعم از اشعار عرفانی و نام ائمه به خصوص نام حضرت علی(ع) به تنهای و یا در کنار الله و محمد(ص)، دعا در مدح دوازده امام وقسمت هایی از دعای پر فیض ناد علی در این دوره دیده می شود. کتیبه های موجود بر بدنه آنها عموماً به خط ثلث و نسخ و نستعلیق است. ما در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی، بنیادی به بررسی شمعدان ها و قندیل ها پرداخته ایم. کلمات کلیدی: دوره صفویه، هنر فلز کاری، تزیین، فرم ومحتوا، شمعدان، قندیل، آلات روشنایی فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه ‌نفصل اول: کلیات تحقیق 1۱-۱ شرحموضوع 2۱-۲ بیانسوالاتدرتحقیق 2۱-۳ اهدافواهمیتانجامتحقیق 2۱-۴ روشانجامتحقیق 2۱-۵ پیشینهتحقیق 2۱-۶ مشکلاتپیشرو 3۱-۷ جامعه آماری ۳فصل دوم: تاریخچه فلزکاری پس از اسلام تا دوره ی صفوی 4۲-۱ فلزکاریقروناولیه۵۲-۲ فلزکاریدردورانسلجوقیان 8۲-۲-۱ انواع صنایع فلزکاری دوره سلجوقی 11۲-۳ فلزکاریدردورانموصل 14۲-۳-۱شمعدانابنفتوحموصلی 15۲-۴ فلزکاریدورانمغولوایلخانی 18۲-۵ هنرفلزکاریدرخراسان 21۲-۶- فلزکاریدورانتیموری 22۲-۷ فلزکاری دوره صفویه 27فصل سوم: بررسی فن تزئینات فلزات و کتیبه شناسی 31۳-۱ انواعفلزاتاستفادهشدهدردورانباستان 32۳-۲ تکنیکهایساختوشکلدهیاشیاءفلزیایراندردوراناسلامی 32۳-۲-۱ قالبگیرییاریختهگری 32۳-۲-۱-۱ قالبروباز 33۳-۲-۱-۲ قالببستهیادوکفه 33۳-۲- ۲ کندهکاری۳۳۳-۲-۳ قلمزنیوحکاکی 34۳-۲-۴ فلزکوبییاترصیعکاری 34۳-۲-۵ سیاهقلم 35۳-۲-۶ میناکاری 36۳-۲-۷ مشبککاری 36 ۳-۴ نقوشتزئینیدرهنرفلزکاریدوراناسلامی۳۷۳-۴-۱ تزئیناتنقوشهندسی 37۳-۴-۲ تزئیناتنقوشگیاهییانباتی 39۳-۴-۳ تزئیناتنقوشانسانی 40۳-۴-۴ تزئیناتنقوشحیوانیوموجوداتافسانهای 40۳-۴-۴-۱ شیر 42۳-۴-۵ تزئیناتنقوشکتیبهای 43۳-۴-۵-۱ خطکوفی 43۴-۳-۵-۲خطثلث 44۳-۴-۵-۳ خطنستعلیق 45فصل چهارم: ادبیات قندیل¬ها و شمعدانهای دوران صفویه 46۴-۱ تاریخچهرواج‌،ساخت‌واستفاده‌ازچراغ‌درجهان‌اسلام‌ 47۴-۲ افسانه‌هاییدرموردچراغ 47۴-۳ نگاهیبهمفهومنوردرفرهنگاسلامی 47۴-۴ بررسیلغویمشکات 48۴-۵ مفهومچراغوقندیل 48۴-۶ قندیلدرادبیاتفارسی ۴۸۴-۷ ساختاروجنسقنديل ها ۴۹۴-۷-۱ قنديلهايفلزي 50۴ – ۸ شمعدانها 51فصل پنجم: بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬ها و شمعدانهای دوران صفوی 54۵-۱ بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬های دوره صفویه 55۵-۲ بررسینمونههاییازشمعدانهایدورهصفوی 67فصل ششم: نتیجه گیری 123نتیجهگیری 124منابعومأخذ 126چکیده انگلیسی 129

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه


رابطه فرم و محتوا


تزیینات شمعدان ها


قندیل های دوره صفویه


شمعدان


قندیل


پایان نامه ارشد هنر


دانشکده هنر اردکان


پایان نامه ارشد پژوهش هنرمطالعه


رابطه


فرم


و


محتوا


در


تزیینات


شمعدان


ها


وقندیل


های


دوره


صفویه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌های سبک های نگرش - دانلود پایان نامه ها

عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه (بیشتر…) By مدیر سایت , 1 ماه ago

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور در چهره پردازی. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور در چهره پردازی تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

علوم پایه Archives - پایگاه علمی پژوهشی علیفر

پژوهش حاضر، اولین مطالعه آنالیز مولکولی ژن Pvama-1 در سویه های ایرانی می باشد که می توان از این نتایج برای تولید پروتئین نوترکیب و …

دانلود رساله مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها ...

دانلود رساله مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه mohammadi morteza 3 سال ago چکیده:

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اندیشه های هرمنوتیکی تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش های سمینار ...

پایان نامه استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به ...

دانشگاه شهرکر دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی مواد گرایش سرامیک عنوان پایان نامه: استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین در سیمان استاد راهنما : دکتر محمدرضا نیلفروشان ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور در نگارگری. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور در نگارگری تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

بایگانی‌ها دوره صفویه ⋆ memaribana.com

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه mohammadi morteza 2 سال ago چکیده: در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد.

دانلود پایان نامه رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ...

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه; دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل چند معیاره مبتنی بر gis برای مکان یابی بیمارستان

پایان‌نامه: مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزئینات شمعدان ها ...

در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه چکیده: در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد.

پایان نامه مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف ...

دانشکده دامپزشکی بخش پاتوبیولوژی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف رشدلاروی درنماتود پارابرونما اسکریابینی درگوسفندان و بزان کشتارگاه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد: خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه پایان نامه کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه استاد راهنما: دکتر نصر­الله تسلیمی استاد مشاور: دکترمجید­رضا مقنی­پور (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

پایان نامه استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به ...

دانشگاه شهرکر دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی مواد گرایش سرامیک عنوان پایان نامه: استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین در سیمان استاد راهنما : دکتر محمدرضا نیلفروشان ...

دانلود پایان نامه حقوق : بررسی فعالیت نظامی دولت ها در ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه; پایان نامه رشته زیست شناسی با موضوع آلودگی هوا

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ویژگی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ویژگی های جغرافیایی. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ویژگی های جغرافیایی تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها ...

بررسی مولفه های تعاملی فرم و متن در ساختار زیباشناسانه ...

آنچه نگاره های ایران رادرکنار دیگر ویژگیهایش متمایز از نقاشی های هم عصر خود و حتی پس از آن معرفی می نماید، نوع نگرش هنرمند در شرح موضوعاتی با بنمایه های تخیلی،افسانه ای، تغزلی و تاریخی و تعامل زیباشناختی میان متن و فرم ...

بایگانی‌های نسق - دانلود پایان نامه ها

عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

سرطان - پایان نامه ها و تزهای ...

سرطان دومین عامل کشنده در ایالات متحده است(Hoyer DL,et al. 2005)توجه به سرطان به دلیل وجود مسیرهای سیگنال دهی مشترک بین سلول های جنینی و سلول های سرطانی می تواند چشم اندازی در شناخت پتانسیل سلول ها در ...

پایان‌نامه: مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزئینات شمعدان ها ...

در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ویژگی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ویژگی های جغرافیایی. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ویژگی های جغرافیایی تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها ...

طراحی سیستم آبیاری بارانی برای گیاه پنبه شهرستان گرگان

فایل GIS منطقه 1 تهران

دانلود پاورپوینت متغیرهای اندیس ‌دار یا زیرنویس ‌دار

دانلود پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

دانلود پاورپوینت درس نهم عربی پایه نهممطالعه و بررسي بادبندهای كابلی در سازه های فولادی

شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد

دانلود پاورپوینت پايداري اجتماعی در نواحی مسکونی

دانلود پروپوزال حقوق در مورد اجرای عین تعهد