دانلود رایگان


ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات برپایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 178 صفحه چکیده یکی از ابزارهای مناسب برای شناخت وضعيت شبکه های توزیع آب به عنوان یکی از سیستم های شریان حیاتی، شاخص قابلیت اعتماد است. یک دست

دانلود رایگان پایان نامه ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکینوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 178 صفحه چکیدهیکی از ابزارهای مناسب برای شناخت وضعيت شبکه های توزیع آب به عنوان یکی از سیستم های شریان حیاتی، شاخص قابلیت اعتماد است. یک دسته روش‌ دیگر که به علت وجود پارامترهای زیاد سیستم‌های شریان حیاتی مناسب تر است، استفاده از مفهوم تئوری آنتروپی اطلاعات شانون و تعیین شاخص درجه افزونگی شبکه است. درکارهای انجام شده بر روی درجه افزونگی شبکه های توزیع آب معمولاً اثر همزمان پارامترهای هیدرولیکی و مکانیکی لحاظ نمی شود. به همین منظور در این مطالعه یک معیار اصلاح شده بر اساس مفهوم آنتروپی اطلاعات برای ارزیابی سطح خدمت رسانی شبکه های توزیع آب ارائه شده است. به طوری که در این رابطه به طور همزمان اثر عدم قطعیت های هیدرولیکی (مانند میزان جریان در لوله ها) و عدم قطعیت های مکانیکی (مانند احتمال گسیختگی خطوط جریان) لحاظ شده باشد. برای این منظور، پس از بررسی تأثیر انواع روش های وزن‌دار نمودن تابع آنتروپی بر روی نوع رفتار تابع، ضریبی به صورت نسبت نیاز گره مصرف به نرخ جریان تمام لینک های شبکه تعریف شده است. با وزن‌دار نمودن مناسب تابع آنتروپی هیدرولیکی موجود در ادبیات فنی، تأثیر توالی و نحوه اتصال گره های مصرف به گره‌های چشمه در رابطه پیشنهادی دیده شده است. صحت رفتار تابع پیشنهادی به کمک مثال‌هایی با پیکره‌بندی‌های متفاوت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای لحاظ نمودن اثر احتمال عدم خدمت‌رسانی لینک ها نیز از مفهوم آنتروپی شرطی استفاده شده است. بدین صورت که یک تابع جریمه بر اساس احتمال گسیختگی هر یک از لینک ها تحت یک سناریوی خطر مشخص تعریف می‌شود و این تابع جریمه به صورت مناسب در تابع آنتروپی هیدرولیکی اعمال می‌گردد. در این حالت نیز با در نظر گرفتن حالات حدی مختلف و مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج مورد انتظار، صحت رفتار تابع آنتروپی پیشنهادی بررسی شده است.به کمک رابطه آنتروپی پیشنهادی نحوه عملکرد تعدادی شبکه توزیع آب نمونه، از شبکه های ساده درختی تا شبکه‌های حلقه ای پیچیده، بررسی شده است تا صحت نتایج حاصل از رابطه پیشنهادی در ارزیابی عملکرد کلی شبکه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته باشد. در ادامه، نتایج حاصل از رابطه آنتروپی پیشنهادی با نتایج حاصل از روابط کلاسیک محاسبه قابلیت اعتماد شبکه های توزیع آب برای تعدادی شبکه با گره‌های مصرف و چشمه یکسان ولی پیکره‌بندی‌های مختلف مقایسه گردیده و کارایی شاخص پیشنهادی هم جهت دستیابی به پیکره بندی بهینه هیدرولیکی برای یک شبکه آب جدید و هم انتخاب بهترین برنامه ریزی برای کاهش خسارت در یک شبکه موجود در برابر خطرات مختلف طبیعی یا ساخته دست انسان، نشان داده شده است. به عنوان یک مثال واقعی رفتار شبکه توزیع آب شهر کوبه نیز بر اساس رابطه پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از مهمترین مزایای روش پیشنهادی می توان به سادگی بسیار بیشتر این روش نسبت به سایر روش های موجود برای تعیین قابلیت اعتماد شبکه‌ها و تعیین بهترین پیکره‌بندی اشاره نمود. این در حالی است که در این روش پیشنهادی به طور همزمان عدم قطعیت های هیدرولیکی و مکانیکی نیز لحاظ شده است.از آنجا که پارامترهای مشخصه شبکه مانند میزان نیاز گره های مصرف یا میزان احتمال عدم خدمت رسانی لینک ها و غیره، خود نیز دارای عدم قطعیت می باشند، در بخش پایانی پایان‌نامه به کمک ریاضیات فازی و مفهوم فازی- آنتروپی به بررسی میزان حساسیت نتایج حاصل به این‌گونه عدم قطعیت ها پرداخته شده است. در این بخش نشان داده شده است که وجود عدم قطعیت در برخی پارامترها، همچون میزان نیاز برخی گره های مصرف، می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی میزان اطمینان به نتایج حاصل داشته باشد در حالی که وجود عدم قطعیت در برخی پارامترهای دیگر تأثیر زیادی روی تغییرات نتایج ندارد. در نتیجه به کمک این روش می توان پارامترهای حساس بر روی عملکرد شبکه را نیز شناسایی نمود.واژگان کلیدی: توزیع آب، روش آنتروپی فهرست مطالبفهرست مطالب ‌بفهرست اشکال ‌دفهرست جداول ‌ط۱- مقدمه 1۱-۱- زمینه تحقیق 3۱-۲- بیان مسئله 4۱-۳- لزوم انجام تحقیق 6۱-۳-۱- چالشهای پیش رو 7۱-۳-۲- راهکارها و اهداف 8۱-۳-۳- مراحل تحقیق حاضر 9۲- مبانی نظری تحلیل قابلیت اعتماد شبکهها 10۲-۱- مقدمه 11۲-۲- تئوری قابلیت اعتماد 11۲-۳- تحلیل قابلیت اعتماد سیستم‌ها 16۲-۴- مروری بر کارهای انجام گرفته بر روی تحلیل قابلیت اعتماد سیستم‌ها 21۲-۵- مروری بر کارهای انجام شده بر روی قابلیت اعتماد امکانی 22۲-۶- مروری بر کارهای انجام شده درباره قابلیت اعتماد شریان‌های حیاتی 26۲-۷- مطالعات انجام شده در زمینه قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب 29۳- مفهوم آنتروپی و درجه افزونگی 39۳-۱- مقدمه 40۳-۲- آنتروپی اطلاعات برای شبکه‌های توزیع آب 40۳-۳- شاخص نامعینی مکانیکی برای سیستم‌های شریان حیاتی 44۳-۴- آنتروپی هیدرولیکی برای سیستم‌های شریان حیاتی 58۳-۵- بحث پیرامون تابع آنتروپی پیشنهادی توسطT&T 65۴- تابع آنتروپی پیشنهادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های هیدرولیکی و مکانیکی 70۴-۱- مقدمه 71۴-۲- وارد نمودن تأثیر پیکره‌بندی و ترتیب ارتباطات گره‌های نیاز در ارزیابی خدمت‌پذیری شبکه 71۴-۳- در نظر گرفتن احتمال عدم خدمت‌رسانی لینک‌ها در ارزیابی خدمت‌پذیری شبکه 74۴-۴- بررسی رفتار تابع آنتروپی پیشنهادی در شبکه‌های موازی و شبکه‌های سری 76۴-۵- کاربرد تابع آنتروپی پیشنهادی برای شبکه حلقوی 85۴-۶- تحلیل حساسیت نتایج آنتروپی شبکه 94۴-۷- بررسی عملکرد یک شبکه با دو حلقه بر اساس تابع آنتروپی پیشنهادی 98۴-۸- بررسی تأثیر شکل حلقه‌ها در عملکرد یک شبکه دو حلقه‌ای بر اساس تابع آنتروپی پیشنهادی 110۴-۹- بررسی رابطه بین تابع آنتروپی پیشنهادی و قابلیت اعتماد شبکه توزیع آب 119۴-۱۰- ارزیابی خدمت‌رسانی شبکه توزیع آب شهر کوبه به کمک رابطه آنتروپی پیشنهادی 124۵- محاسبه آنتروپی شبکه بر اساس متغیرهای فازی 130۵-۱- مقدمه 131۵-۲- مجموعه‌های فازی جهت مدلسازی عدم قطعیت‌های امکانی 132۵-۳- بررسی تأثیر تغییرات قطر لوله بر روی خواص هیدرولیکی شبکه توزیع آب 137۵-۴- مدل‌سازی تغییرات قطر لوله به صورت فازی و محاسبه آنتروپی شبکه 142۵-۵- مدل‌سازی تغییرات نیاز گره‌های مصرف به صورت فازی و محاسبه آنتروپی شبکه 144۵-۶- مدل‌سازی احتمال عدم خدمت‌رسانی لوله‌ها به صورت فازی و محاسبه آنتروپی شبکه 146۶- نتایج و پیشنهادات 149۶-۱- نتایج 150۶-۲- پیشنهادات 153مراجع 155مطالب مرتبط با این مطلب را در لینک های زیر مشاهده کنید آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تراکم (compaction) در قالب فایل word کاملا قابل ویرایش همراه با شکل آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش بررسی تغییرات رطوبتی خاک حدود اتربرگ حد خمیری PL درقالب فایلword آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش بررسی تغییرات رطوبتی خاک حدود اتربرگ حد روانی در قالب فایل word آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تعیین درصد رطوبت طبیعی خاک در قالب فایل word در 11 صفحه قابل ویرایش پاورپوینت اصول مهندسی ژئوتکنیک - مکانیک خاک در 128 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر فایل ورد word بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای کد(E) پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان هیدرولیکی پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش هم ارز ماسه (SE) در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش دانه بندی ماسه در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش غلظت خمیر نرمال سیمان هیدرولیکی در 16 اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مدول نرمی ماسه (FM) در 15 اسلاید کاملا قابل ویرایش با شکل پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش دانه بندی شن در 18 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مقاومت خمشی ملات ماسه سیمان در 18 اسلاید کاملا قابل ویرایش پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش درصد جذب آب (درصد رطوبت) ماسه در 12 اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش اسلامپ بتن در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش نمونه گیری قالب مکعبی و قالب سیلندری یا استوانه ای پاورپوینت مجموعه آزمایش های تکنولوژی بتن در 35 اسلاید قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر نمونه سوالات امتحانی تشریحی تکنولوژی بتن به صورت فایل word کاملا قابل ویرایش جزوه درسی دانشگاهی تکنولوژی بتن

پایان نامه ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی


ارزیابی شبکه توزیع آب


شبکه توزیع آب


آنتروپی اطلاعات


قطعیت های مکانیک


هیدرولیکی


مهندسی عمران


زلزله


پایان نامه ارشد زلزلهارزیابی


شبکه


های


توزیع


آب


با


استفاده


از


روش


آنتروپی


اطلاعات


برپایه


عدم


قطعیت


های


مکانیکی


و


هیدرولیکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران - نمایه کلیدواژه ها

ابر آب‌گریز تولید نانوذره های اکسید فلزی عامل دار با خاصیت ابرآب‌گریزی به وسیله ی اصلاح شیمی سطح باn -تری اتوکسی سایلیل پروپیل اولئامید [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 73-82]; ابر خازن ساخت ابرخازن با استفاده از نانو کامپوزیت ...

پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران که آبان ماه امسال در کرمان در دانشگاه باهنر برگزار شده بود، در سایت درج گردید. این کنفرانس مشتمل بر 237 مقاله (البته با 2 مقاله تکراری که عمدا حذف نگردید) بوده و در 2023 صفحه ارائه ...

پایان نامه با موضوع عمران سازه های هیدرولیکی :: دانلود ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران گرایش :زلزله عنوان : ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی

اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، مهر ...

ارزیابی میزان آلودگی آرسنیک و آنتیموان با استفاده از داده های ژیوشیمیایی و تحلیل های آماری در ورقه 1:100000 زمین شناختی تخت سلیمان

معرفی تمامی مدل ها و نرم افزارهای منابع آب زیرزمینی ...

یک برنامه کامپیوتری برای تفسیر توزیع سنی آب زیرزمینی از داده های ردیاب زیست محیطی با استفاده از مدل پارامتری است. UCODE_2014 (DOS/UNIX) Version 1.004, 2016/02/18. یک کد کامپیوتری برای مدل سازی معکوس (واسنجی) است.

پایان نامه ارشد:ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از ...

ارزیابی شبکه های توزیع آب با بهره گرفتن از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی استاد راهنما دکتر محمود حسینی تابستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

آموزش طراحی شبکه انتقال و توزیع آب با واترجمز - آموزش های ...

معرفی محصول این محصول آموزشی در ارتباط با آموزش نرم‌افزار واتر جمز و طراحی شبکه آب رسانی شهری است. طراحی شبکه آبرسانی به صورت حلقوی انجام می‌شود. ضوابط و الزامات طراحی شبکه‌های آب رسانی در نشریه ۳-۱۱۷ به تفکیک ذکر شده ...

دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، بهمن ۱۳۸۷

فراخوان ارسال مقاله دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، بهمن ۱۳۸۷

مجله آب و فاضلاب - نمایه نویسندگان

ابراهیم آبادی، غلامرضا تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 1-14]; ابراهیم پور، رضا پیش‌بینی نرخ برگشت لجن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب ...

مکان‌یابی احداث سازه‌های پخش سیلاب برای تغذیۀ منابع آب‌های ...

'مکان‌یابی احداث سازه‌های پخش سیلاب برای تغذیۀ منابع آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره (مطالعۀ موردی:حوضۀ شهرک صنعتی اشتهارد)', اکوهیدرولوژی, 5(4), pp. 1371-1384. doi: 10.22059/ije.2018.271197.1001

مقاله اولویت بندی بازسازی شبکه توزیع آب شهری با استفاده از ...

بدین منظور مدلی برای الویت بندی بازسازی شبکه توزیع آب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (ahp) که یکی از روش های کارا و پر کاربرد تصمیم گیری چند معیاره است ساخته می شود. برای ساخت این مدل 10 معیار ...

پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران که آبان ماه امسال در کرمان در دانشگاه باهنر برگزار شده بود، در سایت درج گردید. این کنفرانس مشتمل بر 237 مقاله (البته با 2 مقاله تکراری که عمدا حذف نگردید) بوده و در 2023 صفحه ارائه ...

بایگانی‌های رساله دکتری ادبیات - دانلود پایان نامه ها

عنوان : ارزیابی شبکه های توزیع آب با بهره گرفتن از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی

روش های توزیع : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران گرایش :زلزله عنوان : ارزیابی شبکه های توزیع آب با بهره گرفتن از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی

مقاله اولویت بندی بازسازی شبکه توزیع آب شهری با استفاده از ...

بدین منظور مدلی برای الویت بندی بازسازی شبکه توزیع آب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (ahp) که یکی از روش های کارا و پر کاربرد تصمیم گیری چند معیاره است ساخته می شود. برای ساخت این مدل 10 معیار ...

بررسی روند نشت آب با استفاده از روش شبکه شکستگی‌های مجزا ...

ملکی‌پور الهام، امامی عنایت، مشرفی فر محمدرضا، اجل لوییان رسول. بررسی روند نشت آب با استفاده از روش شبکه شکستگی‌های مجزا (مطالعه موردی: تونل گردنه رُخ). مهندسی عمران مدرس. 1399; 20 (1) :117-130

مقایسه روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سطح ...

در بررسی مسائل ژئوهیدرولوژى تغییرات سطح ایستابى از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین تحقیق و پژوهش در تخمین نقاط فاقد اطلاعات ضروری می باشد. یکی از روشهای مهم در برآورد سطح ایستابی آبهای زیرزمینی درون یابی است.

ارزیابی معیارهای تأثیرگذار در اولویت‌بندی برخی شبکه‌های ...

کمبود منابع آب آبیاری و توزیع نابرابر آب و خاک در مناطق کشاورزی ایران، از جمله حوضة کرخه، چالش مهمی است که باعث ایجاد رقابت بین مصرف‎کنندگان آب می‎شود. بنابراین، با تقاضای رو به رشد منابع آب، اولویت‌بندی تخصیص آب در ...

بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل استفاده

۳ ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیار های معدنی و نرم افزارهای flax,udec 1 ۱۱۱ ۴ استفاده از روشهای بهینه سازی درسیستم گسیل و پایش ماشین آلات مربوط به حمل و نقل در معادن ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

بررسی شاخص های هیدرولیکی بر روی طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری (مطالعه موردی: شهرستان نهبندان) روندیابی سیل دررودخانه با روش ماسکینگام دوخطی و تعیین پارامترها با استفاده از ...

ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی بهینه تحویل آب در شبکه آبیاری ...

احیای دریاچة ارومیه نیازمند افزایش بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری است. در تحقیق حاضر، عملکرد تحویل آب در شبکة آبیاری زرینه‌رود در حوضة دریاچة ارومیه ارزیابی و الگوی بهینه ارائه شد. داده‌های انشعابات اصلی ساحل چپ ...

یک مدل تلفیقی جامع برای محاسبه و مدیریت نشت در شبکه‌های ...

نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری، عامل اتلاف آب و خسار‌ت‌های اقتصادی زیادی است. در این مقاله با استفاده از قابلیت‌های مدل تحلیل هیدرولیکی Epanet2.10، روش جدیدی در محاسبه میزان نشت گره ها و لوله‌ها در شبکه‌های توزیع آب شهری ...

دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، بهمن ۱۳۸۷

فراخوان ارسال مقاله دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، بهمن ۱۳۸۷

انواع شبکه های توزیع

من سهراب رجبی فارغ التحصیل برق مهندسی شبکه های انتقال و توزیع دانشگاه آزاد واحد آشتیان هستم . خوشحال میشیم در مورد مسائل برق با همه برقیها در ارتباط باشم از بازدیدتون ممنون و سپاسگذارم.

هوشمندی به شبکه توزیع و انتقال آب تزریق می‌شود

شیر آب گشوده می‌شود و آب زلال و تصفیه شده به بیرون سرازیر می گردد. این قطرات حیات بخش برای اینکه به صورت بهداشتی به دست مشترکین برسد، مسیری طولانی و پرپیچ و خم را گذرانده‌ و با هزینه های گزافی به محل مصرف رسیده اند.

بررسی روند نشت آب با استفاده از روش شبکه شکستگی‌های مجزا ...

ملکی‌پور الهام، امامی عنایت، مشرفی فر محمدرضا، اجل لوییان رسول. بررسی روند نشت آب با استفاده از روش شبکه شکستگی‌های مجزا (مطالعه موردی: تونل گردنه رُخ). مهندسی عمران مدرس. 1399; 20 (1) :117-130

همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

همانطور که قول داده بودیم، امروز مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی به جمع مجموعه مقالات سایت پیوست. این کنفرانس که به همت دانشگاه شهید چمران اهواز 12-14 اردیبهشت ماه 1385 برگزار شده است، شامل 258 ...

بایگانی‌های ارشد عمران سازه های هیدرولیکی - دانلود پایان ...

عنوان : ارزیابی شبکه های توزیع آب با بهره گرفتن از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی

ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی بهینه تحویل آب در شبکه آبیاری ...

احیای دریاچة ارومیه نیازمند افزایش بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری است. در تحقیق حاضر، عملکرد تحویل آب در شبکة آبیاری زرینه‌رود در حوضة دریاچة ارومیه ارزیابی و الگوی بهینه ارائه شد. داده‌های انشعابات اصلی ساحل چپ ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد سازه ...

این پدیده به صورت گسترش خرابی در یک سازه از یک المان به المان دیگر به طوری که در نهایت منجر به خرابی کل سازه و با بخش عمده ای از آن می شود، تعریف می شود. یکی از روش های ارزیابی پتانسیل وقوع ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

بررسی شاخص های هیدرولیکی بر روی طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری (مطالعه موردی: شهرستان نهبندان) روندیابی سیل دررودخانه با روش ماسکینگام دوخطی و تعیین پارامترها با استفاده از ...

ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش - دانلود رایگان

ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکیچکیده Q (x)24 1-1- زمینه تحقیق 1-2- بیان مسئله 1-3-لزوم انجام تحقیق 1-3-1- چالش­های پیش رو

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

پایان نامه ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی ... معاملات بلوک بر نوسانات قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه مرتبط با ...

مدیریت توزیع آب در شبکه‌های آبیاری و تخصیص الگوی کشت به ...

در سیستم‌های سنتی آبیاری و بهره‌برداری از منابع آبی، به‌خصوص منابع آب ذخیره‌شده پشت سدها، مدیریت نامناسب توزیع آب، سبب ضعف عملکرد پروژه‌های آبیاری و افزایش تلفات بهره‌برداری می‌شود. در این راستا، استفاده از روش ...

ارزیابی سازه های کنترل و تنظیم شبکه اصلی آبیاری شیب آب با ...

کاربرد مدل های hec-ras و mike-۱۱ در شبیه سازی جریان در کانال های آبیاری با شبیه سازی جریان آب در کانال ها و شبکه های آبیاری می توان برخی از علل عملکرد ضعیف این سیستم ها را پیدا و راه حل مناسب را پیشنهاد کرد.

مقاله بهینه سازی دو معیاره شبکه توزیع آب به کمک الگوریتم ...

با توجه به گسترش شهرنشینی و ایجاد شهرک های جدید و گسترش شبکه های توزیع آب کاهش هزینه اجرایی این شبکه ها مهم خواهد بود. با توجه به اینکه تامین فشار منا... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

روش های توزیع : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران گرایش :زلزله عنوان : ارزیابی شبکه های توزیع آب با بهره گرفتن از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی

مقایسه روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سطح ...

در بررسی مسائل ژئوهیدرولوژى تغییرات سطح ایستابى از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین تحقیق و پژوهش در تخمین نقاط فاقد اطلاعات ضروری می باشد. یکی از روشهای مهم در برآورد سطح ایستابی آبهای زیرزمینی درون یابی است.

ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی ...

در إین مقاله با استفاده از اطلأعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و ...

پروپوزال آماده رشته فنی و مهندسی بایگانی - صفحه 2 از 24 ...

دانلود پروپوزال آماده: : ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و ...

روزنامه نگاری در هندوستان

توسعه یک مدل عصبی خودبازگشتی برای تحلیل تاریخچه زمانی سیستم سد قوسی و مخزن

نمونه سوالات آزمون تعمیرکار پکیج شوفاژ دیواری گازی(فنی و حرفه ای)

دانلود کتاب 400 ترانه عاشقانه

دانلود پاورپوینت درس هفتم عربی هشتم

پایان نامه تاثير مستی ارادی بر مسئوليت كيفریدانلود مقاله علایم کمبود یا زیاد بود عناصر غذایی در باغ

تحقیق رأی گیری اکترونیکی مبتنی بر شبکه های مخلوط

پیشینه تحقیق بازاریابی سبز