دانلود رایگان


طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی باغ فرهنگسراي هنر هاي بومی (با رویکرد پایداري ارزش ها و هنر هاي محلی نمونه موردي محله دخانیات شهر ساري) نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 88 صفحه چکیده مقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسراي هنرهاي بومی جهت زنده نگه داشتن فرهنگ غنی استان مازندران و بالا بردن کیفیت کال

دانلود رایگان طراحی باغ فرهنگسراي هنر هاي بومی (با رویکرد پایداري ارزش ها و هنر هاي محلی نمونه موردي محله دخانیات شهر ساري)نوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 88 صفحه چکیدهمقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسراي هنرهاي بومی جهت زنده نگه داشتن فرهنگ غنی استان مازندران و بالا بردن کیفیت کالبدي منطقه میباشد. رهنمودها و معیارهاي طراحی معماري باغ- فرهنگسراي هنرهاي بومی جهت معرفی فرهنگ و هنر به ویژه در مراسم و اعیاد این منطقه وهمچنین برگزاري کلاسهاي آموزشی و فروش محصولات بومی میباشد. در طراحی مجموعه سعی بر آن بوده تا از روشهاي باغ سازي دوره صفویه که نمونهاي از آن در شهرستان بهشهر موجود میباشد و معماري بومی منطقه استفاده شود. همچنین از عناصري مانند پیوستگی بصري، محصوریت بصري، تضاد و تنوع، دید، خروجی و ورودي، منظرسازي که حس مکان و تعلق را افزایش میدهند نیز استفاده شده است. در طراحی کالبد فرهنگسرا سعی بر آن بوده یادآور ارزشهاي فرهنگ ایرانی و معماري بومی منطقه باشد و بتواند پاسخگوي نیاز هاي آن باشد. براي انجام مطالعات میدانی، چند فرهنگسرا در ایران و جهان با توجه به شرایط محیطی و نوع معماري بررسی گردید و پس از تحلیل ، مقایسه و جمع بندي نتایج به دست آمده از مطالعات نظري و میدانی، طرح مورد نظر ارائه گردیده است.در ساختمان طراحی شده در این پایان نامه از معماري سنتی بهره گرفته شده است و نمادهاي فرهنگی معماري گذشته مانند جلوخان، حیاط مرکزي، نماي ساده و بدون تزئینات در بیرون و … در آن رعایت شده است. این فرهنگسرا به شکل مجموعه اي از ساختمان هاي کوچک و کم ارتفاع در اطراف یک حیاط ساخته شده و این موضوع از معماري سنتی ایران و حیاط مرکزي اقتباس شده که ساختمان هاي اطراف به آن دید کامل یا نیم نگاهی دارند. استفاده از رنگها و سقفهاي شیبدار و تمامی این موارد به عنوان نماد فرهنگی و نشانه در ذهن بیننده باقی میماند و باعث ایجاد حس تعلق میشود. فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول:کلیات تحقیق۱- ۱- ضرورت طرح ۲ ۱-۲- بیان مسئله۲ ۱-۳- فرضیهها -۳ ۱-۴- اهداف تحقیق ۴ ۱-۵- پرسشهای تحقیق ۴ ۱-۶- جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق –۴ ۱-۷- روش تحقیق -۴ ۱-۸- پیشینه تحقیق-فصل دوم:شناخت موضوع طراحی۲- ۱- معماری و فرهنگ ۷ ۲- ۱- ۱- فرهنگ چیست؟ -۷ ۲- ۱- ۱- ۱- پیشینه واژه فرهنگ–۸ ۲- ۱- ۱-۲- ریشه واژه فرهنگ –۹ ۲- ۱- ۱-۳- معتای امروزی واژه فرهنگ از نظر بعضی از صاحب نظران –۰ ۱ ۲- ۱-۲- رابطه فرهنگ و معماری –۱ ۱ ۲- ۱-۳- کارکرد و مظاهر فرهنگ در معماری ۲ ۱ ۲- ۱-۴- الگوهای فرهنگی و نمودهای معماری -۶ ۱ ۲- ۱-۵- ارتباط بین الگوهای فرهنگی و معماری ۶ ۱ ۲- ۱-۵- ۱- اهمیت مفهوم شکل و فرم در معماری -۲۱ ۲- ۱-۵-۲- عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری-۲۱ ۲- ۱-۶- انحطاط معماری ایران ۲۲ ۲-۲- حس مکان –۲۴ ۲-۲- ۱- معنای حس مکان ۲۴ ۲-۲-۲- ارتباط بین فرهنگ و ایجاد حس مکان -۲۷ ۲-۲-۳- اهمیت حس مکان در ارتقای کیفیت فضای معماری -۲۷ ۲-۲-۴- عوامل شکل دهنده حس مکان ۲۸۲-۲-۴- ۱- عوامل موثر در تقویت حس مکان-۳۲ ۲-۳- باغ سازی ۳۴ ۲-۳- ۱- باغ ایرانی۳۴ ۲-۳- ۱- ۱- پیشینه تاریخی باغ در ایران –۳۵ ۲-۳- ۱-۲- ساختار و عناصر باغ ایرانی دردوران باستان ۳۶ ۲-۳- ۱-۳- انواع باغ های ایرانی -۳۹ ۲-۳- ۱-۴- اصول طراحی باغ ایرانی -۴۲ ۲-۳- ۱-۵- هماهنگی و سازگاری معماری و طبیعت –۴۵ ۲-۳- ۱-۶- ورودی در باغ ایرانی ۴۵ ۲-۳-۲- بررسی نقش باغ سازی در ارتقاء حس مکان در معماری و باغ سازی سنتی ایرانی –۴۸ ۲-۴- معماری و هنر در مازندران ۴۹ ۲-۴- ۱- هنرهای بومی و سنتی مازندران ۴۹ ۲-۴-۲- معماری سنتی و بومی مازندران ۵۰ ۲-۴-۳- باغ سازی در مازندران ۵۴ ۲-۴-۳- ۱- ویژگیهای باغسازی مازندران باتأکید بر عصر صفویه –۵۵ ۲-۵- نتیجه گیری –فصل سوم:نمونه موردی۳- ۱- فرهنگسرای خاوران (جوان)۶۳ ۳-۲- فرهنگسرای نیاوران –۷۰ ۳-۲- ۱- بررسی از نظر اقلیم –۲-۲-۳ ۳-۲-۳- سر در ورودی –۷۴ ۳-۲-۴- حیاط مرکزی ۵-۲-۳ ۳-۲-۶- بخش اداری -۷-۲-۳ ۳-۲-۸- سالن گوشه -مجسمهها -۸۴ ۳-۳- فرهنگسرای ملل (امیرکبیر)- ۳-۳- ۱- تاریخچه عمارت قیطریه–۸۷ ۳-۴- مرکزملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو -تاریخچه ۸۹ ۳-۴-۲- مشخصات ساختمان -۳-۴-۳ ۳-۵- مجموعه فرهنگی ژان ماری تجیبائوCentr Cultural Tjibaou Marie-jean) 94 3-5-معرفی سایت پروژه (شبه جزیره نیوکالدونیا) ۹۶ ۳-۵-۲- مسابقه طراحی –۹۷ ۳-۵-۳- تبدیل سازههای بومی به های تک- تک لایه ای -۹۸ ۳-۵-۴- فضای داخلی ۹۹ ۳-۶- معبد و موزه آکشاردهامتاریخچه ساخت بنا –۱ ۰ ۱ ۳-۶-۲- طرح ساختمان –۲ ۰ ۱ ۳-۷- نتیجه گیری –فصل چهارم: برنامه فیزیکی، ضوابط واستانداردها۴- ۱- مطالعه و تعیین عناصر اصلی مجموعه –۸ ۰ ۱ ۴-۲-حوزه اداری –۹ ۰ ۱ ۴-۲- ۱- اتاق مدیریت ۰ ۱ ۱ ۴-۲-۲- اتاق منشی -۰ ۱ ۱ ۴-۲-۳- اتاق معاون–۰ ۱ ۱ ۴-۲-۴- اتاق کارمندان اتاق جلسات ۲ ۱ ۱ ۴-۲-۷- اتاق رایانه –۲ ۱ ۱ ۴-۲-۸- آبدارخانه و سلف کارمندان –۹-۲-۴ ۴-۲- ۰ ۱- سرویس بهداشتی –۳ ۱ ۱ ۴-۳- حوزه آموزشی و کتابخانه -۴ ۱ ۱ ۴-۳- ۱- حوزه آموزشی –۴ ۱ ۱ ۴-۳- ۱- ۱- نور و روشنایی محیطهای آموزشی ۴-۳- ۱-۲- کلاسهای درس ۴-۳- ۱-۲- ۱- کلاسهای نظری ۴-۳- ۱-۲-۲- کلاسهای عملی ۴-۳- ۱-۲-۳- کلاس سمعی و بصری –۴-۳- ۱-۳- دفاتر کار اساتید و مربیان ۴ ۴-۳-۲- ۱- ساختار کلی کتابخانه ۴-۳-۲-۲- بخش نگهداری کتاب (مخزن) ۴-۳-۲-۳- نگهداری سایر منابع فارسی و لاتین –۴-۳-۲-۴- سایت کامپیوتر -۴-۳-۲-۵- سالن مطالعه حوزه نمایشگاه و آمفی تئاتر۴-۴- ۱- نمایشگاه ۴-۴- ۱- ۱- نورپردازی نمایشگاه -۴-۴- ۱-۲- سرویس بهداشتی نمایشگاه –۴-۴-۲- آمفی تئاتر –۴-۴-۲- ۱- بخش اداری سالن –۴-۴-۲-۲- فضای انتظار بیرونی -۴-۴-۲-۳- فضای انتظار داخلی (سرسرا) -۴-۴-۲-۴- سالن اصلی نمایش– ۴-۴-۲-۵- اتاق نور و صدا -۴-۴-۲-۶- پشت صحنه ۴-۴-۲-۷- اتاق کارگردان –۴-۴-۲-۸- پش اتاق استراحت گروه -۴-۴-۲-۹- اتاق گریم–۴-۴-۲- ۰ ۱- اتاق تعویض لباس -۴-۴-۲- ۱ ۱- اتاق مطالعه ۴-۴-۲-۳ ۱- سرویس بهداشتی–۳۱ ۱ ۴-۵- حوزه اطلاع رسانی و خدماتی -۴-۵- ۱- ورودی - ۴-۵-۲- قسمت نگهبانی–۴ ۴-۵-۵- چایخانه و تریا –۴ ۴-۵-۷- نماز خانه۹-۵-۴ ۴-۵- ۰ ۱- انبارهای عمومی -۴-۵- ۱ ۱- سرویس بهداشتی –فصل پنجم: مطالعات منطقهای وتحلیل سایت۵- ۱- شناخت وضعیت اقلیمی استان مازندران - ۱ ۵-۲- موقعیت جغرافیایی استان مازندران -۱ ۵-۳- دریای مازندران –۱ ۵-۴- عوامل مؤثر بر اقلیم استان مازندران -۴۳ ۱ ۵-۴- ۱- توده های هوایی مؤثر بر آب وهوای استان مازندران -۱ ۵-۴-۲- ناهمواری ها ۵-۴-۳- پوشش گیاهی استان مازندران -۴-۴-۵ ۱–۵-۴-۵ ۵-۵- تحلیل سایت -۱ ۵-۵- ۱- شناخت بستر طرح در مقیاس شهر-۱ ۵-۵-۲- ابعاد سایت -۱ ۵-۵-۳- عوارض سایت –۱ ۵-۵-۴- دسترسی سایت–۱ ۵-۵-۵- مکانیابی عناصر فرهنگسرا ۱ ۵-۵-۶- نظام ارتباطی ۷-۵-۵ ۵-۵-۸- تصویر انتزاعی طرح (پلان و حجم) ۵-۶- نتیجه گیری – ۵۲ ۱فصل ششم: روندطراحی ۶- ۱- روند طراحی مجموعه - ۵۴ ۱مراجع ۵۷ ۱فهرست پلانها پلان اندازه گذاری طبقه همکف پلان مبلمان طبقه همکف پلان اندازه گذاری طبقه اول پلان مبلمان طبقه اول نماها برش ها سایت پلان تصاویر

پایان نامه طراحی باغ فرهنگسراي هنر هاي بومی


دانلود پایان نامه طراحی باغ فرهنگسراي هنر هاي بومی


طراحی باغ فرهنگسراي هنر هاي بومی


فرهنگسرای هنر بومی


هنر بومی


فرهنگسرا


پایان نامه معماری


دانلود پایان نامهارشد معماری


پایان نامه رشته معماریطراحی


باغ


فرهنگسرای


هنر


های


بومی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رساله معماری طراحی باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی ...

طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی ... و اعیاد این منطقه و همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی و فروش محصولات بومی میباشد. در طراحی مجموعه سعی بر آن بوده تا از روشهای باغ سازی دوره صفویه که نمونهای از ...

معماری و طراحی فرهنگسرا در ایران با رویکرد فرهنگ و هنر ...

مقایسه تطبیقی مولفه های کالبدی موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در مجموعه های فرهنگی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر و فرهنگسرای نیاوران) طراحی مجموعه تفریحی گردشگری با رویکرد معماری بومی در ...

رساله ارشد طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد ...

طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی براي آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشهها و هنرهاي گوناگون مانند ...

رساله ارشد طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد ...

طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی براي آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشهها و هنرهاي گوناگون مانند ...

موضوعات جدید پایان نامه معماری :: موضوع پایان نامه ارشد معماری

بررسی ویژگی های باغ های چینی. طراحی باغ های اسپانیایی. طراحی هنرستان هنرهای زیبا با رویکرد معاصرسازی. طراحی دانشکده معماری با رویکرد زمینه گرایی کالبدی. طرح ریزی حمل و نقل پایدار درون شهری.

طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبزدر اردبیل

طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری پایدار در شهر اردبیل کالبد جامعه ریشه در فرهنگ، هنر و مولفه های تشکیل دهنده آنها دارد، معمولا آن چه در بررسی یک بنا به عنوان اثر معمارانه مورد توجه قرار می گیرد.

تحلیل موزه هنرهای معاصر تهران 41 اسلاید - تحلیل و بررسی ...

موقعیت و قرارگیری موزه : موزه هنرهای معاصر یکی از موزه های شهر تهران است. این موزه در سال ۱۳۵۶ خورشیدی به کوشش و ابتکار فرح پهلوی در گوشه غربـی پارک لاله و در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع ( به جز باغ تندیس ها ) بنا شد.

موضوع پایان نامه ارشد معماری :: موضوع پایان نامه ارشد معماری

موضوع پایان نامه ارشد معماری بررسی ویژگی های باغ های چینی. طراحی باغ های اسپانیایی. طراحی هنرستان هنرهای زیبا با رویکرد معاصرسازی. طراحی دانشکده معماری با رویکرد زمینه گرایی ...

معماری و طراحی فرهنگسرا در ایران با رویکرد فرهنگ و هنر ...

مقایسه تطبیقی مولفه های کالبدی موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در مجموعه های فرهنگی (نمونه موردی: موزه هنرهای معاصر و فرهنگسرای نیاوران) طراحی مجموعه تفریحی گردشگری با رویکرد معماری بومی در ...

بایگانی‌ها فرهنگسرای ملل (امیرکبیر) ⋆ memaribana.com

عنوان: طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد پایداری ارزش ها و هنر های محلی نمونه موردی: محله دخانیات شهر ساری) چکیده مقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت زنده نگه داشتن فرهنگ غنی ...

دانلود بررسی فرهنگسرای خاوران پاورپوینت :: معماری

پاورپوینت فرهنگسرای خاوران بخشی از مطالب: فرهنگسرای خاوران یکی از فرهنگسراهای تهران (منطقه۱۵) است و از مراکز فرهنگی شرق تهران محسوب می‌شود که در چهار بخش ساختمان اداری، بازارچه فرهنگ و هنر (به صورت روباز در وسط محوطه) و ...

تحلیل موزه هنرهای معاصر تهران 41 اسلاید - تحلیل و بررسی ...

موقعیت و قرارگیری موزه : موزه هنرهای معاصر یکی از موزه های شهر تهران است. این موزه در سال ۱۳۵۶ خورشیدی به کوشش و ابتکار فرح پهلوی در گوشه غربـی پارک لاله و در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع ( به جز باغ تندیس ها ) بنا شد.

فرهنگسرای نیاوران _ کامران دیبا

این شهر با ظرفیت جمعیتی بالغ بر ۳۰۰۰۰ نفر در راستای یک شاهراه اصلی ارتباطی طراحی شد.چهار راه‌ها میادین عمومی و محله‌های کوچک در اطراف آن شکل می‌گرفتند و وجود باغ‌ها و بازارها زندگی اجتماعی ...

موضوعات جدید پایان نامه معماری :: موضوع پایان نامه ارشد معماری

بررسی ویژگی های باغ های چینی. طراحی باغ های اسپانیایی. طراحی هنرستان هنرهای زیبا با رویکرد معاصرسازی. طراحی دانشکده معماری با رویکرد زمینه گرایی کالبدی. طرح ریزی حمل و نقل پایدار درون شهری.

پایان نامه های دانلودی رشته معماری - دانلود پایان نامه ...

دانلود پایان نامه طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی. دانلود پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

فرهنگسرای نیاوران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فرهنگسرای نیاوران مجموعه‌ای فرهنگی است در شمال شرقی تهران.این مجموعه در دههٔ ۱۳۵۰ توسط کامران دیبا طراحی شد. زیر بنای فرهنگسرای نیاوران ۱۱۰ هزار متر مربع است که در بخش‌هایی از یک باغ خصوصی که بدون استفاده مانده بود ...

دانلود مطالعات در مورد فرهنگسرا ( فرهنگسرای مهر جوان کرج ...

دانلود مطالعات در مورد فرهنگسرا ( فرهنگسرای مهر جوان کرج ), ظوابط و استاندارد های طراحی فرهنگسرا , دانلود نقشه فرهنگسرا ,مطالعات فرهنگسرا,ظوابط فرهنگسرا,دانلود نقشه اتوکد فرهنگسرا,دانلود پلان اتوکد فرهنگسرا,پلان ...

رساله ارشد معماری طراحی فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری ...

در رساله فرهنگسرای گرافیک با توجه به رسالت یک مجموعه فرهنگی و با در نظر گرفتن هنر و فرهنگ بومی منطقه نیاز دیدم برای ارتقاء سطح فرهنگی و رشد و بالندگی وجوه اجتماعی ، مردمان کشورم که از قدیم الایام از نظر فرهنگی بسیار غنی ...

رساله ارشد طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد ...

طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی براي آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشهها و هنرهاي گوناگون مانند ...

رساله ارشد طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد ...

موضوع رساله : طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد پایداری ارزش ها و هنر های محلی) نمونه موردی: محله دخانیات شهر ساری رشته: معماری معرفی کوتاه از پایان نامه طراحی باغ فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد پایداری ارزش ...

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی ...

طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد پایداری ارزش ها و هنر های محلی نمونه موردی: محله دخانیات شهر ساری) استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی حقیقت بین استاد مشاور:

بایگانی‌ها فرهنگسرای ملل (امیرکبیر) ⋆ memaribana.com

عنوان: طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد پایداری ارزش ها و هنر های محلی نمونه موردی: محله دخانیات شهر ساری) چکیده مقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت زنده نگه داشتن فرهنگ غنی ...

طراحی باغ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

طراحی باغ هنر و فرایند طراحی و ایجاد تصمیم برای ترکیب و کاشت باغ و منظره است. باغ یا به وسیلهٔ خودِ باغدار یا استاد با تجربه طراحی می‌شود. اکثر طراحان با تجربه باغ‌ها، در باغبانی، اصل و اساس طراحی و معماری کاشت را تعلیم ...

دانلود پاورپورینت نحوه کاربرد سیستم های مکان یاب جهانی (GPS) در کشاورزی

دانلود پاورپوینت فتوسنتز در شرایط دشوار زیست شناسی دوازدهم

دانلود پاورپوینت گرافن

دانلود پاورپوینت قانون و حقوق تجارت در 96 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس حقوق مدنی 4 در 42 اسلاید

دانلود پروپوزال حسابداری در مورد بررسی پیش بینی ورشکستگی مالی

بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه