دانلود رایگان


پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 171 صفحه چکیده خانه، اولین و مهم ترین فضایی است که آدمی احساس تعلق به مکان را در آن تجربه می کند. خانه مأمن تعامل روح و جسم آدمی است. هنگامی زندگی با تمامی ابعادش در خانه شکوفا می شود که امکان تحقق

دانلود رایگان طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهاننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 171 صفحهچکیدهخانه، اولین و مهم ترین فضایی است که آدمی احساس تعلق به مکان را در آن تجربه می کند. خانه مأمن تعامل روح و جسم آدمی است. هنگامی زندگی با تمامی ابعادش در خانه شکوفا می شود که امکان تحقق تجربه های گوناگون برای حضور انسان در فضا فراهم شود. در خانه به فضاهایی با کیفیت های مختلف احتیاج است تا این امکان را برای انسان میسر سازد که انواع احساس فضایی از قبیل خلوت، جمع، خصوصی، عمومی، تاریک، روشن، باز، بسته، صمیمی، باشکوه و را در انواع فضاهای خانه و ترکیب های حاصل از آن درک نماید. اینگونه است که علاوه بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی انسان در خانه تامین می شود.حال آنکه سازماندهی اغلب خانه های معاصر از چنین غنا و تنوع فضایی برخوردار نیست و از پاسخگویی مناسب و درخور نیازهای روح و جسم آدمی عاجز است. ساماندهی ثابت فضاهای خانه و تخصیص عملکرد خاص به فضاهای محدود و عدم بهره جستن از عوامل معماری داخلی چون نورو ارتفاع و ابعادوتناسبات و، از دلایل عدم حضور تنوع درون فضاهای خانه معاصر است. همچنین در نظرگرفتن مبلمان و عناصر ثابت برای هرمکان امکان طراحی فضاهای چند عملکردی ومتنوع را ازخانه های معاصر گرفته است.معماری تاریخی ایران، پاسخ نیازهای مادی و معنوی انسان را درون فضاهای خانه از طریق راه حل های معمارانه یافته و ارائه نموده است.در خانه ایرانی فضاها در خود بسته نمی شوند، دیوارها و سقف ها از طریق ارتباط با خود و طبیعت و چشم انداز، بسط می یابند و در این شرایط امکان تماس آدمی با آسمان و درخت و نور و سایه فراهم می شده و هم چنین ادراک تجربه های انواع خلوت و جمع برای وی میسر بوده است. از آنجا که طراحان و معماران گذشته این سرزمین در ارائه پاسخ فضایی مناسب برای ظرف زندگی، خانه، موفق بوده اند، آموختن از معیارها و روش های آنان در بهینه ساختن و افزایش کیفیت درون خانه معاصر، راه مناسبی به نظر می رسد. در واقع در این پژوهش تلاش می شود بهبود کیفیات فضایی درون خانه معاصر اصفهان از طریق آموختن از معیارهای سازماندهی داخلی فضا در خانه های تاریخی اصفهان، انجام پذیرد. به منظور یافتن پاسخ پرسش اصلی پژوهش که همانا چگونگی بهره بردن و معاصر سازی متناسب شیوه های معماری و طراحی داخلی خانه های تاریخی برای خلق خانه امروز است، نیاز به بررسی فضاها و عناصر وعوامل معماری داخلی خانه های تاریخی و نحوه تاثیر دو جانبه شیوه زندگی و فضاهای خانه می باشد که در این پژوهش از طریق تهیه و بررسی و تحلیل نقشه ها و تصاویر و مطالب و مصاحبه با ساکنین انجام پذیرفته است.آموختن از خانه های تاریخی برای طراحی خانه معاصر، آموختن از روش ها و شیوه های پاسخگویی فضایی آنها به نیاز جریان یافتن مظروف زندگی در ظرف خانه است و نه تکرار صرف فرم ها و عناصر معماری سنتی. در واقع شناخت و آگاهی تعاریف و مفاهیم موجود در فضاهای خانه های تاریخی، روایت و بیان تازه آن مفاهیم و افزودن بر غنای آنها بر اساس نیاز ها و امکانات معاصر است که باعث نیل به طراحی مناسب خانه می شود. فهرست مطالبمقدمه..۱فصل مقدماتی۳بيانمسأله..۳پيشينهتحقيق/طرح..۴اهدافكليوتفصيلي۵فرضيهوياسؤالاتكليديتحقيق..۶فصل یک : روایت خانه و سکونت.۷مقدمه..۷بخش یک : سکونت.۸گفتار اول : درباره مفهوم مسکن و سکونت.۷بخش دو : خانه۱۰گفتار اول : چیستی خانه..۱۰گفتار دوم: اجزای ارتباطی خانه.۱۲۱-۲-۲-۱: ارتباط با طبیعت۱۲۱-۲-۲-۲: ارتباط باخود۱۳۱-۲-۲-۳: ارتباط با اطرافیان۱۳۱-۲-۲-۴: ارتباط با خدا۱۳بخش سه: تحولات سکونت و خانه در دوران معاصر۱۴گفتار اول: مدرنیته و تحول فرهنگ خانه.۱۴گفتار دوم : مقدمه ای بر سیر تحول مسکن معاصر در اصفهان..۲۰بخش چهار: خانه و شیوه زندگی..۲۲گفتار اول: پرسش از ساکنین خانه های تاریخی۲۳گفتار دوم: پرسش از ساکنین خانه های معاصر.۳۰فصل دو : روایت خانه تاریخی – خلق خانه امروز۴۴مقدمه۴۴بخش یک : مفاهیم فضایی و سازماندهی کلی خانه های تاریخی ..۴۶گفتار اول : معرفی خانه های تاریخی و انواع فضاهای آن ها.۴۶گفتار دوم : نظام فضایی پرو خالی.۶۹گفتار سوم : گونه های فضایی.۷۲بخش دو : مفاهیم طراحی داخلی خانه های تاریخی..۷۷گفتار اول : عوامل موثر در طراحی داخلی.۷۷۲-۲-۱-۱: نور.۷۷۲-۲-۱-۲: رنگ و نقش..۹۰۲-۲-۱-۳: تناسبات۹۳گفتار دوم : تاثیر عناصر معماری در طراحی داخلی۱۰۵۲-۲-۲-۱: کف..۱۰۶۲-۲-۲-۲: سقف۱۰۸۲-۲-۲-۳: دیوار.۱۱۱بخش سه : رهاورد مسیر تحلیل خانه های تاریخی..۱۱۶گفتار اول : معیارهای سازماندهی فضا..۱۱۶گفتاردوم: رهنمودهایمعماریخانهتاریخیبرایطرحخانهامروز.۱۱۹فصلسه : معرفینمونههایموردی.۱۳۴مقدمه۱۳۴بخشیک: بررسینمونههادرایران۱۳۵۳-۱-۱: مجتمعمسکونینگینجلفا۱۳۵۳ -۱-۲: خانهکامرانیه۱۳۸۳-۱-۳: مجموعهشوشترنو.۱۴۰بخش دو: معرفی نمونه ها در خارج از ایران..۱۴۴معرفی راسم بدران..۱۴۴۳-۲-۱: مجموعهاقامتگاهیکارمندانکارخانهسیمانسازی،شهرکفوهایس.۱۴۶۳-۲-۲: مجموعهمسکونیوادیصالح.۱۴۸خانههالاوا..۱۵۱فصل چهار: معرفی پروژه۱۵۵مقدمه.۱۵۵بخش یک : معرفی سایت..۱۵۵گفتار اول: معرفی محدوده سایت و دلایل انتخاب آن.۱۵۵گفتار دوم: معرفی پیشینه تاریخی و هویت عناصر شهری موجود در سایت۱۶۳۴-۱-۳-۱: سواد شهر عباس آباد..۱۶۳۴-۱-۳-۲: خیابان چهارباغ..۱۶۴۴-۱-۳-۳: نهر ( مادی) نیاصرم..۱۶۶بخش دو: ارائه طرح.۱۶۹پیوست تصویری۱۷۰واژه نامه.۱۸۰کتابنامه..۱۸۵منابع و مآخذ۱۸۷

طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان


پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان


طراحی داخلی خانه معاصر


خانه های تاریخی اصفهان


طراحی معاصر


اصفهان


مهندسی معماری


پایان نامه ارشد معماری


دانلود پایانپایان


نامهطراحی


داخلی


خانه


معاصر


با


نگاهی


به


خانه


های


تاریخی


اصفهان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران

لیست همه پایان نامه های دانلودی مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری... دانلود پایان نامه ارشد :طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان.

پایان نامه های دانلودی رشته معماری - دانلود پایان نامه ...

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته معماری سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید پایان ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری هنر | موسسه تهران آموز

به عبارت دیگر، ما در اینجا سعی می‌کنیم برای انتخاب موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری هنر به شما کمک کنیم تا در انجام پایان نامه هنر بهترین موضوع را در اختیار داشته باشید.

طراحی کتابخانه عمومی | پایان نامه معماری

این پایان نامه شامل مطالبی درباره طراحی کتابخانه عمومی است. لازم به ذکر است که تنها بخش مطالعات پایان نامه در این پوشه موجود است و طراحی شامل آن نمیشود.

موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران

لیست همه پایان نامه های دانلودی مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری... دانلود پایان نامه ارشد :طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان.

پایان نامه رضایت مندی Archives - دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه های ارشد ... خانه Tag: پایان نامه رضایت ... استان ایلام, الگوهای طراحی, بانوان ...

دانلود رایگان رساله طراحی ساختمان اداری | معماری 98

با توجه به اینکه ساختمان های اداری موجود در کشور اکثرا دارای بافت قدیمی و روش های اجرایی نادرست هستند از این رو نیاز به ساختمان هایی با روش اجزای نوین و دارای بافت و ساخت جدید نیاز میشود که ای مورد باید به دست معماران و ...

نگاهی به طراحی داخلی در معماری سنتی ایران

نگاهی به طراحی داخلی در معماری سنتی ایران نگاهی به طراحی داخلی در معماری سنتی ایران معماری داخلی به عنوان طراحی هدفمند فضاهای داخلی و ساماندهی آنها به منظور استفاده بهینه کاربران، از زمان‌های دور با آدمی‌همراه بوده ...

دانلود کتاب الکترونیکی | کتابناک

کتابناک دسترسی شما به مجموعه بزرگی از کتاب‌های الکترونیکی رایگان و قابل خرید را فراهم می‌کند. با عضویت در کتابناک به آسانی کتاب بخوانید و درباره آن‌ گفتگو کنید

پایان نامه های دانلودی رشته معماری - دانلود پایان نامه ...

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته معماری سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید پایان ...

پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های ...

پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته معماری داخلی ماه و سال بهمن0 139 چکیده خانه، اولین و مهم ترین فضایی است که آدمی احساس تعلق به مکان را ...

معماری خانه شریفی ها ، علیرضا تغابنی - خط معمار

با توجه به اندازه آن و طراحی غیر معمول، طرح این خانه پیچیده می باشد، و نگاهی به طرح های معماری در گالری می باشد که برای کامل تر شدن ایده آن و چگونگی قرارگیری آن در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار ...

دانلود کتاب الکترونیکی | کتابناک

کتابناک دسترسی شما به مجموعه بزرگی از کتاب‌های الکترونیکی رایگان و قابل خرید را فراهم می‌کند. با عضویت در کتابناک به آسانی کتاب بخوانید و درباره آن‌ گفتگو کنید

پروژه عمران | پروژه معماری | فروشگاه تخصصی پروژه ها و ...

فروشگاه تخصصی پروژه ها و مقالات عمران و معماری. بوکمارک کنید. برای دسترسی بهتر , راحت تر و سریع تر به سایت ما می توانید وب سایت ما را بوکمارک کنید .

مجتمع های مسکونی Archives - پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان ژوئن 15, 2016 مدیر سایت 0 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری گرایش :داخلی عنوان : طراحی داخلی خانه ...

دانلود کتاب الکترونیکی | کتابناک

کتابناک دسترسی شما به مجموعه بزرگی از کتاب‌های الکترونیکی رایگان و قابل خرید را فراهم می‌کند. با عضویت در کتابناک به آسانی کتاب بخوانید و درباره آن‌ گفتگو کنید

مجتمع های مسکونی : دانلود پایان نامه ، سمینار، پروپوزال ...

پایان نامه ها با موضوع “مجتمع های مسکونی “ در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره مجتمع های مسکونی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ،…

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مسکن

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مسکن. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مسکن تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش ...

جلسه آنلاین دفاعیه کارشناسی ارشد گروه معماری داخلی ...

طراح داخلی معاصر برای کنش طراحانه می‌تواند نسبت خود را با سبک بشناسد، راه‌های نگریستن به مسائل سبکی را بداند و مواجهۀ خود را با این مسائل سبکی در فرایند طراحی داخلی پیگیری کند.

ارشد تاریخ پایان نامه - فراهان : راهکار های برای تجربه های ...

دانلود پایان نامه ارشد :طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ بهمن ۱۳, ۱۳۹۹ مدیر سایت

ارشد تاریخ پایان نامه - فراهان : راهکار های برای تجربه های ...

دانلود پایان نامه ارشد :طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ بهمن ۱۳, ۱۳۹۹ مدیر سایت

رساله ارشد معماری طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه ...

عنوان رساله : پایان نامه ارشد معماری طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) مقدمه و چکیده ای بر رساله طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان خانه، اولین ...

پايان نامه ارشد:میزان فاصله قدرت و فساد اداری در سازمان ...

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهo9p988-5 قسمتی از متن پایان نامه : فضای فرهنگ ملی فرهنگ ملی در ارتباط با فرهنگ ...

جزو درس تحلیل سیستم های مکانیزه مرتضی الماسی

تحقیق استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی

دانلود فایل ورد و قابل ویرایش مقاله آسفالت متخلخل

دانلود تحقیق آسیب های جرایم رایانه ای

دانلود پاورپوینت سیستم های پرورش گوسفند

دانلود پاورپوینت آنزیم های ضدمیکروبی

پاورپوینت چگونه از افراد بزرگسال، پیر و ناتوان مراقبت کنیم تفکر و سبک زندگی هشتم

پاورپوینت گسستگی در خانواده و تاثیر آن بر فرزندان - 68 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش پژوهش در تاریخ درس 2 تاریخ یازدهم انسانی