دانلود رایگان


طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 174 صفحه چکیده بافت هاي تاريخي با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره هستند جزو سرمايه هاي ملي هر کشور محسوب

دانلود رایگان طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 174 صفحه چکیدهبافت هاي تاريخي با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره هستند جزو سرمايه هاي ملي هر کشور محسوب می شوند. این در حالی است که متاسفانه امروزه این بافت های ارزشمند تاریخی در اکثر شهرهای کشورمان به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهادند. عوامل نیرومندی نظیر عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی و… همچنین جلب جمعیت گردشگر و توریست در ماندگاری، حفظ و احیای حیات این بافت های ارزشمند از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم، نقش ارزنده ای را ایفا می کنند.هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل فرهنگی نظیر مراسم آیینی و… در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از عوامل فرهنگی بافت تاریخی شهر عقدا را احیا نمود؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی (اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر) به همراه برداشت های میدانی بوده است. بستر تحقیق ، شهر عقدا می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مراسم آیینی (مراسم مذهبی ایام محرم و صفر) در شهر عقدا به عنوان عامل مهم هویتی و فرهنگی و تاثیر آن بر کالبد شهر، به شکل ابنیه مذهبی و به عنوان جزئی از استخوان بندی و ساختار اصلی بافت شهر، عواملی قوی و موثر در احیا و باززنده سازی شهر عقدا می باشند.در راستای اهدف ذکر شده ، طراحی یک مجموعه چند منظوره ( مذهبی- اقامتی) که با احترام والگو گیری از ساختار تاریخی شهر، می تواند ضمن تامین اهداف گردشگری و احیای و از زنده سازی شهر ،الگوی مناسبی نیز در توسعه و گسترش بافت این شهر ارائه کندکلید واژه ها: احیا ، بافت تاریخی، فرهنگ ،آیین ها ، عقدا فهرست مطالب:فصل اول کلیات تحقیق 1۱-۱ مقدمه 1۱-۲ تعیین مسأله و بیان اصلی تحقیق 1۱-۳ سابقه و پیشینه تحقیق 4۱-۴ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 7۱-۵ اهداف تحقیق 8۱-۶ سوالات تحقیق 9۱- ۷فرضیه‌های تحقیق 10۱-۸ تعریف مفاهیم اصلی و واژگان 10۱-۹ روش انجام تحقیق 11۱-۹-۱ روش و ابزار گرد آوری داده‌ها 11۱-۹-۲ جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 11۱-۹-۳ روش‌ تجزيه و تحليل داده‏ها 12۱-۹-۴ متغیرهای مورد بررسی 12فصل دوم 13بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر 13۲-۱ مقدمه: طرح مسئله 13۲-۱-۱ فرهنگ و اهمیت و جایگاه آن 14۲- ۱-۲ فرهنگ، کالبد و رویداد 17۲-۱-۳ فضای شهری 19۲-۱-۴ عناصر محتوای فضای شهری 22۲-۱-۴-۱ عناصر متغیر: فعالیت‌ها 23۲-۱-۴-۲ عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی 25۲-۱-۵ فرهنگ (آیینها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری 27۲-۱-۵-۱ تعامل آئین های جمعی و ساختار کالبدی شهرهای سنتی ایران 27۲-۱-۶ فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی) 30بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی 35۲-۲-۱ اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی 35۲-۲-۲ تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی) 38۲-۲-۳ تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی) 39۲-۲-۳-۱ گردشگری مذهبی 43۲-۳ نتیجه گیری و جمع بندی 45فصل سوم:بررسی نمونه ها 47بخش اول : نمونه های خارج از کشور 48۳-۱-۱ انگلستان 48۳-۱-۱-۱ چی چستر انگلستان 49۳-۱-۲ ایتالیا 50۳-۱-۲-۱ بولونیای ایتالیا 51۳-۱-۲-۲ برگاموی ایتالیا 53۳-۱-۳اسپانیا 53۳-۱-۳-۱ شهر بارسلون 53۳-۱-۴ حلب 59بخش دوم : نمونه های داخل کشور 64۳-۲-۱ شيراز 64۳-۴-۲ اصفهان 66۳-۳ جمع‌بندی 75فصل چهارم: روش شناسی تحقیق 78۴-۱ تحقیقات توصیفی 78۴-۲ تحقیقات تاریخی 79۴-۳ جمع‌بندی 81فصل پنجم: مطالعات منطقه و شهرعقدا 83بخش اول: شهرستان اردکان 83۵-۱-۱- جغرافياي طبيعي منطقه 83۵-۱-۲-جمعيت و توزيع آن در سطح منطقه 85۵-۱-۳- ارتباطات منطقه 87۵-۱-۴- صنعت 89۵-۱-۵-معدن 89۵-۱-۶-خدمات 90بخش دوم : معرفی شهر عقدا 91۵-۲-۱- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر 91۵-۲-۲- جغرافیای عقدا 94۵-۲-۳- راه ها 103۵-۲-۴ عوامل شکل دهنده سیمای شهر 105۵-۲-۴-۱- سیمای بیرونی شهر 108الف) برج و بارو 109ب) قلعه ها 111ج) بادگیرها 113د) مصالح 115۵-۲-۴-۲- سیمای درونی شهر 115الف) خانه ها 115ب) ابنیه مذهبی 118مساجد 122حسینیه ها 122کلک ها 122چهارطاقی ها 125ج) ابنیه خدماتی 126آب انبارها 128حمام ها 130رباط ها 131۵-۲-۴-۳- سیمای فرهنگی شهر 133۵-۲-۴-۴-آسیب شناسی شهر 134فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی 137۶-۱ موقعیت شهر عقدا 138۶-۲معرفی حریم شهر و محدوده طراحی 156۶-۳دسترسی های به سایت 139۶-۴معرفی اهداف طراحی 156۶-۵ معرفی کانسپت طراحی 156۶-۶ معرفی طرح پیشنهادی 156۱-۶-۶ معرفی بخش اقامتی 156۶-۶-۲ معرفی حسینیه 156منابع و ماخذ 156

طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا


طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه


مهندسی معماری


پایان نامه کارشناسی ارشد معماری


کارشناسی ارشد معماری


مهندسی معماریطراحی


مجموعه


ی


اقامتی


مذهبی


مجموعه


همدیس


عقدا


فرهنگی


در


شهر


تاریخی


عقدا


با


رویکرد


احیا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی مجتمع اقامتی بین راهی در جاده قزوین رشت توسط حبیبه ...

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی کنترل کننده LQR برای ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در ...

مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی بافت هاي تاريخي جزو سرمايه هاي ملي هر کشور به حساب مي آيند و با فرهنگ و تمدن مردم آن سرزمين پيوندي قوي دارند، چرا که برپایه فرهنگ و آداب و رسوم، زندگي فردي و اجتماعي، اعتقادات ، جهان بيني ها ...

دانلود جزوه کنکوری خلاصه راهسازی بر اساس کتاب سری عمران ...

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; دانلود همه سوالات آزمون نظام مهندسی عمران + کلید; رساله معماری مجموعه ورزشهای آبی در تهران

پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد ...

پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری رساله دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری زمستان 93 چکیده فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ی‌ آن ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هویتنامه‌ی‌ آن‌ عصر به ...

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: ارزیابی میزان اثر بخشی ...

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت آموزشی ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و ...

پایان نامه بررسی تطبیقی ارزشهای دموکراتیک بین نسلی در شهر ساری

دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی موضوع: بررسی تطبیقی ارزش­های دموکراتیک بین­ نسلی در شهر ساری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود ...

آرشیو فروردین ماه 1398 - Farsiblog.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری اسلامی عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

پایان نامه درباره فضاهای فرهنگی – خردنامه فرنام – مجله ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گروه علوم اجتماعی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه ­شناسی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به رابطه با جنس مخالف (مورد مطالعه ...

پایان نامه آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; پایان نامه برررسی واقعه‌ی عاشورا به عنوان یک منبع فقهی

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی با ...

” رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی با رویکرد احیا “به عنوان کمک آموزشی و در راستای تکمیل مطالعات شما می باشد . لطفا از این پروژه به صورت مستقیم به عنوان پایان نامه و یا پروژه ...

دانلود پایان نامه احیا و حفاظت از بافت‌های با ارزش تاریخی

ذخیره شده پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا ... در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از ...

دانلود پروژه طراحی مجتمع فرهنگی اقامتی - ارشدکار

پروژه طراحی مجتمع فرهنگی اقامتی شامل طبقه همکف و پلان مبلمان طبقه اول می باشد. این پروژه معماری مربوط به کارشناسی و همچنین طرح ۳ در دوره کارشناسی می باشد بنا به همین دلیل تمامی مدارک آن همچون مدارک فنی و رندر هایی از ...

پژوهش تبع ارشد تاریخ :: پایان نامه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری اسلامی عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

پروژه معماری مرکز فرهنگی اقامتی

پروژه معماری مرکز فرهنگی اقامتی در زمینی با مساحت 1202 متر مربع طراحی شده است و شامل یک طبقه برروی هم کف می باشد که طبقه همکف این پروژه معماری شامل فضاهای فرهنگی وهنری و اتاق نمایشگاه برای نمایش آثار هنری و فضای کتابخانه ...

پروژه معماری مرکز فرهنگی اقامتی

پروژه معماری مرکز فرهنگی اقامتی در زمینی با مساحت 1202 متر مربع طراحی شده است و شامل یک طبقه برروی هم کف می باشد که طبقه همکف این پروژه معماری شامل فضاهای فرهنگی وهنری و اتاق نمایشگاه برای نمایش آثار هنری و فضای کتابخانه ...

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس ...

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بررسی تحلیلی ماهیتی امین در قانون مدنی و تجارت; پایان نامه ارشد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود

مطالعات طراحي مجموعه اقامتي گردشگري با رويکرد معماري | بلاگ

نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا ... فصل اول: مطالعات پايه فرهنگ و هويت مقدمه : پيشرفتهاي اجتماعي و سياستهاي علمي ...

مقایسه ساختار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان ...

در هریک از انواع بناهای مذهبی و غیرمذهبی در کاشان عصر قاجار، وجود عواملی نظیر مسائل مختلف مذهبی، در طراحی و ساخت آثار معماری نقشی مهم و محوری دارند. ورودی بناهای کاشان در این دوره، در هر دو صورت مذهبی و غیرمذهبی، دارای ...

پایان نامه بررسی تطبیقی ارزشهای دموکراتیک بین نسلی در شهر ساری

دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی موضوع: بررسی تطبیقی ارزش­های دموکراتیک بین­ نسلی در شهر ساری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود ...

میراث فرهنگی و گردشگری - Mehr News Agency

همزمان با آغاز سال نو و با همکاری شهرداری منطقه ۱۱ تهران برای نخستین بار عمارت تاریخی مؤسسه حکمت و فلسفه که در پهنه رودکی واقع شده است، به روی گردشگران بازگشایی شد. ۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۱۳:۲۲

طراحی سایت مجتمع فرهنگی : داده‌ورزان، برنده جایزه بهترین ...

طراحی سایت مجتمع فرهنگی خود را به ما بسپارید. شرکت داده ورزان، ارئه کننده خدمات طراحی وب به مجتمع فرهنگی شهید بهشتی اصفهان، کانون فرهنگی هنری ریحانه، مسابقه فرهنگی تلویزیونی ماه مبارک رمضان، موسسه فرهنگی انصارالحسین ...

پایان نامه خانه ی ایرانی (خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی ...

پایان نامه خانه ی ایرانی (خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی - اسلامی) پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(m.a) مهندسی معماری اسلامی چکیده: در طراحی بسیاری از بنا های موجود عصر ما به عوض ملاحظه نیازهای روان شناختی و ...

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم ...

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك مطالعه موردی: شركت كشتیرانی ج. ا. ا و شركت های تابعه استاد راهنما دکتر حمید رضا عسکر پور استاد مشاور دکتر رضا احمدی کهنعلی

پروژه معماری مرکز فرهنگی اقامتی

پروژه معماری مرکز فرهنگی اقامتی در زمینی با مساحت 1202 متر مربع طراحی شده است و شامل یک طبقه برروی هم کف می باشد که طبقه همکف این پروژه معماری شامل فضاهای فرهنگی وهنری و اتاق نمایشگاه برای نمایش آثار هنری و فضای کتابخانه ...

هنر و معماری بایگانی - صفحه 2 از 5 - پایان نامه ، تحقیق و ...

طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا : پایان نامه ارشد مهندسی معماری ادامه / دانلود

پایان نامه خانه ی ایرانی (خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی ...

پایان نامه خانه ی ایرانی (خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی - اسلامی) پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(m.a) مهندسی معماری اسلامی چکیده: در طراحی بسیاری از بنا های موجود عصر ما به عوض ملاحظه نیازهای روان شناختی و ...

پایان نامه آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; پایان نامه برررسی واقعه‌ی عاشورا به عنوان یک منبع فقهی

طراحی مجتمع اقامتی بین راهی در جاده قزوین رشت توسط حبیبه ...

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در ...

مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی بافت هاي تاريخي جزو سرمايه هاي ملي هر کشور به حساب مي آيند و با فرهنگ و تمدن مردم آن سرزمين پيوندي قوي دارند، چرا که برپایه فرهنگ و آداب و رسوم، زندگي فردي و اجتماعي، اعتقادات ، جهان بيني ها ...

پایان نامه بررسی تطبیقی ارزشهای دموکراتیک بین نسلی در شهر ساری

دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی موضوع: بررسی تطبیقی ارزش­های دموکراتیک بین­ نسلی در شهر ساری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود ...

میراث فرهنگی و گردشگری - Mehr News Agency

همزمان با آغاز سال نو و با همکاری شهرداری منطقه ۱۱ تهران برای نخستین بار عمارت تاریخی مؤسسه حکمت و فلسفه که در پهنه رودکی واقع شده است، به روی گردشگران بازگشایی شد. ۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۱۳:۲۲

طراحی سایت مجتمع فرهنگی : داده‌ورزان، برنده جایزه بهترین ...

طراحی سایت مجتمع فرهنگی خود را به ما بسپارید. شرکت داده ورزان، ارئه کننده خدمات طراحی وب به مجتمع فرهنگی شهید بهشتی اصفهان، کانون فرهنگی هنری ریحانه، مسابقه فرهنگی تلویزیونی ماه مبارک رمضان، موسسه فرهنگی انصارالحسین ...

هنر و معماری بایگانی - صفحه 2 از 5 - پایان نامه ، تحقیق و ...

طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا : پایان نامه ارشد مهندسی معماری ادامه / دانلود

دانلود پاورپوینت ساختمان و عمل دستگاه عضلانی بدن

پروژه کامل متره و برآورد ساختمان بتنی با نقشه و محاسبات

پاورپوینت ساختمان پیش ساخته دو طبقه L.S.F و انواع روش های سازه نگهبان در 30 اسلاید

پاورپوینت کتاب برنامه‏‌‏ريزی نيروی انسانی سید جوادین

کار تحقیقی حقوق : بررسی اقرار صغيرضوابط پارکینگ در نقشه های ساختمانی

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی