دانلود رایگان


طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 174 صفحه چکیده بافت هاي تاريخي با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره هستند جزو سرمايه هاي ملي هر کشور محسوب

دانلود رایگان طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 174 صفحه چکیدهبافت هاي تاريخي با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره هستند جزو سرمايه هاي ملي هر کشور محسوب می شوند. این در حالی است که متاسفانه امروزه این بافت های ارزشمند تاریخی در اکثر شهرهای کشورمان به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهادند. عوامل نیرومندی نظیر عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی و… همچنین جلب جمعیت گردشگر و توریست در ماندگاری، حفظ و احیای حیات این بافت های ارزشمند از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم، نقش ارزنده ای را ایفا می کنند.هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل فرهنگی نظیر مراسم آیینی و… در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از عوامل فرهنگی بافت تاریخی شهر عقدا را احیا نمود؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی (اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر) به همراه برداشت های میدانی بوده است. بستر تحقیق ، شهر عقدا می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مراسم آیینی (مراسم مذهبی ایام محرم و صفر) در شهر عقدا به عنوان عامل مهم هویتی و فرهنگی و تاثیر آن بر کالبد شهر، به شکل ابنیه مذهبی و به عنوان جزئی از استخوان بندی و ساختار اصلی بافت شهر، عواملی قوی و موثر در احیا و باززنده سازی شهر عقدا می باشند.در راستای اهدف ذکر شده ، طراحی یک مجموعه چند منظوره ( مذهبی- اقامتی) که با احترام والگو گیری از ساختار تاریخی شهر، می تواند ضمن تامین اهداف گردشگری و احیای و از زنده سازی شهر ،الگوی مناسبی نیز در توسعه و گسترش بافت این شهر ارائه کندکلید واژه ها: احیا ، بافت تاریخی، فرهنگ ،آیین ها ، عقدا فهرست مطالب:فصل اول کلیات تحقیق 1۱-۱ مقدمه 1۱-۲ تعیین مسأله و بیان اصلی تحقیق 1۱-۳ سابقه و پیشینه تحقیق 4۱-۴ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 7۱-۵ اهداف تحقیق 8۱-۶ سوالات تحقیق 9۱- ۷فرضیه‌های تحقیق 10۱-۸ تعریف مفاهیم اصلی و واژگان 10۱-۹ روش انجام تحقیق 11۱-۹-۱ روش و ابزار گرد آوری داده‌ها 11۱-۹-۲ جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 11۱-۹-۳ روش‌ تجزيه و تحليل داده‏ها 12۱-۹-۴ متغیرهای مورد بررسی 12فصل دوم 13بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر 13۲-۱ مقدمه: طرح مسئله 13۲-۱-۱ فرهنگ و اهمیت و جایگاه آن 14۲- ۱-۲ فرهنگ، کالبد و رویداد 17۲-۱-۳ فضای شهری 19۲-۱-۴ عناصر محتوای فضای شهری 22۲-۱-۴-۱ عناصر متغیر: فعالیت‌ها 23۲-۱-۴-۲ عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی 25۲-۱-۵ فرهنگ (آیینها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری 27۲-۱-۵-۱ تعامل آئین های جمعی و ساختار کالبدی شهرهای سنتی ایران 27۲-۱-۶ فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی) 30بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی 35۲-۲-۱ اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی 35۲-۲-۲ تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی) 38۲-۲-۳ تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی) 39۲-۲-۳-۱ گردشگری مذهبی 43۲-۳ نتیجه گیری و جمع بندی 45فصل سوم:بررسی نمونه ها 47بخش اول : نمونه های خارج از کشور 48۳-۱-۱ انگلستان 48۳-۱-۱-۱ چی چستر انگلستان 49۳-۱-۲ ایتالیا 50۳-۱-۲-۱ بولونیای ایتالیا 51۳-۱-۲-۲ برگاموی ایتالیا 53۳-۱-۳اسپانیا 53۳-۱-۳-۱ شهر بارسلون 53۳-۱-۴ حلب 59بخش دوم : نمونه های داخل کشور 64۳-۲-۱ شيراز 64۳-۴-۲ اصفهان 66۳-۳ جمع‌بندی 75فصل چهارم: روش شناسی تحقیق 78۴-۱ تحقیقات توصیفی 78۴-۲ تحقیقات تاریخی 79۴-۳ جمع‌بندی 81فصل پنجم: مطالعات منطقه و شهرعقدا 83بخش اول: شهرستان اردکان 83۵-۱-۱- جغرافياي طبيعي منطقه 83۵-۱-۲-جمعيت و توزيع آن در سطح منطقه 85۵-۱-۳- ارتباطات منطقه 87۵-۱-۴- صنعت 89۵-۱-۵-معدن 89۵-۱-۶-خدمات 90بخش دوم : معرفی شهر عقدا 91۵-۲-۱- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر 91۵-۲-۲- جغرافیای عقدا 94۵-۲-۳- راه ها 103۵-۲-۴ عوامل شکل دهنده سیمای شهر 105۵-۲-۴-۱- سیمای بیرونی شهر 108الف) برج و بارو 109ب) قلعه ها 111ج) بادگیرها 113د) مصالح 115۵-۲-۴-۲- سیمای درونی شهر 115الف) خانه ها 115ب) ابنیه مذهبی 118مساجد 122حسینیه ها 122کلک ها 122چهارطاقی ها 125ج) ابنیه خدماتی 126آب انبارها 128حمام ها 130رباط ها 131۵-۲-۴-۳- سیمای فرهنگی شهر 133۵-۲-۴-۴-آسیب شناسی شهر 134فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی 137۶-۱ موقعیت شهر عقدا 138۶-۲معرفی حریم شهر و محدوده طراحی 156۶-۳دسترسی های به سایت 139۶-۴معرفی اهداف طراحی 156۶-۵ معرفی کانسپت طراحی 156۶-۶ معرفی طرح پیشنهادی 156۱-۶-۶ معرفی بخش اقامتی 156۶-۶-۲ معرفی حسینیه 156منابع و ماخذ 156

طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا


طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه


مهندسی معماری


پایان نامه کارشناسی ارشد معماری


کارشناسی ارشد معماری


مهندسی معماریطراحی


مجموعه


ی


اقامتی


مذهبی


مجموعه


همدیس


عقدا


فرهنگی


در


شهر


تاریخی


عقدا


با


رویکرد


احیا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم ...

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك مطالعه موردی: شركت كشتیرانی ج. ا. ا و شركت های تابعه استاد راهنما دکتر حمید رضا عسکر پور استاد مشاور دکتر رضا احمدی کهنعلی

رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در حوضه ...

طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا : پایان نامه ارشد مهندسی معماری قیمت : 20000 تومان

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس ...

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بررسی تحلیلی ماهیتی امین در قانون مدنی و تجارت; پایان نامه ارشد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

doc طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا : پایان نامه ارشد مهندسی معماری; doc طراحی ساختمان شهرداری با رویکرد فرم گرایی : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

مجموعه اداری فرهنگی چابهار - طراحی مجموعه اداری فرهنگی ...

طراحی مجموعه اداری فرهنگی چابهار توسط شرکت معماری حاجی زاده. جدید ترین پروژه مفهومی شرکت معماری حاجی زاده طراحی مجموعه اداری فرهنگی چابهار می باشد که با رویکرد های بصری ،اقلیمی و فرهنگی این منطقه طراحی شده است.

میراث فرهنگی و گردشگری - Mehr News Agency

همزمان با آغاز سال نو و با همکاری شهرداری منطقه ۱۱ تهران برای نخستین بار عمارت تاریخی مؤسسه حکمت و فلسفه که در پهنه رودکی واقع شده است، به روی گردشگران بازگشایی شد. ۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۱۳:۲۲

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان ( 305 صفحه ) | مطالعات مجتمع ...

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان را میتوان یکی از تحقیقات و طرح های مربوط به رساله معماری دانست که اساتید محترم دانشگاه ها برای طراحی و تنظیم بر عهده دانشجویان قرار می دهند به همین دلیل آنان نیز ...

رشته مدیریت Archives - نامور | مرکز نوآوري های آموزشی

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا دانلود پایان نامه رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 ...

بایگانی‌ها مجموعه های مذهبی | استودیو معماری ویلایی

مجموعه ای از انواع معماری مجموعه های مذهبی با توضیحات و جزئیات کامل موجود از پروژه در مجموعه های مذهبی گنجانده شده است.

پایان نامه های دانلودی مقطع ارشد رشته معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور. دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

آرشیو فروردین ماه 1398 - Farsiblog.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری اسلامی عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم ...

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك مطالعه موردی: شركت كشتیرانی ج. ا. ا و شركت های تابعه استاد راهنما دکتر حمید رضا عسکر پور استاد مشاور دکتر رضا احمدی کهنعلی

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با ...

دانشگاه آزاد اسلامی غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار استاد راهنما خانم دکتر نسیبه صدفی ...

بایگانی‌های معماری سنتی - دانلود پایان نامه ها

عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

نگاهی به معماری مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان اثر فرهاد ...

مرکز فرهنگی سینمای اصفهان)مجتمع فرهنگی فرشچیان(که طراحی آن به اواخر دهه شصت بازمی گردد، در زمینی به مساحت 10هزار متر مربع مجاور رودخانه زاینده رود در محله یی با بافت نسبتا جدید ساخته شده است.

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان ( 305 صفحه ) | مطالعات مجتمع ...

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان را میتوان یکی از تحقیقات و طرح های مربوط به رساله معماری دانست که اساتید محترم دانشگاه ها برای طراحی و تنظیم بر عهده دانشجویان قرار می دهند به همین دلیل آنان نیز ...

مقایسه ساختار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان ...

در هریک از انواع بناهای مذهبی و غیرمذهبی در کاشان عصر قاجار، وجود عواملی نظیر مسائل مختلف مذهبی، در طراحی و ساخت آثار معماری نقشی مهم و محوری دارند. ورودی بناهای کاشان در این دوره، در هر دو صورت مذهبی و غیرمذهبی، دارای ...

بایگانی‌های طراحی معماری - دانلود پایان نامه ها

عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

میراث فرهنگی و گردشگری - Mehr News Agency

همزمان با آغاز سال نو و با همکاری شهرداری منطقه ۱۱ تهران برای نخستین بار عمارت تاریخی مؤسسه حکمت و فلسفه که در پهنه رودکی واقع شده است، به روی گردشگران بازگشایی شد. ۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۱۳:۲۲

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: ارزیابی میزان اثر بخشی ...

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت آموزشی ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و ...

پایان نامه درباره فضاهای فرهنگی – خردنامه فرنام – مجله ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گروه علوم اجتماعی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه ­شناسی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به رابطه با جنس مخالف (مورد مطالعه ...

پایان نامه های دانلودی رشته معماری - دانلود پایان نامه ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور. دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

طراحی معماری مجموعه فرهنگی – ایران معماری

مجموعه فرهنگی جورج امیل لاپالمه. فضا توسط مجموعه ای از آستانه ها که علائم عبور, محوطه, آثار, سقف و دیوارها را نشان می دهند و به واسطه ی نور و سیستم سمعی بصری روشن شده اند, مورد تأکید قرار گرفته و یک گذرگاه که در حواس عموم ...

مجموعه اداری فرهنگی چابهار - طراحی مجموعه اداری فرهنگی ...

طراحی مجموعه اداری فرهنگی چابهار توسط شرکت معماری حاجی زاده. جدید ترین پروژه مفهومی شرکت معماری حاجی زاده طراحی مجموعه اداری فرهنگی چابهار می باشد که با رویکرد های بصری ،اقلیمی و فرهنگی این منطقه طراحی شده است.

پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد ...

پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری رساله دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری زمستان 93 چکیده فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ی‌ آن ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هویتنامه‌ی‌ آن‌ عصر به ...

پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد ...

پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری رساله دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری زمستان 93 چکیده فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ی‌ آن ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هویتنامه‌ی‌ آن‌ عصر به ...

ایده طراحی معماری فضای فرهنگی مذهبی | آرچیکان

هدف طراحان از این ایده طراحی معماری فضای فرهنگی مذهبی قرار دادن افراد در موقیتی که الهام بخش هردو فضای آئینی مذهبی و فعالیت های فرهنگی واجرایی است که فضای مذهبی با چهره جدید ویژه قرن ۲۱ ملاک عمل در طراحی بوده.

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با ...

دانشگاه آزاد اسلامی غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار استاد راهنما خانم دکتر نسیبه صدفی ...

طراحی مجتمع اقامتی بین راهی در جاده قزوین رشت توسط حبیبه ...

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: ارزیابی میزان اثر بخشی ...

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت آموزشی ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و ...

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم ...

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك مطالعه موردی: شركت كشتیرانی ج. ا. ا و شركت های تابعه استاد راهنما دکتر حمید رضا عسکر پور استاد مشاور دکتر رضا احمدی کهنعلی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم ...

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك مطالعه موردی: شركت كشتیرانی ج. ا. ا و شركت های تابعه استاد راهنما دکتر حمید رضا عسکر پور استاد مشاور دکتر رضا احمدی کهنعلی

آرشیو فروردین ماه 1398 - Farsiblog.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری اسلامی عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

نگاهی به معماری مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان اثر فرهاد ...

مرکز فرهنگی سینمای اصفهان)مجتمع فرهنگی فرشچیان(که طراحی آن به اواخر دهه شصت بازمی گردد، در زمینی به مساحت 10هزار متر مربع مجاور رودخانه زاینده رود در محله یی با بافت نسبتا جدید ساخته شده است.

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان ( 305 صفحه ) | مطالعات مجتمع ...

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان را میتوان یکی از تحقیقات و طرح های مربوط به رساله معماری دانست که اساتید محترم دانشگاه ها برای طراحی و تنظیم بر عهده دانشجویان قرار می دهند به همین دلیل آنان نیز ...

پژوهش تبع ارشد تاریخ :: پایان نامه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری اسلامی عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

طراحی معماری مجموعه فرهنگی – ایران معماری

مجموعه فرهنگی جورج امیل لاپالمه. فضا توسط مجموعه ای از آستانه ها که علائم عبور, محوطه, آثار, سقف و دیوارها را نشان می دهند و به واسطه ی نور و سیستم سمعی بصری روشن شده اند, مورد تأکید قرار گرفته و یک گذرگاه که در حواس عموم ...

طراحی مجتمع اقامتی بین راهی در جاده قزوین رشت توسط حبیبه ...

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

بایگانی‌ها مجموعه های مذهبی | استودیو معماری ویلایی

مجموعه ای از انواع معماری مجموعه های مذهبی با توضیحات و جزئیات کامل موجود از پروژه در مجموعه های مذهبی گنجانده شده است.

پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد ...

پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری رساله دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری زمستان 93 چکیده فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ی‌ آن ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هویتنامه‌ی‌ آن‌ عصر به ...

سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی کنترل کننده LQR برای ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند

دانلود پایان نامه احیا و حفاظت از بافت‌های با ارزش تاریخی

ذخیره شده پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا ... در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از ...

پایان نامه های دانلودی رشته معماری - دانلود پایان نامه ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور. دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

پایان نامه با موضوع:آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; پایان نامه بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی

پاورپوینت بتن سبک در 159 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

زبان mql در اکسپرت نویسی بازار معاملات ارزی

دانلود مقاله تونلسازی در زمین های مچاله شونده

آموزش تخمین مدل پنل دیتا (داده های ترکیبی) در ایویوز 9 Eviews با مثال

دانلود پاورپوینت موتور خودروها

بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشیپاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک -آزمایش بررسی تغییرات رطوبتی خاک(حدود اتربرگ – حد روانی LL)

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک