دانلود رایگان


بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 146 صفحه چکیده هنر دینی با قرن ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می یابد. تغییر بستر اج

دانلود رایگان پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 146 صفحهچکیده هنر دینی با قرن ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می یابد. تغییر بستر اجتماعی هنر، برخاسته از روح ملتهب دوره ی قاجار است. ایران قاجاریه، نسبت به ادوار پیش از خود، ایران دیگری بود؛ پر از اشتیاق مردم برای دست یابی به آزادی، برابری، عدالت و غیره. این اشتیاق در زیر پوست اجتماع، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر رسوخ کرد؛ تا قشر عامی در هر عرصه ی به شکل جدی اولین ها را تجربه کند. از این رو هنر عامیانه اولین حضور جدی خود را در قالب هنرهای عامیانه ی چون نقاشی قهوه-خانه ای، نقاشی پشت شیشه، نقاشی بقاع متبرکه، آزمود. محتوای هنر عامیانه، سرشار از مضامین مذهبی است؛ مضامینی که هم از شوق و اشتیاق مذهبی سرچشمه گرفته است و هم از روح سمبولیک مبارزه خواهی که در شکل ترسیم اولیایی چون امام حسین(ع)-اسوه ی مبارزه با ظلم- برمی خاست. این پایان نامه برآن است که با توجه به نظریه بازتاب، به بررسی مذهب در هنرهای عامیانه بپردازد؛ براساس نظریه بازتاب، هنرها، آینه ی دوران خویش می¬باشند و آن را بازمی تابانند؛ این امر در هنرهای عامیانه دوره قاجار که ارتباط تنگاتنگی با تحولات عصر خویش دارند–بخصوص در بخش مضامین مذهبی- مشهود می باشد. با مطالعه شباهت های ساختاری و مضمونی آثار هنرمندان مختلف به این هدف نزدیک شده؛ بعلاوه با بررسی زندگی هنرمندان طبقه عامه و ارتباط آنان با طبقه خودشان، به شناخت جهان بینی ها و نگرش آنان و هم سلکانشان دست یافته. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که هنرمندان عامیانه، کارگزاران ایدئولوژی طبقه خویش هستند که با کمک هنر آن را نمایش می دهند.واژگان کلیدیهنر عامیانه، مذهب(تشیع)، نظریه بازتاب، دوره قاجار، نقاشی پشت شیشه، نقاشی قهوه خانه ای، نقاشی بقعه های متبرکه.فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش 1-1 شرح موضوع و بیان مسئله ۱۱-۲ مقدمه۲۱-۲ اهمیت و ضرورت ۴۱-۳ اهداف ضروری۴۱-۴ سوالات۴۱-۵ فرضیه ¬ها۵۱-۶ قلمرو تحقیق۵۱-۷ روش تحقیق۵۱-۸ روش شناسی۶۱-۹ سازماندهی پژوهش۶۱-۱۰ تعاریف و مفاهیم۶۱-۱۰-۱ نظریه بازتاب۶۱-۱۰-۲ هنر عامیانه۷۱-۱۰-۳ نقاشی پشت شیشه ۷۱-۱۰-۴ نقاشی قهوه خانه ای۷۱-۱۰-۵ نقاشی بقاع متبرکه۷فصل دوم : سوابق و ادبیات تحقیقبخش اول : تاریخ قاجار۲-۱ معرفی سلسله قاجار ۸۲-۱-۱ پادشاهان دوره ی اول حکومت قاجار ۸۲-۱-۲ پادشاهان دوره ی دوم حکومت قاجار ۹بخش دوم: تحولات سیاسی و نظامی دوره قاجار۲-۲-۱ اوضاع شاه و اداره مملکت ۱۳۲-۲-۲ نقش دستگاه دیوانی(صدراعظم، وزیران و درباریان) در اداره مملکت ۱۴۲-۲-۳ اوضاع نهادهای قضایی و نظامی ۱۵۲-۲-۴ اوضاع روابط بین الملل۱۶۲-۲-۵ استعمار روسیه و انگلیس ۱۷۲-۲-۵-۱ اعطای امتیازات به انگلیس۱۹۲-۲-۵-۲ اعطای امتیازات به روسیه۱۹۲-۲-۵-۳ اعطای امتیازات به فرانسه۲۱۲-۲-۶ جنگ های خارجی و جنبش های داخلی۲۱۲-۲-۶-۱ جنگ ده ساله با روسیه و معاهده گلستان و ترکمن چای۲۲۲-۲-۶-۲ انگلیس و جنگ هرات و معاهده پاریس۲۲۲-۲-۷ جنبش های داخلی ۲۳۲-۲-۷-۱ جنبش تنباکو (واقعه ی رژی) 23۲-۲-۷-۲ مشروطه 24۲-۲-۷-۳ قیام¬های پس از مشروطه 26بخش سوم: تحولات اقتصادی، اجتماعی دوره قاجار۲-۳-۱ اوضاع اقتصاد ۲۶۲-۳-۲ اوضاع صنایع 28۲-۳-۳ اوضاع اجتماعی و طبقه بندی اقشار مردم 29۲-۳-۴ اوضاع درمان و تغذیه۳۰ بخش چهارم: تحولات فرهنگی دوره قاجار۲-۴-۱ مصلحان دوره قاجار (نخبگان سیاسی، فکری و دینی ) ۳۲۲-۴-۲ تاسیس مدارس۳۴۲-۴-۳ انتشار مطبوعات۳۵بخش پنجم: تحولات مذهبی دوره قاجار۲-۵-۱ اوضاع مذهب۳۷۲-۵-۱-۱ فرقه بابیت۳۸۲-۵-۲ ترویج خرافه۳۹۲-۵-۳ علما و وضعیت آنان در دوره قاجار ۴۰۲-۵-۴ علما، دربار و طبقه حاکم۴۱۲-۵-۵ علما، مردم اصناف و هیئت های مذهبی مردمی۴۲۲-۵-۶ علما و نقش آنان در رهبری مردم ۴۴۲-۵-۷ مجالس عزاداری امام حسین (ع) ۴۵فصل سوم: جامعه شناسی هنر و نظریه بازتاب و هنر عامیانه۳-۱ جامعه شناسی هنر ۴۸۳-۲ عوامل دخیل در جامعه شناسی هنر۴۹۳-۲-۱ بنیاد و زمینه۵۰۳-۲-۲ زمینه یابی ۵۰۳-۲-۳ بافت ۵۰۳-۲-۴ موقعیت ها۵۰۳-۲-۵ ایدئولوژی۵۱۳-۲-۶ جبریت اجتماعی هنر۵۱۳-۲-۷ عادت واره ۵۲۳-۳ نقش جامعه در خلق اثر هنری ۵۲۳-۳-۱ نقش طبقه و گروه ها در خلق اثر هنری ۵۳۳-۴ نظریه بازتاب و دیگر رویکردهای جامعه شناسی هنر ۵۵۳-۵ هنر عامیانه ۵۷۳-۵-۱ هنر عامیانه در ایران ۵۸ فصل چهارم: یافته های تحقیقبخش اول: هنر دوره دوم حکومت قاجار 4-1-1 هنر دوره قاجار ۶۱۴-۱-۲ هنر درباری دوره دوم حکومت قاجار ۶۲۴-۱-۲-۱ ویژگی نقاشی¬های درباری دوره دوم حکومت قاجار ۶۴۴-۱-۲ هنر عامیانه در دوره دوم حکومت قاجار ۶۵۴-۱-۲-۱ ویژگی¬های هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار ۶۷۴-۱-۳ تحول هنر دوره قاجار به واسطه برخورد با غرب۶۸۴-۱-۴ هنرهای و فنون نوظهور در دوره قاجار۷۰۴-۱-۴-۱ چاپ سنگی۷۰۴-۱-۴-۲ عکاسی۷۱۴-۱-۴-۳ تئاتر و تعزیه ۷۲بخش دوم- تحولات اجتماعی و تعامل هنر و مذهب ۴-۲-۱ تحولات اجتماعی و تاثیر آن بر مضامین مذهبی در هنر ایران۷۴ 4-2-2 تحولات اجتماعی و تاثیر آن بر مضامین مذهبی بر هنر عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار۷۶۴-۲-۳ تامل هنر عامیانه و مذهب در عهد قاجار ۷۷۴-۲-۳-۱ مفاهیم مذهبی در هنرهای عامیانه قاجار۷۸بخش سوم: تجزیه تحلیل نقاشی های عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۴-۳ معرفی هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۷۹۴-۳-۱ نقاشی قهوه خانه ای۷۹۴-۳-۲ نقاشی پشت شیشه۸۱۴-۳-۳ نقاشی بقاع متبرکه۸۳۴-۳-۴ بررسی وجه ساختاری مشترک در هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۸۶۴-۳-۴-۱ پرهیز از واقع گرایی ۸۷۴-۳-۴-۲ روایت گری ۸۷۴-۳-۴-۳ ترکیب بندی۸۸۴-۳-۴-۴ رنگ و نور۸۹۴-۳-۴-۵ تزیین گرایی۸۹۴-۳-۴-۶ طراحی فیگور(چهره، اندام) ۹۰۴-۳-۴-۶-۱ اصالت در چهره پردازی۹۰۴-۳-۴-۶-۲ حالات و آناتومی پیکره ها ۹۱۴-۳-۵ موجودات فراواقعی۹۲۴-۳-۶ بررسی وجه مفهومی مشترک در هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۹۴۴-۳-۶ -۱ موضوع نگاری۹۴۴-۳-۶-۲ شمایل نگاری ۹۶۴-۳-۷ بررسی وجه تمثیلی مشترک هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۱۰۳ ۴-۳-۷-۱ موضوع و استفاده نمادین ۱۰۳۴-۳-۷-۲ ساختار بصری و استفاده نمادین ۱۰۴۴-۳-۷-۳ رنگ و استفاده نمادین۱۰۵۴-۳-۷-۴ جانوران و استفاده نمادین۱۰۶۴-۳-۷-۵ باورهای عامیانه و موجودات عجیب۱۰۷۴-۳-۸ بررسی وجوه واقعیت و حضور آن در هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار ۱۰۹۴-۳-۸-۱ مناظر و مرایا ۱۰۹۴-۳-۸-۲ شخصیت¬ها۱۱۰۴-۳-۸-۳ چهره¬پردازی۱۱۱۴-۳-۸-۴ پوشش ۱۱۲۴-۳-۸-۵ جایگاه ۱۱۳۴-۳-۹ بررسی جامعه شناسی هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۱۱۴۴-۳-۹-۱ بافت۱۱۴۴-۳-۹-۲ زمینه و موقعیت ها ۱۱۵۴-۳-۹-۳ ایدئولوژی ۱۱۵۴-۳-۹-۴ جبریت اجتماعی هنر۱۱۵۴-۳-۹-۵ عادت واره۱۱۶۴-۳-۱۰ بررسی وضعیت هنرمندان عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۱۱۷۴-۳-۱۰-۱ طبقه اجتماعی و زندگی فردی۱۱۷۴-۳-۱۰-۲ ایدئولوژی هنرمندان طبقه عامه۱۱۹۴-۳-۱۰-۳ ارتباط هنرمندان با مردم۱۲۲۴-۳-۱۰-۴ اشتراک هنرمندان در چند عرصه هنر عامیانه۱۲۴۴-۳-۱۱ بررسی تاثیر هنرهای دیگر بر هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار ۱۲۵۴-۳-۱۲ بررسی تاثیر ادبیات عامه و ذهنیات عامیانه بر هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۱۲۶۴-۳-۱۳ پایان راه ۱۲۸فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱ تحلیل تفسیری یافته های پژوهش۱۳۰۵-۲ نتیجه گیری ۱۴۳منابع و ماخذ۱۴۴

پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار


بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار


بازتاب مذهب


هنر های عامیانه


حکومت قاجار


نیمه دوم حکومت قاجار


قاجار


هنرهای اسلامی


پایان نامه کارشناسی ارشد هنربازتاب


مذهب


در


هنرهای


عامیانه


نیمه


دوم


حکومت


قاجار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار

اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار. جامعه ایران در دوره قاجاریه علیرغم تمدن و فرهنگ کهنسال دیرین تقریباً یک جامعه قرون وسطایی با تعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر اکثریت قریب به اتفاق این جامعه بود، مردم سخت پای بند ...

کتاب تاریخ شفاهی جنبش دانشجویی مسلمان

ایران پیش از اسلام مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار نیمه پنهان - جلد 26 زندگی کوروش و داریوش بزرگ (باستان نامه) گفتمان نجات بخشی در ایران عصر صفوی

پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی

پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان چکیده انسان موجودی اسطوره باور و نمادساز است. اسطوره آغاز «شدن» و نحوه‌ی «بودن» آدمی را بیان می‌کند و نماد زبان اسطوره و ...

هنر نوگرا و معاصر ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هنرهای نوگرا آثاری هستند که از نیمه دوم سده ۱۹ میلادی به این سوی و در پی شکل گرفتن جریان‌های هنری نوآور در اروپا و ایالات متحده پدید آمدند. این آثار و مکتب‌های فکری مرتبط با آن‌ها باعث ایجاد دگرگونی‌هایی در هنرهای ...

حقایق و درس های از تاریخ... قاجاریان | ایران گلوبال

ناصرالدین شاه قاجار بزرگ ترین پادشاه قاجار بود که در تاریخ معاصر به شاه شهید شهرت داشت، وی نزدیک به پنجاه سال از ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۶ بر اریکه سلطنت بود، نیمه دوم قرن نوزدهم مبدا تحولات بزرگ جهانی بود.

دانلود پایان نامه درباره هیئت عزاداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش :پژوهش هنر عنوان : بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار. فایل رایگان پایان نامه حقوق : بهداشت و سلامت

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد معراج

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد معراج. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد معراج تعداد 12 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش ...

سید حسن امین - ensani.ir

بازتاب اسطوره ی «بودا در ایران و اسلام» نویسنده: حسن اصغری سید حسن امین منبع: حافظ نیمه دوم تیر ۱۳۸۵ شماره ۳۱

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد معراج

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد معراج. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد معراج تعداد 12 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش ...

بایگانی‌های مناسک مذهبی - دانلود پایان نامه ها

عنوان : بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار (بیشتر…) By مدیر سایت , 3 هفته ago

دانلود پایان نامه ارشد: بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر - نمایش گرایش : ادبیات نمایشی عنوان : بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

پروپوزال آماده معماری بایگانی - صفحه 2 از 11 - آسان داک

دانلود پروپوزال آماده: : بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...

(PDF) مطالعه نقاشی عامیانه عصر قاجار (با محوریت مضامین ...

چکیده بعد از ورود اسلام درایران، نفوذ مذهب تشیع در فرهنگ ایرانی روند پر شتاب و ناگهانی به خود گرفت تا جاییکه با گذشت زمان عامل مؤثر در شکل گیری سنت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی ایران شد. رشد روز افزون این باورها در جامعه ...

دوفصلنامۀ تخصصی دانش هنرهای تجسمی

خلاصه مقاله:: پوشش زنان ایرانی در نیمة دوم عصر قاجار دستخوش تغییرات اساسی شد. ارتباط گسترده‌تر با مغرب‌زمین، ورود اجناس اروپاییو تمایلگروهی از روشنفکران به مظاهر تمدن غرب، از جمله عواملی بودند که تأثیری قابل توجه بر ...

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد - 48

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار استاد راهنما: دکتر فتانه محمودی استاد مشاور: آقای همایون حاج محمدحسینی. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

معاینه و روش‌های طبابت در دوره قاجار، از دید سیاحان ...

Gajar era, in particular Nasser al-Din Shah’s ruling period, is very important in the history of medicine evolutions in Iran because in this era, novel medicine gradually replaced the traditional medicine. In this study, auscultate and the therapies which were done those days, including: phlebotomy, bloodletting, leech therapy, surgery, sport medicine, clyster and cauterize are reviewed.

سمینار ارشد مهندسی نساجی: بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای ...

دانلود پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار صنعت مواد : پایان نامه درباره صنعت مواد

: بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار ...

دانلود پروپوزال آماده: : بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف هنر و گرایش ...

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت - دانلود رایگان

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجارwordچکیده نی با قرن­ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می­دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می­یابد.

پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار

دانشکد هنر و معماری پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد در رشته هنر و گرایش پژوهش هنر موضوع: بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار استاد راهنما: دکتر فتانه محمودی استاد مشاور: آقای همایون حاج محمدحسینی برای ...

بررسی اقتصاد معیشتی گیلانی‌ها در دوره قاجار

گیلانی‌ها در دوره قاجار . استان گیلان یکی از استان‌های شمالی کشورمان است که دارای طبیعتی زیبا و پوشیده از جنگل و سرشار از منابع آبی است، به‌طوری‌که گیلان پرباران‌ترین استان کشور و میزان بارش سالانه آن حدود ۱۳۵۹ میلی ...

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

در این مقاله عکس هایی جالب و دیدنی از ایران قدیم - دوره قاجار را قرار داده ایم ، نوازندگان زن دوران قاجار...

راه اندازی مرکز ترک اعتیاد ودرمان با متادون

دانلود طرح جابرابن حیان دستگاه گردش خون قلب

پرسشنامه چالش های ایزو

مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر

دانلود نقشه اتوکد شهر چالوس با جزئیات کامل با فرمت DWG

نقش صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

دانلود پاورپوینت انواع صفات زیست شناسی دوازدهم

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی - درس هشتم يا من فی البحار عجائبُهُ

نقش صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

پیشینه تحقیق جهت گیری هدف