دانلود رایگان


بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 146 صفحه چکیده هنر دینی با قرن ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می یابد. تغییر بستر اج

دانلود رایگان پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 146 صفحهچکیده هنر دینی با قرن ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می یابد. تغییر بستر اجتماعی هنر، برخاسته از روح ملتهب دوره ی قاجار است. ایران قاجاریه، نسبت به ادوار پیش از خود، ایران دیگری بود؛ پر از اشتیاق مردم برای دست یابی به آزادی، برابری، عدالت و غیره. این اشتیاق در زیر پوست اجتماع، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر رسوخ کرد؛ تا قشر عامی در هر عرصه ی به شکل جدی اولین ها را تجربه کند. از این رو هنر عامیانه اولین حضور جدی خود را در قالب هنرهای عامیانه ی چون نقاشی قهوه-خانه ای، نقاشی پشت شیشه، نقاشی بقاع متبرکه، آزمود. محتوای هنر عامیانه، سرشار از مضامین مذهبی است؛ مضامینی که هم از شوق و اشتیاق مذهبی سرچشمه گرفته است و هم از روح سمبولیک مبارزه خواهی که در شکل ترسیم اولیایی چون امام حسین(ع)-اسوه ی مبارزه با ظلم- برمی خاست. این پایان نامه برآن است که با توجه به نظریه بازتاب، به بررسی مذهب در هنرهای عامیانه بپردازد؛ براساس نظریه بازتاب، هنرها، آینه ی دوران خویش می¬باشند و آن را بازمی تابانند؛ این امر در هنرهای عامیانه دوره قاجار که ارتباط تنگاتنگی با تحولات عصر خویش دارند–بخصوص در بخش مضامین مذهبی- مشهود می باشد. با مطالعه شباهت های ساختاری و مضمونی آثار هنرمندان مختلف به این هدف نزدیک شده؛ بعلاوه با بررسی زندگی هنرمندان طبقه عامه و ارتباط آنان با طبقه خودشان، به شناخت جهان بینی ها و نگرش آنان و هم سلکانشان دست یافته. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که هنرمندان عامیانه، کارگزاران ایدئولوژی طبقه خویش هستند که با کمک هنر آن را نمایش می دهند.واژگان کلیدیهنر عامیانه، مذهب(تشیع)، نظریه بازتاب، دوره قاجار، نقاشی پشت شیشه، نقاشی قهوه خانه ای، نقاشی بقعه های متبرکه.فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش 1-1 شرح موضوع و بیان مسئله ۱۱-۲ مقدمه۲۱-۲ اهمیت و ضرورت ۴۱-۳ اهداف ضروری۴۱-۴ سوالات۴۱-۵ فرضیه ¬ها۵۱-۶ قلمرو تحقیق۵۱-۷ روش تحقیق۵۱-۸ روش شناسی۶۱-۹ سازماندهی پژوهش۶۱-۱۰ تعاریف و مفاهیم۶۱-۱۰-۱ نظریه بازتاب۶۱-۱۰-۲ هنر عامیانه۷۱-۱۰-۳ نقاشی پشت شیشه ۷۱-۱۰-۴ نقاشی قهوه خانه ای۷۱-۱۰-۵ نقاشی بقاع متبرکه۷فصل دوم : سوابق و ادبیات تحقیقبخش اول : تاریخ قاجار۲-۱ معرفی سلسله قاجار ۸۲-۱-۱ پادشاهان دوره ی اول حکومت قاجار ۸۲-۱-۲ پادشاهان دوره ی دوم حکومت قاجار ۹بخش دوم: تحولات سیاسی و نظامی دوره قاجار۲-۲-۱ اوضاع شاه و اداره مملکت ۱۳۲-۲-۲ نقش دستگاه دیوانی(صدراعظم، وزیران و درباریان) در اداره مملکت ۱۴۲-۲-۳ اوضاع نهادهای قضایی و نظامی ۱۵۲-۲-۴ اوضاع روابط بین الملل۱۶۲-۲-۵ استعمار روسیه و انگلیس ۱۷۲-۲-۵-۱ اعطای امتیازات به انگلیس۱۹۲-۲-۵-۲ اعطای امتیازات به روسیه۱۹۲-۲-۵-۳ اعطای امتیازات به فرانسه۲۱۲-۲-۶ جنگ های خارجی و جنبش های داخلی۲۱۲-۲-۶-۱ جنگ ده ساله با روسیه و معاهده گلستان و ترکمن چای۲۲۲-۲-۶-۲ انگلیس و جنگ هرات و معاهده پاریس۲۲۲-۲-۷ جنبش های داخلی ۲۳۲-۲-۷-۱ جنبش تنباکو (واقعه ی رژی) 23۲-۲-۷-۲ مشروطه 24۲-۲-۷-۳ قیام¬های پس از مشروطه 26بخش سوم: تحولات اقتصادی، اجتماعی دوره قاجار۲-۳-۱ اوضاع اقتصاد ۲۶۲-۳-۲ اوضاع صنایع 28۲-۳-۳ اوضاع اجتماعی و طبقه بندی اقشار مردم 29۲-۳-۴ اوضاع درمان و تغذیه۳۰ بخش چهارم: تحولات فرهنگی دوره قاجار۲-۴-۱ مصلحان دوره قاجار (نخبگان سیاسی، فکری و دینی ) ۳۲۲-۴-۲ تاسیس مدارس۳۴۲-۴-۳ انتشار مطبوعات۳۵بخش پنجم: تحولات مذهبی دوره قاجار۲-۵-۱ اوضاع مذهب۳۷۲-۵-۱-۱ فرقه بابیت۳۸۲-۵-۲ ترویج خرافه۳۹۲-۵-۳ علما و وضعیت آنان در دوره قاجار ۴۰۲-۵-۴ علما، دربار و طبقه حاکم۴۱۲-۵-۵ علما، مردم اصناف و هیئت های مذهبی مردمی۴۲۲-۵-۶ علما و نقش آنان در رهبری مردم ۴۴۲-۵-۷ مجالس عزاداری امام حسین (ع) ۴۵فصل سوم: جامعه شناسی هنر و نظریه بازتاب و هنر عامیانه۳-۱ جامعه شناسی هنر ۴۸۳-۲ عوامل دخیل در جامعه شناسی هنر۴۹۳-۲-۱ بنیاد و زمینه۵۰۳-۲-۲ زمینه یابی ۵۰۳-۲-۳ بافت ۵۰۳-۲-۴ موقعیت ها۵۰۳-۲-۵ ایدئولوژی۵۱۳-۲-۶ جبریت اجتماعی هنر۵۱۳-۲-۷ عادت واره ۵۲۳-۳ نقش جامعه در خلق اثر هنری ۵۲۳-۳-۱ نقش طبقه و گروه ها در خلق اثر هنری ۵۳۳-۴ نظریه بازتاب و دیگر رویکردهای جامعه شناسی هنر ۵۵۳-۵ هنر عامیانه ۵۷۳-۵-۱ هنر عامیانه در ایران ۵۸ فصل چهارم: یافته های تحقیقبخش اول: هنر دوره دوم حکومت قاجار 4-1-1 هنر دوره قاجار ۶۱۴-۱-۲ هنر درباری دوره دوم حکومت قاجار ۶۲۴-۱-۲-۱ ویژگی نقاشی¬های درباری دوره دوم حکومت قاجار ۶۴۴-۱-۲ هنر عامیانه در دوره دوم حکومت قاجار ۶۵۴-۱-۲-۱ ویژگی¬های هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار ۶۷۴-۱-۳ تحول هنر دوره قاجار به واسطه برخورد با غرب۶۸۴-۱-۴ هنرهای و فنون نوظهور در دوره قاجار۷۰۴-۱-۴-۱ چاپ سنگی۷۰۴-۱-۴-۲ عکاسی۷۱۴-۱-۴-۳ تئاتر و تعزیه ۷۲بخش دوم- تحولات اجتماعی و تعامل هنر و مذهب ۴-۲-۱ تحولات اجتماعی و تاثیر آن بر مضامین مذهبی در هنر ایران۷۴ 4-2-2 تحولات اجتماعی و تاثیر آن بر مضامین مذهبی بر هنر عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار۷۶۴-۲-۳ تامل هنر عامیانه و مذهب در عهد قاجار ۷۷۴-۲-۳-۱ مفاهیم مذهبی در هنرهای عامیانه قاجار۷۸بخش سوم: تجزیه تحلیل نقاشی های عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۴-۳ معرفی هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۷۹۴-۳-۱ نقاشی قهوه خانه ای۷۹۴-۳-۲ نقاشی پشت شیشه۸۱۴-۳-۳ نقاشی بقاع متبرکه۸۳۴-۳-۴ بررسی وجه ساختاری مشترک در هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۸۶۴-۳-۴-۱ پرهیز از واقع گرایی ۸۷۴-۳-۴-۲ روایت گری ۸۷۴-۳-۴-۳ ترکیب بندی۸۸۴-۳-۴-۴ رنگ و نور۸۹۴-۳-۴-۵ تزیین گرایی۸۹۴-۳-۴-۶ طراحی فیگور(چهره، اندام) ۹۰۴-۳-۴-۶-۱ اصالت در چهره پردازی۹۰۴-۳-۴-۶-۲ حالات و آناتومی پیکره ها ۹۱۴-۳-۵ موجودات فراواقعی۹۲۴-۳-۶ بررسی وجه مفهومی مشترک در هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۹۴۴-۳-۶ -۱ موضوع نگاری۹۴۴-۳-۶-۲ شمایل نگاری ۹۶۴-۳-۷ بررسی وجه تمثیلی مشترک هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۱۰۳ ۴-۳-۷-۱ موضوع و استفاده نمادین ۱۰۳۴-۳-۷-۲ ساختار بصری و استفاده نمادین ۱۰۴۴-۳-۷-۳ رنگ و استفاده نمادین۱۰۵۴-۳-۷-۴ جانوران و استفاده نمادین۱۰۶۴-۳-۷-۵ باورهای عامیانه و موجودات عجیب۱۰۷۴-۳-۸ بررسی وجوه واقعیت و حضور آن در هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار ۱۰۹۴-۳-۸-۱ مناظر و مرایا ۱۰۹۴-۳-۸-۲ شخصیت¬ها۱۱۰۴-۳-۸-۳ چهره¬پردازی۱۱۱۴-۳-۸-۴ پوشش ۱۱۲۴-۳-۸-۵ جایگاه ۱۱۳۴-۳-۹ بررسی جامعه شناسی هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۱۱۴۴-۳-۹-۱ بافت۱۱۴۴-۳-۹-۲ زمینه و موقعیت ها ۱۱۵۴-۳-۹-۳ ایدئولوژی ۱۱۵۴-۳-۹-۴ جبریت اجتماعی هنر۱۱۵۴-۳-۹-۵ عادت واره۱۱۶۴-۳-۱۰ بررسی وضعیت هنرمندان عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۱۱۷۴-۳-۱۰-۱ طبقه اجتماعی و زندگی فردی۱۱۷۴-۳-۱۰-۲ ایدئولوژی هنرمندان طبقه عامه۱۱۹۴-۳-۱۰-۳ ارتباط هنرمندان با مردم۱۲۲۴-۳-۱۰-۴ اشتراک هنرمندان در چند عرصه هنر عامیانه۱۲۴۴-۳-۱۱ بررسی تاثیر هنرهای دیگر بر هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار ۱۲۵۴-۳-۱۲ بررسی تاثیر ادبیات عامه و ذهنیات عامیانه بر هنرهای عامیانه دوره دوم حکومت قاجار۱۲۶۴-۳-۱۳ پایان راه ۱۲۸فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱ تحلیل تفسیری یافته های پژوهش۱۳۰۵-۲ نتیجه گیری ۱۴۳منابع و ماخذ۱۴۴

پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار


بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار


بازتاب مذهب


هنر های عامیانه


حکومت قاجار


نیمه دوم حکومت قاجار


قاجار


هنرهای اسلامی


پایان نامه کارشناسی ارشد هنربازتاب


مذهب


در


هنرهای


عامیانه


نیمه


دوم


حکومت


قاجار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اقتصاد معیشتی گیلانی‌ها در دوره قاجار

گیلانی‌ها در دوره قاجار . استان گیلان یکی از استان‌های شمالی کشورمان است که دارای طبیعتی زیبا و پوشیده از جنگل و سرشار از منابع آبی است، به‌طوری‌که گیلان پرباران‌ترین استان کشور و میزان بارش سالانه آن حدود ۱۳۵۹ میلی ...

اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار

اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار. جامعه ایران در دوره قاجاریه علیرغم تمدن و فرهنگ کهنسال دیرین تقریباً یک جامعه قرون وسطایی با تعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر اکثریت قریب به اتفاق این جامعه بود، مردم سخت پای بند ...

پروپوزال آماده معماری بایگانی - صفحه 2 از 11 - آسان داک

دانلود پروپوزال آماده: : بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت - دانلود رایگان

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجارwordچکیده نی با قرن­ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می­دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می­یابد.

بررسی اقتصاد معیشتی گیلانی‌ها در دوره قاجار

گیلانی‌ها در دوره قاجار . استان گیلان یکی از استان‌های شمالی کشورمان است که دارای طبیعتی زیبا و پوشیده از جنگل و سرشار از منابع آبی است، به‌طوری‌که گیلان پرباران‌ترین استان کشور و میزان بارش سالانه آن حدود ۱۳۵۹ میلی ...

بررسی و تحلیل دیوارنگاری در دوره قاجار ـ قسمت اول | هنر اسلامی

هنرها در زمان سلسله قاجار که از سال 1208 تا 1343 ه.ق در ایران حکومت کرد، تداوم مستقیم هنرهای ادوار بلافصل پیشین، نادر شاه افشار و سلسله زند نبود. هنر دوره قاجار نشانگر سه مشخصه و ویژگی بود: جدائی ...

دانلود پایان نامه ارشد: بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر - نمایش گرایش : ادبیات نمایشی عنوان : بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

دوفصلنامۀ تخصصی دانش هنرهای تجسمی

خلاصه مقاله:: پوشش زنان ایرانی در نیمة دوم عصر قاجار دستخوش تغییرات اساسی شد. ارتباط گسترده‌تر با مغرب‌زمین، ورود اجناس اروپاییو تمایلگروهی از روشنفکران به مظاهر تمدن غرب، از جمله عواملی بودند که تأثیری قابل توجه بر ...

Magiran | فصلنامه هنرهای زیبا، پیاپی 37 (بهار 1388)

نتایج آماری با (p0.05) نشان دهنده اختلاف معنی دار در جهت کاهش قابل ملاحظه ابعاد صحن و همچنین مساحت فضاهای تیمچه در نیمه دوم حکومت قاجار می باشد. در حالی که در خصوص سایر ابعاد با 95% اطمینان اختلاف ...

ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در دوران حکومت ۴۲ سالهٔ شاه عباس یکم، از حدود ۱۵۸۷ م، ایران صفوی توانست به اقتدار رسیده و پیشرفت کند؛ اگرچه در اوایل حکومت وی، ایران در هرج و مرج بود و یکپارچگی ایران، از سوی عوامل داخلی و ...

هستی اجتماعی و سیاسی تجار و بازرگانان در عصر قاجار

مشکلات طبقه تاجر و بازرگان ایرانی در عهد قاجار، هم ناشی از سیاست غارتگرانه حکام داخلی بود و هم برخاسته از وضعیت نیمه استعماری مناطق اقتصادی ایران که به تصرف روس و انگلیس درآمده بود؛ مجموع اینها و مسلما شرایط برآمده از ...

دانلود پایان نامه درباره هیئت عزاداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش :پژوهش هنر عنوان : بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار. فایل رایگان پایان نامه حقوق : بهداشت و سلامت

حقایق و درس های از تاریخ... قاجاریان | ایران گلوبال

ناصرالدین شاه قاجار بزرگ ترین پادشاه قاجار بود که در تاریخ معاصر به شاه شهید شهرت داشت، وی نزدیک به پنجاه سال از ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۶ بر اریکه سلطنت بود، نیمه دوم قرن نوزدهم مبدا تحولات بزرگ جهانی بود.

پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار

دانشکد هنر و معماری پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد در رشته هنر و گرایش پژوهش هنر موضوع: بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار استاد راهنما: دکتر فتانه محمودی استاد مشاور: آقای همایون حاج محمدحسینی برای ...

عهد نامه های ایران در زمان قاجار

1. در سال 1285 ق امتیاز انحصاری بهره برداری از شیلات شمال، که ناصرالدین شاه به آنها اعطا کرد. 2. در سال 1286 ق اجازه احداث سیم تلگراف بین یک تبعه روسی و دولت ایران منعقد شد. 3.

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال سوم بهار و تابستان 1392 ...

بازتاب مذهب گیلان عصر صفوی در اسناد خان احمد گیلانی ... شده و حاوی اطلاعات سودمندی درباره ی تاریخ صفویه و گیلان، بویژه در نیمه ی دوم قرن دهم ﻫ.ق به شمار می رود. ... و کارکردهای منصب تولیت و ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد هنر نقاشی

پایان نامه بازتاب مذهب در هنر های عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار ... مذهبی می­دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می­یابد. تغییر بستر اجتماعی هنر، برخاسته ...

ساختار اجتماعی دوره قاجار :: باستان شناسی مبتنی بر GIS

بافت اجتماعی جامعه ایران در عصر قاجار نمونه ای از یک جامعه عشایری وایلی است . مناسبات ایلی وعشایری در سرتاسر دوره حاکمیت دودمان قاجار در ایران رواج داشته و عشایر در سرتاسر آن پراکنده بوده اند.دکتر رضا شعبانی درکتاب ...

معاینه و روش‌های طبابت در دوره قاجار، از دید سیاحان ...

Gajar era, in particular Nasser al-Din Shah’s ruling period, is very important in the history of medicine evolutions in Iran because in this era, novel medicine gradually replaced the traditional medicine. In this study, auscultate and the therapies which were done those days, including: phlebotomy, bloodletting, leech therapy, surgery, sport medicine, clyster and cauterize are reviewed.

Magiran | فصلنامه هنرهای زیبا، پیاپی 37 (بهار 1388)

نتایج آماری با (p0.05) نشان دهنده اختلاف معنی دار در جهت کاهش قابل ملاحظه ابعاد صحن و همچنین مساحت فضاهای تیمچه در نیمه دوم حکومت قاجار می باشد. در حالی که در خصوص سایر ابعاد با 95% اطمینان اختلاف ...

سیاست مذهبی آقامحمدخان و فتحعلی‌ شاه قاجار

گرچه سلاطین قاجار تمایل داشتند تا دین را در خدمت اهداف و منافع سیاسی در آورند؛ اما به دلیل قدرت روحانیت و بیزاری مردم از حکومت خصوصاً در اوایل حاکمیت قاجارها، جرات استفاده ابزاری از دین و روحانیت را نداشتند و دولت در ...

هستی اجتماعی و سیاسی تجار و بازرگانان در عصر قاجار

مشکلات طبقه تاجر و بازرگان ایرانی در عهد قاجار، هم ناشی از سیاست غارتگرانه حکام داخلی بود و هم برخاسته از وضعیت نیمه استعماری مناطق اقتصادی ایران که به تصرف روس و انگلیس درآمده بود؛ مجموع اینها و مسلما شرایط برآمده از ...

عصر ايران - Asriran

سایت تحلیل خبری عصر ایران (گزیده ای از اخبار روز) و ارائه دهنده اخبار، قیمت طلا و ارز، انتخابات ، قیمت خودرو، اخبار کرونا، فیلم و کلیپ های به روز و خواندی های جالب

کتاب تاریخ شفاهی جنبش دانشجویی مسلمان

ایران پیش از اسلام مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار نیمه پنهان - جلد 26 زندگی کوروش و داریوش بزرگ (باستان نامه) گفتمان نجات بخشی در ایران عصر صفوی

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت - دانلود رایگان

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار... چکیده واژگان کلیدی هنر عامیانه، مذهب(تشیع)، نظریه بازتاب، دوره قاجار، نقاشی پشت شیشه، نقاشی قهوه­خانه­ای، نقاشی بقعه­های متبرکه.

اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار

اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار. جامعه ایران در دوره قاجاریه علیرغم تمدن و فرهنگ کهنسال دیرین تقریباً یک جامعه قرون وسطایی با تعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر اکثریت قریب به اتفاق این جامعه بود، مردم سخت پای بند ...

(PDF) مطالعه نقاشی عامیانه عصر قاجار (با محوریت مضامین ...

چکیده بعد از ورود اسلام درایران، نفوذ مذهب تشیع در فرهنگ ایرانی روند پر شتاب و ناگهانی به خود گرفت تا جاییکه با گذشت زمان عامل مؤثر در شکل گیری سنت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی ایران شد. رشد روز افزون این باورها در جامعه ...

دانلود پایان نامه ارشد: بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر - نمایش گرایش : ادبیات نمایشی عنوان : بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

بخش دوم آیین نامه های مصوب شورای فرهنگ عمومی | وزارت فرهنگ ...

در دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ 22/5/75 شورای فرهنگی عمومی، پیامدهای فرهنگی استفاده از دو خط فارسی و انگلیسی در تابلوهای خیابانها و اماکن را مورد بحث و بررسی قرار داد و مقرر شد هیاتی به منظور ضوابط و معیارها در این زمینه با ...

معاینه و روش‌های طبابت در دوره قاجار، از دید سیاحان ...

Gajar era, in particular Nasser al-Din Shah’s ruling period, is very important in the history of medicine evolutions in Iran because in this era, novel medicine gradually replaced the traditional medicine. In this study, auscultate and the therapies which were done those days, including: phlebotomy, bloodletting, leech therapy, surgery, sport medicine, clyster and cauterize are reviewed.

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت - دانلود رایگان

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجارwordچکیده نی با قرن­ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می­دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می­یابد.

هنرهای دوره قاجاریه

نوع دیگری طبیعت سازی در دوره قاجار رایج ... نقاش و خوشنویس نیمه دوم سده سیزدهم ه.ق.اودر چهره نگاری و نقاشی موضوعهای مذهبی دست داشت.ازجمله اثارش چهره گان حضرت علی، امامان حسن و حسین، زنان قاجاری ...

فتانه محمودی

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده معماری و هنر 1393

معاینه و روش‌های طبابت در دوره قاجار، از دید سیاحان ...

Gajar era, in particular Nasser al-Din Shah’s ruling period, is very important in the history of medicine evolutions in Iran because in this era, novel medicine gradually replaced the traditional medicine. In this study, auscultate and the therapies which were done those days, including: phlebotomy, bloodletting, leech therapy, surgery, sport medicine, clyster and cauterize are reviewed.

Magiran | فصلنامه هنرهای زیبا، پیاپی 37 (بهار 1388)

نتایج آماری با (p0.05) نشان دهنده اختلاف معنی دار در جهت کاهش قابل ملاحظه ابعاد صحن و همچنین مساحت فضاهای تیمچه در نیمه دوم حکومت قاجار می باشد. در حالی که در خصوص سایر ابعاد با 95% اطمینان اختلاف ...

هستی اجتماعی و سیاسی تجار و بازرگانان در عصر قاجار

مشکلات طبقه تاجر و بازرگان ایرانی در عهد قاجار، هم ناشی از سیاست غارتگرانه حکام داخلی بود و هم برخاسته از وضعیت نیمه استعماری مناطق اقتصادی ایران که به تصرف روس و انگلیس درآمده بود؛ مجموع اینها و مسلما شرایط برآمده از ...

معاینه و روش‌های طبابت در دوره قاجار، از دید سیاحان ...

Gajar era, in particular Nasser al-Din Shah’s ruling period, is very important in the history of medicine evolutions in Iran because in this era, novel medicine gradually replaced the traditional medicine. In this study, auscultate and the therapies which were done those days, including: phlebotomy, bloodletting, leech therapy, surgery, sport medicine, clyster and cauterize are reviewed.

ضوابط و معيارهای احداث فضای سبز شهری

مطالعات طراحی مرکز همایش

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای دزفول

دانلود پاورپوینت تحلیل موزه ریورساید اسکاتلند

دانلود پاورپوینت تاثیر تقویت نمودن با FRP بر رفتار دیوار برشی دارای بازشو

پیشینه تحقیق خود کارآمدی

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها

مقاله بررسی مبانی نظری و تکنیکی نمایش رقص در ایران زمین

نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش)