دانلود رایگان


پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 213 صفحه چکیده نقاشی قهوه خانه ای در دوره ی قاجار به واسطه ی هنرمندانی از جنس مردم، از بطن اجتماع برخاست و راه خود را باز کرد تا بتواند موضوعاتی را که دغدغه ی مردم بود

دانلود رایگان پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه اینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 213 صفحهچکیدهنقاشی قهوه خانه ای در دوره ی قاجار به واسطه ی هنرمندانی از جنس مردم، از بطن اجتماع برخاست و راه خود را باز کرد تا بتواند موضوعاتی را که دغدغه ی مردم بود، به تصویر بکشد. در این میان، موضوعات مذهبی بسیار مورد توجه مردم و نقاشان بوده و در میان تمامی آنها زندگی امام علی(ع) به واسطه ی ارادت ویژه ی شیعیان به ایشان مورد توجه زیادی قرار می گرفت و تصاویر مختلفی از ایشان نقاشی شده است. این نقاشی ها تاکنون به صورت مجزا در یک مجموعه جمع-آوری و بررسی نشده اند و در پژوهشی که پیش رو دارید، سعی شده با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی بسیاری از این نقاشی ها و اطلاعات مربوط به آنها از طریق کتابخانه ای و میدانی گردآوری و معرفی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد، تا به این واسطه ویژگی های شخصیتی حضرت علی(ع) در آنها شناسایی شود.در مورد تمامی آثار گردآوری شده در این مجموعه، ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع داده شده، سپس تجزیه و تحلیل¬هایی با توجه به انطباق آنها با موضوع، عناصر آنها و روایت داستان انجام شده است. پس از تمام این جستجوها می توان نتیجه گرفت، حضرت علی(ع) به عنوان الگو و اسوه مسلمانان به¬ویژه شیعیان، دارای ویژگی های شخصیتی فراوانی هستند که از ایمان سرشار ایشان به خداوند نشات می گیرد؛ در میان این انبوه خصوصیات مثبت، نقاشان قهوه خانه ای به شجاعت، سخاوت و فداکاری ایشان که تماماً متاثر از ایمان قلبی به خداوند است، بیشتر توجه کرده و این سه ویژگی تقریبا در تمامی تابلوها به وضوح مطرح شده اند.واژگان کلیدی: حضرت علی فهرست مطالبصفحه مقدمه: 1فصل اول کلیات ۱ـ۱ بیان مسئله ۳۱ـ۲ فرضیه و سئوالات کلیدی تحقیق۴۱ـ۳ اهداف تحقیق۴۱ـ۴ روش تحقیق۴۱ـ۵ پیشینه تحقیق۴فصل دوم: نقاشی قهوه خانه ای ۲ـ۱ تعریف و وجه تسمیه نقاشی قهوه خانه ای۱۰۲ـ۲ تاریخچه و عوامل شکل گیری نقاشی قهوه خانه ای۱۲۲ـ۳ موضوعات نقاشی قهوه خانه ای ۱۷۲ـ۳ـ۱ موضوعات مذهبی۱۷۲ـ۳ـ۲ موضوعات رزمی و حماسی۱۹۲ـ۳ـ۳ موضوعات بزمی۱۹۲ـ۴ ویژگی های نقاشی قهوه خانه ای۲۰۲ـ۴ـ۱ ایرانی بودن و مردمی بودن۲۰۲ـ۴ـ۲ پرهیز از واقع گرایی۲۱۲ـ ۴ـ۳ اصل روایتگری۲۲۲ـ ۴ـ ۴ پرهیز از عمق نمایی و عدم پرداختن به سایه روشن۲۳۲ـ ۴ـ۵ اصالت در چهره سازی۲۳۲ـ۴ـ۶ هویت و شناسنامه دار بودن۲۴۲ـ۵ سبک و روش ۲۵۲ـ۵ ـ۱ ترکیب بندی۲۶۲ـ۵ ـ۲ به کار بردن پرسپکتیو مقامی۲۶۲ـ۵ ـ ۳ رنگ ها و مفاهیم سمبلیک آنها۲۷۲ـ۵ ـ۴ نور و سایه۲۷۲ـ۶ هنرمندان نقاشی قهوه خانه ای۲۸فصل سوم: ویژگی های شخصیتی امام علی (ع) ۳ـ ۱ زندگانی على بن ابی طالب(ع ۳۱۳ـ۲ در اقلیم سخن۳۳۳ـ ۳ در قلمرو خِرد۳۳۳ـ ۴ در نظام اخلاق۳۴۳ـ ۵ در امور اجتماعی و میدان عمل۳۷فصل چهارم: نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای مقدمه فصل چهارم 46۴ـ۱ تابلوهای مربوط به مبارزه¬ی حضرت علی(ع) با عمرو بن عبدود۴۷۴ـ۱ـ۱ تابلوی نبرد حضرت علی (ع) و عمرو بن عبدود از محمد مدبر۵۰۴ـ۱ـ۲ تابلوی نبرد حضرت علی(ع ) و عمرو بن عبدود از عباس بلوکی فر۵۲۴ــ۲ تابلوهای مربوط به ماجرای جنگ خیبر و رشادت های امیر مؤمنان علی(ع۵۴۴ـ۲ـ۱ تابلوی جنگ تاریخی خیبر اثر عباس بلوکی-فر ۵۸۴ـ۲ـ۲ تابلوی جنگ خیبر اثر حسن اسماعیل-زاده۶۲۴ـ ۲ـ۳ تابلوی جنگ خیبر از محمد فراهانی۶۵۴ـ ۲ـ۴ تابلوی جنگ خیبر از امیرحسین قائم مقامی۶۶۴ـ۲ـ۵ تابلوی جنگ تاریخی خیبر از حسین همدانی۶۸۴ـ۳ آثار نقاشی قهوه خانه ای مربوط به ماجرای لیلة المبیت ۷۰۴ـ۳ـ۱ تابلوی لیلة المبیت از محمد فراهانی ۷۲۴ـ۴ آثار نقاشی قهوه خانه ای مربوط به غدير خم و جانشيني بر حق علي(ع ۷۳۴ـ۴ـ۱ تابلوی غدیرخم از محمدرضا حسینی ۷۵۴ـ۴ـ۲ تابلوی غدیر خم از محمد فراهانی ۷۸۴ـ۵ نقاشی های قهوه خانه ای با موضوع همدردی و کمک رسانی حضرت علی(ع) به مردم و ضعفا ۷۹۴ـ۵ـ۱ تابلوی نقاشی قهوه خانه ای از حسن اسماعیل زاده با موضوع «از علی آموز اخلاص عمل ۸۴۴ـ۵ ـ۲ اثری از حسین همدانی با موضوع «یتیم نوازی حضرت علی(ع ۸۶۴ـ۵ ـ۳ تابلوی یتیم نوازی از احمد خلیلی ۸۹۴ـ۵ ـ۴ تابلوی یتیم نوازی از حسن اسماعیل-زاده ۹۰۴ـ ۶ نقاشی قهوه خانه ای با موضوع شمایل نگاری و مجالست حضرت علی(ع ۹۱۴ـ۶ـ۱ تابلوی منسوب به حسین قوللر آقاسی با موضوع: حضرت علی(ع)- مالک اژدر ۹۸۴ـ۶ـ۲ تابلوی شمایل حضرت علی(ع) و حسنین از حسین همدانی ۱۰۱۴ـ۶ـ۳ مراجعت حضرت امیر(ع) از جنگ جمل مالک اشتر نخعی و عمار یاسر و اصحاب دیگر ۱۰۲۴ـ۶ـ۴ تابلوی حضرت علی(ع) و حسنین از حسین همدانی ۱۰۳۴ـ۶ـ۵ تابلوی حضرت علی(ع) و حسنین(ع) از جواد عقیلی ۱۰۶۴ـ۷ تابلوهای مربوط به داستان جوانمرد قصاب ۱۰۷۴ـ۷ـ۱ تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۰۴ـ۷ـ۱ـ۱ بخش اول تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۰۴ـ۷ـ۱ـ۲ بخش دوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۱۴ـ۷ـ۱ـ۳ بخش سوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۲۴ـ۷ـ۱ـ۴ بخش چهارم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۳۴ـ۷ـ۱ـ۵ بخش پنجم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۵۴ـ۷ـ۱ـ۶ بخش ششم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۷۴ـ۷ـ۲ تابلوی جوانمرد قصاب اثر فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۸۴ـ۷ـ۲ـ۱ بخش اول تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۸۴ـ۷ـ۲ـ۲ بخش دوم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۹۴ـ۷ـ۲ـ۳ بخش سوم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۹۴ـ۷ـ۲ـ۴ بخش چهارم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۰۴ـ۷ـ۲ـ۵ بخش پنجم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۰۴ـ۷ـ۲ـ۶ بخش ششم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۱۴ـ۷ـ۲ـ۷ بخش هفتم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۱۴ـ۷ـ۲ـ۸ بخش هشتم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۲۴ـ۷ـ۳ تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۵۴ـ۷ـ۳ـ۱ بخش اول تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۶۴ـ۷ـ۳ـ۲ بخش دوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۷۴ـ۷ـ۳ـ۳ بخش سوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۷۴ـ۷ـ۳ـ۴ بخش چهارم تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۸۴ـ۸ نقاشی های قهوه خانه ای با موضوع شهادت حضرت على(ع ۱۲۹۴ـ۸ـ۱ تابلوی به مسجد رفتن حضرت علی(ع) در شب نوزدهم ماه رمضان اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۳۳۴ـ۸ـ۲ تابلوی شب ضربت خوردن حضرت علی(ع) اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۳۵۴ـ۹ تابلوهای مربوط به نبرد حضرت علی(ع) با موجودات افسانه ای 136۴ـ۹ـ۱ تابلوی نبرد حضرت علی(ع) و اژدها از حسن اسماعیل-زاده ۱۴۱۴ـ۹ـ۲ تابلوی نبرد حضرت علی(ع) و اژدها در تنگه بربر از حسن اسماعیل-زاده ۱۴۳۴ـ۹ـ۲ـ۱ تصویر مرکزی: نبرد حضرت علی(ع) و اژدها 143۴ـ۹ـ۲ـ۲ بخش دوم: یتیم نوازی حضرت علی(ع ۱۴۴۴ـ۹ـ۲ـ۳ بخش سوم: کندن درب خیبر توسط حضرت علی(ع ۱۴۵۴ـ۹ـ۲ـ۴ بخش چهارم: نبرد حضرت علی(ع) و جنیان ۱۴۵۴ـ۹ـ۲ـ۵ بخش پنجم: به نبرد حضرت علی(ع) و عمربن العبدود 146۴ـ۱۰ سیر حوادث مهم زندگانی پر افتخار حضرت علی(ع) در تابلویی از حسین همدانی ۱۴۹۴ـ۱۰ـ۳ـ۱ تصویر مرکزی: شمایل حضرت علی(ع) و همراهان ۱۴۹۴ـ۱۰ـ۳ـ۲ بخش دوم: جنگ خیبر ۱۵۱۴ـ۱۰ـ۳ـ۳ بخش سوم: کمک حضرت علی(ع) به محرومان ۱۵۱۴ـ۱۰ـ۳ـ۴ بخش چهارم: لیله المبیت ۱۵۲۴ـ۱۰ـ۳ـ۵ بخش پنجم: همراهی پیامبر(ص ۱۵۳۴ـ۱۰ـ۳ـ۶ بخش ششم: کمک به محرومان ۱۵۳۴ـ۱۰ـ۳ـ۷ بخش هفتم: یتیم نوازی۱۵۴۴ـ۱۰ـ۳ـ۸ بخش هشتم: کمک به محرومان۱۵۶۴ـ۱۰ـ۳ـ۹ بخش نهم: کمک به محرومان۱۵۶۴ـ۱۰ـ۳ـ۱۰ بخش دهم: حضرت علی(ع) در حال سخنوری۱۵۷۴ـ۴ـ۱ بخش یازدهم: واقعه ضربت خوردن حضرت علی(ع۱۵۸فصل پنجم: تحلیل و استنتاج ۵ـ۱ تحلیل و بررسی نهایی آثار 161۵ـ۲ نتیجه۱۶۹گزارش کار عملی۱۷۱فهرست منابعچکیده لاتین

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای


ویژگی های شخصیتی امام علی(ع)


نقاشی قهوه خانه ای


کارشناسی ارشد هنر


صنایع دستی


نقاشی


گرایش طراحی و تولید


طراحی و تولید


پایان نامه کارشناسی ارشد هنرپژوهشی


پیرامون


نحوه


ی


تجلی


ویژگی


های


شخصیتی


امام


علی(ع)


در


نقاشی


قهوه


خانه


ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مصوبه هفتصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش ...

10ـ حضور اندیشه‌های حضرت امام خمینی (قدس سره) در کالبد محتوای آموزش اندیشه‌های امام خمینی که معمار بزرگ نظام اسلامی در عصر حاضر هستند، باید در همه مراحل آموزش و برنامه درسی حضور داشته باشد.

معاونت پژوهشی و فناوری | پايگاه‌های اطلاعاتی پيوسته

دسترسی به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری-دسترسی آزاد: 20: پایگاه «نما» جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان-دسترسی آزاد: 21: پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور

تحلیل اثربخشی فعالیت‌های آموزشی ترویجی پیرامون ارتقای سطح ...

ارتقای دانش کشاورزان در کنار سایر عوامل و امکانات تولید موجب می‌گردد که کشاورزان با بهره‌گیری مناسب و بجا از تکنولوژی، به یک سطح مطلوب و معقول در روند تولید دست پیدا کنند. تحقیق حاضر به منظـور مـدل یـابی معادله ...

پژوهش (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب ...

پژوهش ها نشان داده اند که باورهای خودکارآمدی بر بسیاری از جنبه های کارکرد شخصی تأثیر می گذارند. کسانیکه در مقایسه با دیگران دارای خودکارآمدی سطح بالاتری هستند، امکانات شغلی گسترده تری را مورد ملاحظه قرار می دهند و ...

اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر پیرامون مقوله چگونه توانستم ...

اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر. اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر پیرامون مقوله چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم ؟

دانلود پایان نامه های رشته مدیریت همه گرایش ها

متن کامل این فایل ها در سایت 40y.ir موجود است پایان نامه رشته مدیریت مالی: بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه ...

بایگانی‌های دقت هدف گیری - دانلود پایان نامه ها

عنوان : پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

بایگانی‌های انطباق محتوای کتاب - دانلود پایان نامه ها

عنوان : پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

دانلود پایان نامه پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو ...

دانلود پایان نامه ارشد :پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر - صنایع دستی گرایش : طراحی و تولید عنوان ...

اسناد تجاری Archives - پایگاه علمی پژوهشی علیفر

پایگاه علمی پژوهشی علیفر ... پایان نامه بررسی عوامل تجاری سازی کالا بر روی عملیات خرده فروشی در صنعت ترمه ... پایان نامه اثر چرخه های تجاری بر سیاست های تامین مالی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته ...

پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب ...

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای - عنوان پایان نامه عملی تصویرگری زندگی امام علی (ع) با توجه به قابلیت های نقاشی قهوه خانه ای برای ارائه ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد هنر نقاشی

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای - عنوان پایان نامه عملی تصویرگری زندگی امام علی (ع) با توجه به قابلیت های نقاشی قهوه خانه ای برای ارائه ...

دانلود پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت ...

دانلود پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش : بازاریابی بین الملل عنوان : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت ...

تحلیل اثربخشی فعالیت‌های آموزشی ترویجی پیرامون ارتقای سطح ...

ارتقای دانش کشاورزان در کنار سایر عوامل و امکانات تولید موجب می‌گردد که کشاورزان با بهره‌گیری مناسب و بجا از تکنولوژی، به یک سطح مطلوب و معقول در روند تولید دست پیدا کنند. تحقیق حاضر به منظـور مـدل یـابی معادله ...

راهنمای سامانه پژوهشیار

راهنمای سامانه پژوهشیار جهت ثبت پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد درصورت عدم آگاهی از قوانین آموزشی درخصوص اخذ پایان نامه و مراحل دفاع می بایست به گروه های آموزشی خود در دانشکده ها ...

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم ‘یه حبه قند’

پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای 10000 تومان 0خرید

اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر پیرامون مقوله چگونه توانستم ...

اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر. اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر پیرامون مقوله چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم ؟

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش : نقاشی عنوان : بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن دانشگاه آزاد اسلامی …

دانلود مقاله رایگان

نامه تجلی اوصاف امام علی (ع) در ادب فارسی *ضمیمه 195 صفحه ... وهدانی در مقاله ی خود می نویسد در آن زمان ها بدون استثنا صاحب هر قهوه خانه ... (ص) خانه ای بهترین خانه است که در آن به یتیمان نیکوکاری شود.

اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر پیرامون مقوله چگونه توانستم ...

اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر. اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر پیرامون مقوله چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم ؟

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و ...

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی درکارکنان شرکت های بیمه ایران ...

پایان نامه ارشد:مفهوم و ماهیّت شرط باطل

پایان نامه بررسی مفهوم و ماهیّت شرط باطل ماهیّت شرط و اقسام آن گفتار اوّل : واژهٔ شرط بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی الف – معنای لغوی شرط در لغت به معنی الزام چیزی و التزام به چیزی آمده است .

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش : نقاشی عنوان : بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن دانشگاه آزاد اسلامی …

پایان نامه ارشد:مفهوم و ماهیّت شرط باطل

پایان نامه بررسی مفهوم و ماهیّت شرط باطل ماهیّت شرط و اقسام آن گفتار اوّل : واژهٔ شرط بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی الف – معنای لغوی شرط در لغت به معنی الزام چیزی و التزام به چیزی آمده است .

استفاده از روش ترکیبی انتخاب ویژگی پی‎درپی پیشرو شناور و ...

فصلنامه علمی پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 17-34. سعیدی، علی؛ آقایی، آرزو (1388). پیش­بینی درماندگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه­های بیز.

پژوهشی پیرامون تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر خلاقیت کارکنان شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در خرداد 1390 صورت پذیرفته است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت سهامی برق منطقه ...

نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی - نمایه نویسندگان

شیرازی، علی اصغر بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های قرون اولیه اسلامی موجود در موزه قرآن امام رضا (ع) [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 33-44]

پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب ...

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای - عنوان پایان نامه عملی تصویرگری زندگی امام علی (ع) با توجه به قابلیت های نقاشی قهوه خانه ای برای ارائه ...

اسناد تجاری Archives - پایگاه علمی پژوهشی علیفر

پایگاه علمی پژوهشی علیفر ... پایان نامه بررسی عوامل تجاری سازی کالا بر روی عملیات خرده فروشی در صنعت ترمه ... پایان نامه اثر چرخه های تجاری بر سیاست های تامین مالی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش : نقاشی عنوان : بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن دانشگاه آزاد اسلامی …

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش : نقاشی عنوان : بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن دانشگاه آزاد اسلامی …

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع ...

پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای استاد راهنمای نظری: دکتر عبدالکریم عطارزاده عنوان پایان نامه عملی:

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش : نقاشی عنوان : بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن دانشگاه آزاد اسلامی …

پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول

کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (4), سال (2011-4) , صفحات (295-324). عنوان : (پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندگان: مهری پریرخ, سمیه السادات اخشیک, اکرم ...

دانلود پایان نامه های رشته مدیریت همه گرایش ها

متن کامل این فایل ها در سایت 40y.ir موجود است پایان نامه رشته مدیریت مالی: بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه ...

دانلود پایان نامه های رشته مدیریت همه گرایش ها

متن کامل این فایل ها در سایت 40y.ir موجود است پایان نامه رشته مدیریت مالی: بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه ...

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم ‘یه حبه قند’

پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای 10000 تومان 0خرید

بایگانی‌های انطباق محتوای کتاب - دانلود پایان نامه ها

عنوان : پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

نقشه اتوکد منطقه 11 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

سوالات ریدینگ آذر 96 آزمون msrt - منبع سوالات ریدینگ

کد متلب برای تحلیل اجزای محدود خرپاهای دو بعدی با لحاظ نشست های تکیه گاهی

دانلود طرح توجیهی کلید و پریز و قطعات هم ردیف

نقشه اتوکد منطقه 11 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود نمونه نقشه های کامل خانه روستائی

دانلود جزوه آموزشی حقوق اساسی 1

دانلود مقاله ماشین های لپن یا لیپینگ