دانلود رایگان


پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 213 صفحه چکیده نقاشی قهوه خانه ای در دوره ی قاجار به واسطه ی هنرمندانی از جنس مردم، از بطن اجتماع برخاست و راه خود را باز کرد تا بتواند موضوعاتی را که دغدغه ی مردم بود

دانلود رایگان پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه اینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 213 صفحهچکیدهنقاشی قهوه خانه ای در دوره ی قاجار به واسطه ی هنرمندانی از جنس مردم، از بطن اجتماع برخاست و راه خود را باز کرد تا بتواند موضوعاتی را که دغدغه ی مردم بود، به تصویر بکشد. در این میان، موضوعات مذهبی بسیار مورد توجه مردم و نقاشان بوده و در میان تمامی آنها زندگی امام علی(ع) به واسطه ی ارادت ویژه ی شیعیان به ایشان مورد توجه زیادی قرار می گرفت و تصاویر مختلفی از ایشان نقاشی شده است. این نقاشی ها تاکنون به صورت مجزا در یک مجموعه جمع-آوری و بررسی نشده اند و در پژوهشی که پیش رو دارید، سعی شده با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی بسیاری از این نقاشی ها و اطلاعات مربوط به آنها از طریق کتابخانه ای و میدانی گردآوری و معرفی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد، تا به این واسطه ویژگی های شخصیتی حضرت علی(ع) در آنها شناسایی شود.در مورد تمامی آثار گردآوری شده در این مجموعه، ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع داده شده، سپس تجزیه و تحلیل¬هایی با توجه به انطباق آنها با موضوع، عناصر آنها و روایت داستان انجام شده است. پس از تمام این جستجوها می توان نتیجه گرفت، حضرت علی(ع) به عنوان الگو و اسوه مسلمانان به¬ویژه شیعیان، دارای ویژگی های شخصیتی فراوانی هستند که از ایمان سرشار ایشان به خداوند نشات می گیرد؛ در میان این انبوه خصوصیات مثبت، نقاشان قهوه خانه ای به شجاعت، سخاوت و فداکاری ایشان که تماماً متاثر از ایمان قلبی به خداوند است، بیشتر توجه کرده و این سه ویژگی تقریبا در تمامی تابلوها به وضوح مطرح شده اند.واژگان کلیدی: حضرت علی فهرست مطالبصفحه مقدمه: 1فصل اول کلیات ۱ـ۱ بیان مسئله ۳۱ـ۲ فرضیه و سئوالات کلیدی تحقیق۴۱ـ۳ اهداف تحقیق۴۱ـ۴ روش تحقیق۴۱ـ۵ پیشینه تحقیق۴فصل دوم: نقاشی قهوه خانه ای ۲ـ۱ تعریف و وجه تسمیه نقاشی قهوه خانه ای۱۰۲ـ۲ تاریخچه و عوامل شکل گیری نقاشی قهوه خانه ای۱۲۲ـ۳ موضوعات نقاشی قهوه خانه ای ۱۷۲ـ۳ـ۱ موضوعات مذهبی۱۷۲ـ۳ـ۲ موضوعات رزمی و حماسی۱۹۲ـ۳ـ۳ موضوعات بزمی۱۹۲ـ۴ ویژگی های نقاشی قهوه خانه ای۲۰۲ـ۴ـ۱ ایرانی بودن و مردمی بودن۲۰۲ـ۴ـ۲ پرهیز از واقع گرایی۲۱۲ـ ۴ـ۳ اصل روایتگری۲۲۲ـ ۴ـ ۴ پرهیز از عمق نمایی و عدم پرداختن به سایه روشن۲۳۲ـ ۴ـ۵ اصالت در چهره سازی۲۳۲ـ۴ـ۶ هویت و شناسنامه دار بودن۲۴۲ـ۵ سبک و روش ۲۵۲ـ۵ ـ۱ ترکیب بندی۲۶۲ـ۵ ـ۲ به کار بردن پرسپکتیو مقامی۲۶۲ـ۵ ـ ۳ رنگ ها و مفاهیم سمبلیک آنها۲۷۲ـ۵ ـ۴ نور و سایه۲۷۲ـ۶ هنرمندان نقاشی قهوه خانه ای۲۸فصل سوم: ویژگی های شخصیتی امام علی (ع) ۳ـ ۱ زندگانی على بن ابی طالب(ع ۳۱۳ـ۲ در اقلیم سخن۳۳۳ـ ۳ در قلمرو خِرد۳۳۳ـ ۴ در نظام اخلاق۳۴۳ـ ۵ در امور اجتماعی و میدان عمل۳۷فصل چهارم: نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای مقدمه فصل چهارم 46۴ـ۱ تابلوهای مربوط به مبارزه¬ی حضرت علی(ع) با عمرو بن عبدود۴۷۴ـ۱ـ۱ تابلوی نبرد حضرت علی (ع) و عمرو بن عبدود از محمد مدبر۵۰۴ـ۱ـ۲ تابلوی نبرد حضرت علی(ع ) و عمرو بن عبدود از عباس بلوکی فر۵۲۴ــ۲ تابلوهای مربوط به ماجرای جنگ خیبر و رشادت های امیر مؤمنان علی(ع۵۴۴ـ۲ـ۱ تابلوی جنگ تاریخی خیبر اثر عباس بلوکی-فر ۵۸۴ـ۲ـ۲ تابلوی جنگ خیبر اثر حسن اسماعیل-زاده۶۲۴ـ ۲ـ۳ تابلوی جنگ خیبر از محمد فراهانی۶۵۴ـ ۲ـ۴ تابلوی جنگ خیبر از امیرحسین قائم مقامی۶۶۴ـ۲ـ۵ تابلوی جنگ تاریخی خیبر از حسین همدانی۶۸۴ـ۳ آثار نقاشی قهوه خانه ای مربوط به ماجرای لیلة المبیت ۷۰۴ـ۳ـ۱ تابلوی لیلة المبیت از محمد فراهانی ۷۲۴ـ۴ آثار نقاشی قهوه خانه ای مربوط به غدير خم و جانشيني بر حق علي(ع ۷۳۴ـ۴ـ۱ تابلوی غدیرخم از محمدرضا حسینی ۷۵۴ـ۴ـ۲ تابلوی غدیر خم از محمد فراهانی ۷۸۴ـ۵ نقاشی های قهوه خانه ای با موضوع همدردی و کمک رسانی حضرت علی(ع) به مردم و ضعفا ۷۹۴ـ۵ـ۱ تابلوی نقاشی قهوه خانه ای از حسن اسماعیل زاده با موضوع «از علی آموز اخلاص عمل ۸۴۴ـ۵ ـ۲ اثری از حسین همدانی با موضوع «یتیم نوازی حضرت علی(ع ۸۶۴ـ۵ ـ۳ تابلوی یتیم نوازی از احمد خلیلی ۸۹۴ـ۵ ـ۴ تابلوی یتیم نوازی از حسن اسماعیل-زاده ۹۰۴ـ ۶ نقاشی قهوه خانه ای با موضوع شمایل نگاری و مجالست حضرت علی(ع ۹۱۴ـ۶ـ۱ تابلوی منسوب به حسین قوللر آقاسی با موضوع: حضرت علی(ع)- مالک اژدر ۹۸۴ـ۶ـ۲ تابلوی شمایل حضرت علی(ع) و حسنین از حسین همدانی ۱۰۱۴ـ۶ـ۳ مراجعت حضرت امیر(ع) از جنگ جمل مالک اشتر نخعی و عمار یاسر و اصحاب دیگر ۱۰۲۴ـ۶ـ۴ تابلوی حضرت علی(ع) و حسنین از حسین همدانی ۱۰۳۴ـ۶ـ۵ تابلوی حضرت علی(ع) و حسنین(ع) از جواد عقیلی ۱۰۶۴ـ۷ تابلوهای مربوط به داستان جوانمرد قصاب ۱۰۷۴ـ۷ـ۱ تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۰۴ـ۷ـ۱ـ۱ بخش اول تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۰۴ـ۷ـ۱ـ۲ بخش دوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۱۴ـ۷ـ۱ـ۳ بخش سوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۲۴ـ۷ـ۱ـ۴ بخش چهارم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۳۴ـ۷ـ۱ـ۵ بخش پنجم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۵۴ـ۷ـ۱ـ۶ بخش ششم تابلوی جوانمرد قصاب اثر عباس بلوکی-فر ۱۱۷۴ـ۷ـ۲ تابلوی جوانمرد قصاب اثر فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۸۴ـ۷ـ۲ـ۱ بخش اول تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۸۴ـ۷ـ۲ـ۲ بخش دوم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۹۴ـ۷ـ۲ـ۳ بخش سوم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۱۹۴ـ۷ـ۲ـ۴ بخش چهارم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۰۴ـ۷ـ۲ـ۵ بخش پنجم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۰۴ـ۷ـ۲ـ۶ بخش ششم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۱۴ـ۷ـ۲ـ۷ بخش هفتم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۱۴ـ۷ـ۲ـ۸ بخش هشتم تابلوی جوانمرد قصاب فتح الله قوللر آقاسی ۱۲۲۴ـ۷ـ۳ تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۵۴ـ۷ـ۳ـ۱ بخش اول تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۶۴ـ۷ـ۳ـ۲ بخش دوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۷۴ـ۷ـ۳ـ۳ بخش سوم تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۷۴ـ۷ـ۳ـ۴ بخش چهارم تابلوی جوانمرد قصاب اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۲۸۴ـ۸ نقاشی های قهوه خانه ای با موضوع شهادت حضرت على(ع ۱۲۹۴ـ۸ـ۱ تابلوی به مسجد رفتن حضرت علی(ع) در شب نوزدهم ماه رمضان اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۳۳۴ـ۸ـ۲ تابلوی شب ضربت خوردن حضرت علی(ع) اثر حسن اسماعیل-زاده ۱۳۵۴ـ۹ تابلوهای مربوط به نبرد حضرت علی(ع) با موجودات افسانه ای 136۴ـ۹ـ۱ تابلوی نبرد حضرت علی(ع) و اژدها از حسن اسماعیل-زاده ۱۴۱۴ـ۹ـ۲ تابلوی نبرد حضرت علی(ع) و اژدها در تنگه بربر از حسن اسماعیل-زاده ۱۴۳۴ـ۹ـ۲ـ۱ تصویر مرکزی: نبرد حضرت علی(ع) و اژدها 143۴ـ۹ـ۲ـ۲ بخش دوم: یتیم نوازی حضرت علی(ع ۱۴۴۴ـ۹ـ۲ـ۳ بخش سوم: کندن درب خیبر توسط حضرت علی(ع ۱۴۵۴ـ۹ـ۲ـ۴ بخش چهارم: نبرد حضرت علی(ع) و جنیان ۱۴۵۴ـ۹ـ۲ـ۵ بخش پنجم: به نبرد حضرت علی(ع) و عمربن العبدود 146۴ـ۱۰ سیر حوادث مهم زندگانی پر افتخار حضرت علی(ع) در تابلویی از حسین همدانی ۱۴۹۴ـ۱۰ـ۳ـ۱ تصویر مرکزی: شمایل حضرت علی(ع) و همراهان ۱۴۹۴ـ۱۰ـ۳ـ۲ بخش دوم: جنگ خیبر ۱۵۱۴ـ۱۰ـ۳ـ۳ بخش سوم: کمک حضرت علی(ع) به محرومان ۱۵۱۴ـ۱۰ـ۳ـ۴ بخش چهارم: لیله المبیت ۱۵۲۴ـ۱۰ـ۳ـ۵ بخش پنجم: همراهی پیامبر(ص ۱۵۳۴ـ۱۰ـ۳ـ۶ بخش ششم: کمک به محرومان ۱۵۳۴ـ۱۰ـ۳ـ۷ بخش هفتم: یتیم نوازی۱۵۴۴ـ۱۰ـ۳ـ۸ بخش هشتم: کمک به محرومان۱۵۶۴ـ۱۰ـ۳ـ۹ بخش نهم: کمک به محرومان۱۵۶۴ـ۱۰ـ۳ـ۱۰ بخش دهم: حضرت علی(ع) در حال سخنوری۱۵۷۴ـ۴ـ۱ بخش یازدهم: واقعه ضربت خوردن حضرت علی(ع۱۵۸فصل پنجم: تحلیل و استنتاج ۵ـ۱ تحلیل و بررسی نهایی آثار 161۵ـ۲ نتیجه۱۶۹گزارش کار عملی۱۷۱فهرست منابعچکیده لاتین

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای


ویژگی های شخصیتی امام علی(ع)


نقاشی قهوه خانه ای


کارشناسی ارشد هنر


صنایع دستی


نقاشی


گرایش طراحی و تولید


طراحی و تولید


پایان نامه کارشناسی ارشد هنرپژوهشی


پیرامون


نحوه


ی


تجلی


ویژگی


های


شخصیتی


امام


علی(ع)


در


نقاشی


قهوه


خانه


ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر میزان استرس ...

دانلود پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه­ تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی ...

دانلود پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت ...

دانلود پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش : بازاریابی بین الملل عنوان : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت ...

نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی - نمایه نویسندگان

شیرازی، علی اصغر بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های قرون اولیه اسلامی موجود در موزه قرآن امام رضا (ع) [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 33-44]

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون زبان های برنامه نویسی مختلف

برنامه‌نویسی رایانه در فرهنگ واژه غیر متخصصین ممکن است به تمام پروژه ساخت نرم‌افزار یا برنامهٔ رایانه‌ای گفته شود. با این همه برنامه‌نویسی تنها بخشی از فرآیند توسعه نرم‌افزار یا برنامه رایانه‌ای است.

تحلیل اثربخشی فعالیت‌های آموزشی ترویجی پیرامون ارتقای سطح ...

ارتقای دانش کشاورزان در کنار سایر عوامل و امکانات تولید موجب می‌گردد که کشاورزان با بهره‌گیری مناسب و بجا از تکنولوژی، به یک سطح مطلوب و معقول در روند تولید دست پیدا کنند. تحقیق حاضر به منظـور مـدل یـابی معادله ...

دانلود مقاله رایگان

نامه تجلی اوصاف امام علی (ع) در ادب فارسی *ضمیمه 195 صفحه ... وهدانی در مقاله ی خود می نویسد در آن زمان ها بدون استثنا صاحب هر قهوه خانه ... (ص) خانه ای بهترین خانه است که در آن به یتیمان نیکوکاری شود.

حمید فرهمند بروجنی

این رساله بر آن است که پس از ذکر مقدمه ای درباره خاوران نامه و تبیین تاریخ هنر شیعی، به تحلیل صوری شمایل امام علی (ع) در نگاره های منتخب از برخی کتب مصوّر که بین سده نهم تا یازدهم (ه.ق) در داخل ...

دانلود پایان نامه های رشته مدیریت همه گرایش ها

متن کامل این فایل ها در سایت 40y.ir موجود است پایان نامه رشته مدیریت مالی: بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه ...

پایان نامه تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر میزان استرس ...

دانلود پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه­ تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی ...

بایگانی‌های دقت هدف گیری - دانلود پایان نامه ها

عنوان : پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور ...

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای - عنوان پایان نامه عملی تصویرگری زندگی امام علی (ع) با توجه به قابلیت های نقاشی قهوه خانه ای برای ارائه در فضای عمومی

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد هنر نقاشی

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای - عنوان پایان نامه عملی تصویرگری زندگی امام علی (ع) با توجه به قابلیت های نقاشی قهوه خانه ای برای ارائه ...

اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر پیرامون مقوله چگونه توانستم ...

اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر. اقدام پژوهی هنر آموز کامپیوتر پیرامون مقوله چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم ؟

پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی

پژوهش حاضر به منظور توسعه دانش حسابرسی و کارآیی آن در استفاده از روش های تحلیلی آماری و همچنین اشاعه استفاده از این روش ها در ایران صورت گرفته است. در این پژوهش هشت روش تحلیلی جایگزین شامل پنج روش رگرسیونی.

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش : نقاشی عنوان : بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن دانشگاه آزاد اسلامی …

پایان نامه تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر میزان استرس ...

دانلود پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه­ تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی ...

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع ...

پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای استاد راهنمای نظری: دکتر عبدالکریم عطارزاده عنوان پایان نامه عملی:

پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب ...

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای - عنوان پایان نامه عملی تصویرگری زندگی امام علی (ع) با توجه به قابلیت های نقاشی قهوه خانه ای برای ارائه ...

پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام - دانلود ...

دانلود رایگان نقاشی قهوه­خانه­ای به واسطه­ی هنرمندانی مردمی، در دوره­ی قاجار از دل اجتماع برخاست و راه خود را باز کرد تا بتواند موضوعاتی را که دغدغه­ی مردم بود، به تصویر

دانلود پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت ...

دانلود پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش : بازاریابی بین الملل عنوان : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت ...

پایان نامه کارشناسی در رشته مدیریت گرایش صنعتی

سوالات عمومی و تخصصی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 97

شناخت محله باغ شاطر ناحیه 3 منطقه 1 تهران

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و خلق ارزش دوناته وهمکاران 2015

مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی

مقاله تصفيه و توليد پارافين 202

دانلود پاورپوینت پوزولان چیست و چگونه تولید میشود؟

دانلود پاورپوینت پوزولان چیست و چگونه تولید میشود؟دانلود پاورپوینت پوزولان چیست و چگونه تولید میشود؟