دانلود رایگان


بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 335 صفحه چکیده بسیاری از فیلم های سینمایی در سراسر جهان با موضوعاتی مشابه ساخته شده اند. آنچه که این آثار را از هم متمایز می کند، تفاوت نگاه کارگردانان نسبت به ساخت فیلم و به تصویر کشیدن موضوع مورد

دانلود رایگان پایان نامه بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 335 صفحهچکیدهبسیاری از فیلم های سینمایی در سراسر جهان با موضوعاتی مشابه ساخته شده اند. آنچه که این آثار را از هم متمایز می کند، تفاوت نگاه کارگردانان نسبت به ساخت فیلم و به تصویر کشیدن موضوع مورد نظر است. یک فیلم سینمایی از قسمت های متعددی تشکیل شده است و برای تولید آن تخصص های مختلفی بکار گرفته می شود. یکی از بخش های فیلم، عنوان بندی آن است. تمامی تیتراژها، حاوی اسامی عوامل و دست اندرکاران فیلم هستند، اما عنوان بندی نیز با نگاه متفاوت طراح می تواند متمایز و برجسته باشد.در این پژوهش با نگاهی به تاریخچه و دسته بندی تیتراژ، همچنین مطالعه گونه ها، تکنیک ها و ویژگی های آن، عوامل مؤثر در عملکرد عنوان بندی، مورد بررسی قرار گرفته و تطابق های دو هنر گرافیک و سینما مطرح شده است.امروزه کاربرد گرافیک در فیلم های سینمایی و همچنین طراحی عنوان بندی، بیش از هر زمان دیگری مشاهده می شود. گرافیک متحرک، شاخه ای است که در این حوزه بسیار مؤثر واقع بوده و در فضاسازی تیتراژ، استفاده فراوانی دارد. در بخشی از این پژوهش، تاریخچه و اختراعات در صنعت تصویر متحرک، تکنیک های تولید آن و همچنین نقش گرافیک متحرک در عنوان بندی فیلم مطرح شده است.به طور کلی گرافیک، سهم بسزایی در طراحی تیتراژ دارد و عناصر بصری متعددی در ساخت عنوان بندی دخالت دارند. یکی از این عناصر که بخش جدایی ناپذیر تیتراژ محسوب می شود، نوشتار است. بنابراین برای یک طراحی مناسب، شناخت خصوصیات و قابلیت های حروف لازم می باشد. در این پژوهش، بحث تایپوگرافی و ارتباط تصویری، اساس طراحی تایپ در زبان فارسی و عربی، دسته بندی فونت ها، ریخت شناسی نوشتار فارسی و … مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده از پژوهش حاضر، نمایانگر عرصه وسیع کاربرد تایپوگرافی در طراحی عنوان بندی بوده و این نکته را مطرح می کند که تایپوگرافی، تنها جنبه اطلاع رسانی نداشته بلکه علاوه بر آن، با استفاده از قابلیت های حروف، می توان فضای تصویری مناسب عنوان بندی فیلم را طراحی نمود و ارزش های بصری نوشتار را نمایان ساخت. واژه های کلیدی :عنوان بندی، تایپوگرافی، گرافیک، فیلم فهرست مطالبمقدمه ۱فصل اول: کلیات طرح۱-۱ بیان مسئله ۴۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن ۵۱-۳ سؤالات یا فرضیه های تحقیق۵۱-۴ اهداف تحقیق۶۱-۵ روش تحقیق۶۱-۶ چهارچوب نظری تحقیق۷۱-۷ پیشینه تحقیق۷فصل دوم: مطالعات نظریدرباره تایپوگرافی۲-۱ نوشتار ۸۲-۲خوشنویسی۱۱۲-۳ کهکشان گوتنبرگ۱۳۲-۴ تایپوگرافی۱۷۲-۵ تایپ و تایپ فیس۲۴۲-۵-۱ در تایپ شما چه نکاتی باید رعایت شود۲۶الف۲-۶ اساس تایپ در غرب ۲۹۲-۶-۱ ساختار الگویی۳۰۲-۷ گریدبندی۳۵۲-۸ تایپوگرافی و ارتباط تصویری۳۶۲-۹ سرآغاز تایپ های عربی و فارسی۳۹۲-۱۰ اساس طراحی تایپ در زبان عربی و فارسی۴۰۲-۱۱ تعیین سلسله مراتب و ارزش گذاری محتویات۴۳۲-۱۲دسته بندی فونت های فارسی ۴۵۲-۱۲-۱ تایپ های متن۴۶۲-۱۲-۲ تایپ های تیتر۴۶۲-۱۲-۳ تایپ هایDisplayed Form46۲-۱۳ فاصله گذاری۴۷۲-۱۳-۱ فاصله گذاری و فواصل بجا مانده از تایپ های سربی۴۷۲-۱۳-۲ فاصله گذاری فرم و ضدفرم – تیرگی و فضای منفی – درون متن۴۷۲-۱۳-۳ فضای بین کلمات و پدیده جویبار ۴۸۲-۱۳-۴ فاصله بین خطی/ فاصله بصری بین خطوط۵۱۲-۱۴ ریخت شناسی نوشتار فارسی۵۱۲-۱۴-۱ دسته بندی نمودگان فارسی براساس جای قرار گیری در پاره کلمه۵۳۲-۱۴-۲ سواری پاره کلمات۵۴۲-۱۴-۳ سواری نمودهای فارسی ۵۵۲-۱۴-۴ هیکل و ریخت کلمات۵۶۲-۱۵ اهداف تایپوگرافی۵۹۲-۱۶ قابلیت های تایپوگرافی۶۲ب۲-۱۶-۱ کمک به جایگیری نوشته و موضوع در ذهن وخاطره مخاطب ۶۲۲-۱۶-۲ عینی و محسوس کردن نوشتار۶۳۲-۱۶-۳ برانگیزی کنجکاوی مخاطب در جهت درک ظرفیت های بصری نوشتار۶۳۲-۱۶-۴ قوه تخیل مخاطب را فراسوی نوشتار قرار دادن ۶۳۲-۱۷ رنگ و سلسله مراتب تایپوگرافی۶۴۲-۱۸ محتوا۶۶۲-۱۹ ترکیب حروف و تصویر۶۸۲-۲۰ تایپ و تصویر، تصویر و تایپ۷۱۲-۲۱ ارتباط دادن تایپ و تصویر۷۲۲-۲۲ فرم۷۴۲-۲۲-۱ مجاورت و تناسب فرمی۷۴۲-۲۲-۲ تضاد فرمی ۷۵۲-۲۲-۳ تغییر فرم Form Alternation76۲-۲۲-۴ ترکیب فرم Form Combination78۲-۲۲-۵ جانشینی فرم Form Substitution79۲-۲۲-۶ مصورسازی Visualization80۲-۲۲-۷ تزئین و تجرید۸۱۲-۲۳ روش های حساسیت بخشیدن به حروف۸۲۲-۲۳-۱ مثبت و منفی۸۲۲-۲۳-۲ اختصار، حذف بخش هایی از حروف۸۲۲-۲۳-۳ تکرار یک حرف و یا قسمتی از یک حرف در کل ترکیب کلمه۸۳۲-۲۳-۴ روی هم قرار گرفتن یا تماس پیدا کردن حروف۸۴۲-۲۳-۵ دنبال هم قرار گرفتن مجموع یا بخشی از حروف یک کلمه۸۴ج۲-۲۳-۶ تغییر اندازه از قوت به ضعف یا از تاریک به روشن ۸۵۲-۲۳-۷ قرار گرفتن حروف در مجموعه ای از سطوح۸۵۲-۲۳-۸ اضافه کردن عناصر بصری به کلمه یا یک حرف از کلمه۸۶۲-۲۳-۹ طراحی حروف جدید۸۶۲-۲۳-۱۰ ویژه کردن – تأکید کردن بر بخشی از کلمه یا حروف۸۶۲-۲۳-۱۱ نوشتن بدون فکر قبلی – فی البداهگی۸۷۲-۲۳-۱۲ کار با (نقطه) در ترکیب یک نوشتار ۸۷۲-۲۳-۱۳ ایجاد ریتم در ترکیب کلمه۸۷۲-۲۳-۱۴ ایجاد تعادل در کلمه۸۸۲-۲۳-۱۵ استفاده از رنگ۸۸۲-۲۳-۱۶ گنجاندن در یک قالب۸۹۲-۲۳-۱۷ کار با اعداد۹۰۲-۲۳-۱۸ عمق۹۱۲-۲۳-۱۹ اتصال۹۵۲-۲۴ کاربرد حروف در طراحی عنوان و عنوان بندی فیلم۹۶۲-۲۵ خلاصه فصل۱۰۶فصل سوم: روش شناسی (متدولوژی)درباره گرافیک متحرک۳-۱ مقدمه ۱۰۸۳-۲ ادراک بصری۱۱۵۳-۳ حرکت و زمان۱۱۸د۳-۳-۱ زمان ۱۱۹۳-۳-۲ عوامل دیدن حرکت (نور و بازتاب آن ۱۲۰۳-۳-۳ چگونگی درک حرکت۱۲۱۳-۳-۴ حرکت در فلسفه۱۲۱۳-۳-۵ حرکت در اسطوره۱۲۳۳-۳-۶ حرکت در ارتباط تصویری ۱۲۵۳-۳-۷ روح حرکت در خوشنویسی ایرانی۱۲۶۳-۳-۸ حرکت در دوره های مختلف۱۲۸۳-۴ تاریخچه و اختراعات در صنعت تصویر متحرک۱۳۵۳-۴-۱ زوتروپ ۱۳۵۳-۴-۲ تاماتروپ۱۳۶۳-۴-۳ پرکسینوسکوپ۱۳۷۳-۴-۴ کتاب چرخان (Flip Book138۳-۴-۵ موتوسکوپ ۱۳۹۳-۴-۶ قرن نوزدهم و چشم اندازهای جدید در صنعت تصویر متحرک۱۳۹۳-۴-۷ انیمیشن۱۴۴۳-۴-۸ انیمیشن تجربی۱۴۸۳-۵ تکنیک های تولید تصویر متحرک۱۴۹۳-۵-۱ انیمیشن فریم به فریم۱۴۹۳-۵-۲ سِل انیمیشن ۱۵۰۳-۵-۳ مستقیم بر روی فیلم۱۵۱۳-۵-۴ انیمیشن دست آزاد (Free Hand152۳-۵-۵ استاپ – موشن۱۵۴ه۳-۵-۶ پیکسلیشن ۱۵۵۳-۵-۷ روتوسکوپی۱۵۵۳-۶ گرافیک متحرک در عنوان بندی فیلم۱۵۶۳-۷ خلاصه فصل۱۶۴فصل چهارم: تجزیه و تحلیلدرباره عنوان بندی فیلم سینمایی۴-۱ مقدمه ۱۶۵۴-۲ تعابیر مختلف درباره تعریف عنوان بندی ۱۶۶۴-۳ تاریخچه عنوان بندی در سینمای جهان و ایران ۱۷۰۴-۳-۱ عنوان بندی در سینمای جهان ۱۷۰۴-۳-۲ عنوان بندی در سینمای اروپا ۱۷۶۴-۳-۳ عنوان بندی در سینمای ایران ۱۷۷۴-۴ دسته بندی عنوان بندی ۱۹۲۴-۴-۱ تیتراژ آغازین ۱۹۲۴-۴-۲ عنوان های اعتباری ۱۹۳۴-۴-۳ تیتراژ پایانی ۱۹۴۴-۴-۴ مقایسه تیتراژ سینمایی و تلویزیونی ۱۹۶۴-۵ ویژگی های یک عنوان بندی خوب ۲۰۰۴-۵-۱ خلاقیت ۲۰۱۴-۵-۲ گیرایی و جذابیت ۲۰۴۴-۵-۳ فضاسازی ۲۰۴و۴-۵-۴ اتصال تیتراژ به فیلم ۲۰۵۴-۵-۵ هماهنگی تیتراژ آغازین و پایانی۲۱۱۴-۵-۶ تناسب نوع حروف با فضای فیلم۲۱۲۴-۵-۷ خوانایی۲۱۴۴-۵-۸ زمان بندی تیتراژ۲۲۰۴-۵-۹ تصویر؛ هماهنگ با صدا ۲۲۲۴-۵-۱۰تدوین تیتراژ۲۲۶۴-۶ لزوم طراحی عنوان بندی برای فیلم۲۳۱۴-۷ مسائل ساخت عنوان بندی۲۳۳۴-۸ گونه های عنوان بندی۲۴۱۴-۹ تکنیک های ساخت عنوان بندی ۲۴۷۴-۹-۱ کپشن و فیکس فریم۲۴۸۴-۹-۲ حک روی فیلم۲۵۰۴-۹-۳ گرافیک متحرک۲۵۱۴-۹-۴ انیمیشن۲۵۲۴-۱۰ تطابق های سینما و گرافیک۲۵۳۴-۱۰-۱ تطبیق خط کرسی در گرافیک با خط فرضی در سینما ۲۵۳۴-۱۰-۲ تطبیق رنگ در گرافیک با صدا در سینما۲۵۶۴-۱۱ گرافیک سینمایی۲۵۷۴-۱۲ عنوان بندی در سینمای امروز ۲۵۹۴-۱۲-۱ … در سینمای ایران۲۶۲۴-۱۳ نگاهی به آثار طراحان برتر۲۶۵ز۴-۱۴ مصاحبه با جناب آقای اصغر فرهادی (فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده ۲۸۷۴-۱۵ خلاصه فصل ۲۹۲فصل پنجم: نتیجه گیری۵-۱ نتیجه گیری ۲۹۴پروژه عملی۳۰۰منابع و مآخذ۳۰۳منابع تصویری۳۰۶چکیده انگلیسی۳۰۷

پایان نامه بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی


بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی


نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی


تایپوگرافی


عنوان بندی فیلم


فیلم سینمایی


پایان نامه کارشناسی ارشد هنر


کارشناسی ارشدبررسی


نقش


تایپوگرافی


در


عنوان


بندی


فیلم


سینمایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بهتره خودتو دست بندازی | نقد و بررسی فیلم Better Watch Out ...

جنون،واژه‌ای که در تعریف آن هر دسته‌بندی و مفهومی خاصیت خود را از دست می‌دهد. تعداد زیادی از افراد وجود دارند که در صورت ارضا نشدن غرایز درونی و یا ناکامی در رسیدن به خواسته‌های خود دچار این حالت شده و دست به اعمالی می ...

دانلود پایان نامه بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش : ارتباط تصویری عنوان : بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری / گروه ارتباط تصویری پایان نامه ...

نقد فیلم آمیلی ( Amelie )- لذتی دو ساعته در بهشت ...

معرفی و نقد و بررسی فیلم سینمایی Amelie شاهکاری که نباید دیدنش را از دست بدهید ... به عنوان مثال، به این لحظات و قاب بندی هایش در فیلم، دقت کنید: ... او کاملا در نقش فرو رفته و گویا واقعا به آمیلی قصه ...

اعلام مصوبات کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما

ج) حمایت از فیلم های سینمایی و غیرسینمایی ۱- در کنار فیلم های جدید، اکران فیلم هایی که نمایششان در اسفندماه متوقف شد بعد از باز شدن سینماها ادامه پیدا می کند و هزینه ای برای تبلیغات آنها در نظر ...

دانلود پایان نامه بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش : ارتباط تصویری عنوان : بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری / گروه ارتباط تصویری پایان نامه ...

اکران فیلم سینمایی و موفق درساژ در پردیس باغ کتاب - سینما فارس

فیلم درساژ اولین فیلم پویا بادکوبه است که تهیه‌کنندگی آن بر عهده روح‌الله برادری است. این فیلم تنها نماینده رسمی کشور ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین بود. در خلاصه داستان این فیلم این طورآمده که: دختر ۱۶ ساله ...

بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در فیلم های دهه هفتاد ...

فیلم های سینمایی متأثر از شرایط اجتماعی در هر جامعه است. از آنجایی که میان هستی مستمر جامعه و این حقیقت که پاره‌ای از مردم قدرت و امتیازاتی بیش از دیگران دارند، یک ارتباط ضروری وجود دارد؛ می توان تفاوت در نقش و پایگاه ...

بررسی فیلم Monos / غُرش جهل انسان بدون تعلیم - مجله ی ...

بررسی فیلم Monos / غُرِّشِ جهلِ انسانِ بدون تعلیم فیلم Monos محصول مشترکِ کشورهای کلمبیا و آمریکا در ژانر درام، ماجراجویی، هیجان انگیز است. کارگردانی و نویسندگی این فیلم را Alejandro Landes که یک کارگردان و نویسنده ی برزیلی است بر ...

تیزر فیلم سینمایی ایستاده در غبار

«ایستاده در غبار» عنوان اولین فیلم سینمایی محمدحسین مهدویان است که اواخر شهریور در شهرک سینمایی دفاع مقدس کلید خورد. «ایستاده در غبار» از معدود فیلمهای دفاع مقدس امسال است که برای حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ...

بهترین فیلم های بیوگرافی تاریخ سینما | پلازامگ

این فیلم به‌عنوان بهترین فیلم سال 2010 انتخاب شد و در 8 شاخه نامزد دریافت جایزه اسکار گردید. بعلاوه جایزه بهترین فیلم جشنواره کن را نیز به دست آورد و در فهرست 100 فیلم برتر قرن 21 نیز رتبه 27 را دارد.

پنج فیلم مهم سینمای ایران برای سال 1399 - تابناک | TABNAK

سعید ملکان برای سال‌های طولانی یکی از بهترین گریمورهای سینمای ایران بود و به مرور نقش خود را فراتر برد و تهیه کننده شماری از آثار سینمایی شد و در نهایت با فیلم «روز صفر» به صندلی کارگردانی تکیه داد.

فیلم سینمایی کره ای The Handmaiden ؛ قلمرو اختاپوس ...

از رنجی که می بریم. در این بررسی، جهانِ فیلم The Handmaiden را به دو قسمت تقسیم کرده ام؛ قسمت اول توصیفِ دقیق دنیایی نابهنجار، ملتهب و جانکاهی است که برای زنان فیلم به عنوان شخصیت های اصلی داستان (بانو و کنیز) اتفاق می افتد و ...

نقد فیلم آمیلی ( Amelie )- لذتی دو ساعته در بهشت ...

معرفی و نقد و بررسی فیلم سینمایی Amelie شاهکاری که نباید دیدنش را از دست بدهید ... به عنوان مثال، به این لحظات و قاب بندی هایش در فیلم، دقت کنید: ... او کاملا در نقش فرو رفته و گویا واقعا به آمیلی قصه ...

بهترین فیلم‌های ناتالی پورتمن؛ ۱۰ فیلم برتر بر اساس رتبه ...

ناتالی پورتمن بازیگری جوان، اما با تجربه است. «قوی سیاه» قطعا برترین نقش آفرینی او تا کنون است، اما فیلم‌های دیگری، چون «وی مثل وندتا»، «نزدیکتر» ،«جکی» و «اشباح گویا» هم جزء بهترین فیلم‌ های ناتالی پورتمن در کارنامه ...

پایان نامه پوستر های سینمایی سه دهه ی اخیر ایران ( از 1360 ...

پایان نامه پوستر های سینمایی سه دهه ی اخیر ایران ( از 1360 تا 1390) پروژه عملی طراحی پوستر برای فیلم های سینمایی و تلویزیونی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده پژوهش حاضر در چهار فصل به بررسی ...

نقد فیلم آمیلی ( Amelie )- لذتی دو ساعته در بهشت ...

معرفی و نقد و بررسی فیلم سینمایی Amelie شاهکاری که نباید دیدنش را از دست بدهید ... به عنوان مثال، به این لحظات و قاب بندی هایش در فیلم، دقت کنید: ... او کاملا در نقش فرو رفته و گویا واقعا به آمیلی قصه ...

اکران فیلم سینمایی و موفق درساژ در پردیس باغ کتاب - سینما فارس

فیلم درساژ اولین فیلم پویا بادکوبه است که تهیه‌کنندگی آن بر عهده روح‌الله برادری است. این فیلم تنها نماینده رسمی کشور ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین بود. در خلاصه داستان این فیلم این طورآمده که: دختر ۱۶ ساله ...

بررسی طبقه‌بندی قصه‌های فیلم‌های ایرانی در یک نشست پژوهشی ...

اسماعیل بنی‌اردلان در مجموعه نشست‌های پژوهشی تاریخ سینمای ایران، موضوع «تعریف و طبقه‌بندی قصه‌های فیلم‌های ایرانی» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

پولدارترین بازیگر ایران در سال 1400 کیست + بررسی سود او از ...

می خواهیم در اقدامی جدید فراتر از بررسی پولدارترین سلبریتی های ایرانی این بار به حواشی موجور مبتنی بر پولدارترین بازیگر ایران در سال 1400 بپردازیم. پس با ما در ادامه همراه باشید. امروزه بیش از هر زمانی دنیای سینما و ...

فیلم Hannibal | منظوم

فیلم سینمایی هانیبال به‌کارگردانی ریدلی اسکات در 18 سال پیش یعنی سال 1380 در گونه جنایی، درام و مهیج تولید شده است. هانیبال توانست در مرجع ارزشگذاری سینما و تلویزیون یعنی منظوم نمره 6.4 از 10 را از سوی مردم بدست بیاورد که ...

بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در فیلم های دهه هفتاد ...

فیلم های سینمایی متأثر از شرایط اجتماعی در هر جامعه است. از آنجایی که میان هستی مستمر جامعه و این حقیقت که پاره‌ای از مردم قدرت و امتیازاتی بیش از دیگران دارند، یک ارتباط ضروری وجود دارد؛ می توان تفاوت در نقش و پایگاه ...

بررسی پرونده فیلم سینمایی دل شکسته

بررسی پرونده فیلم سینمایی دل شکسته ... یکی از نکات قابل ذکر و متفاوت در مورد فیلم« دل شکسته» عنوان بندی و تیتراژ ابتدایی است که اگر با کمی دقت به نوشته ها نگاه کنید متوجه می شوید که تیترها هیچ ...

نقد و بررسی فیلم بِرند ما بحران است ( Our Brand Is Crisis ...

نقد و بررسی فیلم بِرند ما بحران است ( Our Brand Is Crisis ) ... یک فیلم سینمایی براساس ایده این مستند گرفت و قرار هم بود تا خودش در نقش اصلی آن بازی کند اما بعدها با تغییر شخصیت اصلی داستان از یک مرد به زن ...

بررسی طراحی لباس شخصیت اسکارلت در فیلم سینمایی «برباد رفته ...

آنچه باید درباره طراحی لباس شخصیت‌های فیلم سینمایی «زنان کوچک» ۲۰۲۰ بدانید! بررسی لباس‌های جذاب شخصیت رز در فیلم سینمایی تایتانیک. نکاتی درباره طراحی لباس فیلم سینمایی سرخپوست که نمی‌دانید!

بخشنده (فیلم) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بخشنده یا انتقال‌دهنده (به انگلیسی: The Giver) یک فیلم علمی–تخیلی اجتماعی آمریکایی محصول سال ۲۰۱۴، به کارگردانی فیلیپ نویس و نویسندگی مایکل میتنیک و رابرت بی. وید، که براساس رمانی به همین نام در سال ۱۹۹۳، به قلم لوییس لوری ...

بهترین فیلم‌های ناتالی پورتمن؛ ۱۰ فیلم برتر بر اساس رتبه ...

ناتالی پورتمن بازیگری جوان، اما با تجربه است. «قوی سیاه» قطعا برترین نقش آفرینی او تا کنون است، اما فیلم‌های دیگری، چون «وی مثل وندتا»، «نزدیکتر» ،«جکی» و «اشباح گویا» هم جزء بهترین فیلم‌ های ناتالی پورتمن در کارنامه ...

تیزر فیلم سینمایی ایستاده در غبار

«ایستاده در غبار» عنوان اولین فیلم سینمایی محمدحسین مهدویان است که اواخر شهریور در شهرک سینمایی دفاع مقدس کلید خورد. «ایستاده در غبار» از معدود فیلمهای دفاع مقدس امسال است که برای حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ...

نقد فیلم آمیلی ( Amelie )- لذتی دو ساعته در بهشت ...

معرفی و نقد و بررسی فیلم سینمایی Amelie شاهکاری که نباید دیدنش را از دست بدهید ... به عنوان مثال، به این لحظات و قاب بندی هایش در فیلم، دقت کنید: ... او کاملا در نقش فرو رفته و گویا واقعا به آمیلی قصه ...

بررسی فیلم Annihilation ؛ چرخه بی‌پایان بشر در تلاش برای بقا

در ادامه با بررسی فیلم Annihilation همراه باشید. ... که بر تمامی فیلم سایه انداخته، منجر به ساخت اتمسفری شده که در کمتر عنوان علمی-تخیلی امروزه پیدا می‌کنید. ... رنگ‌ها نقش مؤثری در دنیای عجیب فیلم ...

بررسی فیلم Wonder Woman 1984 - با دنیای بازی همراه باشید

بررسی فیلم Wonder Woman 1984. طبق این رویکرد، قرار است فیلم‌های سینمایی‌ای که این شرکت تهیه‌کننده‌ی آن‌ها است، هم‌زمان با اکران در سینما‌ها، بر روی سرویس تلویزیونی HBO MAX نیز در دسترس قرار بگیرند.

مقاله بررسی پیدایش سینما در ایران و جهان و نقش آن در ...

کازرونی نیاکان، اکرم و رهنما، مریم،1394،بررسی پیدایش سینما در ایران و جهان و نقش آن در پایداری فرهنگی،معماری و مدیریت شهری،کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری ...

پایان نامه بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی

بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی استاد راهنما: جناب آقای منوچهر رخشان. چکیده بسیاری از فیلم های سینمایی در سراسر جهان با موضوعاتی مشابه ساخته شده اند.

مقاله بررسی پیدایش سینما در ایران و جهان و نقش آن در ...

کازرونی نیاکان، اکرم و رهنما، مریم،1394،بررسی پیدایش سینما در ایران و جهان و نقش آن در پایداری فرهنگی،معماری و مدیریت شهری،کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری ...

فیلم سینمایی کره ای The Handmaiden ؛ قلمرو اختاپوس ...

از رنجی که می بریم. در این بررسی، جهانِ فیلم The Handmaiden را به دو قسمت تقسیم کرده ام؛ قسمت اول توصیفِ دقیق دنیایی نابهنجار، ملتهب و جانکاهی است که برای زنان فیلم به عنوان شخصیت های اصلی داستان (بانو و کنیز) اتفاق می افتد و ...

بررسی شیوه های اجرایی عنوان بندی و نحوه ی ارتباط این شیوه ...

بررسی شیوه های اجرایی عنوان بندی و نحوه ی ارتباط این شیوه ها با محتوای فیلم نویسنده : اشرافی، کیان ؛ پاییز و زمستان 1391 - شماره 2 (14 صفحه - از 19 تا 32)

بررسی فیلم Annihilation ؛ چرخه بی‌پایان بشر در تلاش برای بقا

در ادامه با بررسی فیلم Annihilation همراه باشید. ... که بر تمامی فیلم سایه انداخته، منجر به ساخت اتمسفری شده که در کمتر عنوان علمی-تخیلی امروزه پیدا می‌کنید. ... رنگ‌ها نقش مؤثری در دنیای عجیب فیلم ...

اکران فیلم سینمایی و موفق درساژ در پردیس باغ کتاب - سینما فارس

فیلم درساژ اولین فیلم پویا بادکوبه است که تهیه‌کنندگی آن بر عهده روح‌الله برادری است. این فیلم تنها نماینده رسمی کشور ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین بود. در خلاصه داستان این فیلم این طورآمده که: دختر ۱۶ ساله ...

تیزر فیلم سینمایی ایستاده در غبار

«ایستاده در غبار» عنوان اولین فیلم سینمایی محمدحسین مهدویان است که اواخر شهریور در شهرک سینمایی دفاع مقدس کلید خورد. «ایستاده در غبار» از معدود فیلمهای دفاع مقدس امسال است که برای حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ...

خلاصه جزوه درسی آیین دادرسی مدنی 1 ( حقوق دانشگاه پیام نور)

تحلیل خانه روبی اثر فرانک لوید رایت

دانلود پاورپوینت ارائه روش‌های مفید و فنون تدريس

دانلود گزارش کارآموزی شرکت آب و فاضلاب (آبفا)

تحلیل خانه روبی اثر فرانک لوید رایت

دانلود پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای : فنون اقناع ( 2)دانلود پاورپوینت جامع پرورش گوسفند