دانلود رایگان


پایان نامه باورهاي عاميانه درقابوسنامه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه باورهاي عاميانه درقابوسنامه نوع فایل: World و قابل ویرایش تعداد صفحات : 151 صفحه چكيده پژوهش حاضر به منظور بررسي "باورهای عامیانه در قابوس نامه " صورت گرفته است. با توجه به ماهيت گوناگون باورها وبا توجه به اینکه برخی باورهای عامیانه در شکل های فرهنگ عامه جلوه می کند موضوع پرداختن به جنب

دانلود رایگان پایان نامه باورهاي عاميانه درقابوسنامهنوع فایل: World و قابل ویرایشتعداد صفحات : 151 صفحهچكيدهپژوهش حاضر به منظور بررسي "باورهای عامیانه در قابوس نامه " صورت گرفته است. با توجه به ماهيت گوناگون باورها وبا توجه به اینکه برخی باورهای عامیانه در شکل های فرهنگ عامه جلوه می کند موضوع پرداختن به جنبه های دیگر فرهنگ عامه نیز ضروری به نظر می رسد موضوعاتی نظیر توجه به طب، نجوم و برخی آداب و رسوم، مشترکاتی با باورهای عامیانه نیز دارد بدین جهت علاوه بر باورها به این موضوعات در قابوسنامه نیز پرداخته شده است. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه فرهنگ عامه گستره‌اي وسيع دارد و با بررسي آن بخشي از باورهاي فرهنگي عوام در قرن پنجم تبيين مي‌شود.كليد واژه ها: باورهاي عامه ،قابوس نامه،عنصر المعالی . فهرست چكيده..۱ مقدمه.۲فصل اول: كليات۱-۱-بيان مسئله. ۴۱-۲-اهميت موضوع۴۱-۳-پرسشهاي اصلي تحقيق.۴ ۱-۴-اهداف تحقيق.۵۱-۵-فرضيه هاي تحقيق۵فصل دوم:پيشينه تحقيق۲-۱-پيشينه تحقيق..۷۲-۲-تحقيقات فرهنگ عامه.۷۲-۳-لزوم گرد آوري فرهنگ عامه..۱۱۲-۴-منشاء اعتقادات.۱۲۲-۵-جهاني بودن باورها..۱۳۲-۶-موضوع و قلمرو فولكلور..۱۴۲-۷- خرافات و زندگي مردم..۱۴۲-۸-آيا خرافات عصراني اند.۱۶۲-۹- خرافات و بهداشت رواني..۱۷۲-۱۰-زندگي سبك نويسندگي و تاليفات عصر المعالي.. ۱۸۲-۱۱-مذهب كيكاووس..۱۹۲-۱۲-شعر و شاعري كيكاووس.. ۱۹۲-۱۳-تاليفات.۱۹۲-۱۴-مشخصات سبكي قابوسنامه.۲۰فصل سوم :روش تحقيق۳-۱-روش تحقيق۲۳۳-۲-ابزارهای گردآوری اطلاعات.۲۳فصل چهارم يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها.درآمد..۲۵۴-۱- طب عاميانه.۴-۱-۱ -درآمد۲۷۴-۱-۲-اخلاط اربعه۲۸۴-۱-۳-سودا۲۸۴-۱-۴-صفرا.۲۹۴-۱-۵-اعتدال طبایع در بهار.۲۹۴-۱-۶-تشخيص افزايش اخلاط.۳۰۴-۱-۷-استسقاء.۳۰۴-۱-۸ –بسیار خفتن زیان دارد..۳۰۴-۱-۹-برص۳۱۴-۱-۱۰-پرخوري عامل بیماری ها۳۱۴-۱-۱۱- تخمه (سوءهاضمه).۳۱۴-۱-۱۲-توتيا(سرمه)۳۱۴-۱-۱۳-خوشرويي طبيب۳۲۴-۱-۱۴-داغ نهادن۳۲۴-۱-۱۵-ديوانگي.۳۳۴-۱-۱۶-رگ زدن۳۳۴-۱-۱۷-زهر و پادزهر.۳۳۴-۱-۱۸-زهر۳۴۴-۱-۱۹-صرع.۳۴۴-۱-۲۰-ضماد۳۴۴-۱-۲۱-طلي.۳۵۴-۱-۲۲-فصد.۳۵۴-۱-۲۳-ماليخوليا..۳۵۴-۱-۲۴-مجسه.۳۶۴-۱-۲۵-مرهم۳۶۴-۱-۲۶-مزاج.۳۶۴-۱-۲۷-ناسور۳۷۴-۱-۲۸-ناقه۳۷۴-۱-۲۹-نقوع.۳۷۴-۱-۳۰-نخفتن زیاد موجب مرگ است۳۸۴-۱-۳۱ -هر روز به گرمابه نرفتن..۳۸۴-۱-۳۲-هذيان.۳۸۴-۱-۳۳-هليله۳۸۴-۱-۳۴-يرقان..۳۹۴-۲-آداب و رسوم۴-۲-۱-درآمد..۴۰۴-۲-۲-آداب و رسوم مربوطه به دربار.۴۱۴-۲-۳-بار دادن.۴۱۴-۲-۴-بارنامه.۴۱۴-۲-۵-به مظالم نشستن..۴۲۴-۲-۶-به زينهار آمدن۴۲۴-۲-۷-پروانه..۴۲۴-۲-۸-خلعت دادن۴۲۴-۲-۹-زنهار نامه.۴۳۴-۲-۱۰-صله دادن.۴۳۴-۲-۱۱-مژدگاني۴۳۴-۲-۱۲-منادي كردن.۴۳۴-۲-۱۳-شيوه هاي مجازات..۴۴۴-۲-۱۳-۱-تاوان.۴۴۴-۲-۱۳-۲-چوب زدن.۴۴۱۴-۲-۱۳-۳-گردن زدن۴۴۴-۲-۱۴-موقوف كردن اموال..۴۴۴-۲-۱۵-نامه هاي در باري..۴۴۴-۲-۱۵-۱-کاغذ منصوری..۴۴۱۴-۲-۱۵-۲-ملاطفه۴۵۴-۲-۱۵-۳-منشور..۴۵۴-۲-۱۶-تصوف و آداب و رسوم .۴۵۴-۲-۱۶-۱-جامه مرقع پوشیدن..۴۵۴-۲-۱۶-۲-حرمت داشتن خرقه.۴۵۴-۲-۱۶-۳-خانگاه..۴۶۴-۲-۱۶-۴-خرقه دریدن۴۶۴-۲-۱۶-۵-رقص.۴۶۴-۲-۱۶-۶-سماع وقول..۴۷۴-۲-۱۶-۷-مزدوجه..۴۷۴-۲-۱۷-آداب و رسوم مهماني.۴۸۴-۲-۱۷-۱-پای مزد.۴۸۴-۲-۱۷-۲-دندان مزد.۴۸۴-۲-۱۷-۳-دست شستن مهمان بعد از غذا و گلاب و عطر آوردن.۴۸۴-۲-۱۷-۴-زله دادن۴۹۴-۲-۱۷-۴-سه بار مهمان را تعارف کردن..۴۹۴-۲-۱۷-۵-عذر خواهی نکردن مداوم از مهمان.۴۹۴-۲-۱۷-۶-سه بار مهمان را تعارف کردن..۴۹۴-۲-۱۷-۷-کاسه نهادن.۴۹۴-۲-۱۷-۸-گفتگو با مهمان۴۹۴-۲-۱۷-۹-گشاده رویی میزبان..۵۰۴-۲-۱۷-۱۰-میوه خوردن قبل از غذا۵۰۴-۲-۱۸-آداب نخجير..۵۰۴-۲-۱۹-بوق زدن در جنگ۵۰۴-۲-۲۰-آداب سفر كردن.۵۱۴-۲-۲۱-دايه گرفتن.۵۱۴-۲-۲۲-دخمه..۵۱۴-۲-۲۳-در خاك نشستن۵۲۴-۲-۲۴-در آستين داشتن..۵۲۴-۲-۲۵-سوگند خور دن..۵۲۴-۲-۲۶-شاگردانه۵۳۴-۲-۲۷-صدقه دادن.۵۳۴-۲-۲۸-كفارت كردن.۵۳۴-۲-۲۹-گواه شدن۵۳۴-۲-۳۰-مهر كردن۵۴۴-۲-۳۱-وقت شناسي بزرگان۵۴۴-۳- باورهاي نجومي۴-۳-۱-درآمد..۵۵۴-۳-۲-اثير۵۶۴-۳-۳-احكام..۵۷۴-۳-۴-آفتاب..۵۷۴-۳-۵-اوساط.۵۷۴-۳-۶-اقبال و ادبار۵۸۴-۳-۷-اجتماع۵۸۴-۳-۸-استقبال.۵۹۴-۳-۹-انتكاث۵۹۴-۳-۱۰-بعدالنور.۵۹۴-۳-۱۱-تشريق و تغريب..۶۰۴-۳-۱۲-خالي السير و وحشي السير۶۰۴-۳-۱۳-دفع التدبير، دفع القوه، دفع الطبيعه..۶۰۴-۳-۱۴-قبول.۶۱۴-۳-۱۵-كدخدا.۶۱۴-۳-۱۶-منع ورد ۶۱۴-۳-۱۷-مقارنه..۶۱۴-۳-۱۸-نظر۶۲۴-۳-۱۹-هيلاج..۶۲۴-۳-۲۰-تقويم۶۲۴-۳-۲۱-حساب زيج و تقويم.۶۲۴-۳-۲۲-اوج و حضيض..۶۳۴-۳-۲۳-وبال..۶۳۴-۳-۲۴-كواكب ثابته .۶۴۴-۳-۲۵-شرف و هبوط۶۴۴-۳-۲۵-۱-شرف.۶۴۴-۳-۲۵-۲-هبوط۶۴۴-۳-۲۵-۲۶-طالع..۶۵۴-۳-۲۷-طالع وقتي..۶۵۴-۳-۲۸-طالع بيني۶۵۴-۳-۲۹-طبايع..۶۶۴-۳-۳۰-نمودارات..۶۶۴-۳-۳۱-وتد.۶۷۴-۳-۳۲-مستولي.۶۷۴-۴-امثال و حكم۴-۴-۱-درآمد..۶۸۴-۴-۲-ضرب المثل هاي فارسي..۸۱-۶۹۴-۴-۳-ضرب المثل هاي عربي..۸۳-۸۱۴-۵- افسانها و اشاره هاي اساطيري۴-۵-۱-درآمد..۸۴۴-۵-۲-آدم(ع)۸۵۴-۵-۳-اسكندر ..۸۵۴-۵-۴-ارسطاطا لیس .۸۶۴-۵-۵-افلاطون.۸۶۴-۵-۶-اژدهاي هفت سر۸۷۴-۵-۷-اياز.۸۸۴-۵-۸-بطليموس۸۸۴-۵-۹-برا ق۸۸۴-۵-۱۰-بزرجمهر .۸۸۴-۵-۱۱-بقراط..۸۹۴-۵-۱۲-خسرو..۸۹۴-۵-۱۳-دلدل۸۹۴-۵-۱۴-ذوالقرنين.۸۹۴-۵-۱۵-رخش..۹۰۴-۵-۱۶-زردشت..۹۰۴-۵-۱۷-سقراط۹۰۴-۵-۱۸-سليمان..۹۱۴-۵-۱۹-شبديز.۹۱۴-۵-۲۰-فرشته.۹۱۴-۵-۲۱-قارون..۹۲۴-۵-۲۲-كيخسرو۹۲۴-۵-۲۳-كيكاووس.۹۳۴-۵-۲۴-گشتاسب..۹۳۴-۵-۲۵-نوشروان عادل..۹۳۴-۵-۲۶-وامق و عذرا۹۴۴-۵-۲۷-يوسف.۹۴۴-۶- بازي ها۴-۶-۱-درآمد..۹۵۴-۶-۲-اسب سواري۹۶۴-۶-۳-چوگان۹۶۴-۶-۴-شطرنج۹۶۴-۶-۵-شنا كردن۹۷۴-۶-۶-گروگذاشتن۹۷۴-۶-۷-نخجير.۹۸۴-۶-۸-نرد.۹۸۴-۶-۹-كعبتين..۹۸۴-۷-باورها و اعتقادات۴-۷-۱- اعتقادات به بخت بد ۹۹۴-۷-۲-اسراف شوم است۹۹۴-۷-۳-تاثير افلاك و كواكب برسرنوشت انسانها۹۹۴-۷-۴-تفال به چهره۱۰۰۴-۷-۵-چهل سالگي..۱۰۰۴-۷-۶-خون ناحق..۱۰۰۴-۷-۷-رزق و روزي معين۱۰۱۴-۷-۸- کرمی که موجب تباهی آب کوزه می شود۱۰۱۴-۷-۹-باورهایی که به رضایت خداوند منتهی می شود..۱۰۱۴-۷-۱۰- اعتقاد به بر کت در مال ۱۰۲۴-۷-۱۱-اعتقاد به طالع نیک.۱۰۲۴-۷-۱۲-باور موجودات خیالی..۱۰۲۴-۷-۱۳-باور به جادو و جادوگری.۱۰۲۴-۷-۱۴-باور به خنده بی وقت.۱۰۳فصل پنجم:نتيجه گيري..۱۰۵منابع..۱۱۱-۱۰۷چکیده انگلیسی۱۱۲

پایان نامه باورهاي عاميانه درقابوسنامه


باورهاي عاميانه درقابوسنامه


قابوسنامه


باورهای عامیانه


زبان و ابیات فارسی


پایان نامه کارشناسی ارشد


راه اندازی فروشگاه اینترنتی فایل


فروشگاه اینترنتی فایلپایان


نامه


باورهاي


عاميانه


درقابوسنامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش ...

آيين هاي كهن و باورهاي عاميانه در شعر بهار ... دسترسی دوباره به تمام متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ایرانداک (1400/7/1) جزئیات هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی اعلام شد (99/12/30)

صفحه شخصی دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی

پایان نامه و رساله(140) کتاب (4) Modernism and Main Events of Contemporary Persian Poetry DREWNO(2019) ^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9112225001 ... بازتاب معتقدات و باورهاي عاميانه در آثار طالبوف و مراغه اي ...

مقاله دروازه ای به باورهای عامیانه ی صددروازه

باورهاي عاميانه، فرهنگ عامه، شهرستان دامغان کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

فصل اول - usc.ac.ir

نمره پایان‌نامه نمره پایان‌نامه 16/75 18 18/25 18/5 19 19/25 19/3 19/5 19/55 19/75 19/9 20 4.0000000000000022e-2 0.13 9.0000000000000024e-2 0.13 0.18000000000000024 9.0000000000000024e-2 4.0000000000000022e-2 0.1 2.0000000000000011e-2 0.1 0.05 3.0000000000000002e-2

مقاله مشاركت مردان در تنظيم خانواده ( وازکتومی )

مقاله مشاركت مردان در تنظيم خانواده ( وازکتومی ) كدام روش بهترين است؟ براي انتخاب روش پيشگيري از بارداري، هميشه زوجين بايد مشاورة خانوادگي بگيرند. زيرا

دانشگاه یزد-مرتضی فلاح-مقالات کنفرانس

18. بازتاب باورهاي عاميانه و آداب و رسوم مردمي در رمان اهل غرق مرتضي فلاح, شهربانو گودرزي (1393).، نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بجنورد

صفحه شخصی دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی

پایان نامه و رساله(140) کتاب (4) Modernism and Main Events of Contemporary Persian Poetry DREWNO(2019) ^عبدالله حسن زاده میرعلی*, ^یداله شکری, 9112225001 ... بازتاب معتقدات و باورهاي عاميانه در آثار طالبوف و مراغه اي ...

مونوگرافي روستاي هي هي

مونوگرافي روستاي هي هي،دانلود تحقیق مونوگرافي روستاي هي هي،تحقیق مونوگرافي روستاي هي هي ...

پایان نامه بررسی محتوايی قصه‌ها ی کتاب فرهنگ افسانه های ...

پایان­ نامه كارشناسي ارشد در رشته‌ی زبان و ادبيات فارسي با عنوان بررسی محتوايی قصه‌ها ی کتاب فرهنگ افسانه های مردم ايران در ۴۰۳ صفحه با فرمت Word نگارش شده است در ادامه قسمتهایی از این پایان ...

دانلود فایل Word پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و ...

پایان نامه هیدرولیک ماشین آلات سنگین + اسلاید | مهندسی دانلود www.mohandesidl.ir › پایان نامه و پروژه › پایان نامه مکانیک ذخیره شده ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. ... دانلود اصطلاحات پزشکي و باورهاي عاميانه ي ...

دانشگاه یزد-مرتضی فلاح-مقالات کنفرانس

18. بازتاب باورهاي عاميانه و آداب و رسوم مردمي در رمان اهل غرق مرتضي فلاح, شهربانو گودرزي (1393).، نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بجنورد

مقاله دروازه ای به باورهای عامیانه ی صددروازه

باورهاي عاميانه، فرهنگ عامه، شهرستان دامغان کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی دانشکده سینما و ...

دانلود رایگان روش تحقیق این پژوهش، یک روش تفسیری- تاریخی بوده که راهبردهای ویژه ای را درگیر می نماید. تدابیر مورد استفاده در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه ای، مطالعات میدانی و مشاهده است که به منظور طراحی ضمن ...

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش ...

آيين هاي كهن و باورهاي عاميانه در شعر بهار ... دسترسی دوباره به تمام متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ایرانداک (1400/7/1) جزئیات هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی اعلام شد (99/12/30)

پایان نامه بررسی محتوايی قصه‌ها ی کتاب فرهنگ افسانه های ...

پایان­ نامه كارشناسي ارشد در رشته‌ی زبان و ادبيات فارسي با عنوان بررسی محتوايی قصه‌ها ی کتاب فرهنگ افسانه های مردم ايران در ۴۰۳ صفحه با فرمت Word نگارش شده است در ادامه قسمتهایی از این پایان ...

دانلود رایگان پایان نامه فارسی

کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است.Jul 11, 2016 – دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با موضوع بررسی تاثیر سبک ...

دانلود پایان نامه از معتبرترین دانشگاهها؛ تفکیک موضوعی ...

سایت دانلود مقاله های علمی ایلرنیکا، کتابخانه ی شخصی و حامی پژوهشی شما است. هدف ایلرنیکا فراهم آوردن امکان دسترسی هرچه ‌بیش‌تر به اسناد علمی دانشگاهی انگلیسی و دانلود مقاله، دانلود کتاب و دانلود پایان نامه می‌باشد.

اسطوره های ایرانی - موسسه مطالعات هنراسلامی

کتاب «اسطوره های ایرانی» مشتمل بر اسطوره‌هاي مختلف پارسي است كه از قديم و دوره‌ي زرتشتيان، با ميراث زوروانيستي، آيين ميتراييان همراه بوده است. اسطوره های ایرانی همچنين دربردارنده‌ي مطالعه‌اي در خصوص موقعيت اسطوره ...

معرفي كتاب لردگان بهشت گمشده

كتاب لردگان بهشت گمشده از جمله كتاب‌هاي مفيد و جديدي است كه به طور اختصاصي به معرفي جلوه‌هاي گوناگون طبيعي، تاريخي، فرهنگي، مذهبي و ... لردگان پرداخته است. نويسنده‌ي جوان اين اثر محمد كريمي منجرموئي(متولد 1366) است.

دانشگاه سیستان و بلوچستان - صفحه شخصی مریم شعبان زاده

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ... بازتاب باورهاي عاميانه در تاريخ بيهقي و قابوسنامه سودابه سليمي خراشاد , [ مريم شعبان زاده ] نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 .

جزئیات پایان نامه - دانشگاه تهران

جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 184804 عنوان (عنوانها): علوم غريبه در دوره قاجاريه

فرهنگ عامیانه مردم ایران

فرهنگ عامیانه مردم ایران کتاب صادق هدایت کتاب قدیمی کتاب فرهنگ «فرهنگ عامیانه مردم ایران» پس از سال‌ها تجدید چاپ شد - نشر‌چشمه کلیه‌ی کارهای صادق هدایت در مورد فرهنگ عامیانه مردم ایران در این کتاب آمده که «

مراحل تصویب تا دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای حرفه ای ...

16- صحافی پایان نامه تأیید شده حداقل به تعداد3 نسخه و تحویل آن طبق فرم تحویل پایان‌نامه (دانلود فرم تحویل پایان نامه) تحویل پایان نامه ها به ترتیب مندرج در فرم الزامی است.

: باورهاي عاميانه درقابوسنامه - آسان داک

دانلود پروپوزال آماده: باورهاي عاميانه درقابوسنامه فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف ادبیات فارسی قسمت هایی از پروپوزال: ۱ ...

معرفي كتاب (لاتين) قصه هاي ايراني

در واقع علاوه بر مقالات، اطلاع رسانی دقیقی به صورت کتابنامه از کتابها و پایان نامه ها و مقالاتی که در مجلات و یا سایت های اینترنتی در زمینه فرهنگ مردم و یا تاریخ محلی نوشته شده است معرفی گردد ...

دانشگاه یزد-مرتضی فلاح-مقالات کنفرانس

18. بازتاب باورهاي عاميانه و آداب و رسوم مردمي در رمان اهل غرق مرتضي فلاح, شهربانو گودرزي (1393).، نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بجنورد

دانلود فایل Word پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و ...

پایان نامه هیدرولیک ماشین آلات سنگین + اسلاید | مهندسی دانلود www.mohandesidl.ir › پایان نامه و پروژه › پایان نامه مکانیک ذخیره شده ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. ... دانلود اصطلاحات پزشکي و باورهاي عاميانه ي ...

مقاله دروازه ای به باورهای عامیانه ی صددروازه

باورهاي عاميانه، فرهنگ عامه، شهرستان دامغان کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله و تز دکتری ...

مشاوره انجام پایان نامه دکتری و رساله دکترا. برخی از دانشجویان بر این باورند که انجام پایان نامه ها یکی از سختترین کار هایی است که هر دانشجویی باید انجام دهد .اما “گروه علمی و تحقیقاتی پایان نامه من“به عنوان یکی ازشاخص ...

جزئیات پایان نامه - دانشگاه تهران

جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 184804 عنوان (عنوانها): علوم غريبه در دوره قاجاريه

صفحه شخصی دکتر محمد رضائی - semnan.ac.ir

پایان نامه و رساله(94) ... نامه فرهنگستان(2016) ^محمد رضائی*, ^یداله شکری, 9012229020 ... تفائل و تشاؤم و بازتاب آن در معتقدات و باورهاي عاميانه مردم ايران ...

جزئیات پایان نامه - دانشگاه تهران

جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 184804 عنوان (عنوانها): علوم غريبه در دوره قاجاريه

کاربرد لغات ، اصطلاحات و باورهای عامیانه در اشعار فارسی شهریار

در این وبلاگ برای اطلاع رسانی استادان و دانشجویان مقاطع تکمیلی دانشگاه ها و پژوهشگران و سایر علاقه مندان به معرفی پایان نامه هایی که گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه ( مقطع کارشناسی ارشد) از آنها دفاع شده است می ...

فهرست پایان نامه های دفاع شده

فهرست پایان نامه های دفاع شده دكتر حسين بهزادي اندوهجردي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز- 1380 – ارشد پخش سرود "بهاران خجسته باد"از سيماي جمهوري اسلامي ايران در دهه فجر 1388

اصفهان,دانشگاه,آزاد,خوراسگان,ایران,پایان نامه,مقاله،مقالات ...

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه (بخش سوم) عملكرد سدهاي خاكي تحت نيروهاي زلزله با استفاده از نرم افزار Geostudio(مطالعه موردي سد كمانه) مقايسه تاثير ضد تشنجي گياه گل بنفشه با كاربامازپين در مدل حيواني تشنج ...

اسطوره های ایرانی - موسسه مطالعات هنراسلامی

کتاب «اسطوره های ایرانی» مشتمل بر اسطوره‌هاي مختلف پارسي است كه از قديم و دوره‌ي زرتشتيان، با ميراث زوروانيستي، آيين ميتراييان همراه بوده است. اسطوره های ایرانی همچنين دربردارنده‌ي مطالعه‌اي در خصوص موقعيت اسطوره ...

دانلود پاورپوینت تنظیم عصبی فصل 4 علوم تجربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت تنظیم عصبی فصل 4 علوم تجربی پایه هشتم

پاورپوینت مدلسازی رياضی در رهايش کنترل شده داروی اریترومایسین در ایمپلنت های دندانی

ساختار دولت و حسابداری در شهرهای بزرگ

پاورپوینت دیوار هوشمند ، ساخت دیوار بتنی شفاف با قابلیت تغییر رنگدانلود پاورپوینت درس حسابرسی (2) در 300 اسلاید

دانلود پاورپوینت تراكتور مسي فرگوسن مدل 285