دانلود رایگان


بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمهخشک نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 129 صفحه چکیده فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از فرآیندهای پیشرفته ماشینکاری است که ماشینکاری قطعات سخت و با استحکام بالا مانند سرامیک‌ها و ف

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشکنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 129 صفحه چکیدهفرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از فرآیندهای پیشرفته ماشینکاری است که ماشینکاری قطعات سخت و با استحکام بالا مانند سرامیک‌ها و فولادهای عملیات حرارتی شده از کاربردهای مهم این فرآیند است. علیرغم کاربردهای منحصربه‌فرد این روش ماشینکاری، نرخ براده‌برداری پایین، زبری سطح بالا، نرخ سایش ابزار بالا و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از انجام این فرآیند، از جمله مشکلات و محدودیت‌های این روش ماشینکاری محسوب می شود.در این پژوهش عملیات سوراخکاری با فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک، به منظور برطرف کردن محدودیت‌های فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی، معرفی می‌شود و با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی، آزمایش‌هایی برای بررسی تاثیر پارامترهای ورودی مختلف بر مشخصات خروجی این فرآیند از قبیل نرخ براده‌برداری، نرخ سایش ابزار و زبری سطح طراحی و انجام شده و مقادیر بهینه نرخ براده‌برداری، نرخ سایش ابزار و زبری سطح به‌همراه شرایط رسیدن به این مقادیر بهینه مشخص می‌شود. آنالیز واریانس نیز برای تعیین مهمترین فاکتورهای موثر بر مشخصات خروجی‌ این فرآیند بکار گرفته می‌شود. همچنین تاثیر جنس ابزار (مس و برنج) بر عملکرد ماشینکاری این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته و این فرآیند با فرآیندهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی و خشک مقایسه می‌شود تا مزایای این فرآیندها در مقایسه با یکدیگر مشخص شود و در نهایت، تاثیر اعمال میدان مغناطیسی به فاصله گپ در این فرآیند مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک کمترین زبری سطح را تولید می‌کند و مطلوب‌ترین فرآیند برای عملیات پرداخت‌کاری می‌باشد، درحالی‌که فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی بهترین فرآیند برای عملیات خشن‌کاری است. همچنین با اعمال میدان مغناطیسی به فاصله گپ در این فرآیند، نرخ براده‌برداری افزایش یافته و زبری سطح کمتری به دست می‌آید. میکرو تصاویر نوری سطوح ماشینکاری شده نیز نشان می‌دهند که سلامتی سطح بهتری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک به کمک میدان مغناطیسی در مقایسه با فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک بدون میدان مغناطیسی به دست می‌آید.کلمات کلیدی: ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک، روش طراحی آزمایش تاگوچی، میدان مغناطیسی، نرخ براده برداری، نرخ سایش ابزار، زبری سطح.فهرست مطالبتشکر و قدردانی تتقدیم ثچکیده جفهرست مطالب حفهرست شکل‌ها زفهرست جداول صفصل اول: کلیات 1۱-۱- مقدمه 2۱-۲- تاریخچه فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی 4۱-۳- مکانیزم براده‌برداری فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی 4۱-۴- پارامترهای ورودی و خروجی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی 6 1-4-1- متغيرهاي ورودي فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی 6 1-4-2- متغيرهاي خروجي فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی 6۱-۵- مزایای فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی 7۱-۶- دی‌الکتریک واسطه 7 1-6-1- فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی 9 1-6-2- فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی با دی‌الکتریک حاوی پودر 9 1-6-3- فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی خشک 9 1-6-4- فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک 10۱-۷- ساختمان ماشین EDM 10 1-7-1- برش‌کاری سیمی با EDM 11 1-7-2- EDM به روش غوطه‌وری 12 1-7-3- فرزکاری با EDM 13۱-۸- سایر فرآیندهای بر پایه EDM 13 1-8-1- فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی 13 1-8-2- فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی به کمک ارتعاشات التراسونیک 14۱-۹- مروری بر پژوهش های انجام شده در ارتباط با فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک 15۱-۱۰- مروری بر پژوهش های انجام شده در ارتباط با اعمال میدان مغناطیسی در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی 21۱-۱۱- اهداف پژوهش 25۱-۱۲- ساختار پایان‌نامه 26فصل دوم: تجهیزات مورد استفاده و روش آزمایش 27۲-۱- تجهیزات آزمایشگاهی 28 2-1-1- دستگاه ماشینکاری تخلیه الکتریکی 28 2-1-2- مکانیزم‌های اضافه شده به دستگاه 29 2-1-2-1- مکانیزم آماده‌سازی سیال دی‌الکتریک برای فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک 30 2-1-2-1-1- کمپرسور 31 2-1-2-1-2- پمپ 32 2-1-2-1-3- دبی سنج 32 2-1-2-1-4- رگلاتور 33 2-1-2-2- مکانیزم تامين حرکت دورانی ابزار 34 2-1-2-3- مکانیزم اعمال میدان مغناطیسی 35 2-1-3- دورسنج نوري 35۲-۲- مواد و ترکیبات آزمایش 36 2-2-1- قطعه كار 36 2-2-2- ابزار 36۲-۳- انجام محاسبات لازم 38 2-3-1- محاسبه نرخ براده‌برداري و نرخ سایش ابزار 38 2-3-2- اندازه‌گيري زبري سطح 39 2-3-3- ضبط شكل موج ولتاژ در حين ماشينكاري 40۲-۴- انجام آزمایش 40فصل سوم: طراحی آزمایش به روش تاگوچی 45۳-۱- تعریف طراحي آزمايش 46۳-۲- هدف از اجراي طراحي آزمايش 46۳-۳- مراحل استفاده از تکنیک طراحی آزمایش‎ها 48۳-۴- انواع روش‌هاي طراحي آزمايش 48 3-4-1- طراحی آزمایش به روش تاگوچی 48 3-4-1-1- مقدمه 48 3-4-1-2- مزایای روش تاگوچی 49 3-4-1-3- ویژگی‌های آرایه‌های متعامد 50 3-4-1-4- شرایط آرایه‌های متعامد در روش تاگوچی 51 3-4-1-5- انتخاب آرایه متعامد متناسب 51 3-4-1-6- مشخص کردن ستون اثرات متقابل 52 3-4-1-7- آنالیز واریانس 52 3-4-1-8- جدول آنالیز واریانس 54۳-۵- نرم‌افزار Qualitek 56فصل چهارم: نتایج و بحث 57۴-۱- مقدمه 58۴-۲- تحلیل نتایج مرحله اول آزمایش‌ها 59 4-2-1- نرخ براده‌برداری 59 4-2-1-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر نرخ براده‌برداری 59 4-2-1-2- آنالیز واریانس مربوط به نرخ براده‌برداری و تعیین مقادیر بهینه نرخ براده‌برداری 61 4-2-2- نرخ سایش ابزار 63 4-2-2-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر نرخ سایش ابزار 63 4-2-2-2- آنالیز واریانس مربوط به نرخ سایش ابزار و تعیین مقادیر بهینه نرخ سایش ابزار 65 4-2-3- زبری سطح 66 4-2-3-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر زبری سطح 66 4-2-3-2- آنالیز واریانس مربوط به زبری سطح و تعیین مقادیر بهینه زبری سطح 68۴-۳- تحلیل نتایج مرحله دوم آزمایش‌ها 69 4-3-1- نرخ براده‌برداری 69 4-3-1-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر نرخ براده‌برداری 69 4-3-1-2- آنالیز واریانس مربوط به نرخ براده‌برداری و تعیین مقادیر بهینه نرخ براده‌برداری 71 4-4-2- نرخ سایش ابزار 72 4-3-2-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر نرخ سایش ابزار 72 4 -3-2-2- آنالیز واریانس مربوط به نرخ سایش ابزار و تعیین مقادیر بهینه نرخ سایش ابزار 73 4-3-3- زبری سطح 75 4-3-3-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر زبری سطح 75 4-3-3-2- آنالیز واریانس مربوط به زبری سطح و تعیین مقادیر بهینه زبری سطح 77۴-۴- بررسی تاثیر جنس ابزار 78 4-4-1- تاثیر جنس ابزار بر نرخ براده‌برداری 78 4-4-2- تاثیر جنس ابزار بر نرخ سایش ابزار 79 4-4-3- تاثیر جنس ابزار بر زبری سطح 80۴-۵- مقایسه فرآیند‌های ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی، خشک و نیمه‌خشک 81۴-۶- تاثیر اعمال میدان مغناطیسی 84 4-6-1- تاثیر میدان مغناطیسی بر نرخ براده‌برداری 84 4-6-2- تاثیر میدان مغناطیسی بر زبری سطح 86 4-6-3- تاثیر میدان مغناطیسی بر نرخ سایش ابزار 88 4-6-4- آنالیز امواج تخلیه 89 4-6-5- آنالیز سلامتی سطوح ماشینکاری شده 91فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 92۵-۱- نتیجه‌گیری 93۵-۲- پیشنهادات 96مراجع 97پیوست‌ها 104

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک


یدان مغناطیسی


راندمان ماشینکاری


فرآیند ماشینکاری


تخلیه الکتریکی نیمه خشک


مهندسی مکانیک


پایان نامه ساخت و تولید


ساخت و تولید


مکانیکبررسی


تاثیر


اعمال


میدان


مغناطیسی


بر


راندمان


ماشینکاری


در


فرآیند


ماشینکاری


تخلیه


الکتریکی


نیمه


خشک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در ...

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک دسته: مکانیک بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 3073 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 111 111 قیمت فایل فقط 10,000 تومان بررسی تاثیر ...

ماشین کاری هیبریدی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این فرایند، نیتروژن به کمک نازلی به قطر کوچک مطابق شکل ۳ به منطقه برش تزریق می‌شود. درجه حرارت نیتروژن پس از اعمال در حوالی ۲۰۰- درجه سلسیوس است.

پروژه و پایان نامه مکانیک سیالات

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تجربی و شبیه ­سازی عددی جریان در لوله ورتکس

پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ...

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید اساتید راهنما: دکتر حمید باصری

دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی ...

این پکیج شامل آرشیو بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک با فرمت pdf بوده که طی سالها توسط فروشگاه جزوه جمع آوری شده است.

تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص فیزیکی آب و کاربرد آن در صنعت ...

با اعمال میدان مغناطیسی می‌توان آب معمولی را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد، به‌طوری که خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله وزن مخصوص، کشش سطحی، ویسکوزیته ، قابلیت هدایت الکتریکی و قدرت حلالیت آن تغییر می ...

خرید آنلاین کالا در فروشگاه آروین

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک دسته بندی فنی و مهندسی مکانیک پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری ...

مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران

بررسی اثر طول ناحیه تغییر شکل قالب بر دقت ابعادی در فرایند کشش لوله با تبدیل مقطع دایره به مستطیل ... ساخت دستگاه ماشینکاری نیمه خشک NDM (Near Dry Machining) ... تحت تحریک پایه و در حضور میدان مغناطیسی و ...

میدان الکتریکی (Electric Field) چیست؟ — از صفر تا صد ...

بر مبنای شکل ۳ اندازه میدان الکتریکی در نقطه P و در راستای x برابر با مقدار زیر است. مشابه با حالت بالا، میدان الکتریکی این دوقطبی در راستای y را می‌توان با استفاده از رابطه زیر بدست آورد.

پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ...

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید اساتید راهنما: دکتر حمید باصری

بررسی تأثیر میدان‌های مغناطیسی استاتیک و دینامیک بر برخی ...

تاکنون تحقیقی در زمینه بررسی اثر میدان مغناطیسی بر ویژگی­های محصولات کشاورزی در مرحله پس­از­برداشت دیده نشده است. در این پژوهش، یک دستگاه مغناطیس با قابلیت ایجاد میدان­های استاتیک و دینامیک ساخته شد و سپس تأثیر آن با ...

تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص فیزیکی آب و کاربرد آن در صنعت ...

با اعمال میدان مغناطیسی می‌توان آب معمولی را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد، به‌طوری که خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله وزن مخصوص، کشش سطحی، ویسکوزیته ، قابلیت هدایت الکتریکی و قدرت حلالیت آن تغییر می ...

پایان نامه های دانلودی رشته مکانیک - دانلود پایان نامه ...

پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک; دانلود پایان نامه بررسی تجربی و شبیه ­سازی عددی جریان در لوله ورتکس

پایان نامه های دانلودی رشته اقتصاد - دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک; دانلود پایان نامه علل توسعه­ نیافتگی مناطق روستایی

پاورپوینت انرژی الکتریکی علوم چهارم ابتدایی

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک دسته بندی فنی و مهندسی مکانیک پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ...

پایان نامه های دانلودی رشته مکانیک - دانلود پایان نامه ...

پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک; دانلود پایان نامه بررسی تجربی و شبیه ­سازی عددی جریان در لوله ورتکس

مقاله اثر میدان مغناطیسی 7.5 میلی تسلا کوتاه مدت بر ...

نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که اعمال میدان مغناطیسی کوتاه مدت (50 هرتز و 7.5 میلی تسلا) بر مهارت موش در t ماز، بی اثر بوده و احتمالا اثری بر فرآیند حافظه فضایی ندارد.

بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رفتار سیال رسانا

در واقع هدف اصلی، نشان دادن تاثیر میدان مغناطیسی بر جریان سیال می باشد. اگرچه بر هم کنش بین میدان مغناطیسی و جریان الکتریکی که باعث حرکت سیال ساکن می گردد، نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار

به منظور بررسی تأثیر شدت و مدت زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی بذر گندم (Triticum aestivum L.) رقم پیشتاز، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد.

تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص فیزیکی آب و کاربرد آن در صنعت ...

با اعمال میدان مغناطیسی می‌توان آب معمولی را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد، به‌طوری که خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله وزن مخصوص، کشش سطحی، ویسکوزیته ، قابلیت هدایت الکتریکی و قدرت حلالیت آن تغییر می ...

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در ...

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک دسته: مکانیک بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 3073 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 111 111 قیمت فایل فقط 10,000 تومان بررسی تاثیر ...

بایگانی‌های بهسازی شهری - دانلود پایان نامه ها

عنوان : بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک (بیشتر…)

دانلود پایان نامه مکانیک

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تجربی و شبیه ­سازی عددی جریان در لوله ورتکس

شبیه‌سازی ذره‌ای تأثیر میدان مغناطیسی قوی روی باردارشدن ...

با استفاده از روش ذره در سلول رفتار غبار پلاسمایی در شرایط جو زمین و تأثیر میدان مغناطیسی بر فرآیند باردارشدن ذرات غبار توسط ذرات پلاسما شبیه‌سازی و موردبررسی قرار گرفت. واکنش برخوردی الکترون‌ها با ذرات پلاسما و غبار ...

پاورپوینت انرژی الکتریکی علوم چهارم ابتدایی

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک دسته بندی فنی و مهندسی مکانیک پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ...

پاورپوینت انرژی الکتریکی علوم چهارم ابتدایی

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک دسته بندی فنی و مهندسی مکانیک پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ...

عناوین پایان نامه های سایت عصر جدید -قسمت 6 - دانلود فایل ...

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمهخشک بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگیهای تخم مرغ و وزن جوجه ...

کد متلب برای تحلیل اجزای محدود ورق با المان های 6 گرهی (LST)

دانلود پاورپوینت درس اول آمادگی دفاعی پایه نهم امنیت، تهدید

دانلود پاورپوینت سخت کاری فولاد

قانون تغليظ در قتل های در حكم شبه عمد

کد متلب برای تحلیل اجزای محدود ورق با المان های 6 گرهی (LST)

مبانی نظری خود شکوفایی

پروپوزال مدیریت ورزشی - بررسی وضعیت اشتغال، نگرش ها و مهارت های شغلی فارغ التحصیلان تربیت بدنی

دانلود پاورپوینت درس اقتصاد خرد (نسخه دوم) ◄ 215 اسلاید

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فرسودگی شغلی و کيفيت زندگی کاری

اثرات هارمونيک های ولتاژ و جريان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت