دانلود رایگان


پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری نوع فایل: World و قابل ویرایش تعداد صفحات : 182 صفحه چکیده یکی از شیوه های متنوع در راستای معرفت هستی و خالق آن، عرفان است. متون نثر عرفانی برای شناخت عرفان ، کاربرد اصطلاحات عرفانی و تأثیر پذیری نویسندگان به ویژه؛از دو اص

دانلود رایگان پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجرینوع فایل: World و قابل ویرایشتعداد صفحات : 182 صفحه چکیدهیکی از شیوه های متنوع در راستای معرفت هستی و خالق آن، عرفان است. متون نثر عرفانی برای شناخت عرفان ، کاربرد اصطلاحات عرفانی و تأثیر پذیری نویسندگان به ویژه؛از دو اصطلاح «توکّل ورضا» حائز اهمیّت است. این پایان نامه در پنج فصل کوشیده است ،با روش مطالعه ،پژوهش و تحلیل ؛به بررسی بازتاب«توکل»و«رضا» در آثار عرفانی:«رساله قشیریّه، منازل السائرین، کشف المحجوب، کشف الاسرار، الانسان الکامل، مرصادالعباد، تذکره الاولیا، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه» بپردازد.به این منظورفصل اوّل، به کلیات تحقیق،فصل دوم به مبانی نظری تحقیق در زمینه ی عرفان،احوال،مقامات،اقوال عرفاومشایخ و فصل سوم،به شرح احوال و زندگینامه نویسندگان متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری،«قشیری،خواجه عبدالله انصاری،هجویری،میبدی،نسفی،نجم الدّین رازی،عطار نیشابوری و عزّالدّین محمودبن علی کاشانی»پرداخته است.فصل چهارم بررسی و تحلیل نمونه های متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری است.در فصل پنجم از این پایان نامه نتایج قابل توجه و ارزنده ای ارائه شده است.مانند:به اصطلاح «رضا» بیش از «توکل» توجه شده است. قشیری ،میبدی و عطار، نیشابوری به دلیل حفظ انتقال درست مفاهیم «توکل» و«رضا» به اختلاف میان خراسانیان و عراقیان در باره ی مقام«رضا»پرداخته اند. در بررسی و کاربرد آیات قرآنی، میبدی در کشف الاسرار تأثیر بسیاری پذیرفته است.آشنایی و تأثیر پذیری نویسندگان با کتاب الهی قرآن ؛در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری آشکار است. آثار عرفانی ارزشمندقرن چهار تا هشت هجری حاصل تلاش نویسندگان است که از خود به یادگار گذاشته اند.کلید واژه ها: قرآن، عرفان، عارف، مقام، توکّل، رضا، متون نثر عرفانیفهرست مطالب ۱- چکیده فارسی۱- فصل اوّل-(کلیات تحقیق):۱-۱ مقدمه تحقیق 2۱-۲ بیان مسأله 5۱-۳ سؤالات تحقیق 6۱-۴ اهمیّت و ضرورت تحقیق 6 ۱-۵ پیشینه تحقیق 6۱-۶ اهداف تحقیق 7۱-۷ فرضیه های تحقیق 7۱-۸ تعاریف واژه های کلیدی 7۱-۹ روش تحقیق 8۱-۱۰ حدود و قلمرو تحقیق 8فصل دوم- بنیاد نظری:(توکّل و رضا)۲-۱ مقدمه 9۲-۱-۱ تعریف لغوی و اصطلاحی عرفان 9۲-۱-۲ حال و مقام در عرفان 12۲-۱-۳ تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 13۲-۱-۴ انواع توکل 14۲-۱-۵ مراتب و درجات توکل 14۲-۱-۶ مقام توکل 16۲-۱-۷ توکل در قرآن 16۲-۱-۷-۱ اوصاف اهل توکل در قرآن 17۲-۱-۷-۲ ایمان اهل توکل 18۲-۱-۷-۳ تقوا و صبر اهل توکل 18۲-۱-۷-۴ پیروزی اهل توکل 18۲-۱-۷-۵ کسب روزی اهل توکل 19۲-۱-۷-۶ اطاعت اهل توکل ازطبیب 19۲-۱-۷-۷ مبارزه ی اهل توکل با سحر و جادو 20۲-۱-۷-۸ کاروتلاش اهل توکل 20۲-۱-۷-۹ پاداش اهل توکل 20۲-۱-۷-۱۰ عدم تسلط شیطان بر اهل توکل 21۲-۱-۸ حقیقت توکل در قرآن 22۲-۱-۹ توکل انبیا از منظر قرآن 23۲-۱-۱۰ توکل در متون تفسیری 26۲-۱-۱۱ توکل در روایت و احادیث 27۲-۱-۱۲ عواقب اهل توکل نبودن 27۲-۱-۱۲-۱ ذلّت ودوری از خدا؛آثار سوءاعتماد به غیر خدا 28۲-۱-۱۲-۲ شداید دنیا؛ابزاری برای هوشیاری ازغفلت خدا 28 ۲-۱-۱۳ توکّل از دیدگاه عرفا و نویسندگان بزرگ 29۲-۱-۱۳-۱ سری سقطی 29۲-۱-۱۳-۲ ابراهیم خواص 29۲-۱-۱۳-۳ حمدون قصار 29۲-۱-۱۳-۴ ابو السعید ابوالخیر 29۲-۱-۱۳-۵ قطب الدّین ابوالمظفر منصوربن اردشیر 29۲-۱-۱۳-۶ امام محمّد غزّالی 30۲-۱-۱۳-۷ عطار نیشابوری 30۲-۱-۱۳-۸ نجم الدّین کبری 30۲-۱-۱۳-۹ عبدالله بن علی سراج 30۲-۱-۱۳-۱۰ عزیزالدّین نسفی 31۲-۱-۱۳-۱۱ مولوی 31 ۲-۱-۱۳-۱۲ عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 31۲-۱-۱۳-۱۳ حاج ملا احمد نراقی 31بررسی اصطلاح رضا در متون نثر قرن چهار تا هشت هجری۲-۲ تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 33۲-۲-۱ انواع رضا 33۲-۲-۲ مراتب و درجات رضا 34۲-۲-۳ حقیقت رضا 34۲-۲-۴ مقام رضا 35۲-۲-۵ رضا در قرآن 35۲-۲-۶ اهل پاداش اهل رضا در قرآن 36۲-۲-۶-۱ یقین اهل رضا 36۲-۲-۶-۲ تسلیم قضای الهی 37۲-۲-۶-۳ رضا، فراتر از توکل 37۲-۲-۷ رضا در متون تفسیری 38۲-۲-۸ رضا در روایات و احادیث 39 2-2-9 رضا از دیدگاه عرفا و نویسندگان بزرگ 41۲-۲-۹-۱ ابوبکر وراق 41۲-۲-۹-۲ ابو نصر السراج الطوسی 41۲-۲-۹-۳ نجم الدّین رازی 42۲-۲-۹-۴ قطب الدّین ابو المظفر منصوربن اردشیر 42۲-۲-۹-۵ مولوی 42۲-۲-۹-۶ عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 42۲-۲-۹-۷ ملا محمّد مهدی نراقی 43قصل سوم- شرح احوال وآثارنویسندگان متون نثر عرفانی قرن ۴ تا۸ هجری۳-۱ مقدمه 44۳-۱-۱ ابوالقاسم قشیری 44۳-۱-۲ زندگینامه 44۳-۱-۳ نام ولقب 44۳-۱-۴ اوضاع تاریخی عصر قشیری 45۳-۱-۵ فعالیّت های علمی و اجتماعی قشیری 46۳-۱-۶ شاگردان و راویان قشیری 47۳-۱-۷ وفات قشیری 47۳-۱-۸ آثار قشیری 47۳-۱-۹ رساله قشیریّه 48۳-۱-۱۰ سبک قشیری 50۳-۲ خواجه عبدالله انصاری 51۳-۲-۱ زندگینامه 51۳-۲-۲ آثار خواجه عبدالله انصاری 52 3-2-3 علل المقامات 52۳-۲-۴ مناجات های خواجه عبد الله انصاری 53۳-۲-۵ منازل السّائرین 53۳-۲-۶ وفات خواجه عبدالله انصاری 53۳-۲-۷ سبک خواجه عبدالله انصاری 54۳-۳ ابوالحسن علی ابن عثمان هجویری 54۳-۳-۱ زندگینامه 54۳-۳-۲ آثارهجویری 55 3-3-3 کشف المحجوب 56۳-۳-۴ وفات ابوالحسن علی بن عثمان هجویری 57۳-۳-۵ سبک کشف المحجوب 57۳-۴ ابو الفضل رشید الدین میبدی 58۳-۴-۱ زندگینامه 58۳-۴-۲ کشف الاسرار 59 3-4-3 وفات میبدی 59۳-۴-۴ سبک میبدی 60۳-۵ عزیز الدّین نسفی 61۳-۵-۱ زندگینامه 61۳-۵-۲ چند نکته تاریخ از زندگی نسفی 62۳-۵-۳ آثار نسفی 62۳-۵-۴ الانسان الکامل 62۳-۵-۵ وفات نسفی 63۳-۵-۶ سبک نسفی 63۳-۶ نجم الدّین رازی 64۳-۶-۱ زندگینامه 64۳-۶-۲ عقاید نجم الدّین رازی 65۳-۶-۳ تصوّف نجم الدّین رازی 66۳-۶-۴ اخلاق و روش زندگی نجم الدّین رازی 66۳-۶-۵ وفات نجم الدّین رازی. 66۳-۶-۶ آثار نجم الدّین رازی 67۳-۶-۷ سبک مرصادالعباد 67 3-7 عطار نیشابوری 68۳-۷-۱ زندگینامه 68۳-۷-۲ وفات عطار نیشابوری 69۳-۷-۳ آثار عطار نیشابوری 70۳-۷-۴ تذکره الاولیا 71۳-۷-۵ سبک عطار نیشابوری 72۳-۸ عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 73۳-۸-۱ زندگینامه 73۳-۸-۲ آثار عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 75۳-۸-۳ مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه 75۳-۸-۴ وفات عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 80۳-۸-۵ سبک مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه 80فصل چهارم- بررسی بازتاب توکّل و رضا درمتون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری۴-۱مقدمه 82۴-۱-۱ تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 82۴-۱-۲ انواع توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 91۴-۱-۳ مراتب و درجات توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 91۴-۱-۴ مقام توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 93۴-۱-۵ حقیقت توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 95 بررسی اصطلاح(رضا)در متون نثر عرفانی قرن(چهار تا هشت) هجری۴-۲ تعریف لغوی و اصطلاحی رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 99۴-۲-۱ انواع رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 112۴-۲-۲ مراتب و درجات رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 123۴-۲-۳ مقام رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 125۴-۲-۴ حقیقت رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 134فصل پنجم- (نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد)۵-۱ نتیجه گیری 138۵-۲ ارائه ی پیشنهاد 140۵-۳ پیوست ها(جداول و نمودار ها)فهرست جداول۵-۳-۱ جدول الف- تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 141۵-۳-۲ جدول ب- مراتب و درجات توکّل 141۵-۳-۳ جدول ج- مقام توکّل 142۵-۳-۴ جدول د – حقیقت توکّل 142۵-۳-۵ جدول ه- تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 143۵-۳-۶ جدول و- انواع رضا 143۵-۳-۷ جدول ز- مراتب و درجات رضا 144۵-۳-۸ جدول ح – مقام رضا 144۵-۳-۹ جدول ط- حقیقت رضا 145فهرست نمودارها۵-۳-۱۰ نمودار شماره ۱- تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 146۵-۳-۱۱ نمودار شماره ۲- مراتب و درجات توکّل 147۵-۳-۱۲ نمودار شماره ۳- مقام توکّل 148۵-۳-۱۳ نمودار شماره ۴ – حقیقت توکّل 149۵-۳-۱۴ نمودار شماره ۵- تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 150۵-۳-۱۵ نمودار شماره ۶- انواع رضا 151۵-۳-۱۶ نمودار شماره ۷- مراتب و درجات رضا 152۵-۳-۱۷ نمودار شماره ۸ – مقام رضا 153۵-۳-۱۸ نمودار شماره ۹- حقیقت رضا 154فهرست منابع و مآخذ 155

پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری


بررسی بازتاب توکّل


متون نثر عرفانی


قرن چهار هجری


قرن هشت هجری


متون عرفانی


عرفان


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی


ادبیات


فارسیپایان


نامه


بررسی


بازتاب


توکّل


و


رضا


در


متون


نثر


عرفانی


قرن


چهار


تا


هشت


هجری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


صادق هدایت - ویکی‌ادبیات

صادق هدایت روشن‌فکر، داستان‌نویس، منتقد ادبی، مترجم و پژوهشگر زبان پهلوی و ادبیات فولکلور، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس بود.. اهالی ادبیات، صادق هدایت را در ردیف‌های نخست نویسندگان بزرگ معاصر ایران می‌دانند.

غلامعـلی فلاح قهـرودی - دانشگاه خوارزمی

نماز در قصص الانبیاء و متون دیگر در دست اجرا. ... (در برخی از متون نظم و نثر فارسی تا قرن هشتم هجری)، 1390، مریم عندلیب. ... داوری پایان نامه بررسی زندگی و آثار دکتر سید جعفر شهیدی، 1390، فریماه فلاحی.

موضوعات پیشنهادی دپارتمان زبان و ادبیات فارسی - موسسه علمی ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی - سایت تحقیق و پروژه (موسسه علمی پژوهشی نصیر)

دانلود پایان نامه : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین ...

پایان نامه بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم; پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; لیست پایان نامه های دانلودی درباره یادگیری

غلامعـلی فلاح قهـرودی - دانشگاه خوارزمی

نماز در قصص الانبیاء و متون دیگر در دست اجرا. ... (در برخی از متون نظم و نثر فارسی تا قرن هشتم هجری)، 1390، مریم عندلیب. ... داوری پایان نامه بررسی زندگی و آثار دکتر سید جعفر شهیدی، 1390، فریماه فلاحی.

عنوان پایان‌نامه‌های رسیده به مرکز فرهنگی شهر کتاب برای ...

این رساله با عنوان «مثنوی معنوی و تأثیر آن بر متون منظوم عرفانی از قرن هفتم تا سیزدهم هجری» به تأثیر مثنوی بر چهار اثر مهم عرفانی رَباب نامه، دفتر هفتم، اسرارالشّهود و طاقدیس، از زوایای ...

بایگانی‌های ادبیات اجتماعی - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی ... بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی۱۲۸۵-۱۳۵۷ش ۱۹۰۶-۱۹۷۶م ... خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد های ...

پایان نامه ارشد : بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی ...

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری سبد خرید جستجو برای:

دانلود پایان نامه : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین ...

پایان نامه بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم; پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; لیست پایان نامه های دانلودی درباره یادگیری

بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی

هدف در این پژوهش، نشان‌دادن جریانی است که در آن مفهوم حبّ الهی تبیین می‌شود. این بررسی همراه با تأویل عارفان از قرآن کریم و تحلیل نوشته‌های متون تفسیری و غیرتفسیری عرفانی دربارة آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده (معروف به ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد صوفیان قرن هفتم. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد صوفیان قرن هفتم تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه ...

مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

بررسی ابعاد و مفاهیم مرتبط با آیه »امانت« در متون نظم و نثر عرفانی مقاله کامل دریافت مقاله کامل سال انتشار: 1399 زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: عبدالرضا فتاحی دهکردی تعداد صفحات مقاله: 15

پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: سیمای حاتم اصم در ...

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان) دانلود پایان نامه : بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد عرفان

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد عرفان. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد عرفان تعداد 96 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش ...

حسین آقاحسینی

این رساله بر آن است که با مطالع? متون عرفانی تا پایان قرن ششم هجری، یقین را به عنوان آخرین حال عرفانی نقد و تحلیل کند و شیو? بازتاب آن را در متون نظم و نثر فارسی تبین سازد.

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی عنوان : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری عنوان: بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری استاد ...

عنوان پایان‌نامه‌های رسیده به مرکز فرهنگی شهر کتاب برای ...

این رساله با عنوان «مثنوی معنوی و تأثیر آن بر متون منظوم عرفانی از قرن هفتم تا سیزدهم هجری» به تأثیر مثنوی بر چهار اثر مهم عرفانی رَباب نامه، دفتر هفتم، اسرارالشّهود و طاقدیس، از زوایای ...

بررسی بدیع در ادبیات

بررسی بدیع در ادبیات دسته: زبان و ادبیات فارسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 پایان نامه بررسی بدیع در ادبیات در 57 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 5,000 تومان بررسی بدیع در ادبیات مقدمه ...

سیده مریم روضاتیان

چکیده: رویا در عرفان اسلامی اهمیت خاصی دارد.غالباً نویسندگان متون عرفانی در بخشی از تألیفات خود به بیان این موضوع پرداخته اند.قشیری در باب پنجاه و چهارم در بیان«آن چه در خواب بدین قوم نمایند»و عطار در شرح احوال عرفا به ...

پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; پایان نامه عنوان: بررسی بافت اجتماعی-تاریخی پیدایش پاورقی; پایان نامه بررسی حضور جانداران غیر انسان در شاهنامه ...

پایان نامه آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی بر پایه ...

پایان نامه آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی بر پایه کلیات رسائل النور پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی چکیده عرفای بزرگ در مقاطع سرنوشت‌ساز حیات اجتماعی و فکری مسلمانان ایفای نقش کرده‌اند؛ شاید ...

بایگانی‌های ادبیات اجتماعی - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی ... بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی۱۲۸۵-۱۳۵۷ش ۱۹۰۶-۱۹۷۶م ... خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد های ...

حسین آقاحسینی

این رساله بر آن است که با مطالع? متون عرفانی تا پایان قرن ششم هجری، یقین را به عنوان آخرین حال عرفانی نقد و تحلیل کند و شیو? بازتاب آن را در متون نظم و نثر فارسی تبین سازد.

دانلود پایان نامه: عنوان: بررسی بافت اجتماعی-تاریخی پیدایش ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی عنوان : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و ...

رزومه استاد - دانشگاه قرآن و حدیث

رزومه استاد دکتر محمد رضا حسن زاده توکلی . تولد: 1356 در سمنان. پست الکترونیک: H [email protected] کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، 1379 کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران، 1381 ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ...

در این رساله سعی شده تا با بررسی آثار مشهورتر از برخی از عرفای مسلمان قرن 4، 5 و 6 هجری قمری از جمله: رساله قشیریه (ابوالقاسم قشیری)، کشف المحجوب (ابوالحسن هجویری)، مجموعه رسائل فارسی (خواجه ...

پایان نامه پیشرفت اجتماعی و شاخص های ساختاری آن از منظر ...

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری ...

پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: سیمای حاتم اصم در ...

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان) دانلود پایان نامه : بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه

غلامعـلی فلاح قهـرودی - دانشگاه خوارزمی

نماز در قصص الانبیاء و متون دیگر در دست اجرا. ... (در برخی از متون نظم و نثر فارسی تا قرن هشتم هجری)، 1390، مریم عندلیب. ... داوری پایان نامه بررسی زندگی و آثار دکتر سید جعفر شهیدی، 1390، فریماه فلاحی.

صادق هدایت - ویکی‌ادبیات

صادق هدایت روشن‌فکر، داستان‌نویس، منتقد ادبی، مترجم و پژوهشگر زبان پهلوی و ادبیات فولکلور، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس بود.. اهالی ادبیات، صادق هدایت را در ردیف‌های نخست نویسندگان بزرگ معاصر ایران می‌دانند.

پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: سیمای حاتم اصم در ...

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان) دانلود پایان نامه : بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه

پایان نامه ارشد : بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی ...

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری سبد خرید جستجو برای:

«بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجّع در ...

در میان صنایع بدیعی، کمتر آرایه‌ای را می‌توان یافت که از نظر اهمیّت، ارزش سجع و موازنه را در آفرینش آثار منثور کلاسیک فارسی دارا باشد. نثری که بر این اساس شکل می‌گیرد، نثر موزون و مسجّع است که نوعی از کلام ادبی محسوب می ...

اسحاق طغیانی

پژوهشگر؛ در این پایان نامه در صدد است؛ به حول و قوه الهی به بررسی و تبیین تاویلات یاد شده در مسئله حج در متون نظم و نثر عرفانی تا پایان قرن نهم هجری در ایران پرداخته و نگاه لطیف و عارفانه آنان ...

دانلود پایان نامه : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین ...

پایان نامه بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم; پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; لیست پایان نامه های دانلودی درباره یادگیری

بایگانی‌های ادبیات اجتماعی - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی ... بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی۱۲۸۵-۱۳۵۷ش ۱۹۰۶-۱۹۷۶م ... خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد های ...

اسحاق طغیانی

پژوهشگر؛ در این پایان نامه در صدد است؛ به حول و قوه الهی به بررسی و تبیین تاویلات یاد شده در مسئله حج در متون نظم و نثر عرفانی تا پایان قرن نهم هجری در ایران پرداخته و نگاه لطیف و عارفانه آنان ...

بررسی بدیع در ادبیات

بررسی بدیع در ادبیات دسته: زبان و ادبیات فارسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 پایان نامه بررسی بدیع در ادبیات در 57 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 5,000 تومان بررسی بدیع در ادبیات مقدمه ...

دانلود پایان نامه های رشته حقوق - 40

بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری استاد راهنما: دکتر اکرم رحمانی زمستان 94-93. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

بایگانی‌ها زبان و ادبیات فارسی - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

دانلود پایان نامه : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین ...

پایان نامه بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم; پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; لیست پایان نامه های دانلودی درباره یادگیری

پایان نامه رشته مهندسی پلیمر : فرایند نفوذ در خلاء

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; دانلود پایان نامه انواع سبک های پردازش هویت; پایان نامه ها در مورد انکار بعد از اقرار در سرقت- حقوق کیفری

صادق هدایت - ویکی‌ادبیات

صادق هدایت روشن‌فکر، داستان‌نویس، منتقد ادبی، مترجم و پژوهشگر زبان پهلوی و ادبیات فولکلور، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس بود.. اهالی ادبیات، صادق هدایت را در ردیف‌های نخست نویسندگان بزرگ معاصر ایران می‌دانند.

جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - وزن مخصوص ظاهری آجر در 10 اسلاید کاملا قابل ویرایش

اصول متره سازه بتنی و فلزی (مترور)

پاورپوینت حوادث ناشی از کار در 60 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر

طراحی قالب برش چند مرحله ای با نرم افزار Solid Worksچگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم

پیشینه تحقیق تاب آوری

پروپوزال روانشناسی در مورد بررسی پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

پیشینه و مسئولیت کیفری جنون در قانون مجازات اسلامی 1392