دانلود رایگان


پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری نوع فایل: World و قابل ویرایش تعداد صفحات : 182 صفحه چکیده یکی از شیوه های متنوع در راستای معرفت هستی و خالق آن، عرفان است. متون نثر عرفانی برای شناخت عرفان ، کاربرد اصطلاحات عرفانی و تأثیر پذیری نویسندگان به ویژه؛از دو اص

دانلود رایگان پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجرینوع فایل: World و قابل ویرایشتعداد صفحات : 182 صفحه چکیدهیکی از شیوه های متنوع در راستای معرفت هستی و خالق آن، عرفان است. متون نثر عرفانی برای شناخت عرفان ، کاربرد اصطلاحات عرفانی و تأثیر پذیری نویسندگان به ویژه؛از دو اصطلاح «توکّل ورضا» حائز اهمیّت است. این پایان نامه در پنج فصل کوشیده است ،با روش مطالعه ،پژوهش و تحلیل ؛به بررسی بازتاب«توکل»و«رضا» در آثار عرفانی:«رساله قشیریّه، منازل السائرین، کشف المحجوب، کشف الاسرار، الانسان الکامل، مرصادالعباد، تذکره الاولیا، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه» بپردازد.به این منظورفصل اوّل، به کلیات تحقیق،فصل دوم به مبانی نظری تحقیق در زمینه ی عرفان،احوال،مقامات،اقوال عرفاومشایخ و فصل سوم،به شرح احوال و زندگینامه نویسندگان متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری،«قشیری،خواجه عبدالله انصاری،هجویری،میبدی،نسفی،نجم الدّین رازی،عطار نیشابوری و عزّالدّین محمودبن علی کاشانی»پرداخته است.فصل چهارم بررسی و تحلیل نمونه های متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری است.در فصل پنجم از این پایان نامه نتایج قابل توجه و ارزنده ای ارائه شده است.مانند:به اصطلاح «رضا» بیش از «توکل» توجه شده است. قشیری ،میبدی و عطار، نیشابوری به دلیل حفظ انتقال درست مفاهیم «توکل» و«رضا» به اختلاف میان خراسانیان و عراقیان در باره ی مقام«رضا»پرداخته اند. در بررسی و کاربرد آیات قرآنی، میبدی در کشف الاسرار تأثیر بسیاری پذیرفته است.آشنایی و تأثیر پذیری نویسندگان با کتاب الهی قرآن ؛در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری آشکار است. آثار عرفانی ارزشمندقرن چهار تا هشت هجری حاصل تلاش نویسندگان است که از خود به یادگار گذاشته اند.کلید واژه ها: قرآن، عرفان، عارف، مقام، توکّل، رضا، متون نثر عرفانیفهرست مطالب ۱- چکیده فارسی۱- فصل اوّل-(کلیات تحقیق):۱-۱ مقدمه تحقیق 2۱-۲ بیان مسأله 5۱-۳ سؤالات تحقیق 6۱-۴ اهمیّت و ضرورت تحقیق 6 ۱-۵ پیشینه تحقیق 6۱-۶ اهداف تحقیق 7۱-۷ فرضیه های تحقیق 7۱-۸ تعاریف واژه های کلیدی 7۱-۹ روش تحقیق 8۱-۱۰ حدود و قلمرو تحقیق 8فصل دوم- بنیاد نظری:(توکّل و رضا)۲-۱ مقدمه 9۲-۱-۱ تعریف لغوی و اصطلاحی عرفان 9۲-۱-۲ حال و مقام در عرفان 12۲-۱-۳ تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 13۲-۱-۴ انواع توکل 14۲-۱-۵ مراتب و درجات توکل 14۲-۱-۶ مقام توکل 16۲-۱-۷ توکل در قرآن 16۲-۱-۷-۱ اوصاف اهل توکل در قرآن 17۲-۱-۷-۲ ایمان اهل توکل 18۲-۱-۷-۳ تقوا و صبر اهل توکل 18۲-۱-۷-۴ پیروزی اهل توکل 18۲-۱-۷-۵ کسب روزی اهل توکل 19۲-۱-۷-۶ اطاعت اهل توکل ازطبیب 19۲-۱-۷-۷ مبارزه ی اهل توکل با سحر و جادو 20۲-۱-۷-۸ کاروتلاش اهل توکل 20۲-۱-۷-۹ پاداش اهل توکل 20۲-۱-۷-۱۰ عدم تسلط شیطان بر اهل توکل 21۲-۱-۸ حقیقت توکل در قرآن 22۲-۱-۹ توکل انبیا از منظر قرآن 23۲-۱-۱۰ توکل در متون تفسیری 26۲-۱-۱۱ توکل در روایت و احادیث 27۲-۱-۱۲ عواقب اهل توکل نبودن 27۲-۱-۱۲-۱ ذلّت ودوری از خدا؛آثار سوءاعتماد به غیر خدا 28۲-۱-۱۲-۲ شداید دنیا؛ابزاری برای هوشیاری ازغفلت خدا 28 ۲-۱-۱۳ توکّل از دیدگاه عرفا و نویسندگان بزرگ 29۲-۱-۱۳-۱ سری سقطی 29۲-۱-۱۳-۲ ابراهیم خواص 29۲-۱-۱۳-۳ حمدون قصار 29۲-۱-۱۳-۴ ابو السعید ابوالخیر 29۲-۱-۱۳-۵ قطب الدّین ابوالمظفر منصوربن اردشیر 29۲-۱-۱۳-۶ امام محمّد غزّالی 30۲-۱-۱۳-۷ عطار نیشابوری 30۲-۱-۱۳-۸ نجم الدّین کبری 30۲-۱-۱۳-۹ عبدالله بن علی سراج 30۲-۱-۱۳-۱۰ عزیزالدّین نسفی 31۲-۱-۱۳-۱۱ مولوی 31 ۲-۱-۱۳-۱۲ عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 31۲-۱-۱۳-۱۳ حاج ملا احمد نراقی 31بررسی اصطلاح رضا در متون نثر قرن چهار تا هشت هجری۲-۲ تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 33۲-۲-۱ انواع رضا 33۲-۲-۲ مراتب و درجات رضا 34۲-۲-۳ حقیقت رضا 34۲-۲-۴ مقام رضا 35۲-۲-۵ رضا در قرآن 35۲-۲-۶ اهل پاداش اهل رضا در قرآن 36۲-۲-۶-۱ یقین اهل رضا 36۲-۲-۶-۲ تسلیم قضای الهی 37۲-۲-۶-۳ رضا، فراتر از توکل 37۲-۲-۷ رضا در متون تفسیری 38۲-۲-۸ رضا در روایات و احادیث 39 2-2-9 رضا از دیدگاه عرفا و نویسندگان بزرگ 41۲-۲-۹-۱ ابوبکر وراق 41۲-۲-۹-۲ ابو نصر السراج الطوسی 41۲-۲-۹-۳ نجم الدّین رازی 42۲-۲-۹-۴ قطب الدّین ابو المظفر منصوربن اردشیر 42۲-۲-۹-۵ مولوی 42۲-۲-۹-۶ عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 42۲-۲-۹-۷ ملا محمّد مهدی نراقی 43قصل سوم- شرح احوال وآثارنویسندگان متون نثر عرفانی قرن ۴ تا۸ هجری۳-۱ مقدمه 44۳-۱-۱ ابوالقاسم قشیری 44۳-۱-۲ زندگینامه 44۳-۱-۳ نام ولقب 44۳-۱-۴ اوضاع تاریخی عصر قشیری 45۳-۱-۵ فعالیّت های علمی و اجتماعی قشیری 46۳-۱-۶ شاگردان و راویان قشیری 47۳-۱-۷ وفات قشیری 47۳-۱-۸ آثار قشیری 47۳-۱-۹ رساله قشیریّه 48۳-۱-۱۰ سبک قشیری 50۳-۲ خواجه عبدالله انصاری 51۳-۲-۱ زندگینامه 51۳-۲-۲ آثار خواجه عبدالله انصاری 52 3-2-3 علل المقامات 52۳-۲-۴ مناجات های خواجه عبد الله انصاری 53۳-۲-۵ منازل السّائرین 53۳-۲-۶ وفات خواجه عبدالله انصاری 53۳-۲-۷ سبک خواجه عبدالله انصاری 54۳-۳ ابوالحسن علی ابن عثمان هجویری 54۳-۳-۱ زندگینامه 54۳-۳-۲ آثارهجویری 55 3-3-3 کشف المحجوب 56۳-۳-۴ وفات ابوالحسن علی بن عثمان هجویری 57۳-۳-۵ سبک کشف المحجوب 57۳-۴ ابو الفضل رشید الدین میبدی 58۳-۴-۱ زندگینامه 58۳-۴-۲ کشف الاسرار 59 3-4-3 وفات میبدی 59۳-۴-۴ سبک میبدی 60۳-۵ عزیز الدّین نسفی 61۳-۵-۱ زندگینامه 61۳-۵-۲ چند نکته تاریخ از زندگی نسفی 62۳-۵-۳ آثار نسفی 62۳-۵-۴ الانسان الکامل 62۳-۵-۵ وفات نسفی 63۳-۵-۶ سبک نسفی 63۳-۶ نجم الدّین رازی 64۳-۶-۱ زندگینامه 64۳-۶-۲ عقاید نجم الدّین رازی 65۳-۶-۳ تصوّف نجم الدّین رازی 66۳-۶-۴ اخلاق و روش زندگی نجم الدّین رازی 66۳-۶-۵ وفات نجم الدّین رازی. 66۳-۶-۶ آثار نجم الدّین رازی 67۳-۶-۷ سبک مرصادالعباد 67 3-7 عطار نیشابوری 68۳-۷-۱ زندگینامه 68۳-۷-۲ وفات عطار نیشابوری 69۳-۷-۳ آثار عطار نیشابوری 70۳-۷-۴ تذکره الاولیا 71۳-۷-۵ سبک عطار نیشابوری 72۳-۸ عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 73۳-۸-۱ زندگینامه 73۳-۸-۲ آثار عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 75۳-۸-۳ مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه 75۳-۸-۴ وفات عزّالدّین محمودبن علی کاشانی 80۳-۸-۵ سبک مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه 80فصل چهارم- بررسی بازتاب توکّل و رضا درمتون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری۴-۱مقدمه 82۴-۱-۱ تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 82۴-۱-۲ انواع توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 91۴-۱-۳ مراتب و درجات توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 91۴-۱-۴ مقام توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 93۴-۱-۵ حقیقت توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 95 بررسی اصطلاح(رضا)در متون نثر عرفانی قرن(چهار تا هشت) هجری۴-۲ تعریف لغوی و اصطلاحی رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 99۴-۲-۱ انواع رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 112۴-۲-۲ مراتب و درجات رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 123۴-۲-۳ مقام رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 125۴-۲-۴ حقیقت رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 134فصل پنجم- (نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد)۵-۱ نتیجه گیری 138۵-۲ ارائه ی پیشنهاد 140۵-۳ پیوست ها(جداول و نمودار ها)فهرست جداول۵-۳-۱ جدول الف- تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 141۵-۳-۲ جدول ب- مراتب و درجات توکّل 141۵-۳-۳ جدول ج- مقام توکّل 142۵-۳-۴ جدول د – حقیقت توکّل 142۵-۳-۵ جدول ه- تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 143۵-۳-۶ جدول و- انواع رضا 143۵-۳-۷ جدول ز- مراتب و درجات رضا 144۵-۳-۸ جدول ح – مقام رضا 144۵-۳-۹ جدول ط- حقیقت رضا 145فهرست نمودارها۵-۳-۱۰ نمودار شماره ۱- تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل 146۵-۳-۱۱ نمودار شماره ۲- مراتب و درجات توکّل 147۵-۳-۱۲ نمودار شماره ۳- مقام توکّل 148۵-۳-۱۳ نمودار شماره ۴ – حقیقت توکّل 149۵-۳-۱۴ نمودار شماره ۵- تعریف لغوی و اصطلاحی رضا 150۵-۳-۱۵ نمودار شماره ۶- انواع رضا 151۵-۳-۱۶ نمودار شماره ۷- مراتب و درجات رضا 152۵-۳-۱۷ نمودار شماره ۸ – مقام رضا 153۵-۳-۱۸ نمودار شماره ۹- حقیقت رضا 154فهرست منابع و مآخذ 155

پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری


بررسی بازتاب توکّل


متون نثر عرفانی


قرن چهار هجری


قرن هشت هجری


متون عرفانی


عرفان


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی


ادبیات


فارسیپایان


نامه


بررسی


بازتاب


توکّل


و


رضا


در


متون


نثر


عرفانی


قرن


چهار


تا


هشت


هجری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: سیمای حاتم اصم در ...

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و ارزیابی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع شهرستان سپیدان (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان) دانلود پایان نامه : بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه

پایان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌های مبارز دینی در دهه ...

دانلود پایان نامه های رشته حقوق چکیده: این پژوهش به زمینه‌های ظهور و گسترش گفتمان‌های مبارز دینی در دهه‌های 40 و50 که باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌دهی نظام جمهوری اسلامی شده است، می‌پردازد.

پایان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌های مبارز دینی در دهه ...

دانلود پایان نامه های رشته حقوق چکیده: این پژوهش به زمینه‌های ظهور و گسترش گفتمان‌های مبارز دینی در دهه‌های 40 و50 که باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌دهی نظام جمهوری اسلامی شده است، می‌پردازد.

پایان نامه زبان های دگر در تأملات هستی‌شناسانه

دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان : زبان های دگر در تأملات هستی‌شناسانه برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد عرفان

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد عرفان. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد عرفان تعداد 96 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش ...

پایان نامه زبان های دگر در تأملات هستی‌شناسانه

دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان : زبان های دگر در تأملات هستی‌شناسانه برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه ...

صادق هدایت - ویکی‌ادبیات

صادق هدایت روشن‌فکر، داستان‌نویس، منتقد ادبی، مترجم و پژوهشگر زبان پهلوی و ادبیات فولکلور، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس بود.. اهالی ادبیات، صادق هدایت را در ردیف‌های نخست نویسندگان بزرگ معاصر ایران می‌دانند.

پایان نامه بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع ...

دانشکده علوم پایه بخش علوم زمین عنوان پایان نامه : بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آباد پایان نامه (ارائه شده به تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه ...

پایان نامه وضعیت پرخاشگری فیزیکی و کلامی دربین کودکان ...

پایان نامه محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید; پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

سیده مریم روضاتیان

چکیده: رویا در عرفان اسلامی اهمیت خاصی دارد.غالباً نویسندگان متون عرفانی در بخشی از تألیفات خود به بیان این موضوع پرداخته اند.قشیری در باب پنجاه و چهارم در بیان«آن چه در خواب بدین قوم نمایند»و عطار در شرح احوال عرفا به ...

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی عنوان : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری عنوان: بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری استاد ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ...

در این رساله سعی شده تا با بررسی آثار مشهورتر از برخی از عرفای مسلمان قرن 4، 5 و 6 هجری قمری از جمله: رساله قشیریه (ابوالقاسم قشیری)، کشف المحجوب (ابوالحسن هجویری)، مجموعه رسائل فارسی (خواجه ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ...

در این رساله سعی شده تا با بررسی آثار مشهورتر از برخی از عرفای مسلمان قرن 4، 5 و 6 هجری قمری از جمله: رساله قشیریه (ابوالقاسم قشیری)، کشف المحجوب (ابوالحسن هجویری)، مجموعه رسائل فارسی (خواجه ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ...

در این رساله سعی شده تا با بررسی آثار مشهورتر از برخی از عرفای مسلمان قرن 4، 5 و 6 هجری قمری از جمله: رساله قشیریه (ابوالقاسم قشیری)، کشف المحجوب (ابوالحسن هجویری)، مجموعه رسائل فارسی (خواجه ...

پایان نامه سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس ...

پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق دوشنبه 23 مهر 1397. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان هم ...

بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی

هدف در این پژوهش، نشان‌دادن جریانی است که در آن مفهوم حبّ الهی تبیین می‌شود. این بررسی همراه با تأویل عارفان از قرآن کریم و تحلیل نوشته‌های متون تفسیری و غیرتفسیری عرفانی دربارة آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده (معروف به ...

مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

بررسی ابعاد و مفاهیم مرتبط با آیه »امانت« در متون نظم و نثر عرفانی مقاله کامل دریافت مقاله کامل سال انتشار: 1399 زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: عبدالرضا فتاحی دهکردی تعداد صفحات مقاله: 15

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی - قسمت ...

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رساله مصباح درعلم مفتاح - دانلود رایگان

بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که

ولی - ensani.ir

جست وجو در منابع دینی و متون عرفانی و ارائه تصویر روشن از آن، و در عین حال بررسی اقسام و ابعاد ولایت، لوازم و مختصات آن در عرفان اسلامی، اهداف مقالهٴ حاضر می باشد.

عنوان پایان‌نامه‌های رسیده به مرکز فرهنگی شهر کتاب برای ...

این رساله با عنوان «مثنوی معنوی و تأثیر آن بر متون منظوم عرفانی از قرن هفتم تا سیزدهم هجری» به تأثیر مثنوی بر چهار اثر مهم عرفانی رَباب نامه، دفتر هفتم، اسرارالشّهود و طاقدیس، از زوایای ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ادبیات عرفانی. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ادبیات عرفانی تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی عنوان : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری عنوان: بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری استاد ...

پایان نامه ارشد : بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی ...

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری سبد خرید جستجو برای:

رساله مصباح درعلم مفتاح - دانلود رایگان

بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که

اسحاق طغیانی

پژوهشگر؛ در این پایان نامه در صدد است؛ به حول و قوه الهی به بررسی و تبیین تاویلات یاد شده در مسئله حج در متون نظم و نثر عرفانی تا پایان قرن نهم هجری در ایران پرداخته و نگاه لطیف و عارفانه آنان ...

دانلود پایان نامه : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین ...

پایان نامه بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم; پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; لیست پایان نامه های دانلودی درباره یادگیری

«بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجّع در ...

در میان صنایع بدیعی، کمتر آرایه‌ای را می‌توان یافت که از نظر اهمیّت، ارزش سجع و موازنه را در آفرینش آثار منثور کلاسیک فارسی دارا باشد. نثری که بر این اساس شکل می‌گیرد، نثر موزون و مسجّع است که نوعی از کلام ادبی محسوب می ...

اسحاق طغیانی

پژوهشگر؛ در این پایان نامه در صدد است؛ به حول و قوه الهی به بررسی و تبیین تاویلات یاد شده در مسئله حج در متون نظم و نثر عرفانی تا پایان قرن نهم هجری در ایران پرداخته و نگاه لطیف و عارفانه آنان ...

حسین آقاحسینی

این رساله بر آن است که با مطالع? متون عرفانی تا پایان قرن ششم هجری، یقین را به عنوان آخرین حال عرفانی نقد و تحلیل کند و شیو? بازتاب آن را در متون نظم و نثر فارسی تبین سازد.

پایان نامه وضعیت پرخاشگری فیزیکی و کلامی دربین کودکان ...

پایان نامه محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید; پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

پایان نامه وضعیت پرخاشگری فیزیکی و کلامی دربین کودکان ...

پایان نامه محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید; پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

پایان نامه زبان های دگر در تأملات هستی‌شناسانه

دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان : زبان های دگر در تأملات هستی‌شناسانه برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه ...

پایان نامه آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی بر پایه ...

پایان نامه آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی بر پایه کلیات رسائل النور پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی چکیده عرفای بزرگ در مقاطع سرنوشت‌ساز حیات اجتماعی و فکری مسلمانان ایفای نقش کرده‌اند؛ شاید ...

پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; پایان نامه عنوان: بررسی بافت اجتماعی-تاریخی پیدایش پاورقی; پایان نامه بررسی حضور جانداران غیر انسان در شاهنامه ...

پایان نامه رشته مهندسی پلیمر : فرایند نفوذ در خلاء

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; دانلود پایان نامه انواع سبک های پردازش هویت; پایان نامه ها در مورد انکار بعد از اقرار در سرقت- حقوق کیفری

بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی

هدف در این پژوهش، نشان‌دادن جریانی است که در آن مفهوم حبّ الهی تبیین می‌شود. این بررسی همراه با تأویل عارفان از قرآن کریم و تحلیل نوشته‌های متون تفسیری و غیرتفسیری عرفانی دربارة آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده (معروف به ...

پایان نامه زبان های دگر در تأملات هستی‌شناسانه

دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان : زبان های دگر در تأملات هستی‌شناسانه برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی ...

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری; پایان نامه ارشد : بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بااستفاده ازمدلefqm(مطالعه موردی ادارات مرکزی …

بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی در وفاداری مشتریان مطالعه ...

در حوزه تجارت جهانی، کسب سهم بیشتر از بازار مصرف، هدف اصلی شرکت ها و صاحبان صنایع به شمار می رود و هر چه می گذرد استفاده از اصول و فنون علمی بازاریابی مورد توجه بیشتر قرار می گیرد. در بازاریابی نوین به جای جستجوی مشتری ...

صادق هدایت - ویکی‌ادبیات

صادق هدایت روشن‌فکر، داستان‌نویس، منتقد ادبی، مترجم و پژوهشگر زبان پهلوی و ادبیات فولکلور، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس بود.. اهالی ادبیات، صادق هدایت را در ردیف‌های نخست نویسندگان بزرگ معاصر ایران می‌دانند.

رزومه استاد - دانشگاه قرآن و حدیث

رزومه استاد دکتر محمد رضا حسن زاده توکلی . تولد: 1356 در سمنان. پست الکترونیک: H [email protected] کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، 1379 کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران، 1381 ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه

بانک اطلاعات پایان نامه ها ... سیر تحول آلات و ادوات موسیقی در نقاشی ایرانی از قرن هفتم تا یازدهم هجری قمری ... بررسی کارتون های مطبوعاتی در مجله mad و بررسی کارتون های مشابه آن در ایران در مجله خط ...

ولی - ensani.ir

جست وجو در منابع دینی و متون عرفانی و ارائه تصویر روشن از آن، و در عین حال بررسی اقسام و ابعاد ولایت، لوازم و مختصات آن در عرفان اسلامی، اهداف مقالهٴ حاضر می باشد.

اسحاق طغیانی

پژوهشگر؛ در این پایان نامه در صدد است؛ به حول و قوه الهی به بررسی و تبیین تاویلات یاد شده در مسئله حج در متون نظم و نثر عرفانی تا پایان قرن نهم هجری در ایران پرداخته و نگاه لطیف و عارفانه آنان ...

پایان نامه پیشرفت اجتماعی و شاخص های ساختاری آن از منظر ...

پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ...

در این رساله سعی شده تا با بررسی آثار مشهورتر از برخی از عرفای مسلمان قرن 4، 5 و 6 هجری قمری از جمله: رساله قشیریه (ابوالقاسم قشیری)، کشف المحجوب (ابوالحسن هجویری)، مجموعه رسائل فارسی (خواجه ...

دانلود پاورپوینت درس چهارم عربی پایه نهم

پاورپوینت مدلسازی رياضی در رهايش کنترل شده داروی اریترومایسین در ایمپلنت های دندانی

دانلود پاورپوینت ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع

کدهای شبیه سازی فوتونیک های کریستالی در نرم افزار لومریکال (lumerical) به همراه توضیحاتبررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران با عنوان مترو

دانلود پاورپوینت سقوط آزاد

دانلود پاورپوینت تولید آمونیاک