دانلود رایگان


تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ نوع فایل: World و قابل ویرایش تعداد صفحات : 191 صفحه چکیده: شاهنامه جایگاه بزرگی در میان کشور ایران فرهنگی دارد. از آنجا که شاهنامه ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. فرهنگ انگیزه‌ای است که مردم را پیش می‌برد،. در این پژوهش تلاش خو

دانلود رایگان تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگنوع فایل: World و قابل ویرایشتعداد صفحات : 191 صفحهچکیده:شاهنامه جایگاه بزرگی در میان کشور ایران فرهنگی دارد. از آنجا که شاهنامه ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. فرهنگ انگیزه‌ای است که مردم را پیش می‌برد،. در این پژوهش تلاش خواهد شد که دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ و تاثیر دین زرتشتی بر این دیدگاه بررسی و نشان داده شود دیدگاه مردم در باره مرگ و دنیای پس از آن اثر بزرگ و گسترده‌ای بر روش زندگی مردم می‌گذارد. از سوی دیگر کوشش می‌شود با همسنجی دیدگاه شاهنامه در باره مرگ و دنیای پس از مرگ با گات‌ها ریشه‌های فرهنگ شاهنامه بررسی شود. در این تحقیق شیوه کار توصیفی و تحلیلی است، با بهره گیری از کتب کتابخانه و مقالات مربوطه در سایتهای مورد نظر اطلاعات گرد آوری گردید. کلیه بیت ها در شاهنامه که به مسئله جهان پس از مرگ ارتباط داشت و همچنین بخشی از سروده‌های گات‌ها، کتاب آسمانی زرتشتیان، یا اوستا، نوشته‌های مقدس زرتشتیان، و پندنامه‌های موبدان که پیامی همچون بیت مورد نظر داشتند و با مطالب دیگر در کتبی که بعنوان رفرنس آورده شده یادداشت، بررسی و نکات مشترک موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه اینکه در دیدگه شاهنامه، گیتی (دنیای مادی) گذراست و نمی‌شود دل در آن بست، ولی مینو (دنیای روحانی) جاوید است و باید در آن بهترین زندگی را داشت. شاید چون دانش مردم بسیار ناچیز است، پس نگارنده شاهنامه همواره از سوی چهره‌های شاهنامه دست نیایش به سوی خداوند بر¬می‌دارد تا بهترین راه برای رسیدن به این بهترین زندگی پر از آرامش و آسایش را بیابد. او در این آرزوست که از دشواری‌ها و پادافره (مجازات) دوزخ رهایی یابد، و به نظر می رسد اندیشه فردوسی در کنار زندگی و زندگی با مرگ برای این گره می خورد تا موجب زدودن غفلت از هستی آدمی باشد و انسان را به این نکته رهنمود سازد که مرگ در ماست و همیشه با ماست، مرگ در مقابل زندکی و همراه همیشگی آن شگفت انگیز ترین پارادوکس تاریخ حیات بشری بوده است که از همان آغاز همپای وی تا به امروز راهی طولانی و شگرف راپیموده و همچنین در دین زرتشت نیز این اعتقاد می رود که زندگی با مرگ تن به پایان نمی رسد روان به زندگی مینو ادامه می دهد، از این رو هر کس باید روش زندگی را به گونه ای برگزیند تا به زندگی روان در مینو آسیب نرسد.کلید واژه ها: شاهنامه، زرتشت، مرگ، بهشت، دوزخ، گاتهافهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2فصل اوّل: کلّیات۱-۱ بیان مسئله 5۱-۲ اهمیت تحقیق 5۱-۳ اهداف تحقیق 5۱-۴ پرسشهای تحقیق 6۱-۵ فرضیه های تحقیق 6 فصل دوّم: پیشینه تحقیق۲- درآمد 8۲-۱ فردوسی از ولادت تا در گذشت 14۲-۱-۱ شاهنامه از نظر بزرگان ایران زمین 19۲-۱-۲ شاهنامه از نظر بزرگان سرزمینهای دیگر 24۲-۱-۳ توحید از دیدگاه فردوسی 26۲-۲ تاریخچه زندگانی زرتشت و آیین او 29۲-۲-۱ عرفان زرتشت 31۲-۲-۲ اوستا 40۲-۳ مرگ از دیدگاه قرآن 41۲-۳-۱ حکمت مرگ از دیدگاه اسلام 45۲-۳-۲ آراء فلاسفه و حکمادر رابطه با مرگ 46۲-۳-۳ مرگ از دیدگاه عرفان و اسطوره و مادیگرایان 48۲-۴ آیین های خاک سپاری 49۲-۴-۱ مراسم تشییع زرتشتیان 49۲-۴-۲ آیین خاکسپاری در اسلام 50۲-۴-۳ آیین خاکسپاری در شاهنامه 52۲-۴-۳-۱ دخمه 53۲-۴-۴ آیین سوگواری در شاهنامه 54۲-۴-۵ سوگواری در آیین زرتشت 56فصل سوّم:روش تحقیق۳- درآمد 59۳-۱ ابزار گرد آوری اطلاعات 59۳-۲ شیوه گرد آوری اطلاعات 59۳-۳ شیوه تجزیه و تحلیل داده¬ها 59فصل چهارم: یافته های تحقیق۴- درآمد 61۴-۱ مرگ 63۴-۱-۱ مرگ در لغت 63۴-۱-۲ ریشه ی واژه ی مرگ 64۴-۱-۳ تعاریف مرگ 64۴-۱-۴ ابر پندار شاهنامه 67۴-۱-۵ حکمت مرگ و زندگی در شاهنامه 68۴-۱-۶ رویکرد عرفانی و عبرت آموزی از مسأله مرگ در شاهنامه 70۴-۱-۷ مرگ سرنوشتی ناگزیر 74۴-۲ مقایسه باور مرگ در شاهنامه با گاتها 76۴-۲-۱ باور به دو هستی در شاهنامه 76۴-۲-۲ باور به دو هستی در گات‌ها 77۴-۲-۳ نام نیک در شاهنامه 77۴-۲-۴ نام نیک در گا‌ت‌ها 79۴-۲-۵ تاثیر باور به مرگ بر رفتار در شاهنامه 80۴-۲-۶ تاثیر باور به مرگ بر رفتار در گات‌ها 85۴-۲-۷ آرزوی مرگ در شاهنامه 86۴-۳ زمان(زروانیسم) 87۴-۳-۱ زروان خدای مرگ 88۴-۳-۲ زروان خدای بخت 89۴-۴ نام های مرگ 92۴-۴-۱ هوش 92۴-۴-۲ زمان و زمانه 94۴-۴ جهان پس از مرگ 96۴-۴-۱ درآمد 96۴-۴-۲ رستاخیز 97۴-۴-۲-۱ رستاخیز در لغت 97۴-۴-۲-۲ رستاخیز چیست؟ 97۴-۴-۲-۳ رستاخیز در عقاید گوناگون 100۴-۴-۲-۴ عقاید اقوام باستانی در مورد رستاخیز 101 4-4-2-5 آراء فلاسفه و حکما در مورد رستاخیز 102۴-۴-۲-۶ نظر صاحبان ادیان در مورد رستاخیز 102۴-۴-۲-۷ معاد جسمانی 105۴-۴-۲-۸ آفرینش نخستین دلیل قاطعی است بر معاد 107۴-۵ روان 111۴-۵-۱ روان در شاهنامه 112۴-۵-۲ سرنوشت روان پس از مرگ از دیدگاه زرتشت 116۴-۵-۲-۱ پس رشن عادل 120۴-۵-۳ پاداش و کیفر زندگی پس از مرگ ازدیدگاه زرتشت 121۴-۵-۴ سرنوشت روح در ادیان و آیین های گذشته 122۴-۶ بهشت و جهنم (دوزخ) 123۴-۶-۱ بهشت 124۴-۶-۱-۱ بهشت یا دوزخ در آیین زرتشتی چگونه توصیف گردیده؟ 125۴-۶-۲ بررسی دیدگاه شاهنامه و گات‌ها در باره بهشت و دوزخ 128۴-۶-۲-۱ سنجه (میزان، مقیاس) نیکی و بدی در شاهنامه 128۴-۶-۲-۲ سنجه نیکی و بدی در گات‌ها 129۴-۶-۲-۳ پاداش و پادافره (بادافره، مجازات)در شاهنامه 132۴-۶-۲-۴ پاداش و پادافره در گات‌ها 133۴-۶-۲-۵ بهشت روشن در شاهنامه 135۴-۶-۲-۶ بهشت روشن در گات‌ها 136۴-۶-۲-۷ بهشت در شاهنامه 137۴-۶-۲-۸ بهشت در گات‌ها 141۴-۷ دوزخ ( جهنم) 143۴-۷-۱ دوزخ در شاهنامه 144۴-۸ بازگشت به سوی خدا 148۴-۸-۱ بازگشت به سوی خدا در شاهنامه 148۴-۸-۲ بازگشت به سوی خدا در گات¬ها 148۴-۸-۳ راهنمایی خدایی برای رستگاری در شاهنامه 151 4-8-4 راهنمایی خدایی در گات‌ها 152۴-۹ جاودانگی 154۴-۹-۱ جاودانگی در شاهنامه 156۴-۹-۲ جاودانگی از دیدگاه زرتشت 163فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها۵-۱ نتیجه و بحث 166۵-۲ پیشنهادها 171۵-۳ محدودیت ها 172منابع و مآخذ 174

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ


دین زرتشتی


دیدگاه شاهنامه


زرتشت


دین


شاهنامه


جهان پس از مرگ


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی


راه اندازی رایگان فروشگاه فروش فایل


فروش فایل


کسب درآمد با بازاریابی فایلتاثیر


دین


زرتشتی


بر


دیدگاه


شاهنامه


در


باره


جهان


پس


از


مرگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نگاهی به حماسه در شاهنامه | kar-online - کار آنلاین

بر سرنوشت تك تك قهرمانان و پهلوانان رازی ناگشودنی و از قبل رقم خورده حاكم است. در هیچ یك از روایات شاهنامه ردی از خرد گرایی فلسفی زرتشتی دیده نمی شود واین خود نه تنها بر چذابیت این داستانها می افزاید بلكه بر شالوده های ...

چگونه دین زرتشت بر جهان غرب تاثیر گذاشت - BBC News فارسی

چگونه دین زرتشت بر جهان غرب تاثیر گذاشت ... از دین زرتشتی است. در حقیقت تمامی آئین زرتشتی براساس جدال بین نیکی ...

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ساختاری هنرهای کتاب­آرایی ...

پایان نامه : شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان­ با استفاده از نگاشت­ ادراکی فازی; دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس …

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشکده زبان وادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) عنوان : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند استاد راهنما: دکتر سید رضا معین زاده میر حسینی استاد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تراژدی شاهنامه. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تراژدی شاهنامه تعداد 41 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه ...

زن در شاهنامه - دین بهی زرتشتی

زن در شاهنامه شاهنامه و درخشش سیمای زن ایرانی: بحث در باره زنان و جایگاه آنان در جامعه بحثی مفصل و گاهی پر چالش است.این بحث گذشته از چند ده سالی كه تحت تاثیر صورت افراطی حمایت (یا به عبارتی جانبداری) از زنان یا فمینیسم ...

نگاهی به دین زرتشتی - دین بهی زرتشتی

نگاهی به دین زرتشتی. شناخت و آموختن درست از دین بهی زرتشتی بر همه ما شایسته و بایسته است، آن هم در روزگاری که دست هایی آشکارا در پی تخریب این دین پاک اهورایی هستند و از هر دروغ، تهمت و نیرنگی برای اهداف شوم خود فرو نمی ...

تأثیر آیین‌های کهن ایرانی بر آیین زرتشت - ویکی‌پدیا ...

تأثیر آیین‌های کهن ایرانی بر آیین زرتشت به آیین‌ها و باورهای اقوام ایرانی‌تبار و مردمان بومی فلات ایران در روزگار پیش از زرتشت و چگونگی بازتاب این آیین‌ها بر نوآوری دینی آیین زرتشت می‌پردازد. . ساکنین و اقوام بومی ...

شاهنامه - دین بهی زرتشتی

شاهنامه بیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم ... هر آنکس که دارد هش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین ... فردوسی در اندیشهٔ سرایش شاهنامه بود، اثری در حدود شصت برابر کار دقیقی ...

تاریخ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پس از مرگ فرورتیش، پسرش هووخشتره جانشین او شد که مورخان زمان حکومت او را بین سال‌های ۶۳۳ تا ۵۸۴ پیش از میلاد می‌دانند. او تواناترین شاه ماد و اولین پادشاهی است که یک سلطنت سراسری را در ایران ...

بایگانی‌های دین شناسی - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

بایگانی‌های آرمان شهر - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

پایان نامه سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان ...

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی وهموابستگی زوجین ناسازگار

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی تاثیر كلاس‌های ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. ... تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در ...

حمله اعراب به ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در روزهای پس از پیروزی ابوبکر، اولین خلیفه از خلفای راشدین، در جنگ‌های رده، مثنی بن حارث شیبانی از مدینه بازدید کرد، او یکی از رهبران عرب‌ها بود که با ایرانیان (ساسانیان) در عراق به مبارزه می ...

فایل های دسته بندی ادبیات

این قسمت موضوعات مربوط به ادبیات معاصر، پیش از اسلام، شعر و کتاب و غیره را شامل می شود.

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشکده زبان وادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) عنوان : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند استاد راهنما: دکتر سید رضا معین زاده میر حسینی استاد ...

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ساختاری هنرهای کتاب­آرایی ...

پایان نامه : شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان­ با استفاده از نگاشت­ ادراکی فازی; دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس …

دانلود رایگان مقاله جایگاه زنان ایران در قبل از اسلام ...

جایگاه زنان ایران در قبل از اسلام . اشو زرتشت. مقارن و یا همزمان با مهاجرت آریاها به سرزمین ایران اشو زرتشت، پیام آور پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، اصلاح اجتماعی بنیادین را آغاز کرد (بین 1200 تا 600 سال پیش از میلاد مسیح).

ارائه خدمات Archives - خانه دانشجو

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; پایان نامه بررسی عملکرد نوجوانان افسرده اساسی و مبتلا به ptsd در شاخص های ادراک زمان

تاریخ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پس از مرگ فرورتیش، پسرش هووخشتره جانشین او شد که مورخان زمان حکومت او را بین سال‌های ۶۳۳ تا ۵۸۴ پیش از میلاد می‌دانند. او تواناترین شاه ماد و اولین پادشاهی است که یک سلطنت سراسری را در ایران ...

پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(m.a) مقدمه زبان ابزار بیان مفاهیم و ارتباط میان انسان­هاست.نخستین و اساسی­ترین نقش زبان نیز همین می­باشد زیرا بشر ناگزیر است ...

پایان نامه بررسی پیر و پیر­مغان در آثار شاعران پیش از حافظ ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی عنوان : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود ...

نگاهی به حماسه در شاهنامه | kar-online - کار آنلاین

بر سرنوشت تك تك قهرمانان و پهلوانان رازی ناگشودنی و از قبل رقم خورده حاكم است. در هیچ یك از روایات شاهنامه ردی از خرد گرایی فلسفی زرتشتی دیده نمی شود واین خود نه تنها بر چذابیت این داستانها می افزاید بلكه بر شالوده های ...

آیین ازدواج در دین آیین زرتشت - پارسی طب

محتوای مقاله (با استفاده از این لیست به موضوع مورد نظر دسترسی سریعتر دارید) 0.1 آیین زناشویی در ایران باستان; 1 عقد و ازدواج در آیین زرتشت چطور انجام میشود؟. 1.1 ۱٫ پادشاه زنی:; 1.2 ۲٫ ایوک زنی (یگانه-منحصر به فرد):

مقاله سپرهای قرآنی برای دانش پژوهان

دانلود پاورپوینت آسانسور در 39 اسلاید

تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

دانلود پاورپوینت تحلیل هتل Akmani Botique – اندونزی

دانلود پاورپوینت باهم زیستن علوم پایه نهمپاورپوینت بازرسی جوش به روش جریان گردابی

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده