دانلود رایگان


تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ نوع فایل: World و قابل ویرایش تعداد صفحات : 191 صفحه چکیده: شاهنامه جایگاه بزرگی در میان کشور ایران فرهنگی دارد. از آنجا که شاهنامه ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. فرهنگ انگیزه‌ای است که مردم را پیش می‌برد،. در این پژوهش تلاش خو

دانلود رایگان تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگنوع فایل: World و قابل ویرایشتعداد صفحات : 191 صفحهچکیده:شاهنامه جایگاه بزرگی در میان کشور ایران فرهنگی دارد. از آنجا که شاهنامه ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. فرهنگ انگیزه‌ای است که مردم را پیش می‌برد،. در این پژوهش تلاش خواهد شد که دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ و تاثیر دین زرتشتی بر این دیدگاه بررسی و نشان داده شود دیدگاه مردم در باره مرگ و دنیای پس از آن اثر بزرگ و گسترده‌ای بر روش زندگی مردم می‌گذارد. از سوی دیگر کوشش می‌شود با همسنجی دیدگاه شاهنامه در باره مرگ و دنیای پس از مرگ با گات‌ها ریشه‌های فرهنگ شاهنامه بررسی شود. در این تحقیق شیوه کار توصیفی و تحلیلی است، با بهره گیری از کتب کتابخانه و مقالات مربوطه در سایتهای مورد نظر اطلاعات گرد آوری گردید. کلیه بیت ها در شاهنامه که به مسئله جهان پس از مرگ ارتباط داشت و همچنین بخشی از سروده‌های گات‌ها، کتاب آسمانی زرتشتیان، یا اوستا، نوشته‌های مقدس زرتشتیان، و پندنامه‌های موبدان که پیامی همچون بیت مورد نظر داشتند و با مطالب دیگر در کتبی که بعنوان رفرنس آورده شده یادداشت، بررسی و نکات مشترک موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه اینکه در دیدگه شاهنامه، گیتی (دنیای مادی) گذراست و نمی‌شود دل در آن بست، ولی مینو (دنیای روحانی) جاوید است و باید در آن بهترین زندگی را داشت. شاید چون دانش مردم بسیار ناچیز است، پس نگارنده شاهنامه همواره از سوی چهره‌های شاهنامه دست نیایش به سوی خداوند بر¬می‌دارد تا بهترین راه برای رسیدن به این بهترین زندگی پر از آرامش و آسایش را بیابد. او در این آرزوست که از دشواری‌ها و پادافره (مجازات) دوزخ رهایی یابد، و به نظر می رسد اندیشه فردوسی در کنار زندگی و زندگی با مرگ برای این گره می خورد تا موجب زدودن غفلت از هستی آدمی باشد و انسان را به این نکته رهنمود سازد که مرگ در ماست و همیشه با ماست، مرگ در مقابل زندکی و همراه همیشگی آن شگفت انگیز ترین پارادوکس تاریخ حیات بشری بوده است که از همان آغاز همپای وی تا به امروز راهی طولانی و شگرف راپیموده و همچنین در دین زرتشت نیز این اعتقاد می رود که زندگی با مرگ تن به پایان نمی رسد روان به زندگی مینو ادامه می دهد، از این رو هر کس باید روش زندگی را به گونه ای برگزیند تا به زندگی روان در مینو آسیب نرسد.کلید واژه ها: شاهنامه، زرتشت، مرگ، بهشت، دوزخ، گاتهافهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2فصل اوّل: کلّیات۱-۱ بیان مسئله 5۱-۲ اهمیت تحقیق 5۱-۳ اهداف تحقیق 5۱-۴ پرسشهای تحقیق 6۱-۵ فرضیه های تحقیق 6 فصل دوّم: پیشینه تحقیق۲- درآمد 8۲-۱ فردوسی از ولادت تا در گذشت 14۲-۱-۱ شاهنامه از نظر بزرگان ایران زمین 19۲-۱-۲ شاهنامه از نظر بزرگان سرزمینهای دیگر 24۲-۱-۳ توحید از دیدگاه فردوسی 26۲-۲ تاریخچه زندگانی زرتشت و آیین او 29۲-۲-۱ عرفان زرتشت 31۲-۲-۲ اوستا 40۲-۳ مرگ از دیدگاه قرآن 41۲-۳-۱ حکمت مرگ از دیدگاه اسلام 45۲-۳-۲ آراء فلاسفه و حکمادر رابطه با مرگ 46۲-۳-۳ مرگ از دیدگاه عرفان و اسطوره و مادیگرایان 48۲-۴ آیین های خاک سپاری 49۲-۴-۱ مراسم تشییع زرتشتیان 49۲-۴-۲ آیین خاکسپاری در اسلام 50۲-۴-۳ آیین خاکسپاری در شاهنامه 52۲-۴-۳-۱ دخمه 53۲-۴-۴ آیین سوگواری در شاهنامه 54۲-۴-۵ سوگواری در آیین زرتشت 56فصل سوّم:روش تحقیق۳- درآمد 59۳-۱ ابزار گرد آوری اطلاعات 59۳-۲ شیوه گرد آوری اطلاعات 59۳-۳ شیوه تجزیه و تحلیل داده¬ها 59فصل چهارم: یافته های تحقیق۴- درآمد 61۴-۱ مرگ 63۴-۱-۱ مرگ در لغت 63۴-۱-۲ ریشه ی واژه ی مرگ 64۴-۱-۳ تعاریف مرگ 64۴-۱-۴ ابر پندار شاهنامه 67۴-۱-۵ حکمت مرگ و زندگی در شاهنامه 68۴-۱-۶ رویکرد عرفانی و عبرت آموزی از مسأله مرگ در شاهنامه 70۴-۱-۷ مرگ سرنوشتی ناگزیر 74۴-۲ مقایسه باور مرگ در شاهنامه با گاتها 76۴-۲-۱ باور به دو هستی در شاهنامه 76۴-۲-۲ باور به دو هستی در گات‌ها 77۴-۲-۳ نام نیک در شاهنامه 77۴-۲-۴ نام نیک در گا‌ت‌ها 79۴-۲-۵ تاثیر باور به مرگ بر رفتار در شاهنامه 80۴-۲-۶ تاثیر باور به مرگ بر رفتار در گات‌ها 85۴-۲-۷ آرزوی مرگ در شاهنامه 86۴-۳ زمان(زروانیسم) 87۴-۳-۱ زروان خدای مرگ 88۴-۳-۲ زروان خدای بخت 89۴-۴ نام های مرگ 92۴-۴-۱ هوش 92۴-۴-۲ زمان و زمانه 94۴-۴ جهان پس از مرگ 96۴-۴-۱ درآمد 96۴-۴-۲ رستاخیز 97۴-۴-۲-۱ رستاخیز در لغت 97۴-۴-۲-۲ رستاخیز چیست؟ 97۴-۴-۲-۳ رستاخیز در عقاید گوناگون 100۴-۴-۲-۴ عقاید اقوام باستانی در مورد رستاخیز 101 4-4-2-5 آراء فلاسفه و حکما در مورد رستاخیز 102۴-۴-۲-۶ نظر صاحبان ادیان در مورد رستاخیز 102۴-۴-۲-۷ معاد جسمانی 105۴-۴-۲-۸ آفرینش نخستین دلیل قاطعی است بر معاد 107۴-۵ روان 111۴-۵-۱ روان در شاهنامه 112۴-۵-۲ سرنوشت روان پس از مرگ از دیدگاه زرتشت 116۴-۵-۲-۱ پس رشن عادل 120۴-۵-۳ پاداش و کیفر زندگی پس از مرگ ازدیدگاه زرتشت 121۴-۵-۴ سرنوشت روح در ادیان و آیین های گذشته 122۴-۶ بهشت و جهنم (دوزخ) 123۴-۶-۱ بهشت 124۴-۶-۱-۱ بهشت یا دوزخ در آیین زرتشتی چگونه توصیف گردیده؟ 125۴-۶-۲ بررسی دیدگاه شاهنامه و گات‌ها در باره بهشت و دوزخ 128۴-۶-۲-۱ سنجه (میزان، مقیاس) نیکی و بدی در شاهنامه 128۴-۶-۲-۲ سنجه نیکی و بدی در گات‌ها 129۴-۶-۲-۳ پاداش و پادافره (بادافره، مجازات)در شاهنامه 132۴-۶-۲-۴ پاداش و پادافره در گات‌ها 133۴-۶-۲-۵ بهشت روشن در شاهنامه 135۴-۶-۲-۶ بهشت روشن در گات‌ها 136۴-۶-۲-۷ بهشت در شاهنامه 137۴-۶-۲-۸ بهشت در گات‌ها 141۴-۷ دوزخ ( جهنم) 143۴-۷-۱ دوزخ در شاهنامه 144۴-۸ بازگشت به سوی خدا 148۴-۸-۱ بازگشت به سوی خدا در شاهنامه 148۴-۸-۲ بازگشت به سوی خدا در گات¬ها 148۴-۸-۳ راهنمایی خدایی برای رستگاری در شاهنامه 151 4-8-4 راهنمایی خدایی در گات‌ها 152۴-۹ جاودانگی 154۴-۹-۱ جاودانگی در شاهنامه 156۴-۹-۲ جاودانگی از دیدگاه زرتشت 163فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها۵-۱ نتیجه و بحث 166۵-۲ پیشنهادها 171۵-۳ محدودیت ها 172منابع و مآخذ 174

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ


دین زرتشتی


دیدگاه شاهنامه


زرتشت


دین


شاهنامه


جهان پس از مرگ


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی


راه اندازی رایگان فروشگاه فروش فایل


فروش فایل


کسب درآمد با بازاریابی فایلتاثیر


دین


زرتشتی


بر


دیدگاه


شاهنامه


در


باره


جهان


پس


از


مرگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسی و رابطه عزت نفس و افسردگی در ...

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; مؤلفه های ژئوپلتیک : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال درباره مؤلفه های ژئوپلتیک

زبان و ادبیات فارسی - متن کامل پایان نامه ها درباره این ...

Posted on ژوئن 19, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ بسته هستند

بایگانی‌های دین شناسی - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

چگونه دین زرتشت بر جهان غرب تاثیر گذاشت - BBC News فارسی

چگونه دین زرتشت بر جهان غرب تاثیر گذاشت ... از دین زرتشتی است. در حقیقت تمامی آئین زرتشتی براساس جدال بین نیکی ...

دانلود پایان نامه ارشد : تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ ...

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس … دانلود پایان نامه : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد …

کتاب معاد در اسلام و آیین زرتشت / برگزیده برتر جشنواره ...

تآلیف دکتر سید محمد حاجتی شورکی کتاب برگزیده برتر نخستین جشنواره کتاب سال فرق، ادیان، اقوام و مذاهب (مفام) در اسفند ۱۳۹۹ کتاب معاد در اسلام و آیین زرتشت با عنوان فرعی بررسی پنداره اثر پذیری اسلام از آیین زرتشت، اولین ...

برگی از تاریح زرتشتیان پس از اسلام - دین بهی زرتشتی

حتا در سال بعد از صدور فرمان شاه، یک‌تن زرتشتی به‌علت تجاوز از حد مقرر و ساختن اتاقی بر روی طبقه اول خانه‌اش برای نجات جان خویش مجبور به فرار از یزد شده بود و مسلمانان خشمناک گبر دیگری را که ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دانش ...

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود ... دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان ...

پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(m.a) مقدمه زبان ابزار بیان مفاهیم و ارتباط میان انسان­هاست.نخستین و اساسی­ترین نقش زبان نیز همین می­باشد زیرا بشر ناگزیر است ...

دین فردوسی - سوشیانس

چرا که در مدتی به این کوتاهی، روایتی چنین پرداخته از زندگی­اش پدید آمد، و شاهنامه­اش چندان زبانزد شد که تنها چند سال پس از پایان یافتن آن شاه ری هنگام نبرد با سلطان محمود آن را می‌خواند و چهل ...

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ساختاری هنرهای کتاب­آرایی ...

پایان نامه : شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان­ با استفاده از نگاشت­ ادراکی فازی; دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس …

دورانت: ایران (۶ ) اخلاق زرتشتی – چشم انداز Cheshmandaz.org

۷ - آئین و اخلاق زرتشتی آدمی میدان جنگ خیر و شر است – آتش جاودانی – جهنم و اعراف و بهشت – آئین مهر پرستی – مغان – پارسیان چون پیروان دین زرتشت جهان را به صورت میدان مبارزه میان خیر و شر تصور میكردند، با این طرز تصور خویش ...

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و ...

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی عنوان : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در…

بررسی تأثیر دین زرتشت بر هنر ایران پیش از اسلام

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین زرتشت بر هنر ایران پیش از اسلام می پردازد . بررسی هنر ایران باستان در طی دوران های تاریخی از ماد تا پایان دوره ساسانیان نمایانگر پیوند عمیق میان هنر و دین زرتشتی می باشد ، به گونه ای که اکثر ...

دین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آیین، کیش یا دین، در لغت به معنای راه و روش، تعبیر شده که بر این اساس می‌توان آن را به راه و روشی که افراد برای زندگی خود، اختیار می‌کنند تعبیر نمود. همچنین آیین در اصطلاح، یک جهان‌بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می ...

نوشتارهای آیینی، فرهنگی، هنری و تاریخی: بهشت و دوزخ در ...

بر پایه شاهنامه، دین زرتشتی نخستین دینی و آیینی در ایران زمین بوده که از بهشت و دوزخ سخن به میان آورده است. ... در سه روز نخست پس از مرگ آدمی، روان پیرامون پیکر مرده می ماند. ... از اینرو، در جهان ...

برگی از تاریح زرتشتیان پس از اسلام - دین بهی زرتشتی

حتا در سال بعد از صدور فرمان شاه، یک‌تن زرتشتی به‌علت تجاوز از حد مقرر و ساختن اتاقی بر روی طبقه اول خانه‌اش برای نجات جان خویش مجبور به فرار از یزد شده بود و مسلمانان خشمناک گبر دیگری را که ...

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشکده زبان وادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) عنوان : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند استاد راهنما: دکتر سید رضا معین زاده میر حسینی استاد ...

پایان نامه سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان ...

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی وهموابستگی زوجین ناسازگار

ارائه خدمات Archives - خانه دانشجو

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; پایان نامه بررسی عملکرد نوجوانان افسرده اساسی و مبتلا به ptsd در شاخص های ادراک زمان

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

عنوان پژوهش: دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخش های نوزادان تبریز، سال1392 زمینه پژوهش: عفونت های ناشی از ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی یکی از شایعترین علل مرگ و میر و افزایش معلولیت ...

پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(m.a) مقدمه زبان ابزار بیان مفاهیم و ارتباط میان انسان­هاست.نخستین و اساسی­ترین نقش زبان نیز همین می­باشد زیرا بشر ناگزیر است ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تراژدی شاهنامه. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد تراژدی شاهنامه تعداد 41 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه ...

نگاهی به حماسه در شاهنامه | kar-online - کار آنلاین

بر سرنوشت تك تك قهرمانان و پهلوانان رازی ناگشودنی و از قبل رقم خورده حاكم است. در هیچ یك از روایات شاهنامه ردی از خرد گرایی فلسفی زرتشتی دیده نمی شود واین خود نه تنها بر چذابیت این داستانها می افزاید بلكه بر شالوده های ...

ارائه خدمات Archives - خانه دانشجو

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; پایان نامه بررسی عملکرد نوجوانان افسرده اساسی و مبتلا به ptsd در شاخص های ادراک زمان

حمله اعراب به ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در روزهای پس از پیروزی ابوبکر، اولین خلیفه از خلفای راشدین، در جنگ‌های رده، مثنی بن حارث شیبانی از مدینه بازدید کرد، او یکی از رهبران عرب‌ها بود که با ایرانیان (ساسانیان) در عراق به مبارزه می ...

تأثیر آیین‌های کهن ایرانی بر آیین زرتشت - ویکی‌پدیا ...

تأثیر آیین‌های کهن ایرانی بر آیین زرتشت به آیین‌ها و باورهای اقوام ایرانی‌تبار و مردمان بومی فلات ایران در روزگار پیش از زرتشت و چگونگی بازتاب این آیین‌ها بر نوآوری دینی آیین زرتشت می‌پردازد. . ساکنین و اقوام بومی ...

فایل های دسته بندی ادبیات

این قسمت موضوعات مربوط به ادبیات معاصر، پیش از اسلام، شعر و کتاب و غیره را شامل می شود.

پایان نامه زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و ...

مقدّمه زبان محمل تداوم فرهنگی و مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط میان ما و گذشتگان و نیز آیندگان است امّا زبان زنده از گذر ایّام تأثیر می‌پذیرد و به مرور زمان تغییراتی می‌کند و گاه برخی از واژگان و اصطلاحات قدیمی آن چنان ...

دانلود رایگان مقاله جایگاه زنان ایران در قبل از اسلام ...

جایگاه زنان ایران در قبل از اسلام . اشو زرتشت. مقارن و یا همزمان با مهاجرت آریاها به سرزمین ایران اشو زرتشت، پیام آور پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، اصلاح اجتماعی بنیادین را آغاز کرد (بین 1200 تا 600 سال پیش از میلاد مسیح).

موعود در زرتشت - پرسمان

بر پایه گزارش منابع اوستایى، پس از تولد آخرین منجى (سوشیانس)، رستاخیز عالم بر پا مى شود و آنچه در جهان داراى جسم و جان است از پرتو او به یک زندگانى فناناپذیر مى رسد: جهانى نو بنیان کنند.

دانلود رایگان مقاله جایگاه زنان ایران در قبل از اسلام ...

جایگاه زنان ایران در قبل از اسلام . اشو زرتشت. مقارن و یا همزمان با مهاجرت آریاها به سرزمین ایران اشو زرتشت، پیام آور پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، اصلاح اجتماعی بنیادین را آغاز کرد (بین 1200 تا 600 سال پیش از میلاد مسیح).

بایگانی‌های آرمان شهر - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

نگاهی به حماسه در شاهنامه | kar-online - کار آنلاین

بر سرنوشت تك تك قهرمانان و پهلوانان رازی ناگشودنی و از قبل رقم خورده حاكم است. در هیچ یك از روایات شاهنامه ردی از خرد گرایی فلسفی زرتشتی دیده نمی شود واین خود نه تنها بر چذابیت این داستانها می افزاید بلكه بر شالوده های ...

تاریخ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پس از مرگ فرورتیش، پسرش هووخشتره جانشین او شد که مورخان زمان حکومت او را بین سال‌های ۶۳۳ تا ۵۸۴ پیش از میلاد می‌دانند. او تواناترین شاه ماد و اولین پادشاهی است که یک سلطنت سراسری را در ایران ...

پایان نامه سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان ...

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی وهموابستگی زوجین ناسازگار

دین فردوسی - سوشیانس

چرا که در مدتی به این کوتاهی، روایتی چنین پرداخته از زندگی­اش پدید آمد، و شاهنامه­اش چندان زبانزد شد که تنها چند سال پس از پایان یافتن آن شاه ری هنگام نبرد با سلطان محمود آن را می‌خواند و چهل ...

برگی از تاریح زرتشتیان پس از اسلام - دین بهی زرتشتی

حتا در سال بعد از صدور فرمان شاه، یک‌تن زرتشتی به‌علت تجاوز از حد مقرر و ساختن اتاقی بر روی طبقه اول خانه‌اش برای نجات جان خویش مجبور به فرار از یزد شده بود و مسلمانان خشمناک گبر دیگری را که ...

پاورپوینت تحلیل برج اسکات سنگاپور

دانلود پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم چهرهٔ زمین

کاربرگ های مصاحبه جامع قبل از ازدواج (فرم کوتاه)

آموزش احیای قلبی ریوی

طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتي به صورت اتوماتيكدستان شفابخش از خوزه سیلواگزارش كارآموزی كارخانه كاشی اصفهان

پاورپوینت تحلیل مهدکودک Taka Tuka