دانلود رایگان


تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ نوع فایل: World و قابل ویرایش تعداد صفحات : 191 صفحه چکیده: شاهنامه جایگاه بزرگی در میان کشور ایران فرهنگی دارد. از آنجا که شاهنامه ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. فرهنگ انگیزه‌ای است که مردم را پیش می‌برد،. در این پژوهش تلاش خو

دانلود رایگان تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگنوع فایل: World و قابل ویرایشتعداد صفحات : 191 صفحهچکیده:شاهنامه جایگاه بزرگی در میان کشور ایران فرهنگی دارد. از آنجا که شاهنامه ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. فرهنگ انگیزه‌ای است که مردم را پیش می‌برد،. در این پژوهش تلاش خواهد شد که دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ و تاثیر دین زرتشتی بر این دیدگاه بررسی و نشان داده شود دیدگاه مردم در باره مرگ و دنیای پس از آن اثر بزرگ و گسترده‌ای بر روش زندگی مردم می‌گذارد. از سوی دیگر کوشش می‌شود با همسنجی دیدگاه شاهنامه در باره مرگ و دنیای پس از مرگ با گات‌ها ریشه‌های فرهنگ شاهنامه بررسی شود. در این تحقیق شیوه کار توصیفی و تحلیلی است، با بهره گیری از کتب کتابخانه و مقالات مربوطه در سایتهای مورد نظر اطلاعات گرد آوری گردید. کلیه بیت ها در شاهنامه که به مسئله جهان پس از مرگ ارتباط داشت و همچنین بخشی از سروده‌های گات‌ها، کتاب آسمانی زرتشتیان، یا اوستا، نوشته‌های مقدس زرتشتیان، و پندنامه‌های موبدان که پیامی همچون بیت مورد نظر داشتند و با مطالب دیگر در کتبی که بعنوان رفرنس آورده شده یادداشت، بررسی و نکات مشترک موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه اینکه در دیدگه شاهنامه، گیتی (دنیای مادی) گذراست و نمی‌شود دل در آن بست، ولی مینو (دنیای روحانی) جاوید است و باید در آن بهترین زندگی را داشت. شاید چون دانش مردم بسیار ناچیز است، پس نگارنده شاهنامه همواره از سوی چهره‌های شاهنامه دست نیایش به سوی خداوند بر¬می‌دارد تا بهترین راه برای رسیدن به این بهترین زندگی پر از آرامش و آسایش را بیابد. او در این آرزوست که از دشواری‌ها و پادافره (مجازات) دوزخ رهایی یابد، و به نظر می رسد اندیشه فردوسی در کنار زندگی و زندگی با مرگ برای این گره می خورد تا موجب زدودن غفلت از هستی آدمی باشد و انسان را به این نکته رهنمود سازد که مرگ در ماست و همیشه با ماست، مرگ در مقابل زندکی و همراه همیشگی آن شگفت انگیز ترین پارادوکس تاریخ حیات بشری بوده است که از همان آغاز همپای وی تا به امروز راهی طولانی و شگرف راپیموده و همچنین در دین زرتشت نیز این اعتقاد می رود که زندگی با مرگ تن به پایان نمی رسد روان به زندگی مینو ادامه می دهد، از این رو هر کس باید روش زندگی را به گونه ای برگزیند تا به زندگی روان در مینو آسیب نرسد.کلید واژه ها: شاهنامه، زرتشت، مرگ، بهشت، دوزخ، گاتهافهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2فصل اوّل: کلّیات۱-۱ بیان مسئله 5۱-۲ اهمیت تحقیق 5۱-۳ اهداف تحقیق 5۱-۴ پرسشهای تحقیق 6۱-۵ فرضیه های تحقیق 6 فصل دوّم: پیشینه تحقیق۲- درآمد 8۲-۱ فردوسی از ولادت تا در گذشت 14۲-۱-۱ شاهنامه از نظر بزرگان ایران زمین 19۲-۱-۲ شاهنامه از نظر بزرگان سرزمینهای دیگر 24۲-۱-۳ توحید از دیدگاه فردوسی 26۲-۲ تاریخچه زندگانی زرتشت و آیین او 29۲-۲-۱ عرفان زرتشت 31۲-۲-۲ اوستا 40۲-۳ مرگ از دیدگاه قرآن 41۲-۳-۱ حکمت مرگ از دیدگاه اسلام 45۲-۳-۲ آراء فلاسفه و حکمادر رابطه با مرگ 46۲-۳-۳ مرگ از دیدگاه عرفان و اسطوره و مادیگرایان 48۲-۴ آیین های خاک سپاری 49۲-۴-۱ مراسم تشییع زرتشتیان 49۲-۴-۲ آیین خاکسپاری در اسلام 50۲-۴-۳ آیین خاکسپاری در شاهنامه 52۲-۴-۳-۱ دخمه 53۲-۴-۴ آیین سوگواری در شاهنامه 54۲-۴-۵ سوگواری در آیین زرتشت 56فصل سوّم:روش تحقیق۳- درآمد 59۳-۱ ابزار گرد آوری اطلاعات 59۳-۲ شیوه گرد آوری اطلاعات 59۳-۳ شیوه تجزیه و تحلیل داده¬ها 59فصل چهارم: یافته های تحقیق۴- درآمد 61۴-۱ مرگ 63۴-۱-۱ مرگ در لغت 63۴-۱-۲ ریشه ی واژه ی مرگ 64۴-۱-۳ تعاریف مرگ 64۴-۱-۴ ابر پندار شاهنامه 67۴-۱-۵ حکمت مرگ و زندگی در شاهنامه 68۴-۱-۶ رویکرد عرفانی و عبرت آموزی از مسأله مرگ در شاهنامه 70۴-۱-۷ مرگ سرنوشتی ناگزیر 74۴-۲ مقایسه باور مرگ در شاهنامه با گاتها 76۴-۲-۱ باور به دو هستی در شاهنامه 76۴-۲-۲ باور به دو هستی در گات‌ها 77۴-۲-۳ نام نیک در شاهنامه 77۴-۲-۴ نام نیک در گا‌ت‌ها 79۴-۲-۵ تاثیر باور به مرگ بر رفتار در شاهنامه 80۴-۲-۶ تاثیر باور به مرگ بر رفتار در گات‌ها 85۴-۲-۷ آرزوی مرگ در شاهنامه 86۴-۳ زمان(زروانیسم) 87۴-۳-۱ زروان خدای مرگ 88۴-۳-۲ زروان خدای بخت 89۴-۴ نام های مرگ 92۴-۴-۱ هوش 92۴-۴-۲ زمان و زمانه 94۴-۴ جهان پس از مرگ 96۴-۴-۱ درآمد 96۴-۴-۲ رستاخیز 97۴-۴-۲-۱ رستاخیز در لغت 97۴-۴-۲-۲ رستاخیز چیست؟ 97۴-۴-۲-۳ رستاخیز در عقاید گوناگون 100۴-۴-۲-۴ عقاید اقوام باستانی در مورد رستاخیز 101 4-4-2-5 آراء فلاسفه و حکما در مورد رستاخیز 102۴-۴-۲-۶ نظر صاحبان ادیان در مورد رستاخیز 102۴-۴-۲-۷ معاد جسمانی 105۴-۴-۲-۸ آفرینش نخستین دلیل قاطعی است بر معاد 107۴-۵ روان 111۴-۵-۱ روان در شاهنامه 112۴-۵-۲ سرنوشت روان پس از مرگ از دیدگاه زرتشت 116۴-۵-۲-۱ پس رشن عادل 120۴-۵-۳ پاداش و کیفر زندگی پس از مرگ ازدیدگاه زرتشت 121۴-۵-۴ سرنوشت روح در ادیان و آیین های گذشته 122۴-۶ بهشت و جهنم (دوزخ) 123۴-۶-۱ بهشت 124۴-۶-۱-۱ بهشت یا دوزخ در آیین زرتشتی چگونه توصیف گردیده؟ 125۴-۶-۲ بررسی دیدگاه شاهنامه و گات‌ها در باره بهشت و دوزخ 128۴-۶-۲-۱ سنجه (میزان، مقیاس) نیکی و بدی در شاهنامه 128۴-۶-۲-۲ سنجه نیکی و بدی در گات‌ها 129۴-۶-۲-۳ پاداش و پادافره (بادافره، مجازات)در شاهنامه 132۴-۶-۲-۴ پاداش و پادافره در گات‌ها 133۴-۶-۲-۵ بهشت روشن در شاهنامه 135۴-۶-۲-۶ بهشت روشن در گات‌ها 136۴-۶-۲-۷ بهشت در شاهنامه 137۴-۶-۲-۸ بهشت در گات‌ها 141۴-۷ دوزخ ( جهنم) 143۴-۷-۱ دوزخ در شاهنامه 144۴-۸ بازگشت به سوی خدا 148۴-۸-۱ بازگشت به سوی خدا در شاهنامه 148۴-۸-۲ بازگشت به سوی خدا در گات¬ها 148۴-۸-۳ راهنمایی خدایی برای رستگاری در شاهنامه 151 4-8-4 راهنمایی خدایی در گات‌ها 152۴-۹ جاودانگی 154۴-۹-۱ جاودانگی در شاهنامه 156۴-۹-۲ جاودانگی از دیدگاه زرتشت 163فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها۵-۱ نتیجه و بحث 166۵-۲ پیشنهادها 171۵-۳ محدودیت ها 172منابع و مآخذ 174

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ


دین زرتشتی


دیدگاه شاهنامه


زرتشت


دین


شاهنامه


جهان پس از مرگ


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی


راه اندازی رایگان فروشگاه فروش فایل


فروش فایل


کسب درآمد با بازاریابی فایلتاثیر


دین


زرتشتی


بر


دیدگاه


شاهنامه


در


باره


جهان


پس


از


مرگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی تاثیر كلاس‌های ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. ... تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در ...

تاثیر اشو زرتشت بر نیچه - دین بهی زرتشتی

تاثیر اشو زرتشت بر ... زرتشتی شدن; تارنمای دین بهی و انجمن زرتشتیان آلمان ... همچنین در آثاری در این دوره به نگارش در آمده که پس از مرگِ اش به ‏چاپ رسیده، به سر گذشت فردی بنام هراکلیتوس نزدِ اشو ...

دین فردوسی - سوشیانس

چرا که در مدتی به این کوتاهی، روایتی چنین پرداخته از زندگی­اش پدید آمد، و شاهنامه­اش چندان زبانزد شد که تنها چند سال پس از پایان یافتن آن شاه ری هنگام نبرد با سلطان محمود آن را می‌خواند و چهل ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دانش ...

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود ... دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان ...

دانلود پایان نامه بررسی و رابطه عزت نفس و افسردگی در ...

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; مؤلفه های ژئوپلتیک : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال درباره مؤلفه های ژئوپلتیک

قوم کرد در شاهنامه فردوسی | طرفداری

آنچه که در باره ی تبار کردان در شاهنامه فردوسی آمده است به این شرح است که در دوران ستمشاهی ضحاک ماردوش هر روز مغز دو جوان آریایی خوراک ماران برآمده از دوش این ستمگر می شد و این نسل کشی مدتها بدین گونه ادامه می ابد تا اینکه ...

ناگفته هایی از دین زرتشتی

ثابت شد که در دین زرتشتی بنا بر متون تاریخی معتبر از جمله شاهنامه ازدواج با محارم ، مشروع بود . همچنین اسنادی وجود دارد که نشان میدهد ای نوع ازدواج هیچ منعی در دین زرتشتی امروزی نیز ندارد ! اثبات :

دانلود پایان نامه با موضوع رسیدگی به مدارک متعهد - تنظیم و ...

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; دانلود پایان نامه کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس

دانلود رایگان مقاله جایگاه زنان ایران در قبل از اسلام ...

جایگاه زنان ایران در قبل از اسلام . اشو زرتشت. مقارن و یا همزمان با مهاجرت آریاها به سرزمین ایران اشو زرتشت، پیام آور پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، اصلاح اجتماعی بنیادین را آغاز کرد (بین 1200 تا 600 سال پیش از میلاد مسیح).

فایل های دسته بندی ادبیات

این قسمت موضوعات مربوط به ادبیات معاصر، پیش از اسلام، شعر و کتاب و غیره را شامل می شود.

بررسی تأثیر دین زرتشت بر هنر ایران پیش از اسلام

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین زرتشت بر هنر ایران پیش از اسلام می پردازد . بررسی هنر ایران باستان در طی دوران های تاریخی از ماد تا پایان دوره ساسانیان نمایانگر پیوند عمیق میان هنر و دین زرتشتی می باشد ، به گونه ای که اکثر ...

مهر در شاهنامه فردوسی

مهر در باورهای باستانی خدایی بزرگ است، ولی در سنت زرتشتی در رده‌های پایین‌تر از ... گاه نیز ممکن است موضوع اسطوره‌ها مسائل مربوط به پایان جهان و زندگی پس از مرگ باشد. ... در شاهنامه مبتنی بر ...

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در ...

در این پژوهش تلاش خواهد شد که دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ و تاثیر دین زرتشتی بر این دیدگاه بررسی و نشان داده شود دیدگاه مردم در باره مرگ و دنیای پس از آن اثر بزرگ و گسترده‌ای بر روش ...

پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; دنلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق

دانلود پایان نامه ارشد : تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ ...

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس … دانلود پایان نامه : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد …

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ساختاری هنرهای کتاب­آرایی ...

پایان نامه : شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان­ با استفاده از نگاشت­ ادراکی فازی; دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس …

زبان و ادبیات فارسی - متن کامل پایان نامه ها درباره این ...

Posted on ژوئن 19, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ بسته هستند

دانلود پایان نامه با موضوع رسیدگی به مدارک متعهد - تنظیم و ...

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; دانلود پایان نامه کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس

دانلود پایان نامه با موضوع رسیدگی به مدارک متعهد - تنظیم و ...

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; دانلود پایان نامه کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس

ارائه خدمات Archives - خانه دانشجو

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; پایان نامه بررسی عملکرد نوجوانان افسرده اساسی و مبتلا به ptsd در شاخص های ادراک زمان

نگاهی به دین زرتشتی - دین بهی زرتشتی

نگاهی به دین زرتشتی. شناخت و آموختن درست از دین بهی زرتشتی بر همه ما شایسته و بایسته است، آن هم در روزگاری که دست هایی آشکارا در پی تخریب این دین پاک اهورایی هستند و از هر دروغ، تهمت و نیرنگی برای اهداف شوم خود فرو نمی ...

جایگاه نوروز در دین زرتشت در گفتگو با دکتر رستم وحیدی ...

در شاهنامه جشن نوروز به این صورت آمده است: به جمشید بر گوهر افشاندند مر آن روز را روز نو خواندد سر سال نو هرمز و فرودین بر آسوده از رنج تن دل ز کین‏ بزرگان به شادی بیاراستند

تاثیر اشو زرتشت بر نیچه - دین بهی زرتشتی

تاثیر اشو زرتشت بر ... زرتشتی شدن; تارنمای دین بهی و انجمن زرتشتیان آلمان ... همچنین در آثاری در این دوره به نگارش در آمده که پس از مرگِ اش به ‏چاپ رسیده، به سر گذشت فردی بنام هراکلیتوس نزدِ اشو ...

آیین ازدواج در دین آیین زرتشت - پارسی طب

محتوای مقاله (با استفاده از این لیست به موضوع مورد نظر دسترسی سریعتر دارید) 0.1 آیین زناشویی در ایران باستان; 1 عقد و ازدواج در آیین زرتشت چطور انجام میشود؟. 1.1 ۱٫ پادشاه زنی:; 1.2 ۲٫ ایوک زنی (یگانه-منحصر به فرد):

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشکده زبان وادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) عنوان : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند استاد راهنما: دکتر سید رضا معین زاده میر حسینی استاد ...

پایان نامه سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان ...

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی وهموابستگی زوجین ناسازگار

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در ...

در این پژوهش تلاش خواهد شد که دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ و تاثیر دین زرتشتی بر این دیدگاه بررسی و نشان داده شود دیدگاه مردم در باره مرگ و دنیای پس از آن اثر بزرگ و گسترده‌ای بر روش ...

دانلود پایان نامه بررسی و رابطه عزت نفس و افسردگی در ...

دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ; مؤلفه های ژئوپلتیک : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال درباره مؤلفه های ژئوپلتیک

بررسی تأثیر دین زرتشت بر هنر ایران پیش از اسلام

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین زرتشت بر هنر ایران پیش از اسلام می پردازد . بررسی هنر ایران باستان در طی دوران های تاریخی از ماد تا پایان دوره ساسانیان نمایانگر پیوند عمیق میان هنر و دین زرتشتی می باشد ، به گونه ای که اکثر ...

نوشتارهای آیینی، فرهنگی، هنری و تاریخی: بهشت و دوزخ در ...

بر پایه شاهنامه، دین زرتشتی نخستین دینی و آیینی در ایران زمین بوده که از بهشت و دوزخ سخن به میان آورده است. ... در سه روز نخست پس از مرگ آدمی، روان پیرامون پیکر مرده می ماند. ... از اینرو، در جهان ...

کتاب معاد در اسلام و آیین زرتشت / برگزیده برتر جشنواره ...

تآلیف دکتر سید محمد حاجتی شورکی کتاب برگزیده برتر نخستین جشنواره کتاب سال فرق، ادیان، اقوام و مذاهب (مفام) در اسفند ۱۳۹۹ کتاب معاد در اسلام و آیین زرتشت با عنوان فرعی بررسی پنداره اثر پذیری اسلام از آیین زرتشت، اولین ...

پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور

دانلود پاورپوینت استفاده از هوش عاطفی در محیط کار

دانلود پایان نامه همجنس گرایی در دین و روانشناسی

کد متلب برای تحلیل تیر طره با المان های هشت گرهی دو بعدی Q8

پایان نامه رشته حقوق : تخريب اراضی دولتی در ايرانپروپوزال کامل درباره بیماری کیسه شنا در ماهیان خاویاری (فیل ماهی)

دانلود مقاله انرژی گداخت هسته ای

شبکه های حسگر بی سیم WSN

دانلود پاورپوینت كشور يک ناحيه سياسی درس 10 جغرافیای یازدهم انسانی