دانلود رایگان


پایان نامه ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه نوع فایل: ٌWorld و قابل ویرایش تعداد صفحات : 209 صفحه چکیده حکایت‌های تعلیمی یکی از گونه‌های ادبیات داستانی‌اند. این نوع داستانی در ادبیات کلاسیک فارسی برای بیان حکمت‌ها و انتقال معناهای گوناگون، کاربرد داشته‌ است و پژوهش ساختاری با رویکرد

دانلود رایگان پایان نامه ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامهنوع فایل: ٌWorld و قابل ویرایشتعداد صفحات : 209 صفحه چکیدهحکایت‌های تعلیمی یکی از گونه‌های ادبیات داستانی‌اند. این نوع داستانی در ادبیات کلاسیک فارسی برای بیان حکمت‌ها و انتقال معناهای گوناگون، کاربرد داشته‌ است و پژوهش ساختاری با رویکرد روایت شناسی در این زمینه، می‌تواند ویژگی روایت‌های گذشته را دقیق‌تر نشان دهد. حکایت‌های تعلیمی قابوس‌نامه و سیاست‌نامه که امیر عنصرالمعالی و خواجه نظام‌الملک از آن‌ها برای انتقال آموزه‌های تعلیمی، سیاسی و کشورداری خود بهره‌برده‌اند، جزء متن‌های روایت بنیاد به‌شمار می‌روند. این متن‌‌ها ویژگی‌های روایی درخور توجهی دارند. در این رساله سعی شده‌است ضمن تطبیق الگوهای ساختاری در نظریه‌های ادبی معاصر با روایت‌های کهن ادب فارسی، ویژگی کلی حکایت‌های سیاست‌نامه و قابوس‌نامه استخراج گردد.نتیجه به دست‌آمده این ‌است که حکایت‌ها در فرم و محتوا هماهنگی دارند. کاربرد ابزارهای انسجام متنی و روایی به‌گونه‌ای است که عموماً در حکایت‌ها گسست معنایی دیده نمی‌شود. طرح حکایت‌ها ساده است و برخلاف داستان‌های امروزی کمتر با تأکید بر سببیت پی‌ریزی شده است زیرا حلقۀ پیوند نویسندگان این دو اثر با عناصر داستانی‌شان آموزه‌های تعلیمی، سیاسی و کشورداری آنان است. شیوه روایت خطی است. عنصر زمان که یکی از بنیان‌های روایت مدرن است در حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه محدود است. کلیدواژه : ساختار، روایت، حکایت، قابوس‌نامه، سیاست‌نامه.  فهرست مطالبچکیده 1فصل اول : مقدمه و کلیات۱٫مقدمه 3۱-۱٫ساختار تحقیق 3۱-۲٫بیان مسأله 4۱-۳٫پرسش‌های تحقیق 5۱-۴٫ضرورت و هدف تحقیق 5۱-۵٫پیشینۀ تحقیق 5۱-۶٫فرضیه‌های تحقیق 6۱-۷٫ محدودۀ تحقیق 7۱-۸٫تعریف واژه‌های کلیدی 7۱-۹٫روش تحقیق 7فصل دوم : ساختار و روایت۲٫ ساختار و روایت 12۲-۱٫ ساختار 12۲-۱-۱٫ تعریف ساختار 12۲-۱-۲٫ انواع ساختار 15۲-۱-۲-۱٫ ساختار روایی 16۲-۱-۲-۲٫ ساختار تمثیلی و نمادین 16۲-۱-۲-۳٫ ساختار الگویی 16۲-۱-۲-۴٫ ساختار ساده 16۲-۱-۲-۵٫ ساختار پیشرفته 16۲-۱-۳٫ ساخت 17۲-۱-۳-۱٫ دال و مدلول 18۲-۱-۳-۲٫ نشانه شناسی 19۲-۱-۳-۲-۱٫ شمایل تصویر 19۲-۱-۳-۲-۲٫ نمایه 19۲-۱-۳-۲-۳٫ نماد 19۲-۱-۳-۳٫ بررسی درزمانی و همزمانی 20۲-۱-۳-۴٫ روابط همنشيني و جانشيني 20۲-۱-۴٫ ساختار متن 21۲-۱-۴-۱٫ انسجام دستوري 22الف. ارجاع 22ب. حذف 22۲-۱-۴-۲٫ انسجام واژگاني 22الف. تكرار 22ب. باهم آيی 22۲-۱-۴-۳٫ انسجام پيوندي 22الف. ارتباط اضافي 23ب. ارتباط تقابلی 23پ. ارتباط سببي 23ت. ارتباط زماني 23۲-۱-۵٫ طرح 23۲-۱-۶٫ تمايز طرح و داستان 25۲-۱-۷٫ عناصر ساختاري طرح 25۲-۱-۷-۱٫ مقدمه يا شروع 26۲-۱-۷-۲٫ ناپايداری 27۲-۱-۷-۳٫ گسترش 27۲-۱-۷-۴٫ تعليق 27۲-۱-۷-۵٫ بحران 27۲-۱-۷-۶٫ اوج/ بزنگاه 27۲-۱-۷-۷٫ گره‌گشايی 28۲-۱-۸٫ شخصيت 28۲-۱-۸-۱٫ طبقه‌بندي شخصيت 29۲-۱-۸-۲٫ روش شخصيت‌پردازي 30۲-۱-۹٫ گفت وگو 31۲-۱-۱۰٫ لحن 32۲-۱-۱۱٫ درون مايه/ مضمون 33۲-۱-۱۱-۱٫ موضوع و تفاوت آن با درون‌مايه 33۲-۱-۱۲٫ صحنه و صحنه‌پردازي 33۲-۱-۱۳٫ زبان و سبك 34۲-۱-۱۴٫ زاوية ديد/ نظرگاه 36۲-۲٫ روایت 38۲-۲-۱٫ روایت چيست؟ 38۲-۲-۲٫ روایت‌شناسی 39۲-۲-۳٫ ویژگی‌های روایت 41۲-۳-۳-۱٫ تصنع 42۲-۲-۳-۲٫ تکرار 42۲-۲-۳-۳٫ خط سیر مشخص 42۲-۲-۳-۴٫ جابه‌جایی 42۲-۲-۴٫ زمان روایی 42۲-۲-۴-۱٫ نظم/ توالی 44۲-۲-۴-۱-۱٫ گذشته‌نگر/ فلاش‌بک 44۲-۲-۴-۱-۲٫ آینده‌نگر/ فلاش فوروارد 44۲-۲-۴-۲٫ تداوم / دیرش 45۲-۲-۴-۳٫ بسامد/ تناوب زمان 45۲-۲-۵٫ وجه 45۲-۲-۶٫ راوی 46۲-۲-۷٫ زاویةدید/ زاویةروایت 46۲-۲-۷-۱٫ نگاه 47۲-۲-۷-۲٫ وجهةنظر 47۲-۲-۷-۲-۱٫ زاویةدید اول شخص 48الف. دیدگاه شاهد 48ب. دیدگاه قهرمان 48۲-۲-۷-۲-۲٫ زاویةدید سوم شخص 49الف. دانای‌کل مطلق 49ب. دانای‌کل محدود 50پ. زاویةدید نمایشی/ عینی 50۲-۲-۷-۲-۳٫ زاویةدید متغیر/ روایت چندگانه 50۲-۲-۹٫ ابزارهای روایت 51۲-۲-۹-۱٫ نقل / تلخیص 51۲-۲-۹-۲٫ نشان دادن یا صحنه 52۲-۲-۹-۳٫ توصیف 52فصل سوم : معرفی متن‌ها و مولف‌ها۳٫معرفی متن‌ها و مولفها(عنصرالمعالی و قابوسنامه،خواجه‌نظام‌الملک و سیاستنامه) 55۳-۱٫ عنصرالمعالی 55۳-۲٫ قابوس‌نامه 57۳-۲-۱٫ سبک و نثر کتاب قابوس‌نامه 59۳-۳٫ خواجه نظام‌الملک 60۳-۴٫ خدمات فرهنگی نظام‌الملک 62۳-۵٫ سیاست‌نامه 63۳-۵-۱٫ سبک و شیوۀ نگارش سیاست‌نامه 65فصل چهارم : ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه۴٫ ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه 68۴-۱٫ ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه 70۴-۱-۱٫ ساختار متن / ابزارهای انسجام متنی 70۴-۱-۱-۱٫ انسجام دستوری 70الف. ارجاع 70ب. حذف 71۴-۱-۱-۲٫ انسجام واژگانی 72الف. تکرار 72ب. با هم آیی 73۴-۱-۱-۳٫ انسجام پیوندی 73الف. ارتباط اضافی 74ب. ارتباط تقابلی 74پ. ارتباط سببی 75ت. ارتباط زمانی 76۴-۱-۲٫ طرح/ پیرنگ 77۴-۱-۲-۱٫ ناپایداری 77۴-۱-۲-۱-۱٫ آغاز ناپایداری با سؤال 77۴-۱-۲-۱-۲٫ شروع ناپایداری با کنش شخصیت 78۴-۱-۲-۱-۳٫ خواب دیدن 79۴-۱-۲-۴٫ دادخواهی 79۴-۱-۲-۲٫ گسترش 79۴-۱-۲-۳٫ تعلیق 80۴-۱-۲-۴٫ بحران 82۴-۱-۲-۵٫ اوج 83۴-۱-۲-۶٫ گره‌گشایی 85۴-۱-۳٫ شخصیت 86۴-۱-۳-۱٫ شخصیت از نظر ماهیت 87۴-۱-۳-۱-۱٫ شخصیت‌های انسانی 87الف. نام‌های خاص 87ب. اسامی خلفا 87پ. اسامی صحابه و عرفا 87ت. اسامی فیلسوفان و دانشمندان 87ث. اسامی شاهان و شاهزادگان 87ج. اسامی وزیران و امرا 88چ. شخصیت‌های واقعی 88ح. شخصیت زن 88خ. شخصیت کودک 89د. شخصیت‌های بی‌نام 89۴-۱-۳-۱-۲٫ شخصیت غیر انسانی 89۴-۱-۳-۲٫ شخصیت از نظر نقش داستانی 90۴-۱-۳-۲-۱٫ شخصیت نوعی 90۴-۱-۳-۲-۲٫ شخصیت ایستا و پویا 91۴-۱-۳-۲-۳٫ شخصیت مخالف 92۴-۱-۳-۳٫ تعداد شخصیت‌ها 92۴-۱-۳-۴٫ شخصیت پردازی 93۴-۱-۳-۴-۱٫ شیوۀ مستقیم 93۴-۱-۳-۴-۲٫ شیوۀ غیرمستقیم 94۴-۱-۴٫ گفت‌وگو در حکایت‌های قابوس‌نامه 97۴-۱-۴-۱٫کارکردهای گفت وگو 97۴-۱-۴-۱-۱٫ بیان یک عقیده، روش و خلق و خوی شخصیت 97۴-۱-۴-۱-۲٫گفت‌وگو در جهت گسترش طرح 98۴-۱-۴-۱-۳٫ انتقال اطلاعات 99۴-۱-۴-۱-۴٫گفت‌وگو در شرح کنش‌ها 101۴-۱-۴-۲٫ شیوه‌های گفت‌وگو در قابوس‌نامه 102۴-۱-۴-۲-۱٫گفت‌وگوهای دو طرفه 102۴-۱-۴-۲-۲٫ تک‌گویی درونی / حدیث نفس 103۴-۱-۵٫ لحن حکایت‌های قابوس‌نامه 104۴-۱-۵-۱٫ لحن کلی اثر 104۴-۱-۵-۲٫ لحن گفتاری شخصیت‌ها 105۴-۱-۶٫ درون‌مایه 109۴-۱-۶-۱٫ صراحت درون‌مایه 110۴-۱-۶-۲٫ کنش‌های مؤثر بر درون‌مایه 111۴-۱-۶-۲-۱٫ عبادت کردن 111۴-۱-۶-۲-۲٫ نیکی‌کردن و مصاحبت با نیکان 111۴-۱-۶-۲-۳٫ آداب سخنگفتن 111۴-۱-۶-۲-۴٫ پیری و جوانی 112۴-۱-۶-۲-۵٫ ادب غذاخوردن و مهمان داشتن 112۴-۱-۶-۲-۶٫ عشق و خویشتن داری 113۴-۱-۶-۲-۷٫ رعایت حق فرزند 113۴-۱-۶-۲-۸٫ برخورد با دشمن 114۴-۱-۶-۲-۹٫ آیین و آداب کاتبی و دبیری 114۴-۱-۶-۲-۱۰٫ شرایط و آیین پادشاهی و وزارت 114۴-۱-۶-۲-۱۱٫ جوانمردی و بی نیازی 115۴-۱-۷٫ صحنه 115۴-۱-۷-۱٫ مکان حکایت 116۴-۱-۷-۱-۱٫ وحدت مکان 117۴-۱-۸٫ زبان حکایت‌های قابوس‌نامه 117۴-۱-۸-۱٫ کاربرد فعل 118۴-۱-۸-۲٫ کاربرد «و» پیوند 119۴-۱-۸-۳٫ ایجاز 119۴-۱-۸-۴٫ سایر ویژگی‌های زبانی 119۴-۱-۹٫ زاویۀ دید/زاویۀ روایت 121۴-۱-۹-۱٫ زاویۀ دید اول شخص 122۴-۱-۹-۲٫ زاویۀ دید سوم شخص 122۴-۱-۹-۳٫ زاویۀ دید نمایشی 123۴-۱-۹-۴٫ زاویۀ دید متغیر 123۴-۱-۹-۵٫ راوی در حکایت‌های قابوس‌نامه 123۴-۱-۱۰٫ روایت و زمان 124۴-۱-۱۰-۱٫ زمان روایی در حکایت‌های قابوس‌نامه 125۴-۱-۱۰-۱-۱٫ نظم 125۴-۱-۱۰-۱-۲٫ تداوم/دیرش 126۴-۱-۱۰-۱-۳٫ بسامد 129۴-۲٫ ساختار روایی حکایت‌های سیاست نامه 129۴-۲-۱٫ ساختارمتن / ابزارهای انسجام‌متن 129۴-۲-۱-۱٫ انسجام دستوری 130الف-ارجاع 130ب-حذف 130۴-۱-۱-۲٫ انسجام واژگانی 131الف-تکرار 131پ. با هم آیی 131۴-۲-۱-۳٫ انسجام پیوندی 132الف. ارتباط اضافی 132ب.ارتباط تقابلی 132پ.ارتباط سببی 133ت.ارتباط زمانی 134۴-۲-۲٫ طرح/پیرنگ 134۴-۲-۲-۱٫ ناپایداری 135۴-۲-۲-۱-۱٫ آغاز ناپایداری با طرح سؤال 135۴-۲-۲-۱-۲٫ بیان واقعه اصلی 135۴-۲-۲-۱-۳٫ آغاز ناپایداری با کنش شخصیت 136۴-۲-۲-۱-۴٫ ورود از مکانی به مکان دیگر 137۴-۲-۲-۲٫ گسترش 138۴-۲-۲-۳٫ تعلیق 138۴-۲-۲-۴٫ بحران 140۴-۲-۲-۵٫ اوج 141۴-۲-۲-۶٫ گره‌گشایی 143۴-۲-۳٫ شخصیت 144۴-۲-۳-۱٫ شخصیت از نظر ماهیت 144۴-۲-۳-۱-۱٫ شخصیت فوق طبیعی 144۴-۲-۳-۱-۲٫ شخصیت‌های انسانی 144الف. اسامی معصومین خلفا و امرا و عرفا 145ب. اسامی دانشمندان 145پ. اسامی پادشاهان 145ت. اسامی وزرا 145ث. شخصیت‌های بی‌نام 145ج. شخصیت زن 146۴-۲-۳-۱-۳٫ شخصیت غیرانسانی 147۴-۲-۳-۲٫ شخصیت از نظر نقش داستانی 148۴-۲-۳-۲-۱٫ شخصیت نوعی 148۴-۲-۳-۲-۲٫ شخصیت ایستا و پویا 149۴-۲-۳-۲-۳٫ شخصیت مخالف 150۴-۲-۳-۳٫ تعداد شخصیت‌ها 151۴-۲-۳-۴٫ شخصیت‌پردازی 152۴-۲-۳-۴-۱٫ روش مستقیم 152۴-۲-۳-۴-۲٫ شیوۀ غیرمستقیم 153۴-۲-۴٫ گفت‌وگو 156۴-۲-۴-۱٫ کارکردهای گفت‌وگو 156۴-۲-۴-۱-۱٫ بیان عقیده، خلق‌وخو 156۴-۲-۴-۱-۲٫ گسترش طرح و انتقال اطلاعات 157۴-۲-۴-۱-۳٫ شرح کنش شخصیت‌ها 158۴-۲-۴-۲٫ شیوه‌های گفت‌وگو در سیاست‌نامه 159۴-۲-۴-۲-۱٫ گفت‌وگوهای دو طرفه 159۴-۲-۴-۲-۲٫ تک‌گویی درونی/ حدیث نفس 160۴-۲-۵٫ لحن حکایت‌های سیاست نامه 161۴-۲-۵-۱٫ لحن کلی اثر 161۴-۲-۵-۲٫ لحن گفتاری شخصیت‌ها 162۴-۲-۶٫ درون‌مایه 164۴-۲-۶-۱٫ صراحت درون‌مایه 165۴-۲-۶-۲٫ کنش‌های مؤثر بر درونمایه 166۴-۲-۶-۲-۱٫ احتیاط برای جهان آخر 166۴-۲-۶-۲-۲٫ رسیدگی به وضیعت وزیران و دبیران و منهيان و جاسوسان 167۴-۲-۶-۲-۳٫ اطاعت محض از فرمان پادشاه 167۴-۲-۶-۲-۴٫ بخشش پادشاه نسبت به خلق 167۴-۲-۶-۲-۵٫ به مردم پاک دین عمل سپردن 168۴-۲-۶-۲-۷٫ تسلط زن و رسوایی پادشاه 169۴-۲-۶-۲-۸٫ خلوص نیت نظام‌الملک در قبال سلجوقیان 169۴-۲-۷٫ صحنه 169۴-۲-۷-۱٫ مکان 170۴-۲-۷-۱-۱٫ وحدت مکان 171۴-۲-۸ .زبان حکایت‌های سیاست نامه 172۴-۲-۸-۱٫ کاربرد فعل 172۴-۲-۸-۲٫ اطناب و ايجاز 173۴-۲-۸-۳٫ سایر ویژگی‌های زبانی 174۴-۲-۹٫ زاویۀ دید/ زاویۀ روایت 176۴-۲-۹-۱٫ زاویۀ دید اول شخص 176۴-۲-۹-۲٫ زاویۀ دید سوم شخص 176۴-۲-۹-۳٫ زاویۀ دید نمایشی/عینی 177۴-۲-۹-۴٫ زاویۀ دید متغیر 177۴-۲-۹-۵٫ راوی 178۴-۲-۱۰٫ زمان روایی در حکایت‌های سیاست نامه 179۴-۲-۱۰-۱٫ نظم 179۴-۲-۱۰-۲٫ تداوم / دیرش 180۴-۲-۱۰-۳٫ بسامد 183فصل پنجم : نتایج تحقیق و ارائه پیشنهاد۵٫ نتایج تحقیق و ارائه پیشنهاد 185۵-۱٫نتیجه 185۵-۲٫پیشنهاد 189منابع و مآخذ 190چکیده انگلیسی 194

پایان نامه ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه


حکایت


حکایت های قابوس نامه


حکایت های سیاست نامه


قابوس نامه


سیاست نامه


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی


ادبیات فارسیپایان


نامه


ساختار


روایی


حکایت‌های


قابوس‌نامه


و


سیاست‌نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با ...

مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات متن پژوهی ادبی مقاله 4 ، دوره 20، شماره 69 ، پاییز 1395 ، صفحه 99-127 اصل مقاله ( 593.85 K )

مقاله بررسی و خوانشی جدید از آرا و عقاید دو نظریهپرداز ...

مراجع و منابع این مقاله: لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج ...

پایان نامه تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن ...

دانشکده هنر و معماری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته پژوهش هنر موضوع: تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی استاد راهنما : دکتر محمد اعظم زاده استاد مشاور: دکتر فتانه محمودی برای ...

مجموعه مقالات همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ...

رویکرد جامعه شناسی ادبیات در بابهای بیست و ششم و بیست و هفتم قابوس نامه مقاله کامل دریافت مقاله کامل سال انتشار: 1394 زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: غلامرضا هاتفی مجومرد - فضل الله رضایی ...

بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه

تحلیل مرزبان نامه بانگاهی بر ساختار روایی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. خشنودی چروده،بهرام وربانی خانقاه، میثم.(1391).

تحلیل تطبیقی ویژگی‌های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف

بیوولف کهن‌ترین و بزرگترین اثر حماسی ادبیات انگلستان به زبان انگلیسی قدیم است که قهرمان اصلی آن، بیوولف نام دارد. در شاهنامه هم ابرقهرمان اصلی، رستم است. حماسة بیوولف و شاهنامه، خصوصاً بخش پهلوانی آن و نیز شخصیت‌های ...

زندگي نامه گاوس

گاوس در پایان نامه ی سال 1799 خود اثباتی بر قضیه ی بنیادین جبر ارائه کرد. این قضیه ی مهم می گوید که "هر چندجمله ای درجه ی n، با به شمار آوردن ریشه های تکراری، دارای n جواب است". ... ترزه هم ازدواج کرد و ...

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

پایان نامه : مهارت‌های زندگی در ادبیات فارسی بر اساس کتب قابوس‌نامه، کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه 648 پایان نامه : طاهر ذوالیمینین و بررسی ساختار حکومت طاهریان

مقاله بررسی و خوانشی جدید از آرا و عقاید دو نظریهپرداز ...

مراجع و منابع این مقاله: لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج ...

كاركرد فعل در مرزبان نامه

با تکیه بر پاره‌هایی از قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، کلیله و دمنه، و مرزبان‌نامه. قرآن و زبان نمادين | معرفت - صفحه نخست marifat.nashriyat.ir › معرفت شماره 035 - مرداد و شهريور 1379 ۲۳ تیر ۱۳۸۹ ه‍.ش.

مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شادکامی و نظریه های ...

مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شادکامی و نظریه های شادکامی . در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

شب داستان های عامیانه برگزار شد/ پریسا احدیان - مجله ...

اگر از شاهنامۀ فردوسی و هفت پیکر و خسرو و شیرین و چند داستان منظوم دیگر در ادبیات رسمی صرف نظر کنیم؛ به اعتقاد ما داستان به مفهوم واقعی کلمه در ادبیات رسمی ما نیست و همگی عمدتا سیاست نامه هستند ...

حکایت

حکایت، نام نوعی داستان در زبانهای مختلف، با تفاوتهایی در کاربرد این واژه در این زبانها. این مقاله مشتمل است بر حکایت :1) در ادبیات فارسی2) در ادبیات عرب3) در ادبیات ترکی1) در ا ...

پایان نامه بررسی گسیختگی پیشرونده در قاب های فولادی ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی عمران گرایش سازه موضوع: بررسی گسیختگی پیشرونده در قاب های فولادی مهاربندی شده بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای ایران استاد راهنما : غلامرضا قدرتی امیری استاد مشاور : جواد واثقی ...

رزومه - محمد رضا حاجی آقابابایی

متون نثر داستانی 2 سیاست نامه و قابوس نامه، کارشناسی ... همایش ملی نکوداشت مهدی اخوان ثالث، article abstraction، مقاله کامل، ساختار و روایت در قصه‌ی شهر سنگستان، 1394/07/15، 1394/07/16; ... پایان نامه/رساله ...

بررسی ساختار و گونه روایی داستان بعثت پیامبر (ص) در ادبیات ...

"بررسی ساختار و گونه روایی داستان بعثت پیامبر (ص) در ادبیات و نگارگری بر اساس نظریه ژپ لینت ولت". نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی , 25, 1, 1399, 17-24. doi: 10.22059/jfava.2020.261554.665983

حبیب اله عـباسی - دانشگاه خوارزمی

مقالات و کتب. تالیف ها: اثر آفرينان(زندگي نامه مشاهير ايران از آغاز تا 1300) 6 جلد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،1367-1382.

مجموعه مقالات همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ...

رویکرد جامعه شناسی ادبیات در بابهای بیست و ششم و بیست و هفتم قابوس نامه مقاله کامل دریافت مقاله کامل سال انتشار: 1394 زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: غلامرضا هاتفی مجومرد - فضل الله رضایی ...

پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: بررسی رابطه بین ...

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند. موجود است. تعداد صفحه : 97. قیمت : 14700 ...

بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس ...

بهارستان جامی در میان آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، مقامی شامخ دارد. وجود نمود­های کلامی برجسته در روایت­های جامی، این ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکایت­های آن را با آرای ساختار­گرایانی چون تزوتان ...

پایایی روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به ...

امیری سهراب، بابایی نادینلویی کریم، قاسم‌زاده مهدی. پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به تقویت کودکان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1397; 24 (4) :444-457

کارکرد روایی نشانه‌ها در حکایت رابعه از الهی‌نامه عطار

ساختار و تأویل متن، ج1، تهران: مرکز، چاپ دوم. 4- احمدی‌پور، زهره .(1382). تحلیل ساختاری و نقد داستان‌های کوتاه الهی‌نامة عطار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما محمدعلی صادقیان، دانشگاه ...

تحلیل تطبیقی ویژگی‌های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف

بیوولف کهن‌ترین و بزرگترین اثر حماسی ادبیات انگلستان به زبان انگلیسی قدیم است که قهرمان اصلی آن، بیوولف نام دارد. در شاهنامه هم ابرقهرمان اصلی، رستم است. حماسة بیوولف و شاهنامه، خصوصاً بخش پهلوانی آن و نیز شخصیت‌های ...

مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با ...

مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات متن پژوهی ادبی مقاله 4 ، دوره 20، شماره 69 ، پاییز 1395 ، صفحه 99-127 اصل مقاله ( 593.85 K )

بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی

بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی: فصل نامه علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) مقاله 4، دوره 6، شماره 22، زمستان 1393 ، صفحه 87-109 اصل مقاله (220.98 k)

ریخت شناسی حکایت های سیاست نامه، قابوس نامه، تاریخ بیهقی ...

ریخت شناسی حکایت های سیاست نامه، قابوس نامه، تاریخ بیهقی، گلستان و بوستان بر اساس نظریه پراپ پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مجموعه مقالات همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ...

رویکرد جامعه شناسی ادبیات در بابهای بیست و ششم و بیست و هفتم قابوس نامه مقاله کامل دریافت مقاله کامل سال انتشار: 1394 زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: غلامرضا هاتفی مجومرد - فضل الله رضایی ...

اندرزهای مینوی‌ خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

مینوی خرد یکی از مهم‌ترین اندرزنامه‌های دورة فارسی میانه و ادبیات پهلوی و از متون به‌دینان است. این اثر کم‌حجم، سرشار از پند و اندرزهای زیبا و خردمدارانة دینی و تجربی در زمینه‌های گوناگون است.

پروپوزال آماده رشته ادبیات بایگانی - صفحه 9 از 20 - آسان داک

مقاله بیس پایان نامه ; پروپوزال با مقاله بیس ; رشته ادبیات فارسی و عرب » پروپوزال آماده ; مقاله با ترجمه ; تحقیقات آماده ; مقاله بیس پایان نامه ; پروپوزال با مقاله بیس ; فقه و حقوق و علوم قرآنی »

بررسی ساختار و گونه روایی داستان بعثت پیامبر (ص) در ادبیات ...

"بررسی ساختار و گونه روایی داستان بعثت پیامبر (ص) در ادبیات و نگارگری بر اساس نظریه ژپ لینت ولت". نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی , 25, 1, 1399, 17-24. doi: 10.22059/jfava.2020.261554.665983

کارکردهای روایی گفتگو در حکایت‌های بوستان

در بررسی حکایات کهن فارسی، گفتگو معمولاً به‌عنوان عنصری داستانی در کنار دیگر عناصر مورد توجّه قرار می‌گیرد، در حالی که نقشی ساختاری و روایی نیز برای آن می‌توان در نظر گرفت. بوستان سعدی از متونی است که بیش از دیگران ...

مجموعه مقالات همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ...

رویکرد جامعه شناسی ادبیات در بابهای بیست و ششم و بیست و هفتم قابوس نامه مقاله کامل دریافت مقاله کامل سال انتشار: 1394 زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: غلامرضا هاتفی مجومرد - فضل الله رضایی ...

بررسی ساختار و عناصر روایی حکایت های(فرج بغد از شدت)

بررسی ساختار و عناصر روایی حکایت های(فرج بغد از شدت) پایان نامه. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هرمزگان - دانشکده علوم انسانی ... فصل چهارم: در این فصل ساختار روایی و عناصر داستان در(28 ...

موضوعات پیشنهادی دپارتمان زبان و ادبیات فارسی - موسسه علمی ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی - سایت تحقیق و پروژه (موسسه علمی پژوهشی نصیر)

رزومه علمی جناب آقای دکتر کامران پاشایی فخری - صفحه اختصاصی

شایسته سالاری و توانمندی از دیدگاه خواجه نظام الملک در سیاست نامه ودیدگاه عنصرالمعالی در قابوس نامه- ijbsar: 89: شايسته¬سالاری از منظر قرآن و متون ادب فارسی -ajbas: 90: شتر؛ تاملی در بخشی از خلقت -ajbmr: 91

فایل های دسته بندی ادبیات

این قسمت موضوعات مربوط به ادبیات معاصر، پیش از اسلام، شعر و کتاب و غیره را شامل می شود.

بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس ...

بهارستان جامی در میان آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، مقامی شامخ دارد. وجود نمود­های کلامی برجسته در روایت­های جامی، این ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکایت­های آن را با آرای ساختار­گرایانی چون تزوتان ...

ریخت شناسی حکایت های سیاست نامه، قابوس نامه، تاریخ بیهقی ...

ریخت شناسی حکایت های سیاست نامه، قابوس نامه، تاریخ بیهقی، گلستان و بوستان بر اساس نظریه پراپ پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حبیب اله عـباسی - دانشگاه خوارزمی

مقالات و کتب. تالیف ها: اثر آفرينان(زندگي نامه مشاهير ايران از آغاز تا 1300) 6 جلد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،1367-1382.

پایان نامه تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن ...

دانشکده هنر و معماری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته پژوهش هنر موضوع: تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی استاد راهنما : دکتر محمد اعظم زاده استاد مشاور: دکتر فتانه محمودی برای ...

دانلود کتاب A Primer for Finite Elements in Elastic Structures

فناوری USSD

دانلود پاورپوینت گیاه دارویی آنغوزه

دانلود پاورپوینت گیاه دارویی آنغوزه

پروپوزال انگلیسی در زمینه ژنتیک پزشکی - زن های ضد پیری

انرژی امواج دریا و انرژی جزر و مد

دانلود پاورپوینت ماشین آتوود atwood machine

قالب ارائه پاورپوینت برای دفاع از رساله و پروپوزال به همراه منوی موضوعات

دانلود پاورپوینت سمینار راههای حفظ کیفیت تخم مرغ خوراکی

پروژه کارآفرینی طرح پرورش قارچ خوراكی