دانلود رایگان


پایان نامه ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه نوع فایل: ٌWorld و قابل ویرایش تعداد صفحات : 209 صفحه چکیده حکایت‌های تعلیمی یکی از گونه‌های ادبیات داستانی‌اند. این نوع داستانی در ادبیات کلاسیک فارسی برای بیان حکمت‌ها و انتقال معناهای گوناگون، کاربرد داشته‌ است و پژوهش ساختاری با رویکرد

دانلود رایگان پایان نامه ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامهنوع فایل: ٌWorld و قابل ویرایشتعداد صفحات : 209 صفحه چکیدهحکایت‌های تعلیمی یکی از گونه‌های ادبیات داستانی‌اند. این نوع داستانی در ادبیات کلاسیک فارسی برای بیان حکمت‌ها و انتقال معناهای گوناگون، کاربرد داشته‌ است و پژوهش ساختاری با رویکرد روایت شناسی در این زمینه، می‌تواند ویژگی روایت‌های گذشته را دقیق‌تر نشان دهد. حکایت‌های تعلیمی قابوس‌نامه و سیاست‌نامه که امیر عنصرالمعالی و خواجه نظام‌الملک از آن‌ها برای انتقال آموزه‌های تعلیمی، سیاسی و کشورداری خود بهره‌برده‌اند، جزء متن‌های روایت بنیاد به‌شمار می‌روند. این متن‌‌ها ویژگی‌های روایی درخور توجهی دارند. در این رساله سعی شده‌است ضمن تطبیق الگوهای ساختاری در نظریه‌های ادبی معاصر با روایت‌های کهن ادب فارسی، ویژگی کلی حکایت‌های سیاست‌نامه و قابوس‌نامه استخراج گردد.نتیجه به دست‌آمده این ‌است که حکایت‌ها در فرم و محتوا هماهنگی دارند. کاربرد ابزارهای انسجام متنی و روایی به‌گونه‌ای است که عموماً در حکایت‌ها گسست معنایی دیده نمی‌شود. طرح حکایت‌ها ساده است و برخلاف داستان‌های امروزی کمتر با تأکید بر سببیت پی‌ریزی شده است زیرا حلقۀ پیوند نویسندگان این دو اثر با عناصر داستانی‌شان آموزه‌های تعلیمی، سیاسی و کشورداری آنان است. شیوه روایت خطی است. عنصر زمان که یکی از بنیان‌های روایت مدرن است در حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه محدود است. کلیدواژه : ساختار، روایت، حکایت، قابوس‌نامه، سیاست‌نامه.  فهرست مطالبچکیده 1فصل اول : مقدمه و کلیات۱٫مقدمه 3۱-۱٫ساختار تحقیق 3۱-۲٫بیان مسأله 4۱-۳٫پرسش‌های تحقیق 5۱-۴٫ضرورت و هدف تحقیق 5۱-۵٫پیشینۀ تحقیق 5۱-۶٫فرضیه‌های تحقیق 6۱-۷٫ محدودۀ تحقیق 7۱-۸٫تعریف واژه‌های کلیدی 7۱-۹٫روش تحقیق 7فصل دوم : ساختار و روایت۲٫ ساختار و روایت 12۲-۱٫ ساختار 12۲-۱-۱٫ تعریف ساختار 12۲-۱-۲٫ انواع ساختار 15۲-۱-۲-۱٫ ساختار روایی 16۲-۱-۲-۲٫ ساختار تمثیلی و نمادین 16۲-۱-۲-۳٫ ساختار الگویی 16۲-۱-۲-۴٫ ساختار ساده 16۲-۱-۲-۵٫ ساختار پیشرفته 16۲-۱-۳٫ ساخت 17۲-۱-۳-۱٫ دال و مدلول 18۲-۱-۳-۲٫ نشانه شناسی 19۲-۱-۳-۲-۱٫ شمایل تصویر 19۲-۱-۳-۲-۲٫ نمایه 19۲-۱-۳-۲-۳٫ نماد 19۲-۱-۳-۳٫ بررسی درزمانی و همزمانی 20۲-۱-۳-۴٫ روابط همنشيني و جانشيني 20۲-۱-۴٫ ساختار متن 21۲-۱-۴-۱٫ انسجام دستوري 22الف. ارجاع 22ب. حذف 22۲-۱-۴-۲٫ انسجام واژگاني 22الف. تكرار 22ب. باهم آيی 22۲-۱-۴-۳٫ انسجام پيوندي 22الف. ارتباط اضافي 23ب. ارتباط تقابلی 23پ. ارتباط سببي 23ت. ارتباط زماني 23۲-۱-۵٫ طرح 23۲-۱-۶٫ تمايز طرح و داستان 25۲-۱-۷٫ عناصر ساختاري طرح 25۲-۱-۷-۱٫ مقدمه يا شروع 26۲-۱-۷-۲٫ ناپايداری 27۲-۱-۷-۳٫ گسترش 27۲-۱-۷-۴٫ تعليق 27۲-۱-۷-۵٫ بحران 27۲-۱-۷-۶٫ اوج/ بزنگاه 27۲-۱-۷-۷٫ گره‌گشايی 28۲-۱-۸٫ شخصيت 28۲-۱-۸-۱٫ طبقه‌بندي شخصيت 29۲-۱-۸-۲٫ روش شخصيت‌پردازي 30۲-۱-۹٫ گفت وگو 31۲-۱-۱۰٫ لحن 32۲-۱-۱۱٫ درون مايه/ مضمون 33۲-۱-۱۱-۱٫ موضوع و تفاوت آن با درون‌مايه 33۲-۱-۱۲٫ صحنه و صحنه‌پردازي 33۲-۱-۱۳٫ زبان و سبك 34۲-۱-۱۴٫ زاوية ديد/ نظرگاه 36۲-۲٫ روایت 38۲-۲-۱٫ روایت چيست؟ 38۲-۲-۲٫ روایت‌شناسی 39۲-۲-۳٫ ویژگی‌های روایت 41۲-۳-۳-۱٫ تصنع 42۲-۲-۳-۲٫ تکرار 42۲-۲-۳-۳٫ خط سیر مشخص 42۲-۲-۳-۴٫ جابه‌جایی 42۲-۲-۴٫ زمان روایی 42۲-۲-۴-۱٫ نظم/ توالی 44۲-۲-۴-۱-۱٫ گذشته‌نگر/ فلاش‌بک 44۲-۲-۴-۱-۲٫ آینده‌نگر/ فلاش فوروارد 44۲-۲-۴-۲٫ تداوم / دیرش 45۲-۲-۴-۳٫ بسامد/ تناوب زمان 45۲-۲-۵٫ وجه 45۲-۲-۶٫ راوی 46۲-۲-۷٫ زاویةدید/ زاویةروایت 46۲-۲-۷-۱٫ نگاه 47۲-۲-۷-۲٫ وجهةنظر 47۲-۲-۷-۲-۱٫ زاویةدید اول شخص 48الف. دیدگاه شاهد 48ب. دیدگاه قهرمان 48۲-۲-۷-۲-۲٫ زاویةدید سوم شخص 49الف. دانای‌کل مطلق 49ب. دانای‌کل محدود 50پ. زاویةدید نمایشی/ عینی 50۲-۲-۷-۲-۳٫ زاویةدید متغیر/ روایت چندگانه 50۲-۲-۹٫ ابزارهای روایت 51۲-۲-۹-۱٫ نقل / تلخیص 51۲-۲-۹-۲٫ نشان دادن یا صحنه 52۲-۲-۹-۳٫ توصیف 52فصل سوم : معرفی متن‌ها و مولف‌ها۳٫معرفی متن‌ها و مولفها(عنصرالمعالی و قابوسنامه،خواجه‌نظام‌الملک و سیاستنامه) 55۳-۱٫ عنصرالمعالی 55۳-۲٫ قابوس‌نامه 57۳-۲-۱٫ سبک و نثر کتاب قابوس‌نامه 59۳-۳٫ خواجه نظام‌الملک 60۳-۴٫ خدمات فرهنگی نظام‌الملک 62۳-۵٫ سیاست‌نامه 63۳-۵-۱٫ سبک و شیوۀ نگارش سیاست‌نامه 65فصل چهارم : ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه۴٫ ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه 68۴-۱٫ ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه 70۴-۱-۱٫ ساختار متن / ابزارهای انسجام متنی 70۴-۱-۱-۱٫ انسجام دستوری 70الف. ارجاع 70ب. حذف 71۴-۱-۱-۲٫ انسجام واژگانی 72الف. تکرار 72ب. با هم آیی 73۴-۱-۱-۳٫ انسجام پیوندی 73الف. ارتباط اضافی 74ب. ارتباط تقابلی 74پ. ارتباط سببی 75ت. ارتباط زمانی 76۴-۱-۲٫ طرح/ پیرنگ 77۴-۱-۲-۱٫ ناپایداری 77۴-۱-۲-۱-۱٫ آغاز ناپایداری با سؤال 77۴-۱-۲-۱-۲٫ شروع ناپایداری با کنش شخصیت 78۴-۱-۲-۱-۳٫ خواب دیدن 79۴-۱-۲-۴٫ دادخواهی 79۴-۱-۲-۲٫ گسترش 79۴-۱-۲-۳٫ تعلیق 80۴-۱-۲-۴٫ بحران 82۴-۱-۲-۵٫ اوج 83۴-۱-۲-۶٫ گره‌گشایی 85۴-۱-۳٫ شخصیت 86۴-۱-۳-۱٫ شخصیت از نظر ماهیت 87۴-۱-۳-۱-۱٫ شخصیت‌های انسانی 87الف. نام‌های خاص 87ب. اسامی خلفا 87پ. اسامی صحابه و عرفا 87ت. اسامی فیلسوفان و دانشمندان 87ث. اسامی شاهان و شاهزادگان 87ج. اسامی وزیران و امرا 88چ. شخصیت‌های واقعی 88ح. شخصیت زن 88خ. شخصیت کودک 89د. شخصیت‌های بی‌نام 89۴-۱-۳-۱-۲٫ شخصیت غیر انسانی 89۴-۱-۳-۲٫ شخصیت از نظر نقش داستانی 90۴-۱-۳-۲-۱٫ شخصیت نوعی 90۴-۱-۳-۲-۲٫ شخصیت ایستا و پویا 91۴-۱-۳-۲-۳٫ شخصیت مخالف 92۴-۱-۳-۳٫ تعداد شخصیت‌ها 92۴-۱-۳-۴٫ شخصیت پردازی 93۴-۱-۳-۴-۱٫ شیوۀ مستقیم 93۴-۱-۳-۴-۲٫ شیوۀ غیرمستقیم 94۴-۱-۴٫ گفت‌وگو در حکایت‌های قابوس‌نامه 97۴-۱-۴-۱٫کارکردهای گفت وگو 97۴-۱-۴-۱-۱٫ بیان یک عقیده، روش و خلق و خوی شخصیت 97۴-۱-۴-۱-۲٫گفت‌وگو در جهت گسترش طرح 98۴-۱-۴-۱-۳٫ انتقال اطلاعات 99۴-۱-۴-۱-۴٫گفت‌وگو در شرح کنش‌ها 101۴-۱-۴-۲٫ شیوه‌های گفت‌وگو در قابوس‌نامه 102۴-۱-۴-۲-۱٫گفت‌وگوهای دو طرفه 102۴-۱-۴-۲-۲٫ تک‌گویی درونی / حدیث نفس 103۴-۱-۵٫ لحن حکایت‌های قابوس‌نامه 104۴-۱-۵-۱٫ لحن کلی اثر 104۴-۱-۵-۲٫ لحن گفتاری شخصیت‌ها 105۴-۱-۶٫ درون‌مایه 109۴-۱-۶-۱٫ صراحت درون‌مایه 110۴-۱-۶-۲٫ کنش‌های مؤثر بر درون‌مایه 111۴-۱-۶-۲-۱٫ عبادت کردن 111۴-۱-۶-۲-۲٫ نیکی‌کردن و مصاحبت با نیکان 111۴-۱-۶-۲-۳٫ آداب سخنگفتن 111۴-۱-۶-۲-۴٫ پیری و جوانی 112۴-۱-۶-۲-۵٫ ادب غذاخوردن و مهمان داشتن 112۴-۱-۶-۲-۶٫ عشق و خویشتن داری 113۴-۱-۶-۲-۷٫ رعایت حق فرزند 113۴-۱-۶-۲-۸٫ برخورد با دشمن 114۴-۱-۶-۲-۹٫ آیین و آداب کاتبی و دبیری 114۴-۱-۶-۲-۱۰٫ شرایط و آیین پادشاهی و وزارت 114۴-۱-۶-۲-۱۱٫ جوانمردی و بی نیازی 115۴-۱-۷٫ صحنه 115۴-۱-۷-۱٫ مکان حکایت 116۴-۱-۷-۱-۱٫ وحدت مکان 117۴-۱-۸٫ زبان حکایت‌های قابوس‌نامه 117۴-۱-۸-۱٫ کاربرد فعل 118۴-۱-۸-۲٫ کاربرد «و» پیوند 119۴-۱-۸-۳٫ ایجاز 119۴-۱-۸-۴٫ سایر ویژگی‌های زبانی 119۴-۱-۹٫ زاویۀ دید/زاویۀ روایت 121۴-۱-۹-۱٫ زاویۀ دید اول شخص 122۴-۱-۹-۲٫ زاویۀ دید سوم شخص 122۴-۱-۹-۳٫ زاویۀ دید نمایشی 123۴-۱-۹-۴٫ زاویۀ دید متغیر 123۴-۱-۹-۵٫ راوی در حکایت‌های قابوس‌نامه 123۴-۱-۱۰٫ روایت و زمان 124۴-۱-۱۰-۱٫ زمان روایی در حکایت‌های قابوس‌نامه 125۴-۱-۱۰-۱-۱٫ نظم 125۴-۱-۱۰-۱-۲٫ تداوم/دیرش 126۴-۱-۱۰-۱-۳٫ بسامد 129۴-۲٫ ساختار روایی حکایت‌های سیاست نامه 129۴-۲-۱٫ ساختارمتن / ابزارهای انسجام‌متن 129۴-۲-۱-۱٫ انسجام دستوری 130الف-ارجاع 130ب-حذف 130۴-۱-۱-۲٫ انسجام واژگانی 131الف-تکرار 131پ. با هم آیی 131۴-۲-۱-۳٫ انسجام پیوندی 132الف. ارتباط اضافی 132ب.ارتباط تقابلی 132پ.ارتباط سببی 133ت.ارتباط زمانی 134۴-۲-۲٫ طرح/پیرنگ 134۴-۲-۲-۱٫ ناپایداری 135۴-۲-۲-۱-۱٫ آغاز ناپایداری با طرح سؤال 135۴-۲-۲-۱-۲٫ بیان واقعه اصلی 135۴-۲-۲-۱-۳٫ آغاز ناپایداری با کنش شخصیت 136۴-۲-۲-۱-۴٫ ورود از مکانی به مکان دیگر 137۴-۲-۲-۲٫ گسترش 138۴-۲-۲-۳٫ تعلیق 138۴-۲-۲-۴٫ بحران 140۴-۲-۲-۵٫ اوج 141۴-۲-۲-۶٫ گره‌گشایی 143۴-۲-۳٫ شخصیت 144۴-۲-۳-۱٫ شخصیت از نظر ماهیت 144۴-۲-۳-۱-۱٫ شخصیت فوق طبیعی 144۴-۲-۳-۱-۲٫ شخصیت‌های انسانی 144الف. اسامی معصومین خلفا و امرا و عرفا 145ب. اسامی دانشمندان 145پ. اسامی پادشاهان 145ت. اسامی وزرا 145ث. شخصیت‌های بی‌نام 145ج. شخصیت زن 146۴-۲-۳-۱-۳٫ شخصیت غیرانسانی 147۴-۲-۳-۲٫ شخصیت از نظر نقش داستانی 148۴-۲-۳-۲-۱٫ شخصیت نوعی 148۴-۲-۳-۲-۲٫ شخصیت ایستا و پویا 149۴-۲-۳-۲-۳٫ شخصیت مخالف 150۴-۲-۳-۳٫ تعداد شخصیت‌ها 151۴-۲-۳-۴٫ شخصیت‌پردازی 152۴-۲-۳-۴-۱٫ روش مستقیم 152۴-۲-۳-۴-۲٫ شیوۀ غیرمستقیم 153۴-۲-۴٫ گفت‌وگو 156۴-۲-۴-۱٫ کارکردهای گفت‌وگو 156۴-۲-۴-۱-۱٫ بیان عقیده، خلق‌وخو 156۴-۲-۴-۱-۲٫ گسترش طرح و انتقال اطلاعات 157۴-۲-۴-۱-۳٫ شرح کنش شخصیت‌ها 158۴-۲-۴-۲٫ شیوه‌های گفت‌وگو در سیاست‌نامه 159۴-۲-۴-۲-۱٫ گفت‌وگوهای دو طرفه 159۴-۲-۴-۲-۲٫ تک‌گویی درونی/ حدیث نفس 160۴-۲-۵٫ لحن حکایت‌های سیاست نامه 161۴-۲-۵-۱٫ لحن کلی اثر 161۴-۲-۵-۲٫ لحن گفتاری شخصیت‌ها 162۴-۲-۶٫ درون‌مایه 164۴-۲-۶-۱٫ صراحت درون‌مایه 165۴-۲-۶-۲٫ کنش‌های مؤثر بر درونمایه 166۴-۲-۶-۲-۱٫ احتیاط برای جهان آخر 166۴-۲-۶-۲-۲٫ رسیدگی به وضیعت وزیران و دبیران و منهيان و جاسوسان 167۴-۲-۶-۲-۳٫ اطاعت محض از فرمان پادشاه 167۴-۲-۶-۲-۴٫ بخشش پادشاه نسبت به خلق 167۴-۲-۶-۲-۵٫ به مردم پاک دین عمل سپردن 168۴-۲-۶-۲-۷٫ تسلط زن و رسوایی پادشاه 169۴-۲-۶-۲-۸٫ خلوص نیت نظام‌الملک در قبال سلجوقیان 169۴-۲-۷٫ صحنه 169۴-۲-۷-۱٫ مکان 170۴-۲-۷-۱-۱٫ وحدت مکان 171۴-۲-۸ .زبان حکایت‌های سیاست نامه 172۴-۲-۸-۱٫ کاربرد فعل 172۴-۲-۸-۲٫ اطناب و ايجاز 173۴-۲-۸-۳٫ سایر ویژگی‌های زبانی 174۴-۲-۹٫ زاویۀ دید/ زاویۀ روایت 176۴-۲-۹-۱٫ زاویۀ دید اول شخص 176۴-۲-۹-۲٫ زاویۀ دید سوم شخص 176۴-۲-۹-۳٫ زاویۀ دید نمایشی/عینی 177۴-۲-۹-۴٫ زاویۀ دید متغیر 177۴-۲-۹-۵٫ راوی 178۴-۲-۱۰٫ زمان روایی در حکایت‌های سیاست نامه 179۴-۲-۱۰-۱٫ نظم 179۴-۲-۱۰-۲٫ تداوم / دیرش 180۴-۲-۱۰-۳٫ بسامد 183فصل پنجم : نتایج تحقیق و ارائه پیشنهاد۵٫ نتایج تحقیق و ارائه پیشنهاد 185۵-۱٫نتیجه 185۵-۲٫پیشنهاد 189منابع و مآخذ 190چکیده انگلیسی 194

پایان نامه ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه


حکایت


حکایت های قابوس نامه


حکایت های سیاست نامه


قابوس نامه


سیاست نامه


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی


ادبیات فارسیپایان


نامه


ساختار


روایی


حکایت‌های


قابوس‌نامه


و


سیاست‌نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ریخت شناسی حکایت های سیاست نامه، قابوس نامه، تاریخ بیهقی ...

ریخت شناسی حکایت های سیاست نامه، قابوس نامه، تاریخ بیهقی، گلستان و بوستان بر اساس نظریه پراپ پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با ...

مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات متن پژوهی ادبی مقاله 4 ، دوره 20، شماره 69 ، پاییز 1395 ، صفحه 99-127 اصل مقاله ( 593.85 K )

بررسی ساختار و گونه روایی داستان بعثت پیامبر (ص) در ادبیات ...

"بررسی ساختار و گونه روایی داستان بعثت پیامبر (ص) در ادبیات و نگارگری بر اساس نظریه ژپ لینت ولت". نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی , 25, 1, 1399, 17-24. doi: 10.22059/jfava.2020.261554.665983

نقد و تحلیل ساختار روایی حکایت هایی از تاریخ بیهقی و ...

پایان نامه. ... بنابراین، شناخت ساختار روایی و توصیف و تشریح شخصیت‌های داستان، یکی از مهم‌ترین نکته‌ها در پژوهش‌های ادبی است و پژوهشگران نیز می‎کوشند از طریق کاربرد معنا‌شناسی، ارتباط بین ...

پایایی روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به ...

امیری سهراب، بابایی نادینلویی کریم، قاسم‌زاده مهدی. پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به تقویت کودکان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1397; 24 (4) :444-457

بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس ...

بهارستان جامی در میان آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، مقامی شامخ دارد. وجود نمود­های کلامی برجسته در روایت­های جامی، این ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکایت­های آن را با آرای ساختار­گرایانی چون تزوتان ...

زندگي نامه گاوس

گاوس در پایان نامه ی سال 1799 خود اثباتی بر قضیه ی بنیادین جبر ارائه کرد. این قضیه ی مهم می گوید که "هر چندجمله ای درجه ی n، با به شمار آوردن ریشه های تکراری، دارای n جواب است". ... ترزه هم ازدواج کرد و ...

حبیب اله عـباسی - دانشگاه خوارزمی

مقالات و کتب. تالیف ها: اثر آفرينان(زندگي نامه مشاهير ايران از آغاز تا 1300) 6 جلد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،1367-1382.

پایایی روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به ...

امیری سهراب، بابایی نادینلویی کریم، قاسم‌زاده مهدی. پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به تقویت کودکان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1397; 24 (4) :444-457

کارکردهای روایی گفتگو در حکایت‌های بوستان

در بررسی حکایات کهن فارسی، گفتگو معمولاً به‌عنوان عنصری داستانی در کنار دیگر عناصر مورد توجّه قرار می‌گیرد، در حالی که نقشی ساختاری و روایی نیز برای آن می‌توان در نظر گرفت. بوستان سعدی از متونی است که بیش از دیگران ...

زندگي نامه گاوس

گاوس در پایان نامه ی سال 1799 خود اثباتی بر قضیه ی بنیادین جبر ارائه کرد. این قضیه ی مهم می گوید که "هر چندجمله ای درجه ی n، با به شمار آوردن ریشه های تکراری، دارای n جواب است". ... ترزه هم ازدواج کرد و ...

بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی

بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی: فصل نامه علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) مقاله 4، دوره 6، شماره 22، زمستان 1393 ، صفحه 87-109 اصل مقاله (220.98 k)

رشته ادبیات روایی | موسسه سینا

گرایش ادبیات روایی قطعا برای کسانی که بیان خوب و روایی دارند و نیز علاقه مند به یادگیری دانش مربوط به این حوزه دارند مورد پسند خواهد بود. ... قابوس نامه گزیده دکتر یوسفی 5 - سیاست نامه دکتر شعار 6 ...

رمضان برخورداری - دانشگاه خوارزمی

بررسی امکان استفاده از حکایت های گلستان سعدی در برنامه ی فلسفه برای کودکان ... تحلیل محتوای حکایات قابوس نامه به منظور بازنویسی و استفاده در برنامه فلسفه برای کودک ... تبیین مفروضات معرفت ...

بررسی مقایسه‌ای «ویژه‌ زبان» قدرت در سیاست‌نامه‌ و نصیحه ...

نگاهی به مسائل اجتماعی ـ فرهنگی سیاست­نامه و قابوس­نامه. تبریز: دانشگاه تبریز. 3- ایگلتون، تری. (1383). مارکسیسم و نقد ادبی. ترجمه­ اکبر معصوم بیگی. تهران: دیگر. 4- پاک نهاد جبروتی، مریم. (1381).

خسیس یا بخشنده (بر اساس حكایتی از كتاب قابوس نامه ):

خسیس یا بخشنده (بر اساس حكایتی از كتاب قابوس نامه ): مجموعه : داستان روزی دو بازرگان به حساب معامله هایشان می رسیدند.در پایان،یكی از آن دو به دیگری گفت:طبق حسابی كه كردیم من یك دینار به تو بدهكار ...

فایل های دسته بندی ادبیات

این قسمت موضوعات مربوط به ادبیات معاصر، پیش از اسلام، شعر و کتاب و غیره را شامل می شود.

مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شادکامی و نظریه های ...

مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شادکامی و نظریه های شادکامی . در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مهارت های زندگی در ادبیات فارسی با تکیه بر کتب قابوس نامه ...

بررسی حکایت های کلیله و دمنه و مرزبان نامه از نگاه ادبیات نمایشی یکی از مهم ترین و بارزترین ویژگی های آثار روایی کهن ادبیات فارسی (نظم و نثر) تصویرکردن و نشان دادن مفاهیم اخلاقی، سیاسی به صورت روایت در شکل های گوناگون ...

رمضان برخورداری - دانشگاه خوارزمی

تحلیل محتوای حکایات قابوس نامه به منظور بازنویسی و استفاده در برنامه فلسفه برای کودک ... ارشد فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاههای تهران از چالش های فرایند پایان نامه نویسی ... تبیین مفروضات معرفت ...

مجموعه مقالات همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ...

رویکرد جامعه شناسی ادبیات در بابهای بیست و ششم و بیست و هفتم قابوس نامه مقاله کامل دریافت مقاله کامل سال انتشار: 1394 زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: غلامرضا هاتفی مجومرد - فضل الله رضایی ...

پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: بررسی رابطه بین ...

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند. موجود است. تعداد صفحه : 97. قیمت : 14700 ...

مهارت های زندگی در ادبیات فارسی با تکیه بر کتب قابوس نامه ...

بررسی حکایت های کلیله و دمنه و مرزبان نامه از نگاه ادبیات نمایشی یکی از مهم ترین و بارزترین ویژگی های آثار روایی کهن ادبیات فارسی (نظم و نثر) تصویرکردن و نشان دادن مفاهیم اخلاقی، سیاسی به صورت روایت در شکل های گوناگون ...

پایایی و روایی ساختاری ترجمه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی

Zy Ä] Ôf^» ½Y Z¼Ì] ʳ|¿ d̨̯ ÉÄ»Z¿ a 2 Éà Z¼ ,3 Éà Á{ ,1391 ½Zf ]Ze ,ÊËZ^Ë Á d// Âa 94 ªÌ¬ve  »  y { ,s É n» ® a Âe

بررسی مقایسه‌ای «ویژه‌ زبان» قدرت در سیاست‌نامه‌ و نصیحه ...

نگاهی به مسائل اجتماعی ـ فرهنگی سیاست­نامه و قابوس­نامه. تبریز: دانشگاه تبریز. 3- ایگلتون، تری. (1383). مارکسیسم و نقد ادبی. ترجمه­ اکبر معصوم بیگی. تهران: دیگر. 4- پاک نهاد جبروتی، مریم. (1381).

بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس ...

بهارستان جامی در میان آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، مقامی شامخ دارد. وجود نمود­های کلامی برجسته در روایت­های جامی، این ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکایت­های آن را با آرای ساختار­گرایانی چون تزوتان ...

پایایی و روایی ساختاری ترجمه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی

Zy Ä] Ôf^» ½Y Z¼Ì] ʳ|¿ d̨̯ ÉÄ»Z¿ a 2 Éà Z¼ ,3 Éà Á{ ,1391 ½Zf ]Ze ,ÊËZ^Ë Á d// Âa 94 ªÌ¬ve  »  y { ,s É n» ® a Âe

بررسی ساختار و عناصر روایی حکایت های(فرج بغد از شدت)

بررسی ساختار و عناصر روایی حکایت های(فرج بغد از شدت) پایان نامه. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هرمزگان - دانشکده علوم انسانی ... فصل چهارم: در این فصل ساختار روایی و عناصر داستان در(28 ...

بررسی ساختار روایی در مرزبان نامه

تحلیل مرزبان نامه بانگاهی بر ساختار روایی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. خشنودی چروده،بهرام وربانی خانقاه، میثم.(1391).

كاركرد فعل در مرزبان نامه

با تکیه بر پاره‌هایی از قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، کلیله و دمنه، و مرزبان‌نامه. قرآن و زبان نمادين | معرفت - صفحه نخست marifat.nashriyat.ir › معرفت شماره 035 - مرداد و شهريور 1379 ۲۳ تیر ۱۳۸۹ ه‍.ش.

رمضان برخورداری - دانشگاه خوارزمی

بررسی امکان استفاده از حکایت های گلستان سعدی در برنامه ی فلسفه برای کودکان ... تحلیل محتوای حکایات قابوس نامه به منظور بازنویسی و استفاده در برنامه فلسفه برای کودک ... تبیین مفروضات معرفت ...

مجموعه مقالات همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ...

رویکرد جامعه شناسی ادبیات در بابهای بیست و ششم و بیست و هفتم قابوس نامه مقاله کامل دریافت مقاله کامل سال انتشار: 1394 زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: غلامرضا هاتفی مجومرد - فضل الله رضایی ...

کارکردهای روایی گفتگو در حکایت‌های بوستان

در بررسی حکایات کهن فارسی، گفتگو معمولاً به‌عنوان عنصری داستانی در کنار دیگر عناصر مورد توجّه قرار می‌گیرد، در حالی که نقشی ساختاری و روایی نیز برای آن می‌توان در نظر گرفت. بوستان سعدی از متونی است که بیش از دیگران ...

مجموعه مقالات همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ...

رویکرد جامعه شناسی ادبیات در بابهای بیست و ششم و بیست و هفتم قابوس نامه مقاله کامل دریافت مقاله کامل سال انتشار: 1394 زبان مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: غلامرضا هاتفی مجومرد - فضل الله رضایی ...

دانلود طرح بازاریابی فارسی، مارکتینگ پلن فارسی، Marketing plan فارسی (نمونه اول)

مقایسه شرکت های پتروشیمی اوره ساز در بازار بورس ایران

جزوه درس حقوق ثبت ( دانشگاه پیام نور )

دانلود پاورپوینت پودمان ششم کار و فناوری پایه نهم تأسیسات مکانیکی

بررسی روش های مختلف استخراج حلالی عصاره گیاه هلپه بر پایداری روغن کانولاپایان نامه حقوق در مورد جزای عمومی

آموزش نحوه تهیه پرسشنامه و تحلیل آن

اقدام پژوهی چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم

نمونه سوالات بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران