دانلود رایگان


شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 120 صفحه چکیده : تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مدیران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابت

دانلود رایگان شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 120 صفحهچکیده :تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مدیران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصيلي۹۳-۱۳۹۲بوده است که این تحقیق موردی در مناطق ۱٫۴٫۸٫۱۳ آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود ۴۶۰ نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۲ سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین ۱ تا ۵ را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود۱۳۴ نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در اين تحقيق جهت ‌تحليل‌ دادها‌ براي خلاصه كردن و طبقه‌بندي داده‌هاي خام و محاسبه فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه تغييرات و جداول فراواني و نمودار از آزمون توصيفي استفاده گرديد و از آزمون‌هاي استنباطي کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد می شود هر یک از مؤلفه های موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهكارهاي موثري در زمينه افزايش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود. فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: کلیات تحقیق 1۱٫۱٫ مقدمه 2۲٫۱٫ بیان مسئله 4۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق 7۴٫۱٫ اهداف تحقیق 9۱٫۴٫۱٫ اهداف کلی تحقیق 9۲٫۴٫۱٫ اهداف جزئی تحقیق 9۵٫۱٫ فرضیات تحقیق 9۶٫۱٫ محدوده تحقیق 10۷٫۱٫ تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 10فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق 12۱٫۲٫ مقدمه 13۲٫۲٫ ورزش 13۱٫۲٫۲٫ اهداف تربيت بدني وورزش 15۲٫۲٫۲٫ سلسله مراتب ورزش 15۳٫۲٫۲٫ مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی 17۳٫۲٫ توسعه 18۱٫۳٫۲٫ توسعه و گسترش ورزش 19۲٫۳٫۲٫ رويكردهاي توسعه ورزش 21۲٫۳٫۲٫ چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش 22۱٫۳٫۳٫۲٫ چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین 22۴٫۳٫۲٫ نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص 23۱٫۵٫۳٫۲٫ مدل اندیشه های هرمی 27۷٫۲٫ مدل هرمی توسعه ورزش 27۲٫۵٫۳٫۲٫ مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D) 28۳٫۵٫۳٫۲٫ مدل توسعه ای C ôté’s از مشارکت ورزشی (D M S P) 31۴٫۵٫۳٫۲٫ مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد 32۴٫۲٫ ورزش پایه 36۵٫۲٫ ورزش در مدارس 41۱٫۵٫۲٫ ورزش مدارس در سایر کشور ها 44۳٫۶٫۲٫ مشكلات درس تربيت بدني در مدارس 48۶٫۲٫ عوامل بازدارنده 51۷٫۲٫ ادبیات و پیشینه تحقیق 55۱٫۷٫۲٫ پیشینه داخلی 55۲٫۷٫۲٫ پیشینه خارجی 60۹٫۲٫ جمع بندی: 67فصل سوم: روش شناسی تحقیق 69۱٫۳٫ مقدمه 70۲٫۳٫ روش تحقيق 70۴٫۳٫ نمونه آماري و روش نمونه گيري 71۵٫۳٫ متغیرهای تحقیق 71۶٫۳٫ ابزار اندازه‌گيري 71۷٫۳٫ روایی ابزار اندازه گیری 72۸٫۳٫ پایایی ابزار اندازه گیری 72۹٫۳٫ روش گرد‌آوري اطلاعات 73۳-۱۰ روش تجزيه و تحليل آماري تحقيق 78فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 79۱٫۴٫ مقدمه 102۲٫۴٫ آمار توصیفی 102۱٫۲٫۴٫ ویژگیهای فردی 102۱٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل 102۲٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن 103۳٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی 103۲٫۲٫۴٫ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 104۳٫۴٫ تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 104۱٫۳٫۴٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 104۲٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه ها 105۱٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه اول 105۴٫۲٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه دوم 105۳٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه سوم 106۴٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه چهارم 106۵٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه پنجم 107۶٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه ششم 107۷٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه هفتم 108فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 110۱٫۵٫مقدمه 111۲٫۵٫ خلاصه آمار توصیفی 111۱٫۲٫۵٫ ویژگیهای فردی 111۳٫۵٫ خلاصه آمار استنباطی 111۱٫۳٫۵٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 111۲٫۳٫۵٫ بحث آزمون فرضیه ها 112۱٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه اول 112۲٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه دوم 113۳٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه سوم 114۴٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه چهارم 115۵٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه پنجم 116۶٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه ششم 117۷٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هفتم 118۸٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هشتم 118۴٫۵٫ محدوديت‌هاي تحقيق 119۱٫۴٫۵٫ محدودیتهای اجرایی 119۲٫۴٫۵٫ محدودیتهای روش شناسی 119۵٫۵٫ پيشنهادهاي تحقيق 120۱٫۵٫۵٫ پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 120۲٫۵٫۵٫ پیشنهادهای روششناختی 120منابع: 121

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران


موانع توسعه ورزش پایه


ورزش پایه


ورزش های پایه


شهر تهرانتوسعه ورزش


مدیریت ورزشی


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی


تربیت بدنیشناسایی


موانع


توسعه


ی


ورزش


های


پایه


در


مدارس


شهر


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خبر فوری - اخبار فوری و لحظه ای | در لحظه با خبر شوید

نوسانات بازار خودرو شدت گرفت/ ساینا مدل ١۴٠٠ به ١۴٠ میلیون تومان رسید/ جدول. بازار خودرو در حالی امروز در اکثر مدل ها ریزش قیمت را تجربه می کند که طی چند روز گذشته روند قیمت ها در این بازار افزایشی بوده است؛ ریزش قیمت های ...

مقاله| شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه شرکتهای ...

توسعة فناوری از طریق تقویت و بهبود زیرساخت­ها در شرکت های دانش­بنیان موجب سودآوری در تولید محصول جدید و ...

پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با عنوان: شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران / قسمتی از بیان مسئله پژوهش شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران : از نظر ساختار آموزش و ...

دانلود مقالات ISI ورزش: 597 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

ورزش (به انگلیسی: Sport) به تمامی گونه‌های فعالیت فیزیکی بدن گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن می‌توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند و از آن برای بهبود تناسب اندامشان یا فراهم آوردن سرگرمی و ...

نماینده ولی فقیه در استان لرستان : عوامل توسعه نیافتگی شهر ...

نماینده ولی فقیه در لرستان به لزوم شناسایی عوامل توسعه نیافتگی شهر خرم‌آباد تاکید کرد و گفت: از استخدام ...

مقاله| شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه شرکتهای ...

توسعة فناوری از طریق تقویت و بهبود زیرساخت­ها در شرکت های دانش­بنیان موجب سودآوری در تولید محصول جدید و ...

نماینده ولی فقیه در استان لرستان : عوامل توسعه نیافتگی شهر ...

نماینده ولی فقیه در لرستان به لزوم شناسایی عوامل توسعه نیافتگی شهر خرم‌آباد تاکید کرد و گفت: از استخدام ...

پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a ) گرایش : مدیریت ورزشی عنوان : شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استاد راهنما : دکتر ...

موانع خلاقیت دانش آموزان

اقدس خورشیدی عین الدین برای اینكه بتوانیم خلاقیت را پرورش دهیم، باید بتوانیم موانع خلاقیت را بشناسیم و آنها را از سر راه خود برداریم. به همین دلیل معلمان ابتدایی باید بدانند چه موانعی بر سر راه خلاقیت آنها وجود دارد ...

پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با عنوان: شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران / قسمتی از بیان مسئله پژوهش شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران : از نظر ساختار آموزش و ...

تاریخچه زلزله تهران/ بزرگترین زلزله های تاریخ پایتخت را ...

شاید در تاریخ حیات تهران، این بزرگترین زلزله‌ای باشد که در دوران حکومت شاه قاجار یعنی فتحعلی شاه به وقوع پیوست. برخی از لرزه‌های مهم تهران تا دهه ۸۰. ۱۲۲ خورشیدی شرق شهر ری با بزرگی ۷.۲ ریشتر

دانلود مقالات ISI ورزش: 597 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

ورزش (به انگلیسی: Sport) به تمامی گونه‌های فعالیت فیزیکی بدن گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن می‌توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند و از آن برای بهبود تناسب اندامشان یا فراهم آوردن سرگرمی و ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی موانع توسعه ی ورزش ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی با عنوان : شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه ...

خبرگزاری ایسنا | صفحه اصلی | ISNA News Agency

جدیدترین اخبار دانشگاهی،علمی،فن آوری،ورزشی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی ایران و سایر مناطق جهان را در خبرگزاری ایسنا بخوانید | isna.ir, isna.news, isnanews.com, isnanews.ir, isnanews, isna.org.ir, isna news agency

موانع توسعه ورزش در جنوب پایتخت - ایرنا

شهرری - ری را شهر طلایی کشور در المپیک می نامند، ولی امکانات ورزشی این شهرستان مستعد با پتانسیل های ورزشی و میزان آسیب های اجتماعی منطقه همخوانی ندارد، بنابراین موانع توسعه ورزش در این منطقه در میزگرد ورزشی بیشتر بررسی شد

پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس ...

پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده : تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع ...

خبرگزاری ایسنا | صفحه اصلی | ISNA News Agency

جدیدترین اخبار دانشگاهی،علمی،فن آوری،ورزشی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی ایران و سایر مناطق جهان را در خبرگزاری ایسنا بخوانید | isna.ir, isna.news, isnanews.com, isnanews.ir, isnanews, isna.org.ir, isna news agency

پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی موانع توسعه ی ورزش ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی با عنوان : شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران در ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تربیت بدنی - ویکی پیپر

بررسی رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار شهر تهران. ... شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس ... شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس ...

مدیران موانع پیوستن مدارس به شبکه شاد را شناسایی کنند - ایرنا

شهرری - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: مدیران مناطق باید با رصد دقیق، مدارسی را که هنوز موفق به پیوستن به شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) نشده اند را شناسایی و هر چه سریعتر در جهت رفع موانع آنان ...

روزگار پایه ششمی‌ها در سال کرونایی

این روز‌ها در حالی دانش آموزان پایه ششم در تلاش برای ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد برای پایه هفتم هستند که همچنان مدارس استعداد‌های درخشان از هدف اصلی خود فاصله زیادی دارد.

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۳ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان : عوامل توسعه نیافتگی شهر ...

نماینده ولی فقیه در لرستان به لزوم شناسایی عوامل توسعه نیافتگی شهر خرم‌آباد تاکید کرد و گفت: از استخدام ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد توسعه ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد توسعه ی ورزش. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد توسعه ی ورزش تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ...

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۳ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید.

شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی ...

هدف از این پژوهش شناسایی فرصت­ها و چالش­های درونی و بیرونی ورزش دانش­­آموزی استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی است که ابتدا روش کیفی، سپس روش کمی استفاده شد. در مرحلة کیفی با 36 نفر از مسئولان و ...

نماینده ولی فقیه در استان لرستان : عوامل توسعه نیافتگی شهر ...

نماینده ولی فقیه در لرستان به لزوم شناسایی عوامل توسعه نیافتگی شهر خرم‌آباد تاکید کرد و گفت: از استخدام ...

دانلود مقالات ISI ورزش: 597 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

ورزش (به انگلیسی: Sport) به تمامی گونه‌های فعالیت فیزیکی بدن گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن می‌توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند و از آن برای بهبود تناسب اندامشان یا فراهم آوردن سرگرمی و ...

موانع توسعه صنعت گردشگری ایران/ دولت یا بخش خصوصی؛ کدام ...

ورزش‌های رزمی ... یکی دیگر از موانع داخلی که در توسعه گردشگری نقش مهمی دارد، عدم تعریف و تبیین جایگاه صنعتی گردشگری در نظام اقتصادی کشور است. نگرش فرهنگی محض به جهانگردی باعث غفلت و بی‌توجهی ...

بررسی موانع توسعه مدیریت مشارکتی در مدارس از دیدگاه مدیران ...

به منظور دستیابی به این هدف، سوالاتی به شرح زیر مطرح گردید: 1.)کاستی های ناشی از عوامل انسانی چه تاثیری بر عدم توسعه ی مدیریت مشارکتی در مدارس دارند؟ 2.)کاستی های ناشی از برنامه ریزی در آموزش ...

مدیران موانع پیوستن مدارس به شبکه شاد را شناسایی کنند - ایرنا

شهرری - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: مدیران مناطق باید با رصد دقیق، مدارسی را که هنوز موفق به پیوستن به شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) نشده اند را شناسایی و هر چه سریعتر در جهت رفع موانع آنان ...

پایان نامه بررسی شیوع و مکانیزم آسیب­های زانو در ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران Posted on دسامبر 30, 2015 ژانویه 3, 2017 Author کاربر14

هوش مصنوعی و کاربرد آن در پزشکی

فناوری USSD

برقگیرهای فشار قوی و کاربرد آن

دانلود کتاب A Primer for Finite Elements in Elastic Structures

پاورپوینت تحلیل ویلا استین دومونزی اثری از لوکوربوزیهپروپوزال ارتباط ارزش ادارک شده با وفاداری، حضور مجدد،و تبلیغات دهان به دهان تماشاگران تراکتور سازی

شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد

پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه حسگر بیسیم

دانلود نمونه پروپوزال رشته مدیریت تولید