دانلود رایگان


بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 108 صفحه چكيده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران ر

دانلود رایگان بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 108 صفحهچكيده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعاليت ورزشي آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی در زنان غیر‌‌ورزشکار بود. پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط ۱۴ نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی ۳۸/۱± 7/20 سال و شاخص توده بدنی ۸/۱±1/21) انتخاب شدند و در ۳ مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجریه وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا کردند. در این تحقیق آزمودنی‌ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه۳۰۰ میلی‌گرم کلاله گل زعفران تست¬ها را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف ۳۰۰ میلی‌گرم زعفران به مدت یک هفته باعث افزایش معنی‌داري درVO2 ،VO2max ، نبض اکسیژن، زمان واماندگی و کاهش معنی‌دار در فشار خون و ضربان قلب در حالت استراحت شد و همچنین افزایش معنی‌دار در اکسیداسیون چربی و کاهش معنی‌دار مصرف انرژي از کربوهیدارت طی اجرای تست بروس متعاقب مصرف زعفران مشاهده شد و HRDP و ضربان قلب یک دقیقه پس از فعالیت پس مصرف زعفران تغییر معنی داری نداشته است(۰۵/۰ p< ). در نتیجه، به نظر می‌رسد مصرف زعفران احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی_تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد و احتمالا تاثير ارگوژنيكي بارزي در ورزشهاي استقامتي خواهد داشت. كليد واژه ها: استقامت قلبي-تنفسي، حداکثر اکسیژن مصرفی، زعفران، گازومتری فهرست مطالبشماره و عنوان مطالب صفحهفصل اول: کلیات پژوهشمقدمه ۲۱-۱- تعریف مساله .۳۱-۲- فرضیات تحقیق ۶۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق . ۷ ۱-۴- اهداف تحقیق . ۸۱-۴- ۱- هدف کلی .. ۸۱-۴- ۲- اهداف اختصاصی. ۹۱-۵- فرضیات تحقیق. ۹۱-۶- محدودیت های پژوهش..۱۰۱-۶-۱- محدودیت های قابل کنترل ۱۱۱-۶-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۱۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۱۱-۷-۱- زعفران . ۱۱۱-۷-۲- دارونما .۱۲۱-۷-۳- حداکثر اکسیژن مصرفی ..۱۲۱-۷-۴- نقطه شکست ضربان قلب۱۲۱-۷-۵- نسبت تبادل تنفسی ۱۳۱-۷-۶- نبض اکسیژن .۱۳۱-۷-۷- افراد غیر فعال.۱۳فصل دوم: مبانی نظری پژوهشمقدمه .. 15۲-۱- بخش اول ۱۵۲-۱-۱- آمادگی قلبی تنفسی ۱۵۲-۱-۲- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ۱۶۲-۲- بخش دوم ۱۸۲-۲-۱-ترکیبات زعفران ۱۸۲-۲-۱-۱- کروسین ۱۹ ۲-۲-۱-۲- پیکروکروسین . ۲۰۲-۲-۱-۳- سافرانال..۲۰۲-۲-۲- خواص دارویی.. ۲۱۲-۲-۳- مضررات مصرف بیش از حد زعفران ۲۲۲-۲-۴-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران . ۲۳۲-۲-۴-۱- اثرات ضد افسردگی 23 ۲-۲-۴-۲- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه . ۲۴ ۲-۲-۴-۳- اثر قلبی- عروقی و تنفسی ۲۴۲-۲-۴-۴- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها ۲۵۲-۲-۴-۵- اثر بر دستگاه گوارش .. ۲۶۲-۲-۴-۶- اثر بر دستگاه تولید مثل ۲۶۲-۲-۴-۷- اثر بر دستگاه ایمنی .. 27۲-۲-۴-۸- اثر ضد درد و ضد التهاب. ۲۷۲-۲-۴-۹- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش ۲۸ ۲-۳- بخش سوم. ۲۹۲-۳-۱- عوامل ارگوژنیگ ۲۹۲-۳-۲- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی. ۲۹ ۲-۴- خلاصه و جمع بندی مهمترین مطالب.. ۳۳فصل سوم: مواد و روش پژوهشمقدمه.. ۳۵۳-۱- روش تحقیق.. ۳۵۳-۲- روش آماری ۳۵۳-۳- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش .۳۵ ۳-۴- وسایل و ابزارهای مورد نیاز.. ۳۷۳-۴-۱- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها ..۳۷۳-۴-۲- فرم ها .۳۷۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات 38 ۳-۵-۱-روش مصرف زعفران و دارونما .. ۳۹۳-۵-۲- اندازه گیری ها ۴۰۳-۵-۲-۱- اندازه گیری سن آزمودنی ها .. ۴۰۳-۵-۲-۲- اندازه گیری قد و وزن . ۴۰۳-۵-۲-۳- اندازه گیری درصد چربی ۴۰۳-۵-۲-۴- روش اندازه گیری فشارخون۴۱۳-۵-۲-۵- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس. ۴۲۳-۵-۲-۶- اجرای پروتکل بروس . ۴۲۳-۵-۲-۷- روش ثبت ضربان قلب فعالیت..۴۳۳-۶- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام۴۳ ۳-۷- روش تحلیل آماری ۴۴۳-۸- شماتیک طرح تحقیق .. ۴۵فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش مقدمه . ۴۷۴-۱- توصیف یافته های پژوهش ۴۷۴-۱-۱- توصیف ویژگی های آزمودنی ها .. ۴۷۴-۱-۲- توصیف نتایج آنالیز گازهای تنفسی .. ۴۸۴-۱-۲-۱- توصیف نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی .۴۸ ۴-۱-۲-۲- مقادیر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها . ۴۹۴-۱-۲-۳- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی پس از حذف ۶۰ ثانیه اول.۵۰۴-۱-۲-۴- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی۵۱۴-۱-۲-۵- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان ۲ الی ۵ دقیقه ۵۲۴-۲- آزمون فرضیه های تحقیق 53۴-۲-۱- آزمون فرضیه‌ی اول.۵۳۴-۲-۲- آزمون فرضیه‌ی دوم۵۴۴-۲-۳- آزمون فرضیه‌ی سوم .. ۵۶ ۴-۲-۴- آزمون فرضیه‌ی چهارم ۵۷۴-۲-۵- آزمون فرضیه‌ی پنجم ۵۸۴-۲-۶- آزمون فرضیه‌ی ششم..۶۰۴-۲-۷- آزمون فرضیه‌ی هفتم۶۱۴-۲-۸- آزمون فرضیه‌ی هشتم..۶۲ ۴-۲-۹- آزمون فرضیه‌ی نهم .. ۶۳۴-۲-۱۰- آزمون فرضیه‌ی دهم .. ۶۴۴-۲-۱۱- آزمون فرضیه‌ی یازدهم .۶۵ ۴-۲-۱۲- آزمون فرضیه‌ی دوازدهم .. ۶۵۴-۲-۱۳- آزمون فرضیه‌ی سیزدهم ۶۸ 4-3- خلاصه نتایج ۷۰ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریمقدمه .۷۰ ۵-۱- بحث .۷۳۵-۲- نتیجه گیری . ۷۶ 5-3- پیشنهادات . ۷۶ 5-3-1- پیشنهادات کاربردی .. ۷۶ 5-3-2- پیشنهادات پژوهش ۷۷ منابع و ماخذ . ۷۸ پیوست ها .۸۳

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی


تأثير مصرف زعفران


استقامت قلبی تنفسی


دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی


دانشجویان دختر


استقامت قلبی


استقامت تنفسی


زعفران


فیزیولوژی ورزشیبررسی


تأثير


مصرف


زعفران


بر


استقامت


قلبی


تنفسی


دانشجويان


دختر


غيرفعال


دانشگاه


محقق


اردبيلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پژوهشکده زعفران تربت حیدریه

اطلاعات. شماره تماس: 47-52210145-051 فکس: 89772186-021 پست الکترونیکی:[email protected]

تپش قلب چیست؟ علل و درمان تپش قلب

آریتمی قلبی پرکاری‌غده تیرویید بیماریهای قلبی , تپش قلب چیست , استرس و اضطراب , درمان تپش قلب , دهلیز قلب , ريتم قلب , ضربان قلب , علل تپش قلب ,

تپش قلب چیست؟ علل و درمان تپش قلب

آریتمی قلبی پرکاری‌غده تیرویید بیماریهای قلبی , تپش قلب چیست , استرس و اضطراب , درمان تپش قلب , دهلیز قلب , ريتم قلب , ضربان قلب , علل تپش قلب ,

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثير مصرف زعفران بر ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به ...

تاثیر آموزش خود شفقتی بر تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان ...

دریافت تشخیص سرطان سینه و درمان آن رویدادی استرس‌زا می‌باشد و بر جنبه‌های گوناگون سلامت روان اثر می‌گذارد از آن-جمله تصویر بدنی و کیفیت زندگی را می‌توان مطرح کرد. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش ...

بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر شاخص های ...

سیاوشی, سعید (2011) بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر شاخص های همودینامیک و کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی قلب شهید رجایی تهران، سال 1391.

زعفران ضد سرطان و محافظ قلب است

مهدی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: زعفران یک گیاه دارویی مهم است که به خانواده زنبق تعلق دارد و استفاده از آن در طب سنتی به دوران باستان بر می‌گردد.

لاغری و تناسب اندام با زعفران (بدون عوارض) - بذرگران

کاهش وزن و تناسب اندام با زعفران : خاصیت سیرشوندگی زعفران باعث می شود زودتر از غذاخوردن دست بکشید و همینطور باعث چربی جذب بدن شما نشود. کالری کمتر وزن کمتر

تأثیر آگاهی از رفتارهای خود مراقبتی بر میزان ترس و اضطراب ...

بیماری عروق قلبی خونرسانی و اکسیژن دهی به عضله میوکارد را محروم و منجر به بروز احساس درد و فشار در قفسه سینه می گردد که در بیشتر موارد همراه با ترس و اضطراب بیمار است. هدف از این مطالعه تأثیر آگاهی از رفتارهای خودمراقبتی ...

پژوهشکده زعفران تربت حیدریه

بررسی کارایی ترکیبات احیا کننده های بیولوژیکی زعفران بر سنتر کوانتوم دات ها و مقایسه اثربخشی آنها بر نشان دار کردن و فرآیند رشد و تکثیر سلول های سرطانی (تحت داوری)

مدل سازی عملکرد زعفران بر اساس شاخص های حدی اقلیمی

پژوهش های زعفران , دوره (5), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (217-229). عنوان : (مدل سازی عملکرد زعفران بر اساس شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) )نویسندگان: سعیده کوزه گران, محمد موسوی بایگی, عباس خاشعی سیوکی, ایمان بابائیان,

بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران

در تحقیق حاضر اثر وزنهای مختلف پیاز زعفران بر شروع باروری ومیزان گلدهی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این تحقیق پیازهای زعفران با وزنهای مختلف در قالب طرح کاملا تصادفی بمدت سه سال متوالی در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده ...

فایل فلش فارسی سامسونگ S3653

فایل فلش فارسی سامسونگ S3653 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آيدي [email protected] تلگرام ويا با جيميل [email protected] تماس بگيريد در اولين فرصت جوابگوي شما عزيزان هستيم. ... دریافت فایل فایل فلش فارسی سامسونگ S3653,,فایل فلش فارسی ...

شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 3 ...

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق … Posted on اکتبر 3, 2020 اکتبر 20, 2020 Author مدیر سایت

تاثیر زعفران در کنترل سرطان – بانک مقالات فارسی

از سوی دیگر بر اساس مدارک موجود هیچ سندی دال بر آسیب بافتی یا انعقاد خون در اثر مصرف زعفران گزارش نشده است و احتمالاً برای بسیاری از افراد بی‌خطر بوده جز در گروه‌های خاص مثل دوران بارداری و ...

بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران

در تحقیق حاضر اثر وزنهای مختلف پیاز زعفران بر شروع باروری ومیزان گلدهی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این تحقیق پیازهای زعفران با وزنهای مختلف در قالب طرح کاملا تصادفی بمدت سه سال متوالی در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده ...

مقاله ارزیابی رشد بنه های دختری زعفران تحت تأثیر پسماند ...

به منظور بررسی واکنش بنه های دختری زعفران تحت تأثیر کاربرد پسماند پسته و کود مرغی پلت شده، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تربتحیدریه اجرا شد.

تاثیر آموزش خود شفقتی بر تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان ...

دریافت تشخیص سرطان سینه و درمان آن رویدادی استرس‌زا می‌باشد و بر جنبه‌های گوناگون سلامت روان اثر می‌گذارد از آن-جمله تصویر بدنی و کیفیت زندگی را می‌توان مطرح کرد. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش ...

پروپوزال آماده رشته پزشکی و پرستاری بایگانی - صفحه 13 از ...

دانلود نمونه پروپوزال موضوع: بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر ...

بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت شناسی بیضه در موش کوچک ...

بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت شناسی بیضه در موش کوچک آزمایشگاهی . زعفران با تأثیر بر تعداد اسپرماتوسیتهای بیضه می تواند به عنوان تعدیل کننده فعالیتهای دستگاه تولید مثل جنس نر مطرح باشد.

تاثیر ورزش بر دیابت - ejournal.sums.ac.ir

ا فزایش قند خون یا دیابت یکی از اصلی ترین دلایل مرگ در انسان ها شناخته شده است.این بیماری در کنار سرطان،بیماری های تنفسی و بیماری های قلبی و عروقی 70درصد از مرگ و میر های جهان را تشکیل می دهند.

آزمونهای قلبی و تنفسی - blogfa.com

آزمونهای قلبی و تنفسی . تاریخچه. در سال 1890 میلادی موسو که یک فیزیولوژیست ایتالیایی یود اندازه گیری و سنجش آمادگی قلبی و عروقی را به وسیله ابداع یک دستگاه ارگوگراف پایه گذاری کرد

سحرخیز - روش‌های تشخیص زعفران اصل و تقلبی

با آن که ایران تولیدکننده بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان است، طبق گزارشی که در آذر ماه ۹۸ منتشر شده، یکی از روش‌های سودجویان برای این محصول این است که ۲۰ کیلوگرم زعفران تقلبی را با یک کیلوگرم زعفران اصلی مخلوط می‌کنند و پس ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی تأثير مصرف زعفران بر ...

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به ...

طرحهاي تحقيقاتي مصوب سال 1375

ابوالقاسمی فخری 9/3/86 42 بررسی فراوانی مصرف و نگرش نسبت به سوءمصرف ريتالين در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تبريز در سال تحصيلی 86- 85 (مرکز تحقيقات دانشجوئی) افشين

پایان نامه بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی ...

دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­ نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش عنوان: بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی ...

مقاله تاثیر زعفران در درمان آلزایمر - فروشگاه مرکزی زعفران ...

واحد تحقیق و توسعه زعفران بهرامن - در این مقاله بیماری آلزایمر معرفی شد و تاثیر زعفران در درمان آلزایمر مورد بررسی قرار گرفت. تهیه زعفران با کیفیت بهرامن.

بررسی سطح آمادگی قلبی- تنفسی، اسکلتی عضلانی و ترکیب بدنی ...

"بررسی سطح آمادگی قلبی- تنفسی، اسکلتی عضلانی و ترکیب بدنی دانش آموزان دختر 8 تا 18 سال شهرستان خوی". پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی , 12, 24, 1395, 193-204. doi: 10.22080/jaep.2016.1625

زعفران ضد سرطان و محافظ قلب است

مهدی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: زعفران یک گیاه دارویی مهم است که به خانواده زنبق تعلق دارد و استفاده از آن در طب سنتی به دوران باستان بر می‌گردد.

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی

دانلود پاورپوینت مدیریت زمان در 40 اسلاید

زبان mql در اکسپرت نویسی بازار معاملات ارزی

بررسی رابطة ميان هوش هيجانی و سلامت روانی

پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران در مدیریت بازاریابی 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت موتور خودروها