دانلود رایگان


بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 108 صفحه چكيده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران ر

دانلود رایگان بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 108 صفحهچكيده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعاليت ورزشي آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی در زنان غیر‌‌ورزشکار بود. پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط ۱۴ نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی ۳۸/۱± 7/20 سال و شاخص توده بدنی ۸/۱±1/21) انتخاب شدند و در ۳ مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجریه وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا کردند. در این تحقیق آزمودنی‌ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه۳۰۰ میلی‌گرم کلاله گل زعفران تست¬ها را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف ۳۰۰ میلی‌گرم زعفران به مدت یک هفته باعث افزایش معنی‌داري درVO2 ،VO2max ، نبض اکسیژن، زمان واماندگی و کاهش معنی‌دار در فشار خون و ضربان قلب در حالت استراحت شد و همچنین افزایش معنی‌دار در اکسیداسیون چربی و کاهش معنی‌دار مصرف انرژي از کربوهیدارت طی اجرای تست بروس متعاقب مصرف زعفران مشاهده شد و HRDP و ضربان قلب یک دقیقه پس از فعالیت پس مصرف زعفران تغییر معنی داری نداشته است(۰۵/۰ p< ). در نتیجه، به نظر می‌رسد مصرف زعفران احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی_تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد و احتمالا تاثير ارگوژنيكي بارزي در ورزشهاي استقامتي خواهد داشت. كليد واژه ها: استقامت قلبي-تنفسي، حداکثر اکسیژن مصرفی، زعفران، گازومتری فهرست مطالبشماره و عنوان مطالب صفحهفصل اول: کلیات پژوهشمقدمه ۲۱-۱- تعریف مساله .۳۱-۲- فرضیات تحقیق ۶۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق . ۷ ۱-۴- اهداف تحقیق . ۸۱-۴- ۱- هدف کلی .. ۸۱-۴- ۲- اهداف اختصاصی. ۹۱-۵- فرضیات تحقیق. ۹۱-۶- محدودیت های پژوهش..۱۰۱-۶-۱- محدودیت های قابل کنترل ۱۱۱-۶-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۱۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۱۱-۷-۱- زعفران . ۱۱۱-۷-۲- دارونما .۱۲۱-۷-۳- حداکثر اکسیژن مصرفی ..۱۲۱-۷-۴- نقطه شکست ضربان قلب۱۲۱-۷-۵- نسبت تبادل تنفسی ۱۳۱-۷-۶- نبض اکسیژن .۱۳۱-۷-۷- افراد غیر فعال.۱۳فصل دوم: مبانی نظری پژوهشمقدمه .. 15۲-۱- بخش اول ۱۵۲-۱-۱- آمادگی قلبی تنفسی ۱۵۲-۱-۲- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ۱۶۲-۲- بخش دوم ۱۸۲-۲-۱-ترکیبات زعفران ۱۸۲-۲-۱-۱- کروسین ۱۹ ۲-۲-۱-۲- پیکروکروسین . ۲۰۲-۲-۱-۳- سافرانال..۲۰۲-۲-۲- خواص دارویی.. ۲۱۲-۲-۳- مضررات مصرف بیش از حد زعفران ۲۲۲-۲-۴-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران . ۲۳۲-۲-۴-۱- اثرات ضد افسردگی 23 ۲-۲-۴-۲- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه . ۲۴ ۲-۲-۴-۳- اثر قلبی- عروقی و تنفسی ۲۴۲-۲-۴-۴- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها ۲۵۲-۲-۴-۵- اثر بر دستگاه گوارش .. ۲۶۲-۲-۴-۶- اثر بر دستگاه تولید مثل ۲۶۲-۲-۴-۷- اثر بر دستگاه ایمنی .. 27۲-۲-۴-۸- اثر ضد درد و ضد التهاب. ۲۷۲-۲-۴-۹- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش ۲۸ ۲-۳- بخش سوم. ۲۹۲-۳-۱- عوامل ارگوژنیگ ۲۹۲-۳-۲- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی. ۲۹ ۲-۴- خلاصه و جمع بندی مهمترین مطالب.. ۳۳فصل سوم: مواد و روش پژوهشمقدمه.. ۳۵۳-۱- روش تحقیق.. ۳۵۳-۲- روش آماری ۳۵۳-۳- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش .۳۵ ۳-۴- وسایل و ابزارهای مورد نیاز.. ۳۷۳-۴-۱- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها ..۳۷۳-۴-۲- فرم ها .۳۷۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات 38 ۳-۵-۱-روش مصرف زعفران و دارونما .. ۳۹۳-۵-۲- اندازه گیری ها ۴۰۳-۵-۲-۱- اندازه گیری سن آزمودنی ها .. ۴۰۳-۵-۲-۲- اندازه گیری قد و وزن . ۴۰۳-۵-۲-۳- اندازه گیری درصد چربی ۴۰۳-۵-۲-۴- روش اندازه گیری فشارخون۴۱۳-۵-۲-۵- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس. ۴۲۳-۵-۲-۶- اجرای پروتکل بروس . ۴۲۳-۵-۲-۷- روش ثبت ضربان قلب فعالیت..۴۳۳-۶- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام۴۳ ۳-۷- روش تحلیل آماری ۴۴۳-۸- شماتیک طرح تحقیق .. ۴۵فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش مقدمه . ۴۷۴-۱- توصیف یافته های پژوهش ۴۷۴-۱-۱- توصیف ویژگی های آزمودنی ها .. ۴۷۴-۱-۲- توصیف نتایج آنالیز گازهای تنفسی .. ۴۸۴-۱-۲-۱- توصیف نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی .۴۸ ۴-۱-۲-۲- مقادیر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها . ۴۹۴-۱-۲-۳- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی پس از حذف ۶۰ ثانیه اول.۵۰۴-۱-۲-۴- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی۵۱۴-۱-۲-۵- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان ۲ الی ۵ دقیقه ۵۲۴-۲- آزمون فرضیه های تحقیق 53۴-۲-۱- آزمون فرضیه‌ی اول.۵۳۴-۲-۲- آزمون فرضیه‌ی دوم۵۴۴-۲-۳- آزمون فرضیه‌ی سوم .. ۵۶ ۴-۲-۴- آزمون فرضیه‌ی چهارم ۵۷۴-۲-۵- آزمون فرضیه‌ی پنجم ۵۸۴-۲-۶- آزمون فرضیه‌ی ششم..۶۰۴-۲-۷- آزمون فرضیه‌ی هفتم۶۱۴-۲-۸- آزمون فرضیه‌ی هشتم..۶۲ ۴-۲-۹- آزمون فرضیه‌ی نهم .. ۶۳۴-۲-۱۰- آزمون فرضیه‌ی دهم .. ۶۴۴-۲-۱۱- آزمون فرضیه‌ی یازدهم .۶۵ ۴-۲-۱۲- آزمون فرضیه‌ی دوازدهم .. ۶۵۴-۲-۱۳- آزمون فرضیه‌ی سیزدهم ۶۸ 4-3- خلاصه نتایج ۷۰ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریمقدمه .۷۰ ۵-۱- بحث .۷۳۵-۲- نتیجه گیری . ۷۶ 5-3- پیشنهادات . ۷۶ 5-3-1- پیشنهادات کاربردی .. ۷۶ 5-3-2- پیشنهادات پژوهش ۷۷ منابع و ماخذ . ۷۸ پیوست ها .۸۳

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی


تأثير مصرف زعفران


استقامت قلبی تنفسی


دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی


دانشجویان دختر


استقامت قلبی


استقامت تنفسی


زعفران


فیزیولوژی ورزشیبررسی


تأثير


مصرف


زعفران


بر


استقامت


قلبی


تنفسی


دانشجويان


دختر


غيرفعال


دانشگاه


محقق


اردبيلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی ...

مقدمه: امروزه برنامه‌ی بازتوانی قلبی به عنوان بخشی از روند درمانی بیماران قلبی شناخته می‌شوند. با این همه تأثیر این برنامه‌ها‌ بر شاخص‌ها‌ی عملکرد دیاستولی و سیستولی هنوز متناقض است.

بررسی سطح آمادگی قلبی- تنفسی، اسکلتی عضلانی و ترکیب بدنی ...

"بررسی سطح آمادگی قلبی- تنفسی، اسکلتی عضلانی و ترکیب بدنی دانش آموزان دختر 8 تا 18 سال شهرستان خوی". پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی , 12, 24, 1395, 193-204. doi: 10.22080/jaep.2016.1625

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی - دانلود رایگان

پایان نامه مقطع ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش: بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران

در تحقیق حاضر اثر وزنهای مختلف پیاز زعفران بر شروع باروری ومیزان گلدهی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این تحقیق پیازهای زعفران با وزنهای مختلف در قالب طرح کاملا تصادفی بمدت سه سال متوالی در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده ...

بررسی تقلبات زعفران

بررسی تقلبات زعفران در قالب این طرح کلان ملی وی با بیان اینکه بررسی تقلبات در این طرح کلان ملی جزء اولویت های ما به شمار می رود، عنوان کرد: یکی از اولویت های ما بررسی تقلبات است زیرا این موضوع ...

فایل فلش فارسی سامسونگ S3653

فایل فلش فارسی سامسونگ S3653 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آيدي [email protected] تلگرام ويا با جيميل [email protected] تماس بگيريد در اولين فرصت جوابگوي شما عزيزان هستيم. ... دریافت فایل فایل فلش فارسی سامسونگ S3653,,فایل فلش فارسی ...

بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر شاخص های ...

سیاوشی, سعید (2011) بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر شاخص های همودینامیک و کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی قلب شهید رجایی تهران، سال 1391.

آزمونهای قلبی و تنفسی - blogfa.com

آزمونهای قلبی و تنفسی . تاریخچه. در سال 1890 میلادی موسو که یک فیزیولوژیست ایتالیایی یود اندازه گیری و سنجش آمادگی قلبی و عروقی را به وسیله ابداع یک دستگاه ارگوگراف پایه گذاری کرد

پروپوزال آماده رشته پزشکی و پرستاری بایگانی - صفحه 13 از ...

دانلود نمونه پروپوزال موضوع: بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر ...

طرحهاي تحقيقاتي مصوب سال 1375

ابوالقاسمی فخری 9/3/86 42 بررسی فراوانی مصرف و نگرش نسبت به سوءمصرف ريتالين در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تبريز در سال تحصيلی 86- 85 (مرکز تحقيقات دانشجوئی) افشين

پژوهشکده زعفران تربت حیدریه

اطلاعات. شماره تماس: 47-52210145-051 فکس: 89772186-021 پست الکترونیکی:[email protected]

بررسی اثر مصرف چای سبز و ایروبیک بر فشار خون و ضربان قلب ...

بررسی اثر مصرف چای سبز و ایروبیک بر فشار خون و ضربان قلب دختران دارای اضافه وزن: فصلنامه زیست شناسی جانوری: مقاله 9، دوره 8، شماره 4، تابستان 1395 ، صفحه 89-94 اصل مقاله (316.07 k) نویسندگان

بررسی اثر بازتوانی جامع قلبی بر ظرفیت ورزشی و عوامل خطرساز ...

بررسی اثر بازتوانی جامع قلبی بر ظرفیت ورزشی و عوامل خطرساز در بیماران با و بدون نقص عملکرد انقباضی بطن چپ: عنوان لاتین مقاله: نوع مقاله: مقاله اصیل (پژوهشی، Original) بالاترین نمایه نامه بین‌المللی

فایل فلش فارسی سامسونگ S3653

فایل فلش فارسی سامسونگ S3653 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آيدي [email protected] تلگرام ويا با جيميل [email protected] تماس بگيريد در اولين فرصت جوابگوي شما عزيزان هستيم. ... دریافت فایل فایل فلش فارسی سامسونگ S3653,,فایل فلش فارسی ...

بررسی تقلبات زعفران

بررسی تقلبات زعفران در قالب این طرح کلان ملی وی با بیان اینکه بررسی تقلبات در این طرح کلان ملی جزء اولویت های ما به شمار می رود، عنوان کرد: یکی از اولویت های ما بررسی تقلبات است زیرا این موضوع ...

بررسی تقلبات زعفران

بررسی تقلبات زعفران در قالب این طرح کلان ملی وی با بیان اینکه بررسی تقلبات در این طرح کلان ملی جزء اولویت های ما به شمار می رود، عنوان کرد: یکی از اولویت های ما بررسی تقلبات است زیرا این موضوع ...

بررسی اثرات بیماری های قلبی اکتسابی بر هورمون های تیروئیدی ...

بررسی اثرات بیماری های قلبی اکتسابی بر هورمون های تیروئیدی، شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرم سگ ها. مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) , 73(1), 111-118. doi: 10.22059/jvr.2018.229143.2602

پایان نامه بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی ...

دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­ نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش عنوان: بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی ...

تاثیر زعفران در کنترل سرطان – بانک مقالات فارسی

از سوی دیگر بر اساس مدارک موجود هیچ سندی دال بر آسیب بافتی یا انعقاد خون در اثر مصرف زعفران گزارش نشده است و احتمالاً برای بسیاری از افراد بی‌خطر بوده جز در گروه‌های خاص مثل دوران بارداری و ...

طرحهاي تحقيقاتي مصوب سال 1375

ابوالقاسمی فخری 9/3/86 42 بررسی فراوانی مصرف و نگرش نسبت به سوءمصرف ريتالين در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تبريز در سال تحصيلی 86- 85 (مرکز تحقيقات دانشجوئی) افشين

تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی ...

مقدمه: امروزه برنامه‌ی بازتوانی قلبی به عنوان بخشی از روند درمانی بیماران قلبی شناخته می‌شوند. با این همه تأثیر این برنامه‌ها‌ بر شاخص‌ها‌ی عملکرد دیاستولی و سیستولی هنوز متناقض است.

مقاله تاثیر زعفران در درمان آلزایمر - فروشگاه مرکزی زعفران ...

واحد تحقیق و توسعه زعفران بهرامن - در این مقاله بیماری آلزایمر معرفی شد و تاثیر زعفران در درمان آلزایمر مورد بررسی قرار گرفت. تهیه زعفران با کیفیت بهرامن.

پایان نامه بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی ...

دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­ نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش عنوان: بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی ...

پاورپوینت سقف یوبوت

بررسی رفتار دیوار برشی فولادی غیرمتصل به ستون‌های کناری به همراه مهاربندهای کششی به روش اجزای محدود

دانلود پروپزال حسابداری - بررسی کیفیت مالیات ابرازی تشخیصی و قطعی

دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای دزفول

دانلود مقاله هیبرید سازی سلول های سوماتیک

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

بررسی راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

پاورپوینت آزمايش تعيين درجه نرمی قير در 27 اسلاید