دانلود رایگان


بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 108 صفحه چكيده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران ر

دانلود رایگان بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 108 صفحهچكيده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌هاي برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعاليت ورزشي آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای استقامت قلبی_تنفسی در زنان غیر‌‌ورزشکار بود. پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط ۱۴ نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی ۳۸/۱± 7/20 سال و شاخص توده بدنی ۸/۱±1/21) انتخاب شدند و در ۳ مرحله آزمون بروس را بر روی دستگاه نوارگردان متصل به دستگاه تجریه وتحلیل گازهای تنفسی به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا کردند. در این تحقیق آزمودنی‌ها در مرحله اول یک هفته پس از مصرف دارونما و در مرحله دوم یک هفته پس از مصرف روزانه۳۰۰ میلی‌گرم کلاله گل زعفران تست¬ها را اجرا نموده و متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تصحیح بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف ۳۰۰ میلی‌گرم زعفران به مدت یک هفته باعث افزایش معنی‌داري درVO2 ،VO2max ، نبض اکسیژن، زمان واماندگی و کاهش معنی‌دار در فشار خون و ضربان قلب در حالت استراحت شد و همچنین افزایش معنی‌دار در اکسیداسیون چربی و کاهش معنی‌دار مصرف انرژي از کربوهیدارت طی اجرای تست بروس متعاقب مصرف زعفران مشاهده شد و HRDP و ضربان قلب یک دقیقه پس از فعالیت پس مصرف زعفران تغییر معنی داری نداشته است(۰۵/۰ p< ). در نتیجه، به نظر می‌رسد مصرف زعفران احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد قلبی_تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دارد و احتمالا تاثير ارگوژنيكي بارزي در ورزشهاي استقامتي خواهد داشت. كليد واژه ها: استقامت قلبي-تنفسي، حداکثر اکسیژن مصرفی، زعفران، گازومتری فهرست مطالبشماره و عنوان مطالب صفحهفصل اول: کلیات پژوهشمقدمه ۲۱-۱- تعریف مساله .۳۱-۲- فرضیات تحقیق ۶۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق . ۷ ۱-۴- اهداف تحقیق . ۸۱-۴- ۱- هدف کلی .. ۸۱-۴- ۲- اهداف اختصاصی. ۹۱-۵- فرضیات تحقیق. ۹۱-۶- محدودیت های پژوهش..۱۰۱-۶-۱- محدودیت های قابل کنترل ۱۱۱-۶-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل ۱۱۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۱۱-۷-۱- زعفران . ۱۱۱-۷-۲- دارونما .۱۲۱-۷-۳- حداکثر اکسیژن مصرفی ..۱۲۱-۷-۴- نقطه شکست ضربان قلب۱۲۱-۷-۵- نسبت تبادل تنفسی ۱۳۱-۷-۶- نبض اکسیژن .۱۳۱-۷-۷- افراد غیر فعال.۱۳فصل دوم: مبانی نظری پژوهشمقدمه .. 15۲-۱- بخش اول ۱۵۲-۱-۱- آمادگی قلبی تنفسی ۱۵۲-۱-۲- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ۱۶۲-۲- بخش دوم ۱۸۲-۲-۱-ترکیبات زعفران ۱۸۲-۲-۱-۱- کروسین ۱۹ ۲-۲-۱-۲- پیکروکروسین . ۲۰۲-۲-۱-۳- سافرانال..۲۰۲-۲-۲- خواص دارویی.. ۲۱۲-۲-۳- مضررات مصرف بیش از حد زعفران ۲۲۲-۲-۴-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران . ۲۳۲-۲-۴-۱- اثرات ضد افسردگی 23 ۲-۲-۴-۲- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه . ۲۴ ۲-۲-۴-۳- اثر قلبی- عروقی و تنفسی ۲۴۲-۲-۴-۴- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها ۲۵۲-۲-۴-۵- اثر بر دستگاه گوارش .. ۲۶۲-۲-۴-۶- اثر بر دستگاه تولید مثل ۲۶۲-۲-۴-۷- اثر بر دستگاه ایمنی .. 27۲-۲-۴-۸- اثر ضد درد و ضد التهاب. ۲۷۲-۲-۴-۹- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش ۲۸ ۲-۳- بخش سوم. ۲۹۲-۳-۱- عوامل ارگوژنیگ ۲۹۲-۳-۲- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی. ۲۹ ۲-۴- خلاصه و جمع بندی مهمترین مطالب.. ۳۳فصل سوم: مواد و روش پژوهشمقدمه.. ۳۵۳-۱- روش تحقیق.. ۳۵۳-۲- روش آماری ۳۵۳-۳- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش .۳۵ ۳-۴- وسایل و ابزارهای مورد نیاز.. ۳۷۳-۴-۱- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها ..۳۷۳-۴-۲- فرم ها .۳۷۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات 38 ۳-۵-۱-روش مصرف زعفران و دارونما .. ۳۹۳-۵-۲- اندازه گیری ها ۴۰۳-۵-۲-۱- اندازه گیری سن آزمودنی ها .. ۴۰۳-۵-۲-۲- اندازه گیری قد و وزن . ۴۰۳-۵-۲-۳- اندازه گیری درصد چربی ۴۰۳-۵-۲-۴- روش اندازه گیری فشارخون۴۱۳-۵-۲-۵- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس. ۴۲۳-۵-۲-۶- اجرای پروتکل بروس . ۴۲۳-۵-۲-۷- روش ثبت ضربان قلب فعالیت..۴۳۳-۶- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام۴۳ ۳-۷- روش تحلیل آماری ۴۴۳-۸- شماتیک طرح تحقیق .. ۴۵فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش مقدمه . ۴۷۴-۱- توصیف یافته های پژوهش ۴۷۴-۱-۱- توصیف ویژگی های آزمودنی ها .. ۴۷۴-۱-۲- توصیف نتایج آنالیز گازهای تنفسی .. ۴۸۴-۱-۲-۱- توصیف نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی .۴۸ ۴-۱-۲-۲- مقادیر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها . ۴۹۴-۱-۲-۳- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی پس از حذف ۶۰ ثانیه اول.۵۰۴-۱-۲-۴- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی۵۱۴-۱-۲-۵- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان ۲ الی ۵ دقیقه ۵۲۴-۲- آزمون فرضیه های تحقیق 53۴-۲-۱- آزمون فرضیه‌ی اول.۵۳۴-۲-۲- آزمون فرضیه‌ی دوم۵۴۴-۲-۳- آزمون فرضیه‌ی سوم .. ۵۶ ۴-۲-۴- آزمون فرضیه‌ی چهارم ۵۷۴-۲-۵- آزمون فرضیه‌ی پنجم ۵۸۴-۲-۶- آزمون فرضیه‌ی ششم..۶۰۴-۲-۷- آزمون فرضیه‌ی هفتم۶۱۴-۲-۸- آزمون فرضیه‌ی هشتم..۶۲ ۴-۲-۹- آزمون فرضیه‌ی نهم .. ۶۳۴-۲-۱۰- آزمون فرضیه‌ی دهم .. ۶۴۴-۲-۱۱- آزمون فرضیه‌ی یازدهم .۶۵ ۴-۲-۱۲- آزمون فرضیه‌ی دوازدهم .. ۶۵۴-۲-۱۳- آزمون فرضیه‌ی سیزدهم ۶۸ 4-3- خلاصه نتایج ۷۰ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریمقدمه .۷۰ ۵-۱- بحث .۷۳۵-۲- نتیجه گیری . ۷۶ 5-3- پیشنهادات . ۷۶ 5-3-1- پیشنهادات کاربردی .. ۷۶ 5-3-2- پیشنهادات پژوهش ۷۷ منابع و ماخذ . ۷۸ پیوست ها .۸۳

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی


تأثير مصرف زعفران


استقامت قلبی تنفسی


دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی


دانشجویان دختر


استقامت قلبی


استقامت تنفسی


زعفران


فیزیولوژی ورزشیبررسی


تأثير


مصرف


زعفران


بر


استقامت


قلبی


تنفسی


دانشجويان


دختر


غيرفعال


دانشگاه


محقق


اردبيلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثر بازتوانی جامع قلبی بر ظرفیت ورزشی و عوامل خطرساز ...

بررسی اثر بازتوانی جامع قلبی بر ظرفیت ورزشی و عوامل خطرساز در بیماران با و بدون نقص عملکرد انقباضی بطن چپ: عنوان لاتین مقاله: نوع مقاله: مقاله اصیل (پژوهشی، Original) بالاترین نمایه نامه بین‌المللی

سحرخیز - روش‌های تشخیص زعفران اصل و تقلبی

با آن که ایران تولیدکننده بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان است، طبق گزارشی که در آذر ماه ۹۸ منتشر شده، یکی از روش‌های سودجویان برای این محصول این است که ۲۰ کیلوگرم زعفران تقلبی را با یک کیلوگرم زعفران اصلی مخلوط می‌کنند و پس ...

پروپوزال آماده رشته تربیت بدنی بایگانی - صفحه 19 از 19 ...

دانلود نمونه پروپوزال موضوع: بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر و پزشکی و حسابداری و فرم ...

اثرات زعفران بر عملکرد قلب

اثرات زعفران بر عملکرد قلب گروه سلامت، ۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۴۳ 3970207197 یک متخصص طب ایرانی گفت: زعفران عملکرد بطن چپ قلب را در مواجهه با عوامل آسیب رسان حفظ می‌کند و اثرات ضد فشار خون زعفران توسط محققان مشخص شده است.

پژوهشکده زعفران تربت حیدریه

اطلاعات. شماره تماس: 47-52210145-051 فکس: 89772186-021 پست الکترونیکی:[email protected]

شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 3 ...

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق … Posted on اکتبر 3, 2020 اکتبر 20, 2020 Author مدیر سایت

مقاله تاثیر زعفران در درمان آلزایمر - فروشگاه مرکزی زعفران ...

واحد تحقیق و توسعه زعفران بهرامن - در این مقاله بیماری آلزایمر معرفی شد و تاثیر زعفران در درمان آلزایمر مورد بررسی قرار گرفت. تهیه زعفران با کیفیت بهرامن.

بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران

در تحقیق حاضر اثر وزنهای مختلف پیاز زعفران بر شروع باروری ومیزان گلدهی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این تحقیق پیازهای زعفران با وزنهای مختلف در قالب طرح کاملا تصادفی بمدت سه سال متوالی در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده ...

کاراموزی درمورد پيمانكاري ساختمان

کاراموزی درمورد پيمانكاري ساختمان لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت): تعداد صفحه:40 فهرست مطالب: شناخت از مسائل اوليه كارگاه بطور كلي در هر كارگاه ساختماني بررسي نكاتي چند قبل از ...

تاثیر ورزش بر دیابت - ejournal.sums.ac.ir

ا فزایش قند خون یا دیابت یکی از اصلی ترین دلایل مرگ در انسان ها شناخته شده است.این بیماری در کنار سرطان،بیماری های تنفسی و بیماری های قلبی و عروقی 70درصد از مرگ و میر های جهان را تشکیل می دهند.

فنولوژی و روند تشکیل بنههای دختری زعفران (Crocus sativus L ...

زعفران (Crocus sativus L.) گیاهی چندساله و ژئوفیت تریپلوئید بوده که میتواند تا 8 الی 14 سال به دوره زندگی خود ادامه دهد. در طول هر فصل زراعی، زعفران مراحل رشد را پس از گلدهی، با تولید بنه های دختری از بنه مادری طی میکند.

نتایج جستجو برای «مصرف»

فرم موافقت نامه انجام خدمات مشاوره ای در امور رسیدگی و قراردادها 5,000 تومان

تأثیر آگاهی از رفتارهای خود مراقبتی بر میزان ترس و اضطراب ...

بیماری عروق قلبی خونرسانی و اکسیژن دهی به عضله میوکارد را محروم و منجر به بروز احساس درد و فشار در قفسه سینه می گردد که در بیشتر موارد همراه با ترس و اضطراب بیمار است. هدف از این مطالعه تأثیر آگاهی از رفتارهای خودمراقبتی ...

تاثیر فعالیت بدنی بیشینه و جنس بر میزان ترشح هورمون رشد ...

در تحقیقات متعددی ارتباط خطی بین ورزش و رهایی هورمون رشد (GH) نشان داده شده است. سطح آمادگی بدنی، سن و جنس، از عوامل اثرگذار بر ترشح این هورمون هستند. هدف از پژوهش حاضر، مطالعة پاسخ هورمون رشد (GH) به 20 دقیقه فعالیت بیشینة ...

آزمونهای قلبی و تنفسی - blogfa.com

آزمونهای قلبی و تنفسی . تاریخچه. در سال 1890 میلادی موسو که یک فیزیولوژیست ایتالیایی یود اندازه گیری و سنجش آمادگی قلبی و عروقی را به وسیله ابداع یک دستگاه ارگوگراف پایه گذاری کرد

پروپوزال آماده رشته پزشکی و پرستاری بایگانی - صفحه 13 از ...

دانلود نمونه پروپوزال موضوع: بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر ...

بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت شناسی بیضه در موش کوچک ...

بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت شناسی بیضه در موش کوچک آزمایشگاهی . زعفران با تأثیر بر تعداد اسپرماتوسیتهای بیضه می تواند به عنوان تعدیل کننده فعالیتهای دستگاه تولید مثل جنس نر مطرح باشد.

فنولوژی و روند تشکیل بنههای دختری زعفران (Crocus sativus L ...

زعفران (Crocus sativus L.) گیاهی چندساله و ژئوفیت تریپلوئید بوده که میتواند تا 8 الی 14 سال به دوره زندگی خود ادامه دهد. در طول هر فصل زراعی، زعفران مراحل رشد را پس از گلدهی، با تولید بنه های دختری از بنه مادری طی میکند.

بررسی اثرات بیماری های قلبی اکتسابی بر هورمون های تیروئیدی ...

بررسی اثرات بیماری های قلبی اکتسابی بر هورمون های تیروئیدی، شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرم سگ ها. مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) , 73(1), 111-118. doi: 10.22059/jvr.2018.229143.2602

بررسی اثرات بیماری های قلبی اکتسابی بر هورمون های تیروئیدی ...

بررسی اثرات بیماری های قلبی اکتسابی بر هورمون های تیروئیدی، شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرم سگ ها. مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research) , 73(1), 111-118. doi: 10.22059/jvr.2018.229143.2602

IRCT | بررسی اثر شربت زوفا بر علایم بالینی در بیماران ...

بررسی اثر شربت زوفا بر علایم بالینی در بیماران مشکوک به کرونا(covid-19) عنوان عمومی کارآزمایی بررسی اثر شربت زوفا بر علایم بالینی در بیماران مشکوک به کرونا(covid-19) هدف اصلی مطالعه درمانی

تاثیر ورزش بر دیابت - ejournal.sums.ac.ir

ا فزایش قند خون یا دیابت یکی از اصلی ترین دلایل مرگ در انسان ها شناخته شده است.این بیماری در کنار سرطان،بیماری های تنفسی و بیماری های قلبی و عروقی 70درصد از مرگ و میر های جهان را تشکیل می دهند.

تاثیر آموزش خود شفقتی بر تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان ...

دریافت تشخیص سرطان سینه و درمان آن رویدادی استرس‌زا می‌باشد و بر جنبه‌های گوناگون سلامت روان اثر می‌گذارد از آن-جمله تصویر بدنی و کیفیت زندگی را می‌توان مطرح کرد. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش ...

نتایج جستجو برای «مصرف»

فرم موافقت نامه انجام خدمات مشاوره ای در امور رسیدگی و قراردادها 5,000 تومان

اثرات زعفران بر عملکرد قلب

اثرات زعفران بر عملکرد قلب گروه سلامت، ۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۴۳ 3970207197 یک متخصص طب ایرانی گفت: زعفران عملکرد بطن چپ قلب را در مواجهه با عوامل آسیب رسان حفظ می‌کند و اثرات ضد فشار خون زعفران توسط محققان مشخص شده است.

مقایسۀ تأثیرات ضددردی و ضدالتهابی زعفران و ایندومتاسین در ...

در تحقیق پیش رو مصرف ده‌روزۀ زعفران و مقایسۀ آن با ایندومتاسین در پیشگیری از کوفتگی عضلانی تأخیری بررسی شد. مطالعه روی 39 دانشجوی پسر سالم در سه گروه زعفران (300 میلی­گرم)، ایندومتاسین (75 میلی­گرم) و کنترل به مدت ده روز ...

دانلود خلاصه کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 1 غلامرضا تجویدی

دانلود پاورپوینت استرس و مدیریت آن

دانلود نقشه اتوکد شهر ایلام با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود پاورپوینت استرس و مدیریت آن

دانلود خلاصه کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 1 غلامرضا تجویدی

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

دانلود پرسشنامه رفتار اشتراک دانش

مفهوم انسان شناسی یا آنتروپولوژی