دانلود رایگان


بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 111 صفحه چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کار

دانلود رایگان بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبالنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 111 صفحهچکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در لیگ برتر فوتبال در دوره چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران در سال (۱۳۹۳- ۱۳۹۴) و همچنین بنا بر نظر اساتید و متخصصین 50 نفر از کارشناسان (اساتید دانشگاه با گرایش مدیریت ورزشی) تشکیل می دهند.. به دلیل نامحدود بودن جامعه (تماشاگران) تعداد کل نمونه ها با استفاده از فرمول حجم نمونه ۳۸۴ نفر به دست آمد. همچنین برای نمونه کارشناسان تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه (50 نفر) بود .روش گردآوری داده ها به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفت. از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شد که شامل چهار بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل نام تیم، سن، میزان تحصیلات، سابقه هواداری و میزان حضور می باشد. بخش دوم که یک پرسشنامه توسعه یافته بود برگرفته از مقاله پژوهشی زبیت عبدالرشید و سعدیتل ابراهیم (۲۰۰۲) بود که مربوط به بررسی نگرش افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها می شد. بخش سوم که برگرفته از مقاله پژوهشی بخشنده و همکاران (۱۳۹۱) بود مربوط به تعیین وضعیت باشگاه ها از نظر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارشناسان و تماشاگران می شد. و بخش آخر که برگرفته از پرسشنامه الیور (۱۹۸۰) بود که مربوط به رضایتمندی تماشاگران می شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از ۱۰ نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که همگی توانایی پرسشنامه ها را تأیید کردند. همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از شاخص پایایی درونی ضریب (ضریب آلفای کرونباخ) در یک مطالعه مقدماتی بر روی ۳۰ نفر از اعضای جامعه استفاده شد که این نتایج به دست آمد: پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ ۵۸/۰، پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با ضریب آلفای کرونباخ ۸۴/۰ و پرسشنامه رضایتمندی تماشاگران با ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ به دست آمد.. در مجموع ۴۳۴ پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت ۴۱۸ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. محقق در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده نمود. که داده های مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و داده های حاصل از پرسشنامه ها به منظور آزمون فرضیه ها به وسیله آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران و کارشناسان رابطه ای مثبت وجود دارد.. بر اساس یافته های پژوهش میزان همبستگی بین چهار ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی تماشاگران بدین شرح است: بعد اقتصادی ۲۸۱/۰ = r، بعد قانونی ۲۹۴/۰ = r، بعد اخلاقی ۳۶۶/۰ = r و بعد بشر دوستانه ۴۲۴/۰ = r می باشد که تمامی این مقادیر با توجه به تعداد نمونه که ۳۶۸ نفر می باشد به لحاظ آماری در سطح معناداری ۰۱/۰ > P معنادار می باشد. همچنین نظر کارشناسان نیز این یافته ها را تایید می کند به طوری که میزان همبستگی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی از دیدگاه کارشناسان بدین شرح می باشد: بعد قتصادی ۳۰۳/۰، با بعد قانونی ۴۱۱/۰، با بعد اخلاقی ۴۸۰/۰ و با بعد شردوستانه ۳۹۸/۰ می باشد که تمامی این مقادیر در سطح ۹۵% اطمینان معنادار می باشند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار بین نگرش کارشناسان نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها و رضایتمندی آنان (۳۸۸/۰ = r) که در سطح ۰۱/۰ > P معنادار می باشد، وجود دارد که نظر تماشاگران نیز این یافته ها را تأیید می کند (۱۰۸/۰ r-، ۰۵/۰ > P)، اما با توجه به نتایج تحقیق بین نگرش تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی و حضور آنان در ورزشگاه رابطه ای معنادار وجود نداشت چرا که نظر کارشناسان نیز این نتایج را تأیید می کند. بر اساس نتایج توصیفی تحقیق باشگاه های لیگ برتر از نظر وضعیت مسئولیت اجتماعی از نظر کارشناسان و تماشاگران در سطح متوسطی قرار دارند، همچنین نتایج تحقیق نشان داد نگرش کارشناسان و تماشاگران نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر مثبت است. با توجه به این یافته ها به مدیران باشگاه ها توصیه می شود به فعالیت های مسئولیت اجتماعی توجه کرده و آن را به عنوان یکی از اهداف باشگاه در برنامه های خود قرار دهند.کلید واژه ها : مسئولیت اجتماعی، باشگاه فوتبال، لیگ برتر، رضایتمندی تماشاگران فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: طرح تحقیق۱- ۱: مقدمه .. ۲۱ – 2 : بیان مسئله .۳۱ – 3 : اهمیت و ضرورت تحقیق . ۶۱ – 4 : اهداف تحقیق . 8۱ – 4 – 1: هدف کلی تحقیق ۸۱ – 4 – 2 : اهداف اختصاصی تحقیق .۸۱ – 5 : فرضیات تحقیق ۹۱ – 6 : تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق .. ۹۱ – 6 – 1 : مسئولیت اجتماعی .. ۹۱ – 6 – 2 : رضایتمندی . ۱۰۱ – 6 – 3 :حضور در ورزشگاه . ۱۰۱ – 6 – 4 : تماشاگران .. ۱۰۱ – 6 – 5 : کارشناسان .. ۱۱۱ – 6 – 6 : لیگ . ۱۱فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق۲ – 1 : مقدمه 13۲ – 2 :تاریخچه و تعاریف مسئولیت اجتماعی ..۱۴۲ – 3 : دلایل اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها . ۱۶۲ – 4 : ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها از نظر سازمان ملل ۱۷۲ – 5 : موانع اجرای مسئولیت اجتماعی . ۱۷۲ – 6 : مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ۱۸۲ – 7 : چارچوب های مطرح شده در پیشینه تحقیق .. ۲۰۲ – 7– 1 : چارچوب سه سطحی وود . ۲۰۲ – 7 – 2: چارچوب کارول ۲۱۲ – 7– 3 : چارچوب ذینفعان . ۲۶۲ – 7 – 4 : چارچوب لانتوس ۲۷۲ – 8 : دیدگاه ها و نظرات رایج در مورد مسئولیت اجتماعی .. ۲۷۲ – 8– 1 :آلبرت کار و دیدگاه به حداکثر رساندن سود ۲۷۲ – 8 – 2 : میلتون فریمن و دیدگاه به حداکثر رساندن سود معین .. ۲۸۲ – 8 – 3 : ادوارد فریمن و دیدگاه آگاهی اجتماعی و الگوی ذینفعی .. ۲۸۲ – 8 – 4 :کارول و دیدگاه خدمات اجتماعی .. ۲۹۲ – 8 – 5 : پارتول و مارتین و مسئولیت اجتماعی . ۲۹۲ – 8 – 6 : ستی و مسئولیت اجتماعی. ۳۰۲ – 8– 7 : مدل مسئولیت اجتماعی دیویس ۳۰۲ – 8 – 8 : کلارسون و توجه مسئولیت اجتماعی به ذینفعان . ۳۱۲ – 8 – 9 : واتاو و مفهوم مسئولیت اجتماعی . ۳۱۲ – 8– 10 :آندرواستارک و مسئولیت اخلاقی مدیران ۳۲۲ – 8– 11 :آندرسون و رونالدچی رابرت و مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی . ۳۲۲ – 8 – 12 : فریدمن و مسئولیت اقتصادی .. ۳۲۲ – 8 – 13 :کارول و هرم مسئولیت اجتماعی . ۳۳۲ – 8 – 14: استیفن رابینز و مسئولیت اجتماعی .. ۳۳۲ – 8 – 15 : درک فرنچ و مسئولیت اجتماعی .. ۳۳۲ – 8 – 16 : پیتر دراکر و مسئولیت اجتماعی . ۳۳۲ – 8 –17 : مایکل پورتر و مارک کرامر و مسئولیت انسان دوستی .. ۳۴۲ – 9 : دیدگاه های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها .. ۳۴۲ – 9 – 1 : دلایل موافقان مسئولیت اجتماعی سازمان ها ۳۵۲ – 9 – 2 : دیدگاه های مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها . ۴۰۲ – 10: مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی .. ۴۳۲ – 10– 1 : دیدگاه کلاسیک .. ۴۳۲ – 10 – 2 : دیدگاه عمومی .. ۴۳۲ – 10– 3 : دیدگاه اسلامی .. 44۲ – 11 : رابطه مسئولیت اجتماعی و با تعهد و پاسخگویی اجتماعی .. ۴۴۲ – 12 اصول مسئولیت اجتماعی .. ۴۵۲ – 13 : ورزش و مسئولیت اجتماعی . ۴۶۲ – 14 : زمینه های مسئولیت اجتماعی در ورزش .. ۴۶۲ – 15 : فوتبال و مسئولیت اجتماعی .. ۴۷۲ – 16 : تاریخچه مسئولیت اجتماعی در فوتبال ۴۸۲ – 16– 1 : فوتبال و کلیسا .. ۴۸۲ – 16– 2 : شرکت ها و فوتبال .. ۴۹ 2 – 16– 3 : مدارس همگانی . ۴۹۲ – 17: اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی در باشگاه های فوتبال ۵۰۲ – 18 : تاثیر باشگاه های فوتبال بر جامعه .. ۵۰۲ – 19:کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولیت اجتماعی (AFC) .. 51۲ – 19 – 1 : رویای آسیا .. ۵۲۲ – 20 : رضایتمندی ۵۲۲ – 21 : پیشینه تحقیق .. ۵۴ ۲ – 22 : جمع بندی فصل دوم .. ۵۷فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3 – 1 : مقدمه.. ۵۹۳ – 2 : روش تحقیق ۵۹۳ – 3 : جامعه آماری ۵۹۳ – 4 : روش نمونه گیری .. ۶۰۳ – 5 : ابزار اندازه گیری ۶۰۳ – 5 – 1 :پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی .. ۶۰۳ – 5 – 1 – 1 : پایایی و روایی . ۶۱۳ – 5 – 2 :پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی .. ۶۱۳ – 5 – 2 – 1 : پایایی و روایی . ۶۱۳ – 6 : حضور در ورزشگاه .. ۶۲ 3 – 7 : رضایتمندی تماشاگران . ۶۲۳ – 8 : روش های گردآوری داده ها .. ۶۲۳ – 8 – 1 : مطالعات کتابخانه ای . ۶۲۳ – 8 – 2 : تحقیقات میدانی .. ۶۲۳ – 9 : روش های اجرای پژوهش .. ۶۳۳ – 10 : روش های آماری ۶۴۳ – 11 : روش تجزیه و تحلیل داده ها .. ۶۴فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق۴ – 1 : مقدمه .. ۶۶۴ – 2 :آمار توصیفی . ۶۶۴ – 2 – 1 : اطلاعات توصیفی .. ۶۶۴ – 3 : آمار استنباطی .. ۷۴۴ – 3 – 1 : بررسی فرضیه ها . ۷۵۴ – 3 – 1 – 1 : فرضیه اول . ۷۵۴ – 3 – 1 – 2 : فرضیه دوم . ۷۶۴ – 3 – 1 – 3 : فرضیه سوم ۷۸فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵ – 1 : مقدمه .. ۸۱ 5 – 2 : خلاصه تحقیق ۸۱۵ – 3 : یافته های تحقیق .. ۸۲ 5 – 4 : بحث و نتیجه گیری .. ۸۴۵ – 5 : محدودیت های تحقیق . ۸۶۵ – 6 : پیشنهاد های کاربردی . ۸۶۵ – 7 : پیشنهاد های پژوهشی .. ۸۷منابع و ماخذ

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال


مسئولیت اجتماعی باشگاه ها


رضایتمندی تماشاگران


لیگ برتر فوتبال


رضایتمندی هوادار


تماشاگر


مسئولیت اجتماعی


لیگ برتر


باشگاه فوتبال


تراکتورسازی


پرسپولیس


استقلال


سپاهبررسی


رابطه


مسئولیت


اجتماعی


باشگاه


ها


با


رضایتمندی


تماشاگران


لیگ


برتر


فوتبال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان ...

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر محدثه ولی پور ۱* ،معصومه حبیبیان ۲ ۱ کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم

پایان نامه:داروهای گیاهی

در اوایل قرن بیستم پیشرفت علم شیمی منجر به توسعه صنعت داروسازی و تهیه داروهای شیمیایی گشت و از آن زمان به بعد هر روزه داروهای شیمیایی به نسبت داروهای گیاهی، بیماریها را سریع تر درمان کرده و اثر قوی‌تر دارند امّا ...

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و ...

یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه هر منطقه در دسترس بودن منابع آب با کیفیت است. شناخت وضعیت آلودگی رودخانه‌ها سبب گردیده است، برنامه‌ریزی‌های مدیریتی به منظور کنترل کیفیت آب رودخانه‌ها در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار ...

بخش اول مقالات پذیرفته شده در همایش

بررسی رابطه کیفیت خدمات، رضایتمندی با تمایل حضور مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر بهبهان. 39 مسعود نادریان جهرمی. متین رضوی، اخلاص اخلاصی. بررسی علل ناکامی تیم های تکواندو زنان در مسابقات ورزشی

پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، رضایتمندی، لیگ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.

پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، رضایتمندی، لیگ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.

تخته سفید | بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی ...

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال; پایان نامه جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی – فکر شاد – مرجع ...

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته تربیت بدنی. سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید . و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، رضایتمندی، لیگ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.

مطالب مرتبط با کلید واژه " لیگ برتر

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت هواداران تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه پژوهش را هواداران 3 تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور سازی تشکیل می دادند.

دانلود فایل های پایان نامه - ثبت نام

,دانلود فایل های پایان نامه - ثبت نام,دانلود فایل های پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال; پایان نامه تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

نجف آقایی - دانشگاه خوارزمی

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه ها بر نیات رفتاری هوادارن لیگ برتر فوتبال ( نقش واسطه ای کیفیت رابطه ) روح اله باقری

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با - دانلود رایگان

دانلود رایگان هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظ

دانلود پایان نامه ارشد : حل مسئله زمانبندی سیستم باز با ...

مسئله زمانبندی سیستم های باز یکی از مهمترین مسائل زمانبندی در دنیای مهندسی و صنعت است. در این مسئله m ماشین و n کار وجود دارد. هرکار شامل تعداد معینی از عملیات است. هر عملیات دارای زمان از پیش تعیین شده ای برای پردازش[1] بر ...

باشگاه فوتبال پرسپولیس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

باشگاه فوتبال پرسپولیس باشگاه فوتبالی ایرانی است که در سال ۱۳۴۲ در شهر تهران، پایتخت ایران بنیان‌گذاری شده و از باشگاه‌های زیر مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس است.. پرسپولیس در لیگ خلیج فارس بازی می‌کند و پس از ...

مقالات پذیرفته شده در اولین همایش بین المللی انجمن علمی ...

بررسی مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس ایزو 26000: نجمه مرادی: حبیب هنری، فرزاد غفوری: بررسی معیار زیبایی شناختی در معماری اماکن ورزشی شهر تهران: مسعود نادریان جهرمی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال; پایان نامه جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

: بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی ...

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال (۲) فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق ...

باشگاه فوتبال تراکتور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

باشگاه فوتبال تراکتور که در میان هواداران خود به نام تراختور شناخته می‌شود یک باشگاه فوتبال در شهر تبریز، ایران است. این تیم در ۹ آذر ۱۳۴۹ با پشتیبانی شرکت تراکتورسازی ایران در شهر تبریز بنیان‌گذاری شد و از سال ۱۳۸۸ تا ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال; پایان نامه تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

دانلود فایل های پایان نامه - 73

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.

پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، رضایتمندی، لیگ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.

فپایان نامه وتبال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان سال 1390 ...

حسین اکبری یزدی - دانشگاه خوارزمی

نقش واسطه ارزش ادراک شده در ارتباط کیفیت خدمات اصلی و پیرامونی با رضایتمندی تماشاگران فوتبال ... بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه ها بر نیات رفتاری هوادارن لیگ برتر فوتبال ( نقش واسطه ای ...

دانلود مقاله بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده ( MAP )

امنيت شغلی با رويكرد ايمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان

دانلود لایه باز کارت ویزیت کیلومترسازی و اسپورت

خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 1 ( دانشگاه پیام نور )

دانلود پاورپوینت جامع آموزش نرم افزار آباکوسدانلود پاورپوینت ضرب عدد در بردار ریاضی هشتم

پاورپوینت زمین شناسی - هوازدگی ، انواع و علت های آن

روایت شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران

دانلود پاورپوینت مفهوم تفکر راهبردی و خلاقیت حل مساله