دانلود رایگان


تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 121 صفحه چکیده هدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست های مرد دانشگاهي بود. بدين منظور از ميان ورزشکاران مرد فوتبا

دانلود رایگان تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست هانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 121 صفحه چکیدههدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست های مرد دانشگاهي بود. بدين منظور از ميان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، ۱۱ نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. ميانگين سن، قد، وزن و BMI آزمودني ها به ترتيب برابر با: ۸۷۵/۰±90/21 سال، ۴±170 سانتي متر، ۴۴/۶±42/64 كيلوگرم و BMI برابر با ۶۸/۱±05/22 كيلوگرم بر مجذور قد به متر بود. براي اجراي تحقيق، آزمودني ها در هفته اول با شدت متوسط يعني با ۶۵% ضربان قلب بيشينه و در هفته دوم با شدت زیاد يعني با ۸۰% ضربان قلب بيشينه، به مدت ۳۰ دقيقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی ها گرفته شد. جهت تجزيه و تحليل استنباطي داده ها از آزمون t وابسته و تحليل واريانس با اندازه‌هاي تكراري، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معني‌داري ۰۵/۰ = در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی داری بر IFN-γ (60/0=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (22/0=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (38/0=p) ندارد با این وجود اثر معنی داری بر کاهش IFN-γ (01/0=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ايمني به سمت Th2 شده که این امر باعث تقويت پاسخ ايمني هومورال و نيز واكنش هاي آلرژيك می شود.واژگان كليدي: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-۴، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: طرح پژوهش 1-1. مقدمه 2۱-۲٫ بیان مسئله 3۱-۳٫ ضرورت و اهميت پژوهش 7۱-۴٫ اهداف پژوهش 10۱-۴-۱٫ هدف کلی 10۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی 10۱-۵٫ سؤالات پژوهش 10۱-۶٫ قلمرو پژوهش 11۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11۱-۷ -۱٫تعاریف مفهومی 11۱-۷-۱-۱٫ فعالیت با شدت متوسط 11۱-۷-۱-۲٫ فعالیت شدید 11۱-۷-۱-۳٫ اینترفرون گاما 12۱-۷-۱-۴٫ اینترلوکین-۴ 12۱-۷-۱-۵٫ IL-4/IFN-γ 12۱-۷-۱-۶٫ لکوسیت 12۱-۷-۲٫ تعاریف عملیاتی 13۱-۷-۲-۱٫ فعاليت با شدت متوسط 13۱-۷-۲-۲٫ فعالیت شدید 13۱-۷-۲-۳٫ اینترفرون گاما 13۱-۷-۲-۴٫ اینترلوکین-۴ 13۱-۷-۲-۵٫ لکوسیت 13عنوان صفحهفصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش۲-۱٫مفاهیم بنیادی 15۲-۱-۱٫ سیستم ایمنی 15۲-۱-۲٫ اجزا¬ء دستگاه ایمنی 19۲-۱-۳٫ سایتوکاین 19۲-۱-۴٫ اینترفرون گاما 21۲-۱-۵٫ اینترلوکین-۴ 23۲-۱-۶ . الگوی سایتوکاینی 24۲-۱-۷٫ لکوسیت 27 ۲-۲٫ پژوهش¬های پیشین 28فصل سوم: روش پژوهش۳-۱٫ روش پژوهش 38۳-۲٫ جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه پژوهش 38۳-۳٫ متغییرهای پژوهش 38۳-۳-۱٫ متغير هاي مستقل 38۳-۳-۲٫ متغير هاي وابسته 39۳-۴٫ ابزار و وسایل اندازه گیری 39۳-۵٫ روش اندازه گيري متغيرهاي وابسته 39۳-۵-۱٫ شمارش افتراقي سلول هاي خوني 39۳-۵-۲٫ اندازه گیری سایتوکاین ها به روش ELISA 40۳-۶٫ خونگیري و اندازه گیري پارامترها 41۳-۷٫ روش اجراي پژوهش 41۳-۸٫ روش های تجزیه و تحلیل آماری 44۳-۹٫ ملاحظات اخلاقي 44عنوان صفحهفصل چهارم: يافته¬هاي پژوهش۴-۱٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 46۴-۲٫ بررسی سؤالات پژوهش 47۴-۲-۱٫ سؤال اول 47۴-۲-۲٫ سؤال دوم 49۴-۲-۳٫ سؤال سوم 50۴-۲-۴٫ سؤال چهارم 52فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري۵-۱٫ خلاصه پژوهش 55۵-۲٫ بحث و بررسی 57۵-۳٫ نتیجه گیری 69۵-۴٫ پيشنهاد هاي پژوهش 70۵-۴-۱٫ پيشنهاد هاي كاربردي 70۵-۴-۲٫ پیشنهاد های پژوهشی 70 5-5. محدودیت پژوهش 71فهرست منابع 72پیوستپيوست ۱ 90پیوست ۲ 91

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1


Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها


تاثیر شدت تمرین


تغییرات الگوی سایتوکاینی


(Th1


Th2)


تعداد لکوسیت


فوتبالیست ها


فوتبال


پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی


فیزیولوژی ورزشیتاثیر


شدت


تمرین


برتغییرات


الگوی


سایتوکاینی


(Th1/Th2)


و


تعداد


لکوسیت


در


فوتبالیست


ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ...

بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و ...

تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

'تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت', نشریه رشد و یادگیری حرکتی, 8(1), pp. 41-58. doi: 10.22059/jmlm.2016.58500

پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: تصویر بیگانگان در شعر ...

در تصویرشناسی برخی واژه­ها کلیدی هستند، واژه­هایی چون: این­جا، آن­جا ، دیگری و … . در این دانش مفاهیم اساسی وجود داردکه مهم­ترین آنها عبارتند از: کلیشه، الگوی قالبی، پیش داوری، تصویر ...

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استغراق و تبدیل ورودی بر روابط دبی ...

دریچه­های سالونی، سازه­های کنترل و تنظیم آب در کانال­ها می­باشند که به دلیل مزایای کاربردی اخیراً مورد توجه قرار گرفته­اند. تاکنون تحقیقات محدودی در مورد این سازه انجام شده است. در این مطالعه روابط دبی – اشل دریچه ...

تاثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص ...

مقدمه و هدف: اخیرا تمرینات اینتروال شدید(hiit) مورد توجه محققین قرار گرفته اما تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو هفته تمرینات اینتروال شدید کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی ...

تاثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص ...

مقدمه و هدف: اخیرا تمرینات اینتروال شدید(hiit) مورد توجه محققین قرار گرفته اما تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو هفته تمرینات اینتروال شدید کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی ...

سازه های پوسته ای و چادری - rozblog.com

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست¬ها سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان

بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار ...

در این پژوهش به بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی جوش آلیاژ آلومینیم 321h-5083 جوشکاری شده تحت فرایند میگ پالسی پرداخته شده است. آلیاژ آلومینیم 5083 در صنایع دریایی به طور گسترده مورد استفاده ...

تاثیر دو شدت مختلف تمرین هوازی منظم بر علائم بالینی سندرم ...

در این پژوهش از آمار تحلیلی manova استفاده شد. یافته ها: علائم بعد از 3 ماه تمرین هوازی منظم، در 2 گروه تجربی کاهش یافت و میزان این کاهش در دو گروه تفاوتی نداشت.

تأثیر شدت‏های مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ...

افزایش نگرانی‏‏‏ها در زمینة گرمایش جهانی و تغییر اقلیم موجب شده است که به خاک و توانایی آن در ترسیب کربن به صورت پایدار توجه ویژه‌ای شود. خاک‏ها بزرگترین ذخایر کربن در چرخه کربن خشکی هستند که حاوی کربنی حدود سه برابر ...

تأثیر تمرینات ترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاین‌ها ...

مطالعات جدید نشان می‌دهد واسپین، کمرین و ویسفاتین با اضافه وزن و چاقی ارتباط دارد، اما تأثیر برنامه‌های ورزشی بر آنها مشخص نیست. هدف پژوهش حاضر مقایسۀ اثر تمرین استقامتی و ترکیبی بر سطوح پلاسمایی آدیپوکاین‌ها ...

تأثیر تمرینات ترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاین‌ها ...

مطالعات جدید نشان می‌دهد واسپین، کمرین و ویسفاتین با اضافه وزن و چاقی ارتباط دارد، اما تأثیر برنامه‌های ورزشی بر آنها مشخص نیست. هدف پژوهش حاضر مقایسۀ اثر تمرین استقامتی و ترکیبی بر سطوح پلاسمایی آدیپوکاین‌ها ...

ارزیابی تأثیر کیفیت اطلاعات گردشگری در رسانه‌های اجتماعی ...

هدف: هدف از پژوهش حاضر، استخراج مدل قوانین تأثیر کیفیت اطلاعات گردشگری در رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری تصویر ذهنی مقصد به‌کمک نظریه راف است که بر قصد خرید گردشگران (متغیر رفتاری در پژوهش حاضر) اثر می‌گذارد.

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و ...

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها 2 / 5 ( 1 امتیاز ) هدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ...

پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی: تاثیر فناوری اطلاعات بر ...

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استغراق و تبدیل ورودی بر روابط دبی ...

دریچه­های سالونی، سازه­های کنترل و تنظیم آب در کانال­ها می­باشند که به دلیل مزایای کاربردی اخیراً مورد توجه قرار گرفته­اند. تاکنون تحقیقات محدودی در مورد این سازه انجام شده است. در این مطالعه روابط دبی – اشل دریچه ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد سایت

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی چکیده تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ ها هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی ...

دانلود پایان نامه تربیت بدنی - صفحه 2 از 14 - ویکی پیپر

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها 10000 تومان دانلود

روش مدیریتی Archives - خانه دانشجو

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های رویشی و زایشی ...

با توجه به روند رو به رشد تخریب مراتع، بررسی آثار شدت‏‏های مختلف برداشت بر گونه‏ها، به‏ منظور بهره‏برداری اصولی‏تر از مراتع، می‏‏تواند در اصلاح و احیای مراتع مؤثر واقع شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شدت‏‏های ...

پایان نامه بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ...

بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و ...

ارزیابی تأثیر کیفیت اطلاعات گردشگری در رسانه‌های اجتماعی ...

هدف: هدف از پژوهش حاضر، استخراج مدل قوانین تأثیر کیفیت اطلاعات گردشگری در رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری تصویر ذهنی مقصد به‌کمک نظریه راف است که بر قصد خرید گردشگران (متغیر رفتاری در پژوهش حاضر) اثر می‌گذارد.

پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر ...

پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( (m.a گرایش فیزیولو‍ژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ...

تاثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص ...

مقدمه و هدف: اخیرا تمرینات اینتروال شدید(hiit) مورد توجه محققین قرار گرفته اما تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو هفته تمرینات اینتروال شدید کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی ...

تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های رویشی و زایشی ...

با توجه به روند رو به رشد تخریب مراتع، بررسی آثار شدت‏‏های مختلف برداشت بر گونه‏ها، به‏ منظور بهره‏برداری اصولی‏تر از مراتع، می‏‏تواند در اصلاح و احیای مراتع مؤثر واقع شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شدت‏‏های ...

تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب ...

بسته‌بندی یکی از مراحل اصلی در فرآیندهای غذایی است که با کنترل فاکتورهای مؤثر بر کیفیت،‌عمر انبارمانی محصول را بالا می‌برد. لذا بهینه‌سازی فاکتورهای مؤثر در بسته‌بندی سیب گلدن دلیشس موضوعی مهم در انبارداری و ...

دانلود طرح توجیهی تولید و بسته بندی کشمش در 91 صفحه - فایل WORD

دانلود پاورپوینت تولید مثل در اسب

دانلود پاورپوینت دوره آموزش بتن - طرح اختلاط بتن به روش ACI

تاثير شدت تمرين مقاومتی روی نشانگران آنزيمی و غير آنزيمی عملكرد كبد در مردان چاق

بهبود عملکرد سیستم ایمنی مصنوعی به منظور دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیاردانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی

پایان نامه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایراندانلود پاورپوینت من کیستم درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم