دانلود رایگان


تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 121 صفحه چکیده هدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست های مرد دانشگاهي بود. بدين منظور از ميان ورزشکاران مرد فوتبا

دانلود رایگان تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست هانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 121 صفحه چکیدههدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست های مرد دانشگاهي بود. بدين منظور از ميان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، ۱۱ نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. ميانگين سن، قد، وزن و BMI آزمودني ها به ترتيب برابر با: ۸۷۵/۰±90/21 سال، ۴±170 سانتي متر، ۴۴/۶±42/64 كيلوگرم و BMI برابر با ۶۸/۱±05/22 كيلوگرم بر مجذور قد به متر بود. براي اجراي تحقيق، آزمودني ها در هفته اول با شدت متوسط يعني با ۶۵% ضربان قلب بيشينه و در هفته دوم با شدت زیاد يعني با ۸۰% ضربان قلب بيشينه، به مدت ۳۰ دقيقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی ها گرفته شد. جهت تجزيه و تحليل استنباطي داده ها از آزمون t وابسته و تحليل واريانس با اندازه‌هاي تكراري، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معني‌داري ۰۵/۰ = در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی داری بر IFN-γ (60/0=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (22/0=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (38/0=p) ندارد با این وجود اثر معنی داری بر کاهش IFN-γ (01/0=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ايمني به سمت Th2 شده که این امر باعث تقويت پاسخ ايمني هومورال و نيز واكنش هاي آلرژيك می شود.واژگان كليدي: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-۴، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: طرح پژوهش 1-1. مقدمه 2۱-۲٫ بیان مسئله 3۱-۳٫ ضرورت و اهميت پژوهش 7۱-۴٫ اهداف پژوهش 10۱-۴-۱٫ هدف کلی 10۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی 10۱-۵٫ سؤالات پژوهش 10۱-۶٫ قلمرو پژوهش 11۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11۱-۷ -۱٫تعاریف مفهومی 11۱-۷-۱-۱٫ فعالیت با شدت متوسط 11۱-۷-۱-۲٫ فعالیت شدید 11۱-۷-۱-۳٫ اینترفرون گاما 12۱-۷-۱-۴٫ اینترلوکین-۴ 12۱-۷-۱-۵٫ IL-4/IFN-γ 12۱-۷-۱-۶٫ لکوسیت 12۱-۷-۲٫ تعاریف عملیاتی 13۱-۷-۲-۱٫ فعاليت با شدت متوسط 13۱-۷-۲-۲٫ فعالیت شدید 13۱-۷-۲-۳٫ اینترفرون گاما 13۱-۷-۲-۴٫ اینترلوکین-۴ 13۱-۷-۲-۵٫ لکوسیت 13عنوان صفحهفصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش۲-۱٫مفاهیم بنیادی 15۲-۱-۱٫ سیستم ایمنی 15۲-۱-۲٫ اجزا¬ء دستگاه ایمنی 19۲-۱-۳٫ سایتوکاین 19۲-۱-۴٫ اینترفرون گاما 21۲-۱-۵٫ اینترلوکین-۴ 23۲-۱-۶ . الگوی سایتوکاینی 24۲-۱-۷٫ لکوسیت 27 ۲-۲٫ پژوهش¬های پیشین 28فصل سوم: روش پژوهش۳-۱٫ روش پژوهش 38۳-۲٫ جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه پژوهش 38۳-۳٫ متغییرهای پژوهش 38۳-۳-۱٫ متغير هاي مستقل 38۳-۳-۲٫ متغير هاي وابسته 39۳-۴٫ ابزار و وسایل اندازه گیری 39۳-۵٫ روش اندازه گيري متغيرهاي وابسته 39۳-۵-۱٫ شمارش افتراقي سلول هاي خوني 39۳-۵-۲٫ اندازه گیری سایتوکاین ها به روش ELISA 40۳-۶٫ خونگیري و اندازه گیري پارامترها 41۳-۷٫ روش اجراي پژوهش 41۳-۸٫ روش های تجزیه و تحلیل آماری 44۳-۹٫ ملاحظات اخلاقي 44عنوان صفحهفصل چهارم: يافته¬هاي پژوهش۴-۱٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 46۴-۲٫ بررسی سؤالات پژوهش 47۴-۲-۱٫ سؤال اول 47۴-۲-۲٫ سؤال دوم 49۴-۲-۳٫ سؤال سوم 50۴-۲-۴٫ سؤال چهارم 52فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري۵-۱٫ خلاصه پژوهش 55۵-۲٫ بحث و بررسی 57۵-۳٫ نتیجه گیری 69۵-۴٫ پيشنهاد هاي پژوهش 70۵-۴-۱٫ پيشنهاد هاي كاربردي 70۵-۴-۲٫ پیشنهاد های پژوهشی 70 5-5. محدودیت پژوهش 71فهرست منابع 72پیوستپيوست ۱ 90پیوست ۲ 91

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1


Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها


تاثیر شدت تمرین


تغییرات الگوی سایتوکاینی


(Th1


Th2)


تعداد لکوسیت


فوتبالیست ها


فوتبال


پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی


فیزیولوژی ورزشیتاثیر


شدت


تمرین


برتغییرات


الگوی


سایتوکاینی


(Th1/Th2)


و


تعداد


لکوسیت


در


فوتبالیست


ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه ...

, بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن ,دنیای رکوردهای عجیب و غریب

ارتباط حالت خوابیدن و تشک - شتابدهی ایده ها و استارتاپ ها

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

IRCT | تاثیر مکمل یاری L – کارنیتین و تمرین هوازی متوسط بر ...

تعداد بروز رسانی‌ها: 0. ... کارنیتین و تمرین هوازی متوسط در زنان چاق ... تمرین هوازی با شدت متوسط 3 جلسه در هفته ،هر جلسه 45 دقیقه ،در مجموع 24 جلسه بعلاوه قرص دارونما

مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت شدید وامانده ساز بر تغییرات ...

ایمنوگلوبولین‌a ( iga ) مهم‌ترین ‌آنتی‌بادی ‌موجود در بزاق ‌انسان ‌است‌ که‌ در ایمنی ‌مخاطی ‌و پیشگیری ‌از عفونت‌های‌ مجاری‌ فوقانی ‌تنفسی ‌(urti) نقش‌ بسزایی ‌دارد. غلظت‌iga بزاقی‌ در نتیجة ‌فعالیت‌های‌ شدید ...

تاثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص ...

مقدمه و هدف: اخیرا تمرینات اینتروال شدید(hiit) مورد توجه محققین قرار گرفته اما تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو هفته تمرینات اینتروال شدید کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی ...

سازه های پوسته ای و چادری - rozblog.com

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست¬ها سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان

تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در ...

کارکردهای توجهی نقش مهمی در تعامل فرد با محیط دارد. این کارکردها در برخی شرایط محیطی تحت تأثیر ویژگی‌های تکانش‌گری قرار می‌گیرند و از این طریق می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در عملکرد و یادگیری افراد باشد.

تربیت بدنی Archives - صفحه 28 از 31 - خانه دانشجو

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر ...

پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( (m.a گرایش فیزیولو‍ژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ...

تاثیر یک دوره تمرین سرعتی تناوبی و بی تمرینی بر ...

هدف از انجام پژوهش حاضر, بررسی تاثیر فعالیت ورزشی سرعتی و یک دوره بی تمرینی متعاقب آن، بر مقدار پراکسیداسیون لیپید (mda) و پاسخ دستگاه ضداکسایشی (frap ، اسید اوریک، بیلی روبین و پروتئین تام) بود.

بررسی تأثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و ...

اثر الگو­های مختلف تغذیه پروتئین، برعملکرد رشد، اجزای لاشه و محتوای نیتروژن بستر جوجه­هـای گوشـتی سـویه­ی تجـاری کاب 500 با استفاده از 800 جوجه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار و 40 پرنده در هر تکرار ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد سایت

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی چکیده تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ ها هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی ...

بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات ...

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) دانشکده مهندسی هسته­ای و فیزیک پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک – کیهان‌شناسی عنوان بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا استاد راهنما ...

تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب ...

بسته‌بندی یکی از مراحل اصلی در فرآیندهای غذایی است که با کنترل فاکتورهای مؤثر بر کیفیت،‌عمر انبارمانی محصول را بالا می‌برد. لذا بهینه‌سازی فاکتورهای مؤثر در بسته‌بندی سیب گلدن دلیشس موضوعی مهم در انبارداری و ...

پایان نامه ارشد:بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی ...

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

تاثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص ...

مقدمه و هدف: اخیرا تمرینات اینتروال شدید(hiit) مورد توجه محققین قرار گرفته اما تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو هفته تمرینات اینتروال شدید کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی ...

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و ...

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها 2 / 5 ( 1 امتیاز ) هدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ...

تأثیر تمرین مشاهده ای بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون ...

در تحقیق حاضر تأثیر تمرین مشاهده ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت سرویس بلند بدمیننتون با در نظر گرفتن میانجیگری خودکارامدی بدنی در دانش آموزان مقطع راهنمایی پسرانة شهرستان گنبدکاووس مورد بررسی قرار گرفته است.به ...

تأثیر محیط‌های کشت MS و B5 بر شاخص‌های رشدی به‌لیمو در ...

انتخاب محیط کشت مناسب یکی از ضرورت­های موفقیت در کشت بافت به‌لیمو Lippia citriodora H.B.K. است. قطعه‌های گرۀ حاوی یک جوانۀ ‌جانبی به‌منظور ریز ازدیادی نوساقه‌ها در غلظت‌های مختلف محیط کشت MS و B5 با غلظت­های یک­چهارم، یک­دوم و ...

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی – فکر شاد – مرجع ...

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

مقاله تأثیر تمرینات ورزشی با شدت های کم و زیاد بر تغییرات ...

آزمودنی ها در هفته اول با شدت کم یعنی با 45% ضربان قلب و در هفته سوم با شدت زیاد یعنی با %75 ضربان قلب به اجرای آزمون پرداختند. قبل از تمرین و بلافاصله بعد از تمرین از آزمودنی ها نمونه خونی گرفته شد.

بایگانی‌های میانجی گری - دانلود پایان نامه ها

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات ...

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) دانشکده مهندسی هسته­ای و فیزیک پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک – کیهان‌شناسی عنوان بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا استاد راهنما ...

بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه ...

, بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن ,دنیای رکوردهای عجیب و غریب

تأثیر شدت‏های مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ...

افزایش نگرانی‏‏‏ها در زمینة گرمایش جهانی و تغییر اقلیم موجب شده است که به خاک و توانایی آن در ترسیب کربن به صورت پایدار توجه ویژه‌ای شود. خاک‏ها بزرگترین ذخایر کربن در چرخه کربن خشکی هستند که حاوی کربنی حدود سه برابر ...

IRCT | تاثیر مکمل یاری L – کارنیتین و تمرین هوازی متوسط بر ...

تعداد بروز رسانی‌ها: 0. ... کارنیتین و تمرین هوازی متوسط در زنان چاق ... تمرین هوازی با شدت متوسط 3 جلسه در هفته ،هر جلسه 45 دقیقه ،در مجموع 24 جلسه بعلاوه قرص دارونما

دانلود پایان نامه تربیت بدنی - صفحه 2 از 14 - ویکی پیپر

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها 10000 تومان دانلود

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: رابطه هوش معنوی و سلامت ...

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

سازه های پوسته ای و چادری - rozblog.com

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست¬ها سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان

تأثیر شدت‏های مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ...

افزایش نگرانی‏‏‏ها در زمینة گرمایش جهانی و تغییر اقلیم موجب شده است که به خاک و توانایی آن در ترسیب کربن به صورت پایدار توجه ویژه‌ای شود. خاک‏ها بزرگترین ذخایر کربن در چرخه کربن خشکی هستند که حاوی کربنی حدود سه برابر ...

ارتباط حالت خوابیدن و تشک - شتابدهی ایده ها و استارتاپ ها

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات ...

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) دانشکده مهندسی هسته­ای و فیزیک پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک – کیهان‌شناسی عنوان بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا استاد راهنما ...

بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار ...

در این پژوهش به بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی جوش آلیاژ آلومینیم 321h-5083 جوشکاری شده تحت فرایند میگ پالسی پرداخته شده است. آلیاژ آلومینیم 5083 در صنایع دریایی به طور گسترده مورد استفاده ...

بایگانی‌های تحلیل واریانس - دانلود پایان نامه ها

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

تأثیر محیط‌های کشت MS و B5 بر شاخص‌های رشدی به‌لیمو در ...

انتخاب محیط کشت مناسب یکی از ضرورت­های موفقیت در کشت بافت به‌لیمو Lippia citriodora H.B.K. است. قطعه‌های گرۀ حاوی یک جوانۀ ‌جانبی به‌منظور ریز ازدیادی نوساقه‌ها در غلظت‌های مختلف محیط کشت MS و B5 با غلظت­های یک­چهارم، یک­دوم و ...

مقاله تأثیر تمرین های کششی و موبیلیزاسیون عصب در بهبود درد ...

یافته ها: میانگین نمره ی شاخص درد و ناتوانی شانه در گروه تمرین های کششی از 92.3±9.6 به 40.5±13.9 و در گروه تمرین های موبیلیزاسیون عصب از 81.0±16.3 به 25.0±12.06 کاهش پیدا کرد (p<0.05).

IRCT | تاثیر مکمل یاری L – کارنیتین و تمرین هوازی متوسط بر ...

تعداد بروز رسانی‌ها: 0. ... کارنیتین و تمرین هوازی متوسط در زنان چاق ... تمرین هوازی با شدت متوسط 3 جلسه در هفته ،هر جلسه 45 دقیقه ،در مجموع 24 جلسه بعلاوه قرص دارونما

تغذیه در بیماران پیوند کلیه

پروپوزال کامل بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان

بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

دانلود فایل اکسل طراحی دال کنسول بالکن بر اساس آیین نامه آبا

دانلود پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران زیست شناسی دهماکراه در قتل

پاورپوینت روان‌شناسی نوجوان وانواع اختلالات روانی کودکان و نوجوانانفایل آموزشی Arc Gis