دانلود رایگان


تاثير متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ويژگی های کينماتيکی راه رفتن - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثير متقابل خستگي و ساختار کف پا بر ويژگي¬هاي کينماتيکي راه¬رفتن نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 123 صفحه چكيده: کف پاي صاف از جمله ناهنجاري هاي بسيار شايع است. ناهنجاري هاي آناتوميکي مي توانند موجب تغيير متغييرهاي کينماتيکي مفاصل پا گردند که در نتيجه با بروز الگوي متفاوت راه رفتن همر

دانلود رایگان تاثير متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ويژگی های کينماتيکی راه رفتننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 123 صفحهچكيده:کف پاي صاف از جمله ناهنجاري هاي بسيار شايع است. ناهنجاري هاي آناتوميکي مي توانند موجب تغيير متغييرهاي کينماتيکي مفاصل پا گردند که در نتيجه با بروز الگوي متفاوت راه رفتن همراه مي شود. شناسايي کم و کيف متغييرهاي تحت تاثير اين ناهنجاري ها در توانبخشي افراد مبتلا به کف پاي صاف موثر است. با توجه به تغيير رابطه طول-تنش در عضلات پاي فرد مبتلا به کف پاي صاف احتمال بروز خستگي بيشتر در اين افراد وجود دارد. از آنجا که مطالعات کمي درباره اثرات خستگي روي تغييرات کينماتيکي راه رفتن وجود دارد، نتايج اين مطالعه مي تواند اطلاعات مفيدي در اين زمينه ارائه دهد. هدف اين مطالعه بررسي اثرات خستگي بر تغييرات الگوي کينماتيکي اندام تحتاني افراد داراي کف پاي صاف در مقايسه با افراد سالم در حين راه رفتن است. تعداد ۱۰ نفر دانشجوي مرد با ميانگين سني ( ۱۶/۲±4/24) و ميانگين قد(۳۱/۴ ± 26/177) و وزن (۴۳/۱۷ ± 81/93) در گروه افراد با کف پاي صاف و نيز تعداد ۱۰ نفر دانشجوي مرد با ميانگين سني (۳۲/۲ ± 86/25) و ميانگين قد (۷۱/۲۷ ± 6/168) و ميانگين وزن (۹۳/۲۶ ± 13/78) درگروه کنترل _ افراد سالم _ مورد مطالعه قرار گرفتند . ابتدا اندام پا، ساق، ران و لگن افراد با استفاده از ۱۶ عدد مارکر منعکس کننده نور شناسايي شدند. سپس آزمودني ها در يک مسير کاليبره شده راه رفتند و با استفاده از سيستم آناليز حرکتي VICON متغيرهاي کينماتيکي مفاصل مچ، زانو و ران اندازه گيري و تجزيه و تحليل شد. اندازه مارکرها به قطر mm14 بوده و بر اساس مدل PLUG-IN-GAIT بر روي بدن نصب شدند. هر آزمودني ۵ بار تست راه رفتن را تکرار نمود. سپس آزمودني ها با استفاده از يک پروتکل خستگي عملکردي، خسته شدند. براي مقايسه پيش آزمون ها بين دو گروه و نيز براي بررسي ميزان تغييرات بين گروهي، از آناليز واريانس چند متغيره استفاده شد. آناليز داده ها در SPSS 18 با سطح معناداري ۰۵/۰p= انجام شد. پس از خستگي نيز تست راه رفتن براي هر آزمودني تکرار شد. تجزيه و تحليل آماري نشان داد که طي پيش آزمون، در افراد کف پاي صاف، دامنه حرکتي مفاصل مچ پاي راست در پروپالژن(۰۰/۰p=)، زانوي پاي راست در ميانه استانس (۰۰۷/۰p=)، ران پاي راست در ميانه استانس (۰۰۲/۰p=) و پروپالژن (۰۰۸/۰p=)، مچ پاي چپ در ميانه استانس (۰۰/۰p=)، زانوي پاي چپ در پروپالژن (۰۲۴/۰p=)، ران پاي چپ در تماس پاشنه ۰۰۱/۰p=) و ميانه استانس (۰۵/۰p=)، بيشتر از افراد نرمال است. همچنين در افراد کف پاي صاف طي پيش آزمون، در مچ پاي راست در تماس پاشنه (۰۱۴/۰p=) و زانوي پاي راست در ميانه استانس (۰۲/۰p=)، دامنه حرکتي کمتري نسبت به افراد نرمال داشتند. افراد کف پاي صاف طي پيش آزمون، طول قدم بلندتري نسبت به افراد نرمال داشتند (۰۲/۰p=). در افراد نرمال در پس-آزمون، دامنه حرکتي مفصل ران پاي راست در ميانه استانس (۰۳۷/۰p=) و ران پاي چپ در پروپالژن (۰۰/۰p=) و ميانه استانس (۰۰/۰p=)، بيشتر از پيش آزمون اين افراد بود. در افراد کف پاي صاف، در پس آزمون، دامنه حرکتي ران پاي راست در تماس پاشنه (۰۳۹/۰p=) و ميانه استانس (۰۴۲/۰p=) و ران پاي چپ در تماس پاشنه (۰۱۵/۰p=)، بيشتر از پيش آزمون اين افراد بود. دامنه حرکتي زانوي پاي چپ افراد کف پاي صاف در پيش آزمون، نسبت به پس آزمون آنها، بيشتر بود (۰۰/۰p=). افراد کف پاي صاف در پس آزمون، سرعت راه رفتن سريعتري در پاي راست (۰۴۹/۰p=) و پاي چپ (۰۴۹/۰p=)، طول گام بيشتري در پاي چپ (۰۱۷/۰p=) و زمان قدم کوتاه تري (۰۲/۰p=) نسبت به پيش آزمون داشتند. مقايسه دامنه حرکتي مفاصل بين دو گروه نشان داد که دامنه حرکتي مفاصل افراد نرمال، در ران پاي چپ، در ميانه استانس (۰۰/۰p=) و پروپالژن (۰۰/۰p=) بيشتر از افراد کف پاي صاف است و در مفصل زانو، افراد کف پاي صاف در پروپالژن، دامنه حرکتي بيشتري نسبت به افراد نرمال دارند (۰۰/۰p=). با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، مي توان نتيجه گرفت خستگي عضلات، موجب ايجاد تغيير در کينماتيک راه رفتن شده و متعاقب آن مي-تواند باعث ايجاد انحرافات از الگوي طبيعي راه رفتن گردد و نقش اصلي پا در راه رفتن را که انتقال مناسب نيروهاي عمل و عکس العمل بين بدن و زمين مي باشد را تحت تاثير قرار داده و به دليل تغيير در زواياي مفاصل و به طبع تغيير جهت زواياي نيروهاي عمل و عکس العمل وارد شده به مفاصل، باعث عدم کارآيي پا و متعاقبا گرايش بيشتر به سمت آسيب اندام تحتاني شود.واژه هاي کليدي: کف پاي صاف، خستگي، کينماتيک راه رفتن فصل اول: کليات پژوهش۱-۱٫ مقدمه 3۱-۲٫ تعريف مساله و بيان نکات اصلي 4۱-۴ اهداف پژوهش 7.۱-۴-۱ هدف کلي 7۱-۴-۲٫ اهدف جزيي 7۱-۵٫ فرضيه هاي تحقيق 7۱-۶٫ روش اجراي پژوهش 7۱-۷٫ محدوديت هاي پژوهش 9۱-۸٫ تعريف عملياتي واژه ها 9فصل دوم: پيشينه تحقيق۲-۱٫ مقدمه 15۲-۲٫ آناتومي و ساختار پا 14۲-۳٫ مفاصل پا 15۲-۴٫ قوس هاي پا 18۲-۵٫ عضلات عمل کننده روي مجموعه پا 19۲-۵-۱٫ عضلات قسمت خارجي پا 19۲-۵-۶٫ عضله درشت نئي قدامي 20۲-۵-۷٫ عضله دوقلو 21۲-۵-۸٫ عضله نعلي 22۲-۵-۹٫ عضله نازک نئي طويل 22۲-۶٫ کف پاي صاف 23۲-۷٫ انواع کف پاي صاف 24۲-۷-۱ کف پاي صاف منعطف 24۲-۷-۲٫ کف پاي صاف غير منعطف(سخت) 26۲-۸٫ عوارض ناشي از صافي کف پا 27۲-۹٫ راه رفتن 27۲-۹-۱٫ اصطلاح شناسي راه رفتن 27۲-۹-۲ بيومکانيک راه رفتن 29۲-۱۰٫ سيکل راه رفتن 31۲-۱۱٫ مراحل تشکيل دهنده فاز استانس 35۲-۱۲٫ رويدادهاي مرحله نوسان 37۱٫ مرحله پروپالژن 37۲-۱۳٫ استرايد، استپ، کدنس 39۲-۱۴٫ حرکت مفاصل 42۲-۱۵٫ حرکات در صفحه ساجيتال 43۲-۱۶٫ خستگي 45۲-۱۶-۱٫ خستگي در سطح سيستم اعصاب مرکزي 46۲-۱۶-۲٫ خستگي در سطح نخاع و اعصاب محيطي 46۲-۱۶-۳٫ خستگي در محل اتصال عصبي عضلاني 47۲-۱۶-۴٫ خستگي در عضله 48۲-۱۷٫ پروتکلهاي خستگي اندام تحتاني 48۲-۱۸٫ ميزان درک فشار (RPE) 49۲-۱۹٫ اثر خستگي بر پارامترهاي بيومکانيکي راه رفتن 50فصل سوم: روش پژوهش۳-۱٫ مقدمه 55۳-۲٫ نوع تحقيق 55۳-۳٫ جامعه آماري و نحوه گزينش نمونه ها 55۳-۳-۱٫ شرايط عمومي ورود به آزمون 55۳-۳-۲ شرايط اختصاصي ورود به آزمون 55۳-۳-۲-۱ شاخص قوس 56۳-۳-۲-۲٫ ارتفاع ناوي نرمالايز شده 58۳-۳-۲-۳٫ افت ناوي 59۳-۳-۳٫ مشخصات آزمودني هاي شرکت کننده در پژوهش 60۳-۴٫ متغيرهاي تحقيق 61۳-۴-۱ متغيرهاي مستقل 61۳-۴-۲ متغيرهاي وابسته 61۳-۵ ابزار اندازه گيري 62۳-۶٫ روش اجراي پژوهش 65۳-۷٫ تجزيه و تحليل داده هاي کينماتيکي 66۳-۸٫ روش هاي آماري 68فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها۴-۱ مقدمه 71۴-۲ نتايج حاصل از پيش آزمون 71۴-۲-۱ مقايسه زواياي مفاصل گروه هاي کف پاي صاف و نرمال طي پيش آزمون 71۴-۲-۲ مقايسه متغيرهاي سري زماني گروه هاي کف پاي صاف و نرمال طي پيش آزمون 74۴- ۳٫ مقايسه تفاوت هاي درون گروهي 75۴-۳-۱٫ بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي زواياي مفصلي در پيش و پس آزمون گروه نرمال 75۴-۳-۲ بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي زواياي مفصلي در پيش و پس آزمون گروه کف پاي صاف 78۴-۳-۳ بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه نرمال 81۴-۳-۴ بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه کف پاي صاف 82۴-۴ نتايج حاصل از مقايسه تفاوت هاي بين گروهي 84۴-۴-۱ بررسي نتايج حاصل از مقايسه مقادير تغييرات زواياي مفاصل بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ 84۴-۴-۲ بررسي نتايج حاصل از مقايسه داده هاي سري زماني مفاصل بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال 85۴-۵٫ مقايسه تفاوت هاي بين گروهي در پس آزمون 94۴-۵-۱٫ مقايسه نتايج حاصل از ميانگين هاي داده هاي زواياي مفاصل بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ در پس آزمون 94۴-۵-۲٫ مقايسه نتايج حاصل از اختلاف ميانگين هاي داده هاي سري-زماني بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ در پس آزمون 95فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري۵-۱٫ مقدمه 99۵ -۲٫ بررسي نتايج حاصل از پيش آزمون 99۵-۲-۱٫ زواياي مفصلي مچ پا زانو و ران در مرحله ضربه پاشنه 99۵-۲-۲٫ زواياي مفصلي مچ پا زانو و ران در مرحله ميانه استانس 100۵-۲-۳ زواياي مفصلي مچ پا زانو و ران در مرحله پروپالژن 101۵-۳ بررسي نتايج حاصل از مقايسه تفاوت هاي درون گروهي 102۵-۴ بررسي نتايج حاصل از مقايسه تغييرات متغيرها بين گروه ها در پس آزمون 103۵-۵٫ بررسي نتايج حاصل از مقايسه تفاوت هاي بين گروهي در پس آزمون 104۵-۶٫ نتيجه گيري نهايي 104۵-۷٫ پيشنهادات 104پيوست الف: رضايت نامه 101پيوست ب: پرسشنامه ورود به آزمون 102منابع 103

تاثير متقابل خستگي و ساختار کف پا بر ويژگي های کينماتيکي راه رفتن


خستگی


ساختار کف پا


ویژگی های کینماتیکی


ویژگی کینماتیکی راه رفتنتاثير


متقابل


خستگی


و


ساختار


کف


پا


بر


ويژگی


های


کينماتيکی


راه


رفتن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی مقایسه‌ای تأثیر خستگی عضلات پروگزیمال و دیستال اندام ...

هدف: مطالعات متعددی تأثیرات خستگی عضلانی، بر حس عمقی و کنترل عصبی عضلانی را نشان داده اند. با این حال، تمامی مطالعات موجود صرفاً تأثیر خستگی موضعی در عضلات ناحیه مچ پا، بر کنترل پاسچرال را مورد بررسی قرار داده اند و ...

مشاهده مقاله | انواع ساختارهای بلوری

بنابراین ساختار کلرید سدیم ترکیبی از دو ساختار fcc است. در شکل 13 گوی‌های قرمز نماینده یون‌های کلر و گوی‌های سبز نماینده یون‌های سدیم هستند. شکل 13- ساختار کلرید سدیم 2-5-3. ساختار الماس

دانلود مقاله : تغییرات ساختاری و وابستگی متقابل بازار سهام ...

مقاله isi انگلیسی شماره 19325 -ترجمه نشده -موضوع : بازار سهام بین المللی - 11 صفحه - سال انتشار : 2009 - منبع : الزویر ساینس دایرکت

پیوستگی و بقای جرم در سیالات — از صفر تا صد | مجله فرادرس

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی ...

پیوستگی و بقای جرم در سیالات — از صفر تا صد | مجله فرادرس

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی ...

SID.ir | تاثير درصد تقويت کننده و توزيع آن بر رفتار ...

بینا، م.، و شیروانی، ک.، و سلیمی جزی، ح. (1395). تاثیر درصد تقویت کننده و توزیع آن بر رفتار مکانیکی کامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با آلومینا.

مقایسه رفتار خستگی کامپوزیت های پلیمری ساخته شده با

در این پژوهش رفتار خستگی کامپوزیت های زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (رزین اپوکسی (Epoxy) تقویت شده توسط پارچه بافته شده با الیاف E-glass و جهت گیری های متفاوت (°0، °90 و °45±)) که به دو روش لایه گذاری دستی و تزریق رزین به کمک ...

انواع پژوهش کمی وکیفی در آماده سازی مقاله

پژوهش های کیفی به خاطر تأكیدی که بر واقعیت های موضوعی دارند، نیاز به حداقل ساختار و حداکثر دخالت پژوهشگر دارند، به نحوی که پژوهشگر سعی بر آن دارد تا به افرادی که تجارب آنها مورد مطالعه است ...

مشاهده مقاله | انواع ساختارهای بلوری

بنابراین ساختار کلرید سدیم ترکیبی از دو ساختار fcc است. در شکل 13 گوی‌های قرمز نماینده یون‌های کلر و گوی‌های سبز نماینده یون‌های سدیم هستند. شکل 13- ساختار کلرید سدیم 2-5-3. ساختار الماس

تقویت مثبت رفتار کودک و نقش آن در شکل گیری شخصیت کودک ...

علاوه بر روش های تقویتی ذکر شده (روش تقویت مثبت و منفی) یک پرستار بایستی با نشان دادن احساسات خود به صورت عملی مانند بغل کردن ، لمس کردن، در آغوش گرفتن، ماساژ دادن، قلقلک دادن به کودکان کمک کند که کودک مورد محبت قرار ...

روش اندازه گیری جهت بدست آوردن تداخل امواج درآنتن های 9 شیاری

اینک که در مقاله قبلی تطبیق یک موج بر ساده مورد بررسی قرار گرفته و روشی مناسب نیز در این مورد پبشنهاد گردیده است ، در این مقاله تاثیر تشعشع کننده ها را بر یکدیگر یعنی تداخل امواج ( mutual coupling) رامورد بررسی قرار می دهیم .

تاثیر کنگرفرنگی بر فعالیت کبد و برخی فراسنجه های خونی در ...

(1392). 'تاثیر کنگرفرنگی بر فعالیت کبد و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن', علوم دامی ایران, 44(3), pp. 263-273. doi: 10.22059/ijas.2013.36154 ×

الگوهاي معادله ساختاري و روابط بين متغيرها · 📊 اطمينان شرق

با کلیک بر روی علامت فلش ها، لیست مقالات هر طبقه را ببینید:. مدلسازی معادلات ساختاری. بنیان های مدل سازی معادله ساختاری; انواع مدل های معادلات ساختاری و کاربرد آن ها

دانلود ترجمه مقاله کاربرد میله های BFRP در بررسی خستگی ...

پارامتر های مورد مطالعه، سطح پیش تنیدگی تیر ها ( 0، 20 و 40 درصد ظرفیت استاتیکی آنها) و تغییرات بار های خستگی می باشد.یافته های آزمایشی نشان می دهد که تیر هایی که تا 40 درصد استحکام میله، دارای پیش ...

ساختار کهکشان‌های کم‌جرم | اسطرلاب (StarYab)

در این مقاله، مولفان از کهکشان‌های بزرگنمایی‌شده (توسط همگرایی گرانشی) استفاده کرده‌اند تا بتوانند کهکشان‌های با جرم کم و در عین حال با رزلوشن (تفکیک فضایی) بالا را با طیف‌سنج‌ میدان انتگرالی kmos بر روی تلسکوپ vlt رصد ...

بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های ...

در این پژوهش خواص مکانیکی دو فولاد کم آلیاژ متالورژی پودر با باندهای نفوذی شامل Distaloy DH و Distaloy HP مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تف جوشی نمونه­ها در دمای 1120°C و اتمسفر حاوی مخلوط گازهای هیدروژن و نیتروژن و به مدت 35 ...

الگوهاي معادله ساختاري و روابط بين متغيرها · 📊 اطمينان شرق

با کلیک بر روی علامت فلش ها، لیست مقالات هر طبقه را ببینید:. مدلسازی معادلات ساختاری. بنیان های مدل سازی معادله ساختاری; انواع مدل های معادلات ساختاری و کاربرد آن ها

مقاله بررسی مدل های تعادلی ، معادلات سینتیکی و پارامترهای ...

داده های آزمایشگاهی با مدل های ریاضی مطابقت داده شد و مشاهده شد که تعادل جذب منطبق بر ایزوترم لانگمویر است. به منظور بررسی سینتیک جذب، داده های سینتیکی در سه دمای 17، 27 و 37 درجه سانتیگراد تهیه ...

دانلود مقالات ISI برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص ...

در این صفحه تعداد 349 مقاله تخصصی درباره برقراری ارتباط کمی بین ساختار و خواص مولکول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است.

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه

تجزيه و تحليل تاثير حفاظ‌های کنارجاده‌ای در شدت تصادفات راه‌های برون شهری (مطالعه موردی: راههای برون‌شهری استان تهران) نازنين رفعتي: دانشکده فنی و مهندسی: عمران: 1397-11-01: 588

مدلسازی آشفتگی با استفاده از روش‌های RANS - cfd-mrk

مدل یاد شده در ترکیب با سایر پدیده‌های فیزیکی مؤثر بر ترم‌های تولید و اتلاف معادلات مدل‌های آشفتگی (نظیر بویانسی و اثرات آشفتگی چندفازی)کالیبره نشده است بنابراین استفاده از این مدل در چنین ...

بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر کیفیت خواب بیماران ...

Farokhian, Ramin (2016) بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی قزوین در سال 1394. Masters thesis, qazvin univesity.

مقاله بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار کامپوزیت تری کلسیم ...

مراجع و منابع این مقاله: لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج ...

مقاله بررسی مدل های تعادلی ، معادلات سینتیکی و پارامترهای ...

داده های آزمایشگاهی با مدل های ریاضی مطابقت داده شد و مشاهده شد که تعادل جذب منطبق بر ایزوترم لانگمویر است. به منظور بررسی سینتیک جذب، داده های سینتیکی در سه دمای 17، 27 و 37 درجه سانتیگراد تهیه ...

مقایسه رفتار خستگی کامپوزیت های پلیمری ساخته شده با

در این پژوهش رفتار خستگی کامپوزیت های زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (رزین اپوکسی (Epoxy) تقویت شده توسط پارچه بافته شده با الیاف E-glass و جهت گیری های متفاوت (°0، °90 و °45±)) که به دو روش لایه گذاری دستی و تزریق رزین به کمک ...

اثر سطح و نوع مکمل کبالت بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم ...

جهت بررسی تأثیر سطح و نوع کبالت بر فراسنجه های خونی و عملکردتعداد 30 رأس بزغاله نرسه تا پنج ماهه نژاد بومی، با میانگین وزنی 5/2±8/17 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی به پنج تیمار شامل: 1) جیرة پایه حاوی 076/0 میلی‌گرم کبالت در ...

دانشنامه مهندسی مواد | متالورژی مکانیکی

سه عامل عمده برای وقوع شکست خستگی ضروری هستند.این عوامل عبارتند از 1)تنش کششی حداکثری به مقدار بسیار زیاد، (2)تغییرات به حد کافی زیاد یا نوسانی در تنش وارده،و(3)زیاد بودن چرخه های تنش وارده ...

مقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد ...

'مقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه بسامد برای یک مدل زمین لایه‌ای', فیزیک زمین و فضا, 39(1), pp. 59-72. doi: 10.22059/jesphys.2013.31946

تقویت مثبت رفتار کودک و تاثیر ان بر شکل گیری شخصیت کودک ...

مهارت تقویت مثبت رفتار کودک. اینکه چه طور می توان فرزندان را به انجام و تکرار رفتارهای خوب علاقه مند کرد و رفتارهای شایسته را در آن ها به صورت عادت در آورد، مربوط به تقویت مثبت رفتار کودک می باشد.

الگوهاي معادله ساختاري و روابط بين متغيرها · 📊 اطمينان شرق

با کلیک بر روی علامت فلش ها، لیست مقالات هر طبقه را ببینید:. مدلسازی معادلات ساختاری. بنیان های مدل سازی معادله ساختاری; انواع مدل های معادلات ساختاری و کاربرد آن ها

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه

تجزيه و تحليل تاثير حفاظ‌های کنارجاده‌ای در شدت تصادفات راه‌های برون شهری (مطالعه موردی: راههای برون‌شهری استان تهران) نازنين رفعتي: دانشکده فنی و مهندسی: عمران: 1397-11-01: 588

پایان نامه بررسی رفتار خستگی کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت ...

بر اساس نتایج آزمون خستگی کشش-کشش (1 / 0=r)، عمر خستگی بیشتری برای نمونه­های vip مشاهده شد در دامنه تنش mpa67، نمونه­های vip، 10 6 ×11 / 2 سیکل را تا زمان واماندگی تحمل کردند در حالی که، در دامنه تنش پایین ...

مقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد ...

'مقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه بسامد برای یک مدل زمین لایه‌ای', فیزیک زمین و فضا, 39(1), pp. 59-72. doi: 10.22059/jesphys.2013.31946

پایان نامه بررسی رفتار خستگی کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت ...

بر اساس نتایج حاصل از این آنالیز، درصد وزنی الیاف برابر با 69% و 52% برای نمونه­های ساخته شده به روش vip و لایه­گذاری دستی محاسبه شد. فهرست مطالب. عنوان صفحه. فصل 1- مقدمه.. 1. 1-1- کلیات… 2. 1-2- اجرای ...

بررسی مقایسه‌ای تأثیر خستگی عضلات پروگزیمال و دیستال اندام ...

هدف: مطالعات متعددی تأثیرات خستگی عضلانی، بر حس عمقی و کنترل عصبی عضلانی را نشان داده اند. با این حال، تمامی مطالعات موجود صرفاً تأثیر خستگی موضعی در عضلات ناحیه مچ پا، بر کنترل پاسچرال را مورد بررسی قرار داده اند و ...

دانلود پاورپوینت درباره پیانو

دانلود مقاله فولاد های پر آلیاژ High Alloyed Steels

دانلود جزوه کامل مهندسی رودخانه به صورت پاورپوینت

حل چند تمرین ترمودینامیک

انواع شیشه های ساختمانی و کاربرد آن

دانلود پاورپوینت درس 12 تم 12 ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود پاورپوینت درس 12 تم 12 ریاضی پایه اول ابتدایی

پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش نمونه گیری قالب مکعبی و قالب سیلندری یا استوانه ای

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی - درس هشتم يا من فی البحار عجائبُهُ