دانلود رایگان


اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - دانلود رایگاندانلود رایگان اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 138 صفحه چكيده مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس شايع ترين بيماري نورولوژي پيش رونده در جوانان بالغ مي باشد. اين بيماري باعث تخريب ميلين در آكسون هاي عصبي شده وباعث ضايعات عملك

دانلود رایگان اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 138 صفحهچكيدهمقدمه: مولتيپل اسكلروزيس شايع ترين بيماري نورولوژي پيش رونده در جوانان بالغ مي باشد. اين بيماري باعث تخريب ميلين در آكسون هاي عصبي شده وباعث ضايعات عملكردي می شود. يكي از مناطق مهم درگير درMS مخچه مي باشد. مشكل در اين ساختار باعث ايجاد اختلال در تعادل و غیره مي شود كه به تبع آن كيفيت زندگي كاهش مي يابد. بنابراين استفاده از روش هاي كم هزينه و بدون عوارض جانبي براي برطرف كردن اين مشكل ضروري به نظر مي رسد.مواد و روش ها:در این تحقیق نیمه تجربی از بین زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مطب متخصصین مغز واعصاب، انجمن ام اس و فیزیوتراپی های شهر اراک، تعدا ۳۳ نفر (سن: 45-25 سال و EDSS=2-6)انتخاب ودر سه گروه کنترل(۹نفر)، یوگا(۱۲نفر)، ثبات مرکزی (۱۲نفر) قرار گرفتند. گروه تمرینات یوگا به مدت ۸ هفته ( ۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۷۰-۶۰ دقیقه) و گروه تمرینات ثبات مرکزی به مدت ۸ هفته (۲ جلسه در هفته و هر جلسه ۴۰-۳۰ دقیقه) تمرینات را اجرا نمودند. در این پژوهش قبل و بعد از كامل شدن جلسات درماني جهت ارزيابي تعادل و ناهنجاری قامت به ترتیب از آزمون تعادلی برگ ودستگاه فورمتریک ۴بعدی دایرز آلمان استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSSنسخه ۱۶ با استفاده از آزمون های tمستقل و t زوجی وتحلیل واریانس یک طرفه در سطح اطمینان ۹۵درصد (p≤0.05) انجام شد.يافته ها: بین میانگین داده های پیش آزمون و پس آزمون تعادل گروه یوگا(sig:000/0) و ثبات مرکزی sig:0/000)) اختلاف معناداری وجود دارد، ولی بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون ناهنجاری قامت گروه یوگا(sig:0/749) و ثبات مرکزی (sig:0/821) اختلاف معناداری وجود ندارد. آنووا نشان داد که بین میانگین داده های پس آزمون تعادل (sig=0/000) سه گروه اختلاف معنی داری وجود دارد ولی در پس آزمون ناهنجاری قامت (sig=0/761) وجود ندارد.نتيجه گيري:تمرینات یوگا و ثبات مرکزی به صورت مداوم و با فرض ثابت بودن شرايط بيمار باعث بهبودي در تعادل بیماران مولتیپل اسکلروزیس شد و تاثیر این دو نوع تمرینات بر تعادل یکسان است.كليد واژه ها: مولتیپل اسکلروزیس، یوگا، ثبات مرکزی، تعادل، راستای قامتعنوان صفحه۱- فصل اول۱۱-۱مقدمه..۲۱-۲بیان مسئله۴۱-۳اهمیت وضرورت تحقیق.۷۱-۴اهداف تحقیق.۷۱-۵فرضیه های تحقیق .۸۱-۶قلمرو تحقیق:۸۱-۷محدودیت های تحقیق.۹۱-۸تعریف واژه ها واصطلاحات .۹ 1-8-1تعادل پویا..۹ 1-8-2تعادل ایستا..۹ 1-8-3راستای قامت ..۹ 1-8-.4 تمرینات ثبات مرکزی..۱۰ 1-8-5یوگا:۱۰ 1-8-6. مالتیپل اسکلروزیس..۱۱فصل دوم..۱۲۲-۱مقدمه.۱۳۲-۲ بخش اول: مروری بر متون نظری.۱۴۲-۲-۱ آناتومی سیستم عصبی ۱۴ 2-2-1-1 جسم سلولی: ۱۵ 2-2-1-2دندریتها:..۱۵ 2-2-1-3آکسون..۱۵ 2-2-1-4 ساختمان وعمل فیبرهای عصبی .۱۵ 2-2-1-5 میلینزاسیون سیستم عصبی محیطی.. ۱۶ 2-2-1-6 میلیزاسیون سیستم عصبی مرکزی ..۱۶ 2-2-1-7 انتقال ایمپالس عصبی در فیبرهای عصبی۱۶ 2-2-1-8 سرعت ا نتقال در فیبرهای عصبی۱۷ 2-2-1-9 بیولوژی عصبی نوروگلی .۱۷ 2-2-1-9-1 آستروسیتها. ۱۸ 2-2-1-9-2 اولیگودندروسیتها.۱۸ 2-2-1-9-3 میکروگلی: .۱۹ 2-2-1-9-4 اپاندیم۱۹ ۲-۲-۱-۱۰ واکنش نوروگلیا به آسیب۱۹ 2-2-1-11 مخچه ..۲۰ 2-2-1-11-2اعمال مخچه۲۰ 2-2-1-11-3 اختلالات عملکرد مخچه.۲۱ 2-2-2آناتومی ناحیه مرکزی بدن.۲۱۲-۲-۳اهمیت انقباض همزمان عضلات..۲۵۲-۲-۴ ثبات مرکزی ۲۶۲-۲-۵ کنترل وضعیت بدنی و تعادل ۲۷ 2-2-5-1تئوری رفلکس- سلسله مراتبی.۲۸ 2-2-5-2 تئوری سیستمی فعال۲۹ 2-2-5-2-1مکانیسم های حسی در کنترل تعادل: ۳۰ 2-2-5-2-1-1سیستم بینایی:..۳۰ 2-2-5-2-1-2 سیستم سوماتوسنسوری (حسی – پیکری):.۳۰۲-۲-۵-۲-۱-۳سیستم دهلیزی: 30 ۲-۲-۵-۲-۲ مکانیسم های حرکتی در کنترل تعادل:..۳۲ 2-2-5-2-2-1طرز قرار گرفتن اجزای بدن نسبت به یکدیگر ۳۳ 2-2-5-2-2-2تون عضلانی: ..۳۳ 2-2-5-2-2-3 تون پاسچرال.۳۴۲-۲-۵-۲-۳سیستم عصبی کنترل کننده تعادل:.۳۴۲-۲-۶ انداره گیری تعادل: ۳۴۲-۲-۷ یوگا.۳۶ 2-2-7-1تعریف و شناسه یوگا.۳۶ 2-2-7-2چیستییوگا۳۶ 2-2-7-3پیشینه یوگا..۳۷ 2-2-7-3-1 دوران ودایی.۳۷ 2-2-7-3-2دوران پیش از کلاسیک.۳۷ 2-2-7-3-3دوران کلاسیک۳۷ 2-2-7-3-4دوران بعد از کلاسیک..۳۸٫ 2-2-7-5 دوران جدید.۳۸ 2-2-7-4 ویژگی و فواید یوگا..۳۸ 2-2-7-5 حالات وحرکات در یوگا۳۹۲-۲-۸ شکل و وضعیت بدنی.۳۹۲-۲-۹ ساختار وشکل ستون فقرات ۳۹ ۲-۲-۱۰ قوسهای ستون فقرات..۴۰۲-۲-۱۱ ناهنجاری های ستون فقرات..۴۰ 2-2-11-1 گرد پشتی (کیفوز)۴۱ 2-2-11-2 گود پشتی (لوردوز).۴۳۲-۲-۱۲ تاریخچه بیماری مولتیپل اسکلروزیس.۴۳ 2-2-13 تعریف MS..45 2-2-13-1شرح ..۴۶ 2-2-13-2 آناتومی.۴۶ 2-2-13-3 فیزیولوژی.۴۷۲-۲-۱۳-۴ اپیدمیولوژی۴۷۲-۲-۱۳-۵ تغییر در میزان شیوع / بروز.۴۸ 2-2-13-6 ملاحظات ژنتیکی..۴۸ 2-2-13-7 ایمونولوژی۴۸ 2-2-13-8 عوامل برانگیزاننده.۴۸ 2-2-13-10 شیوع MS در مناطق مختلف جهان..۴۸ 2-2-13-11شیوع MS در ایران..۴۸ 2-2-13-12تظاهرابالینی..۴۸۲-۲-۱۳-۱۳ سیر بالینی.۴۹ ۲-۲-۱۳-۱۴ تشخیص ..۵۰ 2-2-13-15روشهای تشخیص..۵۰۲-۲-۱۳-۱۶ پیش آگهی۵۰۲-۲-۱۳-۱۷ درمان..۵۰۲-۳ بخش دوم مروری بر متون تجربی:.۵۰ 2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور۵۰ 2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:.۵۲۲-۴جمع بندی..۵۷فصل سوم.۵۸۳-۱ مقدمه.۵۹۳-۲ روش تحقیق۵۹۳-۳ جامعه آماری ونمونه آماری۵۹۳-۴ متغیر های تحقیق۶۰۳-۵ ابزارهای مورد استفاده در تحقیق..۶۰ 3-5-1 پرسشنامه..۶۰ 3-5-2 اندازه گیری عینی..۶۱۳-۶ پروتکل تمرینی ۶۱۳-۷ روش جمع آوری داده ها ومراحل انجام کار..۶۱۳-۸ تجزیه وتحلیل آماری..۶۲فصل چهارم۶۳ ۴-۱ مقدمه .۶۴ 4-2 اطلاعات توصیفی گروه های آزمایش ۶۴ 4-2-1 نرمال بودن توزیع نمونه ها .۶۵۴-۳ آزمون فرضیه های تحقیق ..۶۵۴-۴ نتایج تحقیق ۶۶ 4-4-1 فرضیه اول .۶۶ 4-4-2 فرضیه دوم ..۶۷ 4-4-3 فرضیه سوم ..۶۷ 4-4-4 فرضیه چهارم ..۶۸ 4-4-5 فرضیه پنجم..۶۸ 4-4-6 فرضیه ششم.۶۹فصل پنجم .۷۱۵-۱ مقدمه.۷۲۵-۲ خلاصه پژوهش..۷۲۵-۳ یافته های تحقیق۷۳۵-۴ بحث و بررسی و نتیجه گیری۷۳ 5-4-1 تمرینات یوگا و بهبود تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس..۷۳ 5-4-2 تمرینات یوگا و بهبود ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس۷۴ 5-4-3 تمرینات ثبات مرکزی و بهبود تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ..۷۴ 5-4-4 تمرینات ثبات مرکزی و بهبود ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز..۷۵۵-۵ جمع بندی و نتیجه گیری..۷۷۵-۶ پیشنهادات کاربردی.۷۸پیوست ها۸۱منابع ومآخذ:. .۹۷چکیده انگلیسی..

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس


اثر تمرینات یوگا


ثبات مرکزی


تعادل


ناهنجاری قامت زنان


مولتیپل اسکلروزیس


فیزیولوژی ورزشیاثر


تمرینات


یوگا


و


ثبات


مرکزی


بر


تعادل


و


ناهنجاری


قامت


زنان


مبتلا


به


مولتیپل


اسکلروزیس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فریبا محمدی

بر همین اساس، نورم و حداکثر وزن مجاز کوله¬پشتی بر حسب کیلوگرم برای پایه های اول تا پنجم ابتدایی با وزن طبیعی، به¬ترتیب (10/2 و 35/2)، (40/2 و 80/2)، (70/2 و 15/3)، (10/3 و 50/3) و (40/3 و 90/3) کیلوگرم، برای پایه های ...

دانلود پایان نامه درباره آسیب زانو :: سایت مرجع دانلود ...

جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران استاد مشاور : دکتر سهراب کیهانی پائیز 1391 […] پایان نامه رتباط بین میزان آسیب مجدد در اندام تحتانی و سابقه ورزشی، زمان ...

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی - نمایه ...

ثبات رنگ مروری بر مکانیسم عصبی دید رنگ [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 83-96]; ثبات مرکزی مقایسه ی تاثیر دوپروتکل تمرینی بر تعادل و ترس از افتادن زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 43-54] ...

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ...

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس استاد مشاور. دکتر مسعود گلپایگانی. دکتر فردین فرجی. پاییز 1391

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: بررسی و مقایسه برخی مهارت ...

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس Posted on نوامبر 22, 2018 نوامبر 25, 2018 Author کاربر23

پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد - 4

پایان نامه های کارشناسی ارشد - دانلود متن کامل - همه رشته ها,پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد - 4,پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: بررسی و مقایسه برخی مهارت ...

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس Posted on نوامبر 22, 2018 نوامبر 25, 2018 Author کاربر23

National Conference on New Research in Sport Sciences

اثر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی-مقاومتی) همراه با مصرف مکمل کوانزیم کیوتن برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پروپوزال آماده رشته پزشکی و پرستاری بایگانی - صفحه 4 از 15 ...

دانلود پروپوزال آماده: اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده ...

مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات یوگا بر تعادل زنان ...

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد.

تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی و یوگا بر تعادل زنان مبتلا ...

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد.

دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ...

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس; پایان نامه ارشد : شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم پیراپزشکی وتوانبخشی - نمایه ...

ثبات رنگ مروری بر مکانیسم عصبی دید رنگ [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 83-96]; ثبات مرکزی مقایسه ی تاثیر دوپروتکل تمرینی بر تعادل و ترس از افتادن زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 43-54] ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پایان نامه : بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه ...

دانلود پایان نامه افزایش اثر برند

92 دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (m.a) عنوان : بررسی آثار ...

تربیت بدنی و علوم ورزشى - profdoc.um.ac.ir

موارد یافت شده: 665 1 - تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر شاخصها‌ی تعادلی مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو (چکیده) 2 - بررسی تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی آدیپونکتین، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به ...

بایگانی‌ها تربیت بدنی - گروه پژوهشی رساله نگار

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

پایان نامه اثر دستورالعمل­های کانون توجه بیرونی و درونی در ...

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. Next.

تأثیر تمرین یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر تعادل و ...

اهداف هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرین یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر عملکرد تعادلی و توجه انتخابی سالمندان بود. مواد و روش ها در این تحقیق نیمه‌تجربی، ۳۵ زن سالمند با میانگین سنی ۲/۸±۶۱/۱ به‌طور تصادفی در ۳ ...

تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر عوامل آمادگی جسمانی و ...

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات یوگا بر تعادل زنان ...

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد.

بررسی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر وضعیت تعادل دانش‌آموزان ...

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر وضعیت تعادل دانش‌آموزان پسر کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بود. روش بررسی: پژوهش از نوع کاربردی بود و در آن، از طرح شبه‌آزمایشیِ پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل ...

مقاله مروری نظام مند بر تاثیر تمرینات اصلاحی و آب درمانی ...

هدف: پژوهش حاضر مروری بر تمرینات اصلاحی و آب درمانی بر هایپر کایفوزیس است که طبق 20 مقاله انتخاب شده بررسی شده است. هایپرکایفوزیس یکی از ناهنجاری های شایع ...

مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان دردو دامنه ...

مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان دردو دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمردردهای شغلی دسته: تربیت بدنی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 6249 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 171 171 قیمت فایل فقط 9,200 تومان مقایسه آثار ...

پایان نامه تشخیص ناهنجاری

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه اراک دانشکده ادبیات و علوم انسانی کارشناسی ارشد تربیت ...

مقاله نشریه: تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی و یوگا بر ...

زمينه و هدف: مولتيپل اسكلروزيس (Multiple sclerosis) يك بيماري مزمن و ناتوان كننده سيستم عصبي مركزي كه ميلين سيستم اعصاب مركزي (مغز و نخاع) را تخريب مي كند. شايع ترين عوارض اين بيماري، دوبيني، لرزش، گرفتگي عضلات، عدم تعادل و ...

دانلود پروپوزال آماده: اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر ...

دانلود پروپوزال آماده: اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ...

دانلود پایان نامه افزایش اثر برند

92 دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (m.a) عنوان : بررسی آثار ...

موضوع پایان نامه رشته تربیت بدنی | موسسه آرمان

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ; پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان

پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد - 4

پایان نامه های کارشناسی ارشد - دانلود متن کامل - همه رشته ها,پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد - 4,پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ...

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس; پایان نامه ارشد : شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

اثر تمرینات ترکیبی (تقویت عضلات ابداکتور و اکسترنال ...

(2017) اثر تمرینات ترکیبی (تقویت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور+ تعادلی) بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences.

پایان نامه اثر دستورالعمل­های کانون توجه بیرونی و درونی در ...

پایان نامه اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. Next.

دانلود پاورپوینت تحلیل برج چیتگر تهران

تحقیق درباره اعتیاد و روشهای پیشگیری و درمان اعتیاد

دانلود پاورپوینت ایران در دوران حکومت پهلوی درس 14 مطالعات اجتماعی پایه نهم

بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی

بررسی معماری ایستگاه قطار سریع‌السیر ناپل (۲۰۰۶)، ناپل، ایتالیاترتیب و روش اجرای کارهای عمومی ساختمان

مبانی نظری مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی

دانلود نمونه پروپوزال رشته مهندسی صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وری

دانلود مقاله ترجمه شده رایگان درباره الگوریتم برخط برای حذف آفست DC میرا شونده از جریان های خطا