دانلود رایگان


دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت فنآوري پايگاه داده ها يکی از مهمترين و با سابقه ترين تکنیکهايی است که به صورت واقعی و جدي در ايران مورد استفاده قرار گرفته است و به جرات میتـوان اعـلام داشـت کـه بسـیاري ازدانش آموختگان مهندسی کـامییوتر، علـوم کـامییوتر و حتـی مهندسـی صـناين از آن بـراي ايجـاد س

دانلود رایگان دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیتفنآوري پايگاه داده ها يکی از مهمترين و با سابقه ترين تکنیکهايی است که به صورت واقعی و جدي در ايران مورد استفاده قرار گرفته است و به جرات میتـوان اعـلام داشـت کـه بسـیاري ازدانش آموختگان مهندسی کـامییوتر، علـوم کـامییوتر و حتـی مهندسـی صـناين از آن بـراي ايجـاد سیستمهاي کاربردي استفاده مینماينداگر چه بسیاري از پايگاه هاي داده تولید شده از کیفیت و کـارايی نسـبتا خـوبی برخوردارنـد و توانسته اند بر بخشی از مشکلات موجود در صناين و سازمانهاي خدماتی فـاقق آينـد، ولـی غالـب پايگاههاي تولید شده به علت نیاز ناگهانی و نبـود متخصـ بـا تجربـه، از مبـانی علمـی و اصـولی برخوردار نیستند.اين کتاب نوشته سیجی ديت و ترجمه آقاي مهندس فودة بـراي افـرادي کـه بـا مبـانی پايگـاه داده ها آشنايی داشته و حتی چندين سیستم پايگاه داده طراحی و پیادهسازي نمودهانـد بسـیار مفیـد خواهد بود. اين کتاب به آنها نگاه جديدي از مبانی پايگاه داده القا مینمايد و شرايطی را به وجود میآورد که علم و تجارب به دست آمده را به چالش کشیده و تصحیح يا تکمیل نمايند.گرچه اين کتاب ترجمه است و مترجم براي حفظ امانت قسـمتی از مطالـب را آنچنـان کـه در زبان فارسی متداول است نگارش نموده است، ولیکن اينجانـب بـا تجربـه نزديـک بـه بیسـت سـال تدريس، مشاوره و اجراي سیستمهاي پايگاه داده ها از مطالعه اين کتاب اطلاعات خوبی بـه دسـت آوردم و لذت بردم.دکتر محمد علی نعمت بخشدانشگاه اصفهان – گروه کامییوترامروزه و در کشور ما تمام کسانی که به نحوي با دانش نرمافزار و يا مديريت نهادهاي اداري و صنعتی سروکار دارند، اهمیت پايگاه داده ها را کـاملا احسـاس مـیکننـد. بـه ويـفه فعالیـت تقريبـا تمامی افرادي که به برنامه نويسی مشغولاند، در زمینه پايگـاه دادههاسـت. دلیـل ايـن وعـعیت آن است که در شرايط فعلی و عدم وجود قانون کیی رايت براي نرم افزارهاي خارجی و عـدم اجـراي دقیق آن براي نرمافزارهاي ايرانی، تولید برنامههـاي کـاربردي عمـومی در عمـل صـرفه اقتصـادي ندارد و تمام توان متخصین نرمافزار بـه سـمت تولیـد سیسـتمهـاي نـرم افـزاري اختصاصـی و نیمـه اختصاصی براي سازمانهاي فعال در صنعت و تجارت متمرکز گرديده است. بـديهی اسـت هسـته مرکزي چنین سیستمهايی پايگاه داده هاي آنهاست.سازنده پايگاهداده ها بايستی به سه چیز مجهز باشد. هنر طراحی، تسلط عملـی بـر يـک يـا چنـد DBMSو دانش تئوري طراحی پايگاه دادهها. اولی امري ذاتی و خدادادي است که افراد مختلف کم و بیش از آن بهرهمندند. دومی با تجربـه و تمـرين و احتمـالا شـرکت در دورههـاي آموزشـی حاصل میشود و اما سومین مورد که به معناي تسلط به نظريـه رابطـهاي و شـامل مبـاحثی علمـی و بنیادي است. مطالبی که عمدتا بايستی در دانشگاه آموخته شوند. متاسفانه -يـا خوشـبختانه – فقـط کشـور مـا نیسـت کـه در ايـن زمینـه داراي ضـعف اسـت. سـی جـی ديـت، نويسـنده کتـاب و از پیشکسوتان نظريه رابطهاي در مقدمه به اين نکته اشاره میکند که مباحث نظريهاي رابطـه توسـط اکثريت جامعه بانک اطلاعاتی به خوبی فراگرفته نشده است ولی تنها با تکیه بر مهارتهاي عملی نمیتوان پايگاههاي داده با کیفیت و کارايی بالا طراحی کرد.هدف از ترجمه اين کتاب افزايش دانش تئوري مورد نیاز کسانی است که قصد دارند بـه طـورعملی در زمینه پايگاه دادهها کار کنند. بنابراين کتاب حاعر براي کسـانی کـه در زمینـه نـرمافـزار فارغ التحصیل شده و هم اکنون در اين زمینه مشغول کار هستند و جهت يـا درس پايگـاه دادههـاي دانشجويان کارشناسی پیوسته نرم افزار و ( ITپس از يادگیري مقدمات و زبـان ،)SQLکارشناسـی ناپیوسته نرمافزار و يا به عنوان بخشی از مباحث کارشناسی ارشد نرمافزار، مفید است.کتاب فارسی پایگاه داده ها سی جی دیت در 8 فصل و 324 صفحه شامل فصل های زیر می باشد:فصل اول: مقدمه ای بر آشنایی با پایگاه داده ها و مدل و رابطه ها در پایگاه داده هافصل دوم: تفاوت رابطه و نوع هافصل سوم: تفاوت تاپل و رابطه هافصل چهارم:متغییرهای رابطه ایفصل پنجم: جبر رابطه اییفصل ششم: قیدهای جامعیتفصل هفتم:نظریه طراحی پایگاه داده هافصل هشتم: مدل رابطه ایضمیمه: کمی در مورد منطق

دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت


دانلود رایگان کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت


کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت


پایگاه داده ها سی جی دیت


پایگاه داده ها


سی جی دیت


پایگاه داده سی جی دیتدانلود


کتاب


پایگاه


داده


ها


سی


جی


دیت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی حوادث مراغه در سال های 1325-1324 در زمان فرقه ی دموکرات

پروژه کاهش تعداد المان های آنتن های آرایه ای به همراه فایل های شبیه سازی

کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ( مفاهیم ، تئوریها و کاربرد ها ) دکتر آرین قلی پور

دانلود پاورپوینت تنظیم عصبی فصل 4 علوم تجربی پایه هشتم

دانلود جزوه آموزشی ISO_9001-2008

برآورد میزان فرسایش و رسوب حوزه آبخیز با استفاده از مدل MPSIAC

دانلود پاورپوینت تنها او هدیه های آسمانی پنجم دبستان

دانلود جزوه آموزشی تعیین مقاطع سیم ها و کابل ها