دانلود رایگان


استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر - دانلود رایگاندانلود رایگان استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 94 صفحه چکیده بخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش تصاویر دیجیتالی

دانلود رایگان استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویرنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 94 صفحه چکیدهبخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش تصاویر دیجیتالی در نظر گرفته شود. بخش بندی تصویر کاربردهای گوناگونی مانند پردازش تصاویر پزشکی، شناسایی چهره، سیستم های کنترل ترافیک و غیره دارد. با توجه به اهمیت بخش-بندی تصاویر دیجیتالی روش های متعددی برای این منظور پیشنهاد شده است که به دو دسته کلی روش های مبتنی بر ناحیه مانند خوشه بندی پیکسل های تصویر و روش های مبتنی بر تشخیص لبه تقسیم می گردد. بیشتر روش های خوشه-بندی تصاویر، پیکسل ها را تنها بر اساس اطلاعات شدت روشنایی یا رنگ آنها دسته بندی می کنند و هیچ گونه اطلاعات همسایگی یا مکانی پیکسل ها را در روند خوشه بندی تصویر به کار نمی برند که این عامل سبب کاهش دقت و کیفیت بخش بندی می گردد. با در نظر گرفتن اهمیت به کارگیری اطلاعات مکانی پیکسل ها در جهت بهبود کیفیت بخش بندی تصویر، استفاده از اطلاعات پیکسل های همسایه در پنجره همسایگی بزرگ سبب بهبود کیفیت بخش بندی می گردد. با توجه به اینکه خوشه بندی جزء مسائل چندجمله ای غیرقطعی-سخت محسوب می شود، در این پژوهش ایده ترکیب الگوریتم خوشه¬بندی k-means و الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته جهت حل این مسئله پیشنهاد گردیده است. همچنین پیش از اعمال الگوریتم ترکیبی، تصویر جدیدی با استفاده از اطلاعات غیرمحلی پیکسل ها ایجاد شده و سپس الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی پیکسل های تصویر جدید به کار گرفته شده است. با مقایسه نتایج حاصل از اعمال روش مذکور بر روی تصاویر مختلف با سایر روش ها، به این نتیجه رسیدیم که دقت بخش بندی اکثر تصاویر با روش پیشنهادی، بیشتر از سایر الگوریتم های مطرح در این زمینه است.واژه های کلیدی: بخش بندی تصویر، خوشه بندی، الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته و اطلاعات غیرمحلی فهرست مطالبفصل ۱ مقدمه 1فصل ۲ شرح مسئله ۵ 2-1 بیان مسئله ۶ 2-2 ورودی-فرض ها-خروجی ۷ 2-3 هدف 8 2-4 معیار ارزیابی ۸ 2-5 نتایج موردانتظار 9 2-6 خلاصه فصل ۱۰ فصل ۳ مفاهیم پایه ای ۱۱ 3-1 مفاهیم مربوط به پردازش تصویر و بخش بندی 12 3-1-1 تشخیص لبه با استفاده از روش سوبل ۱۳ 3-1-2 بخش بندی تصویر ۱۳ 3-1-3 تحلیل مؤلفه های اصلی 14 3-1-4 اطلاعات محلی و مکانی پیکسل ها 14 3-2 الگوریتم K-means 15 3-3 الگوریتم رقابت استعماری ۱۵ 3-4 خلاصه فصل 17فصل ۴ راه¬کارهای گذشته ۱۸ 4-1 استفاده از خوشهبندی c-means فازی به همراه جمله جریمه برای بخشبندی تصویر ۱۹ 4-2 بخشبندی تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر روش خوشهبندی فازی ۲۱ 4-3 الگوریتم FCMS 22 4-4 الگوریتم EnFCM 22 4-5 الگوریتم FGFCM 23 4-6 الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر انتخاب بهینه و اطلاعات همسایگی سازگار ۲۳ 4-7 خلاصه فصل ۲۴فصل ۵ راهکار پیشنهادی ۲۵ 5-1 جمعآوری اطلاعات غیرمحلی تصویر ۲۷ 5-1-1 محاسبه وزن در جمعآوری اطلاعات غیرمحلی ۲۷ 5-1-2 محاسبه مقدار ویژگی میانگین وزندار غیرمحلی ۳۱ 5-2 ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم K-means 31 5-3 الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته پیشنهادی برای بخش بندی تصویر ۳۲ 5-3-1 کدگذاری ۳۲ 5-3-2 عملگر جذب ۳۳ 5-3-3 عملگر انقلاب ۳۴ 5-3-4 عملگر جدید حرکت استعمارگرها ۳۴ 5-3-5 عملگر جدید جستجوی فضای اطراف قوی ترین استعمارگر ۳۵ 5-3-6 تابع هزینه الگوریتم NLICA 36 5-4 پس پردازش ساده 36 5-5 خلاصه فصل ۳۸فصل ۶ ارزیابی و نتایج عملی ۴۰ 6-1 معرفی تصاویر محک ۴۱ 6-2 تحلیل نتایج الگوریتم NLICA 43 6-2-1 تحلیل نتایج بخشبندی تصاویر مصنوعی ۴۴ 6-2-2 تحلیل نتایج بخشبندی تصاویر طبیعی ۴۷ 6-3 پایداری الگوریتم NLICA 52 6-4 هم گرایی الگوریتم NLICA 56 6-5 آزمونهای آماری ۵۷ 6-5-1 نمودار چندک-چندک 59 6-5-2 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۶۰ 6-5-3 آزمون ویلکاکسون رتبه ای ۶۱ 6-6 تحلیل کلی نتایج ۶۳ 6-7 خلاصه فصل ۶۴فصل ۷ نتیجه گیری و راهکارهای آتی ۶۴ 7-1 نتیجه گیری ۶۵ 7-2 راه کارهای آتی ۶۶واژه نامه 67مراجع 72

پایان نامه استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر


استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر


الگوریتم رقابت استعماری


رقابت استعماری


بخش بندی تصویر


مهندسی نرم افزاراستفاده


از


الگوریتم


رقابت


استعماری


بهبود


یافته


برای


بخش


بندی


تصویر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


الگوریتم رقابت استعماری | الگوریتم ICA چست | آشنایی با ...

الگوریتم رقابت استعماری یکی از الگوریتم های تکاملی الهام گرفته شده از انسان و اجتماعات انسانی می باشد این الگوریتم در سال 2007 توسط اسماعیل آتش پز معرفی شد و با ایده اصلی این الگوریتم از سیاست و مفاهیم امپراطوری و ...

روش K Means بهبود یافته - matlabhome.ir

خوشه بندی داده ها با استفاده از روش K Means بهبود یافته توسط ترکیب الگوریتم های ژنتیک (GA) و ازدحام ذرات (PSO)

مقاله مروري بر الگوریتم هاي خوشهبندي فازي

پیاده سازیدر طراحی سیستم مورد استفاده برای مطالعه این طرح ، از خوشه ای از کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل لینوکس ردهت نسخه 9 به عنوان ماشین موازی و با استفاده از کتابخانه MPI نسخه 2 که توسعه ای بر ...

ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک و روش های ...

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر بخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش ...

دسته بندی با الگوریتم ها

با سلام. پک الگوریتم های Classification , Clustering برای دیتاست های دو و چند بعدی و … در این پک کد های الگوریتم های زیر برای دسته بندی داده ها و همچنین برای Image … آشنایی با الگوریتم های دسته بندی, نحوه دسته بندی داده ها و قطعه بندی ...

مقاله – شبکه هاي عصبي ترکيب شده با الگوريتم رقابت استعماری ...

با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری، میانگین مربعات خطا برای دیتاهای آموزش به صورت زیر می باشد. MSE Train = 0.0797 این خطا برای دیتاهای تست نیز به صورت زیر می باشد.

3- الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

با استفاده از سیستم فازی، ورودی کنترل‌کنندۀ fopid ، تولید و عملکرد کنترل‌کننده بهبود یافته است. از الگوریتم رقابت استعماری برای تعیین پارامتر‌های کنترل‌کنندۀ fopid فازی پیشنهادی بهره گرفته ...

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ...

نشست 1: معماری و طراحی سیستمی – زمان ارائه: ساعت 11:00-12:30 روز 13 اسفند 1399 میثم فتحی‌زاده، علی غفاری. زمانبندی فرآیندهای پردازشی میکروپروسسوری در ربات های جراحی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی

روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم ...

خانم الهه طاهریان فرد، در پایان نامه کارشانسی ارشد خود در دانشگاه شیراز زیر نظر دکتر نیکنام و دکتر روستا، با ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و روش k-means، روش جدید و کارآمدی برای خوشه یابی (کلاسترینگ – Clustering)، معرفی کرده است.

مقاله – شبکه هاي عصبي ترکيب شده با الگوريتم رقابت استعماری ...

با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری، میانگین مربعات خطا برای دیتاهای آموزش به صورت زیر می باشد. MSE Train = 0.0797 این خطا برای دیتاهای تست نیز به صورت زیر می باشد.

مقاله حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم کرم ...

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** رویکردی نوین برای حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از موازی سازی الگوریتم های کیاتیکی ژنتیک، رقابت استعماری و شبیه سازی تبرید چکیده مساله فروشنده ...

رهیافت ترکیبی مؤثر برای خوشه بندی داده ها با استفاده از ...

شکرالهی، سیدمسلم و احمدزاده، محمدرضا و نوروزی، مجتبی،1393،رهیافت ترکیبی مؤثر برای خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و مجموعه های راف،دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی ...

رهیافت ترکیبی مؤثر برای خوشه بندی داده ها با استفاده از ...

شکرالهی، سیدمسلم و احمدزاده، محمدرضا و نوروزی، مجتبی،1393،رهیافت ترکیبی مؤثر برای خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و مجموعه های راف،دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی ...

الگوریتم فراابتکاری - پارسکدرز

حل مساله job shop scheduling با الگوریتم جستجوی ممنوع و رقابت استعماری در حالت ساده انجام شده است. هر کدام از این الگوریتم ها نیاز به انجام یک نوآوری مانند تغییر در ساخت جواب اولیه، تغییر در پیچیدگی حل و غیره داشته تا الگوریتم ...

بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم ...

چکیده پایان نامه بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری : استخراج طبقه­ بند­های عام و قابل فهم از داده، نقش مهمی در بسیاری از حوزه ­ها و مسائل است.

پایان نامه و مقالات پردازش تصویر | پیپرگرام، جدیدترین ...

در زیر لیستی از جدیدترین پایان نامه و مقالات پردازش تصویر ارائه شده است: پردازش تصویر یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. پردازش تصویر عبارتست از هر نوع پردازش سیگنال که ...

دانلود پایان نامه ارشد : بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با ...

Posted on آوریل 10, 2016 آوریل 10, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری بسته هستند

یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ...

یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی دسته: برق بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5865 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 75 قیمت فایل فقط 9,500 تومان یک ...

پایان نامه و مقالات پردازش تصویر | پیپرگرام، جدیدترین ...

در زیر لیستی از جدیدترین پایان نامه و مقالات پردازش تصویر ارائه شده است: پردازش تصویر یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. پردازش تصویر عبارتست از هر نوع پردازش سیگنال که ...

دسته بندی با الگوریتم ها

با سلام. پک الگوریتم های Classification , Clustering برای دیتاست های دو و چند بعدی و … در این پک کد های الگوریتم های زیر برای دسته بندی داده ها و همچنین برای Image … آشنایی با الگوریتم های دسته بندی, نحوه دسته بندی داده ها و قطعه بندی ...

مقاله بهبود الگوریتم خوشه بندی K-means با استفاده از ...

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهبود الگوریتم خوشه بندی K-means با استفاده از الگوریتم پیشنهادی فاخته توسعه یافته چکیده امروزه، خوشهبندی نقش مهمی را در اغلب زمینههای تحقیقاتی مانند ...

استفاده از الگوریتم ها - matlabhome.ir

استفاده از الگوریتم رتبه بندی bm25 و بهبود آن در متون غیرساخت یافته با استفاده ازتطبیق مفاهیم استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ( ICA ) در تخمین پارامتر سیستم آشوبی تاخیردار

دانلود پایان نامه ارشد : بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با ...

Posted on آوریل 10, 2016 آوریل 10, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری بسته هستند

مقاله ارایه الگوریتم تکاملی ترکیبی بر پایه استعماری ...

ارایه الگوریتم تکاملی ترکیبی بر پایه استعماری بهبودیافته برای حل مساله بخش بندی تصویر سال انتشار: 1396 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی

انجمن کامپیوتر ایران - هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن ...

بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق اعمال پدیده فروپاشی آنی در امپراطوری‌ها. 73 . svm نیمه نظارتی کم رتبه با استفاده از فاکتورگیری چولسکی ناکامل . 190

بهبود مسیر یابی فرصت طبانه و کد گذاری شبکه با استفاده از ...

الگوریتم رقابت استعماری را برای مسیریابی در ترافیک شهری پیاده سازی کردم اما حین اجرا خطا می دهد. فایل ها ضمیمه است. نسخه متلب 2013 است. کدهای الگوریتم رقابت استعماری را هم فرستادم

ترجمه مقاله - بررسی انجماد جهت دار آلیاژهای روی - آلومینیوم

میرا کردن نوسانات فرکانس پایین توسط TCSC

اطلس لاتین کانیهای تشکیل دهنده سنگها در زیر میکروسکوپ

ترجمه مقاله - بررسی انجماد جهت دار آلیاژهای روی - آلومینیوم

طراحی سیستم آبیاری بارانی برای گیاه گندم

دانلودو مقاله رباتها و نانورباتيكهای هوشمند پزشكی

دانلود مقاله مروری بر ایمن سازی اینترنت اشیاءکنترل بدون سنسور موتورهای القایی