دانلود رایگان


مسئوليت مديران شركتهاي سهامي عام در مقابل سهامداران (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريكا) - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش:خصوصی تعداد صفحات : 122 قابل ویرایش Word چکیده: در دنیای امروز اهمیت شرکتهای سهامی عام و نقش راهبردی مدیران آن باعث شده است که در اکثر کشورها با وضع قوانین مناسب مسؤولیتها و محدودیتهای لازم برای مدیر

دانلود رایگان مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران کارشناسی ارشد رشته: حقوقگرایش:خصوصیتعداد صفحات : 149 قابل ویرایش Wordچکیده:در دنیای امروز اهمیت شرکتهای سهامی عام و نقش راهبردی مدیران آن باعث شده است که در اکثر کشورها با وضع قوانین مناسب مسؤولیتها و محدودیتهای لازم برای مدیران در نظر گرفته شود هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی قوانین دوکشور ایران و آمریکا برای شناخت ودستیابی به نکات ضعف و قوت این مسؤولیتها و محدودیتها برای کمک به احقاق حق سهامداران می باشد.مبانی مسؤولیت مدنی در کشورهای مختلف بر اساس نظریاتی تقریبا مشابه می باشد ولی در سیستم حقوقی آمریکا (کامن لا) رویه های مختلفی با توجه به نوع مسؤولیت وجود دارد که جهت گیری نظریات مسؤولیت مدنی را تغییر داده است .حدود اختیارات مدیران در آمریکا در جهت منافع سهامداران بیشتر از ایران است و نقش بازرسان گسترده تر از ایران می باشد همچنین ثبات شغلی بازرسان و وجود کمیسیون اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا از تفاوتهای مهم این کشور با ایران در جهت احقاق حقوق سهامداران می باشد.قوانین کار وتامین اجتماعی و مالیاتی هزینه های نهایی شرکتها را در هر دو کشور بالا برده است. روش های جبران خسارت سهامداران نیز بستگی به موضوع آن دارد و اکثرا به صورت نقدی است.کلمات کلیدی: مسؤولیت مدنی، شرکت سهامی عام، جبران خسارت،محدودیتهای حقوقیفهرست مطالب و مندرجاتچکیده:. 1مقدمه:. 2اهداف تحقیق :. 2پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :. 2سؤال فرعی:. 2فرضیه های تحقیق:. 3فصل اول:. 4کلیات. 41-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی. 51-1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در ایران.. 51-1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی.. 51-1-1-2- مبانی مسؤولیت مدنی.. 61-1-1-2-1- نظریه تقصیر.. 61-1-1-2-2-نظریه خطر.. 81-1-1-2-3-نظریه مختلط.. 91-1-1-2-4- نظریه تضمین حق.. 91-1-1-2-5- نظریه تضمین گروهی.. 101-1-1-2-6- نظریه تحلیل اقتصادی.. 101-1-1-3- منابع مسؤولیت مدنی در فقه.. 101-1-1-3-1- قاعده لاضرر:.. 101-1-1-3-2- قاعده اتلاف:.. 111-1-1-3-3-قاعده تسبیب:.. 111 -1-1-3-3-1- ورود مستقیم زیان:.. 121-1-1-3-3-2- شرط نبودن فعل مثبت:.. 121-1-1-3-3-3- شرط نبودن تقصیر:.. 121-1-1-3-3-4- اثبات تقصیر:.. 121-1-1-3-4- قاعده ضمان ید:.. 121-1-1-3-5-قاعده غرور:.. 131-1-2- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در آمریکا.. 141-1-2-1- مفهوم مسؤولیت مدنی.. 141-1-2-2- مبانی مسؤولیت مدنی:.. 151-1-2-2-1- اصل تقصیر: .. 151-1-2-2-2- اصل مسؤولیت محض:.. 151-1-2-2-3- اصل رفاه و خیر : .. 161-1-2-3- تاثیرانصاف درمبنای مسؤولیت مدنی.. 161-2-کلیاتی در مورد شرکتهای تجاری در ایران و آمریکا. 191-2-1- تعریف شخصیت حقوقی در ایران و آمریکا.. 191-2-1-1 تعاریف :.. 191-2-1-2- شخصیت حقوقی شرکتها.. 201-2-2- تعریف و ویژگیهای شرکتهای سهامی در ایران.. 211-2-2-1- جایگاه و اهمیت شرکت سهامی.. 211-2-2-2- تعریف شرکتهای سهامی.. 221-2-2-3- ارکان شرکت های سهامی.. 221-2-2-4- تعریف شرکتهای سهامی عام و خاص.. 251-2-2-4-1- تفاوت میان شرکتهای سهامی عام و خاص.. 251-2-3- تعریف و ویژگیهای شرکتهای سهامی در آمریکا.. 261-2-3-1جایگاه و اهمیت شرکتهای سهامی.. 261-2-3-2- تعریف شرکت های سهامی.. 261-2-3-2-1- ارکان شرکتهای سهامی.. 271-2-3-3-مفاهیم مدیریت در شرکتهای سهامی.. 281-2-3-3-1- مدیر و اقسام آن.. 281-3- ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکتهای سهامی در ایران. 311-3-1-نظریه وکالت و اختیارات محدود.. 311-3-2- نظریه قراردادی بودن شرکت.. 331-3-3- نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی.. 341-3-4- نظریه نمایندگی قانونی.. 341-3-5- نظریه رکنیت:.. 351-4- ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکتهای سهامی در آمریکا. 371-4-1- نظریه نمایندگی ظاهری :.. 371-4-2- نظریه نمایندگی پنهانی:.. 381-4-3- نظریه رکنیت :.. 391-5- ماهیت حقوقی رابطه مدیران با سهامداران شرکتهای سهامی عام در ایران و آمریکا. 391-5-1- حقوق سهامداران در ایران و آمریکا.. 401-5-1-1حقوق مالی :.. 401-5-1-2-حقوق غیر مالی:.. 411-5-2- رابطه مدیران با سهامداران در ایران و امریکا.. 42فصل دوم:. 46مسؤولیت مدنی مدیران. 462-1- مسؤولیت مدنی ناشی از قوانین تجاری و اصول کلی حقوق مدنی در ایران و امریکا. 472-1-1- مسؤولیت مدنی مدیران در ایران.. 472-1-1-1- مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس قوانین تجاری:.. 482-1-1-2- مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس اصول کلی حقوق مدنی:.. 532-1-2- مسؤولیت مدنی مدیران در آمریکا.. 542-1-2-1- مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس قوانین تجاری:.. 552-1-2-2-مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس قواعد و رویه ها.. 562-1-3- مسؤولیت مدنی مدیران تصفیه در ایران و آمریکا.. 582-1-3-1- مسؤولیت مدنی مدیران تصفیه در ایران:.. 582-1-3-2مسؤولیت مدنی مدیران تصفیه در آمریکا:.. 612-1-3-2-1- نقش امین دولتی:.. 632-1-3-2-2- کمیته طلبکاران:.. 632-1-3-2-3-تعیین یک امین مخصوص:.. 632-1-3-2-4- دوره توقف یا مکث.. 642-1-3-2-5- برنامه تجدیدساختار:.. 642-1-3-2-6- نقل و انتقالات قابل برگشت:.. 642-2– تاثیررکن بازرسی بر مسؤولیت مدنی مدیران در ایران و آمریکا 65فصل سوم :. 67محدویتهای معاملات شرکت با مدیران و علت تام الاختیار نبودن. 67مدیران در ایران و آمریکا. 673-1- محدودیتهای معاملات شرکت با مدیران در ایران و آمریکا. 683-1-1- موقعیت امانی مدیران در ایران.. 693-1-1-1-قاعده منع انتفاع:.. 693-1-1-2- قاعده منع تعارض:.. 703-1-1-2-1- معامله با شرکت:.. 703-1-1-2-2- اعطای وام یا اعتبار.. 713-1-2- موقعیت امانی مدیران در آمریکا.. 713-1-2-1-قاعده منع انتفاع.. 723-1-2-1-1- عدم سوء استفاده از اموال شرکت.. 723-1-2-1-2- خودداری از اشتغال به فعالیت های مشابه موضوع شرکت 733-1-2-1-3- دادن اطلاعات واقعی:.. 743-1-2-1-4- حفظ منافع سهامداران:.. 743-1-3-قاعده منع تعارض.. 753-1-3-1- معامله با شرکت:.. 753-1-3-2- اعطای وام یا اعتبار.. 753-2- سایر محدودیتهای قانونی در ایران و آمریکا. 763-2-1- قانون کار.. 763-2-1-1-تعهدات کارفرما در حقوق ایران:.. 773-2-1-2- تعهدات کارفرما در حقوق آمریکا.. 783-2-2- قانون مالیاتها.. 803-2-3- قانون تامین اجتماعی:.. 813-3- علت موانع حقوقی تام الاختیار نبودن مدیران در ایران و آمریکا 833-3-1- اصول جهانی.. 843-3-1-1- اصل کرامت بشری:.. 843-3-1-2- اصل تساوی و برابری.. 853-3-1-3- اصل عدالت:.. 853-3-2-ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی:.. 873-3-2-1- ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی درایران : 883-3-2-2-ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی در آمریکا 893-4- نتیجه گیری فصل سوم:. 90فصل چهارم. 92آثار مسؤولیت مدنی. 924-1- آثار مسؤولیت مدنی:. 924-1- 1- جبران خسارت مسؤولیت مدنی.. 934-1-2- ارکان مسؤولیت مدنی.. 934-2- نحوه اقامه دعوی مسؤولیت مدنی در ایران و آمریکا. 944-1-2- طرفین دعوی مسؤولیت:.. 944-1-2-1- خواهان:.. 944-2-1-2-خوانده:.. 964-2-2- ویژگیهای دادرسی در آمریکا:.. 964-2-3- خواسته دعوی مسؤولیت مدنی و ماهیت حکم دادگاه در ایران و آمریکا 984-2-3-1- خواسته دعوی مسؤولیت مدنی:.. 984-2-3-2-دفاع خوانده:.. 984-2-3-3- ماهیت حکم دادگاه:.. 994-3- روش های جبران و تامین خسارت:. 1004-3-1- رد عین در صورت وجود:.. 1004-3-2- رد بدل:.. 1004-3-2-1- پرداخت بدل از طریق دادن مثل:.. 1004-3-2-1- پرداخت از طریق قیمت:.. 1014-4- راه های تضمین اصل جبران کامل خسارت:. 1014-4-1- ایجاد مسؤولیت تضامنی:.. 1014-4-2- بیمه اجباری مسؤولیت :.. 1014-4-3- صندوق تامین خسارت :.. 1024-5 – اصول جبران خسارت در آمریکا:. 1024-6محدودیتهای اصل جبران خسارت:. 1044-6-1- محدودیتهای قابل پیش بینی.. 1044-6-2- محدودیتهای غیر قابل پیش بینی(فورس ماژور).. 1064-6-3- محدودیتهای دریافت خسارت مسؤولیت در شرکت­های سهامی عام بورس…………….….1064-7- دعاوی ناشی” عدم نفع، اسرار تجاری،اطلاعات نهانی” در ایران و آمریکا. 1094-7-1 دعاوی ناشی ازخسارت عدم النفع:.. 1104-7-2-دعاوی ناشی از خسارت اسرار تجاری:.. 1114-7-3- دعاوی ناشی از خسارت اطلاعات نهانی :.. 112نتیجه گیری و پیشنهادات 114فهرست منابع وماخذ. 118

مسئوليت مديران شركتهاي سهامي عام در مقابل سهامداران (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريكا)


شركتهاي سهامي عام


سهامداران


مسئوليت مديران شركتهاي سهامي عام در مقابل سهامداران


حقوق ایران


حقوق آمریکا


ترم آخرمسئوليت


مديران


شركتهاي


سهامي


عام


در


مقابل


سهامداران


(مطالعه


تطبيقي


در


حقوق


ايران


و


آمريكا)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


persian tahghigh

621) مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري ت.ص : 150 622) معماري - شهرنشيني در زاهدان ت.ص : 200 623) مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد ت.ص : 50

حقوق بازرگاني - mohammadsadeghi65.persiangig.com

ماده 121 : حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان استكه در ماده 51 مقابل موكل دارد. نحوه اداره بر خلاف شركتهاي سهامي، در شركتهاي تضامني لزومي نداردكه مديران به تعداد معيني باشند.

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم)

از طرف ديگر قانونگذار مديران شركتهاي سهامي و با مسئوليت محدود را نيز به سبب اعمالي كه در داخل در موضوع شركت نباشد مسئول ميداند هرچند كه اعمال مذكور در جهت نفع شركت انجام شود( مواد 255 _ 124 _ 113_ 98 ...

بسم الله الرّحمن الرّحيم

موسسه اعتباري غيربانكي عمومي فقط مي‌تواند در قالب شركتهاي سهامي عام با سهام با نام آغار به كار نمايد. 2- شرايط تأسيس : 1-2- از بانك مركزي كسب مجوز نمايد.

انتشار سهام

3- سرمايه شركت سهامي عام در هنگام تاسيس حداقل 5 ميليون ريال و در شركت هاي سهامي خاص حداقل1 ميليون ريال مي باشد . 4- شركت سهامي عام مي تواند طبق قانون تجارت اوراق قرضه ( اوراق مشاركت) منتشر نمايد .

خدمات دانشجویی و آرشیو تحقیقاتی پـدر

خدمات دانشجویی و آرشیو تحقیقاتی پـدر آرشیو تحقیقاتی کامل 42000 موضوع در 40 رشته تحصیلی مختلف ...

الف - فرهنگ آموزش درمدارس ژاپن

در دهه هاي اخير دستاوردها و پيشرفت هاي شگرف ژاپن موجب حيرت و حسرت جهانيان شده است. بطوريكه بسياري از پژوهشگران راز موفقيت و توفيق ژاپني ها را در فرهنگ آموزش و پرورش آن جستجو مي كنند.

کتابخانه: مسئوليت‌هاي حقوقي و كيفري مديران شركت‌هاي تجاري

دكتر محمدرضا پاسبان در اين باره مي‌گويد: درباره مسئوليت كيفري و حقوقي مديران در شركت‌هاي سهامي، قوانين به نسبت روشن و خاصي پيش‌بيني شده است كه مي‌توان به لايحه‌ي اصلاح قانون تعزيرات 1347، مواد 142 و 143 و هم‌چنين مواد 130 ...

جلد دوم - budget.post.ir

3- وظايف شركت پست جمهوري اسلامي ايران . بررسي و مطالعه در جهت شناخت هرچه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تامين آنها. ... غربي بيش از 400 مرسوله و در امريكا بيش از 800 مرسوله است . ... خواهي و پذيرش مسئوليت ...

مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود

مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود در بهمن ماه گذشته بدعوت مركز مطالعات حقوق بين المللي (1) واقع در شهر سالزبورگ كشور اتريش باتفاق تعدادي زيادي از وكلاي دادگستري و حقوقدانان كشورهاي غربي دركنفرانسي كه ...

حقوق تجارت - Term Paper

در ايران مانند پاره‌اي از كشورها كه داراي نظام حقوقي مشابه هستند، مسايل مربوط به تجارت و بازرگاني ابتدا براساس اصول و قواعد مدني (حقوق عام در روابط حقوق خصوصي اشخاص) حل و فصل مي‌شد.

پروژه مالی نحوه ورود به بورس

فقط در حدود سهام و شركتهاي سهامي عام و خاص ) 2) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345 مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره . ... سهامداران چه حقوق و تعهداتي دارند ... مسئوليت بازرس در مقابل شركت و ...

پروژه مالی نحوه ورود به بورس

فقط در حدود سهام و شركتهاي سهامي عام و خاص ) 2) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345 مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره . ... سهامداران چه حقوق و تعهداتي دارند ... مسئوليت بازرس در مقابل شركت و ...

بحثي در باره ماده 88 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ...

ومولفين حقوق تجارت ايران نظريه آن دسته از علما حقوق فرانسه را در مورد اكثريت مطلق پذيرفته بودند و مي گفتند منظور از اكثريت آرا قيد شده در قانون نصف بعلاوه يك آرا حاضر مي باشد بند اول ماده ...

ليست عنوان مقالات فارسي حلول ماه مبارك رمضان : ماه مبارك ...

حمايت از حقوق حمل در حقوق آمريكا و ايران. 411. ... حمايت بدون تشريفات از حقوق ادبي و هنري؛ مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه، ايران و فقه اماميه ... حمايت ديپلماتيك از تبعه در مقابل ديگر دولت متبوع او در ...

مقالات - sitearia.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل بندر انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: حقوق گرايش:خصوصي موضوع مسؤوليت مديران شركت¬هاي سهامي عام در مقابل سهامداران (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و ...

تناسب جرم و مجازات در قانون جديد مجازات اسلامي

پايان نامه كارشناسي ارشد مسئوليت مدني مديران شركتهاي سهامي عام در مقابل سهامداران ( مطالعه تطبيقي با آمريكا) دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي سيامك داودي 1392

به سايت وكالت خوش آمديد :: تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق ...

بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس و اسلام و ايران, مانند 1_ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را ...

مشاركت تجارتي بين المللي

شركتهاي خارجي به صورت مشاركت تجارتي بين المللي (.v.j) غالبا\" در ژاپن با نرخ 1/6 درصد و9/6 درصد در سال 1987 سودآورد بوده اند و شركتهاي مشتركي كه كمتر از50درصد در سال 1987 سودآوربوده اند و شركتهاي مشتركي ...

بسم الله الرّحمن الرّحيم

موسسه اعتباري غيربانكي عمومي فقط مي‌تواند در قالب شركتهاي سهامي عام با سهام با نام آغار به كار نمايد. 2- شرايط تأسيس : 1-2- از بانك مركزي كسب مجوز نمايد.

تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست ...

تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري خلاصه تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه

مقاله سوءاستفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت. مقدمه . سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهاي مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفي زندگي تجاري نشان داده ...

ثبت شرکت_مسئوليت مدني و جزايي مديران

شرکت های سهامی عام و خاص - مسئوليت مدني و جزايي مديران. هر چند كه اداره شركت سهامی به عهده افرادی است كه تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نیستند (بندرت ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق ...

بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس و اسلام و ايران, مانند 1_ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را ...

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل تجارتی4

بطوريكه در مطالعه تطبيقي ملاحظه شد دكترين و رويه قضائي نقش مهمي را در تكميل خلاء قوانين راجع به جلوگيري از سوء استفاده از اختيارات و مشاغل را بعهده داشته اند با در نظر گرفتن وضع خاص شركتهاي ...

حقوق خصوصی ، در خصوص حقوق √ | ترمینولوژی

ظاهر هرگاه در مقابل اظهر بكار رود معنى آن خاص است ولى گاهى ظاهر در مقابل نص بكار ميرود در اين صورت شامل ظاهر بمعنى خاص و اظهر مى باشد چنانكه فقهاء در باب شهادات گويند: بينه ملك نص است و بينه ...

حقوق خصوصی ، در خصوص حقوق √ | ترمینولوژی

ظاهر هرگاه در مقابل اظهر بكار رود معنى آن خاص است ولى گاهى ظاهر در مقابل نص بكار ميرود در اين صورت شامل ظاهر بمعنى خاص و اظهر مى باشد چنانكه فقهاء در باب شهادات گويند: بينه ملك نص است و بينه ...

حقوق تجارت - Term Paper

در ايران مانند پاره‌اي از كشورها كه داراي نظام حقوقي مشابه هستند، مسايل مربوط به تجارت و بازرگاني ابتدا براساس اصول و قواعد مدني (حقوق عام در روابط حقوق خصوصي اشخاص) حل و فصل مي‌شد.

انتشار سهام

3- سرمايه شركت سهامي عام در هنگام تاسيس حداقل 5 ميليون ريال و در شركت هاي سهامي خاص حداقل1 ميليون ريال مي باشد . 4- شركت سهامي عام مي تواند طبق قانون تجارت اوراق قرضه ( اوراق مشاركت) منتشر نمايد .

بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت

بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 عنوان بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون ...

حقوق بازرگاني - mohammadsadeghi65.persiangig.com

ماده 121 : حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان استكه در ماده 51 مقابل موكل دارد. نحوه اداره بر خلاف شركتهاي سهامي، در شركتهاي تضامني لزومي نداردكه مديران به تعداد معيني باشند.

پروژه مالی نحوه ورود به بورس

فقط در حدود سهام و شركتهاي سهامي عام و خاص ) 2) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345 مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره . ... سهامداران چه حقوق و تعهداتي دارند ... مسئوليت بازرس در مقابل شركت و ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق ...

بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس و اسلام و ايران, مانند 1_ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را ...

دانلود پاورپوینت جامع آموزش نرم افزار آباکوس

دانلود لایه باز کارت ویزیت کیلومترسازی و اسپورت

جزوه درسی دانشگاهی سازه های تقاطعی در مهندسی علوم آب به صورت فایل pdf در 84 صفحه همراه

پروتکل روان درمانی مثبت نگر

پاورپوینت تحلیل طراحی خانه سالمندان توسط ” کولن و شرکاء“پاورپوینت زمین شناسی - هوازدگی ، انواع و علت های آن

پاورپوینت تحلیل مدرسه ابتدایی در فرانسه