دانلود رایگان


دانلود پایان نامه قضایی بررسی جرم كلاهبرداري - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه قضایی بررسی جرم كلاهبرداري نوع فایل: word قابل ویرایش 80 صفحه چکیده: در ابتدا لازم به ذكر است كه چكيده كردن حدود 50 صفحه كار تحقيقاتي در يك صفحه كار مشكلي است به خصوص كه در موارد تحليل رأي به خاطر اينكه موارد زياد و جزئي‌اند بايد آنها به صورت موردي آورده شوند و مورد بررسي قرار گي

دانلود رایگان دانلود پایان نامه قضایی بررسی جرم كلاهبردارينوع فایل: wordقابل ویرایش 80 صفحهچکیده: در ابتدا لازم به ذكر است كه چكيده كردن حدود 50 صفحه كار تحقيقاتي در يك صفحه كار مشكلي است به خصوص كه در موارد تحليل رأي به خاطر اينكه موارد زياد و جزئي‌اند بايد آنها به صورت موردي آورده شوند و مورد بررسي قرار گيرند. با اين حال ما اين تحقيق را با تعريفي از جرم كلاهبرداري و عناصر آن شروع كرديم به اين ترتيب كه كلاهبرداري عبارت است از بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه توأم با سوء نيت كه در اين پرونده هم اين تعريف كاملاً بر عمل مجرمين صدق مي كند. پس به بررسي مواردي مانند مشخصات دادنامه، گردش كار قسمت اصلي دادنامه، دلايل احراز مجرميت و عوامل تخفيف و تشديد مجازات تحت عنوان نقد ساختاري پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفيف و تشديد مجازات بحث مفصلي را در رابطه با تعدد و تكرار و مشاركت در كلاهبرداري و ضابطه آنها آورديم به اين صورت كه ضابطه شركت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شركت در عمليات مادي جرم و بعد از آن بحث كاملي را در رابطه با تعزيري و بازدارنده بودن كلاهبرداري براي تطبيق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامي آورديم و به اين نتيجه رسيديم كه كلاهبرداري از جمله جرايم تعزيري است و از تمامي آثار آن تبعيت مي كند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوي و تجديد نظر از لحاظ رعايت قواعد آيين دادرسي مثل صلاحيت و چگونگي رسيدگي و محاكمه مورد بررسي قرار گرفتند كه در اين مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومي جزايي تهران و دادگاه صالح براي مرحله تجديد نظر هم دادگاه تجديد نظر استان تهران است و از لحاظ طريقه رسيدگي و محاكمه به خوبي موارد لازم رعايت شده است و بعد از آن در نقد ماهوي اين سئوال مطرح شد كه آيا همين اين پرونده را مي توان به فرويش مال غيرمحكوم كرد و در پاسخ به اين نتيجه رسيديم كه فرقي نمي كند و هر دو عنوان بر اين عمل صدق مي كند و مجازات هر دو عنوان هم يكي است و در آخرين مبحث آراء بدوي و تجديدنظر از لحاظ رعايت نكات ادبي و دستوري مورد تحليل قرار گرفتند و در اين مورد اگر از مواردي مانند اشتباهات تايپي و غلط هاي املايي كه بگذريم به طور كلي رأي قابل تأييد است. در آخرين صفحات كار تحقيقاتي هم نتيجه‌گيري مختصري از اين تحقيق كرديم و پيشنهاداتي هم مطرح شد كه اميد است روزي به مرحله عمل درآيند. مقدمه: موضوع اين تحقيق بررسي جرم كلاهبرداري موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومي جزايي تهران مي‌باشد و ما سعي كرديم كه مباحث مربوط را در هفت مبحث بياوريم. «ابتدا براي فهم بهتر مطلب و آشنايي مختصر در دو مبحث تحت عناوين كليات و عناصر متشكله جرم كلاهبرداري به اين جرم پرداخته‌ايم و سعي كرديم كه تعريف كاملي از جرم كلاهبرداري ارائه دهيم و در اين رابطه از نظرات مختلف اساتيد حقوقدان استفاده كرديم. در پنج مبحث بعدي به نقد رأي مذكور پرداختيم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاري رأي كه شامل مواردي مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسيدگي، گردش كار، صحت اصلي دادنامه، دلايل احراز مجرميت و عوامل تخفيف يا تشديد مجازات است پرداخته ايم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شكلي به رعايت مقررات آيين دادرسي مثل صلاحيت و نحوه رسيدگي و محاكمه پرداخته ايم، در مبحث پنجم رأي را از لحاظ ماهوي بررسي كرديم و عناوين مجرمانه اي ديگر كه ممكن است بر اين عمل صدق كند را تحت ارزيابي قرار داديم و نقد ادبي رأي را هم در مبحث ششم آورده ايم و سرانجام مختصر مطلبي را به عنوان نتيجه گيري در انتهاي تحقيق آورده ايم. در اين نقد و تحليل ما بيشتر از جملاتي ساده و قابل فهم استفاده كرديم و سعي ما بر اين بوده كه تمامي جزئيات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأي بدوي و چه در رأي تجديدنظر بررسي كنيم و اگر مواردي را از قلم انداخته ايم ما را به اين اميد كه در كارهاي تحقيقاتي بعدي نقدها و بررسي هاي كامل تري انجام دهيم ببخشيد. در انتها از استاد راهنماي اين تحقيق دكتر خوش بيان به خاطر همكاري و راهنمايي هاي ايشان در رابطه با نحوه انجام كار كمال تشكر را دارم. فهرست مطالب:چكيده مقدمه علائم اختصاري مبحث اول: كليات مقدمه حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري تعريف جرم كلاهبرداري مبحث دوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري گفتار اول: عنصر قانوني گفتار دوم: عنصر مادي الف – رفتار مادي فيزيكي ب – شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار اغفال و فريب قرباني تعلق مال برده شده به غير ج – نتيجه حاصله گفتار سوم: عنصر رواني مبحث سوم: نقد ساختاري گفتار اول: نقد ساختاري رأي بدوي الف: مشخصات دادنامه ب: گردش كار ج: قسمت اصلي دادنامه عوامل تخفيف و تشديد مجازات گفتار دوم: نقد ساختاري رأي تجديد نظر الف: مشخصات دادنامهب: نقد گردش كار و قسمت اصلي دادنامه مبحث چهارم: نقد شكلي گفتار اول: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي بدوي الف: صلاحيت ب: رسيدگي و محاكمه گفتار دوم: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي تجديدنظر الف: صلاحيت ب: رسيدگي و محاكمه مبحث پنجم: نقد ماهوي گفتار اول: نقد ماهوي رأي بدوي گفتار دوم: نقد ماهوي رأي تجديدنظر مبحث ششم: نقد ادبي گفتار اول: نقد ادبي رأي بدوي گفتار دوم: نقد ادبي رأي تجديد نظر نتيجه گيري فهرست منابع متن اصلي رأيمنابع و مأخذ:1. آشوري – محمد: بحثي پيرامون كلاهبرداري، انتشارات دانشكنده حقوق و علوم سياسي تهران، سال نشر 1373. 2. سنگلجي – محمد: ضوابط معاملات، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1347 . 3. شامبياتي – هوشنگ: حقوق كيفري اختصاصي جلد دوم، نشر ژوبين 1377. 4. گلدوزيان – ايرج: حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه تماميت جسماني، اموال و مالكيت، امنيت و آسايش عمومي، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1378 . 5. مير محمد صادقي – حسين: جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميران 1385 6. نوربها – رضا: زمينه حقوق جزاي عمومي، انتشارات گنج دانش 1386.

دانلود پایان نامه قضایی بررسی جرم كلاهبرداري


پایان نامه قضایی بررسی جرم كلاهبرداري


بررسی جرم كلاهبرداري


جرم كلاهبرداري


کلاهبرداری


حقوق جزا و جرم شناسیدانلود


پایان


نامه


قضایی


بررسی


جرم


كلاهبرداري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کلاهبرداری در امور ثبتی

حق مالكیت به عنوان یكی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری كه در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و, کلاهبرداری در امور ثبتی ,دانلود پروژه و پایان نامه

بایگانی‌های ارتکاب جرم - دانلود پایان نامه ها

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسئولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲

پایان نامه ارشد درباره:بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با ...

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق جزا و جرم ...

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از ...

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: Doc تعداد صفحات: 130 حجم فایل: 1955 کیلوبایت پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- ...

دانلود رایگان پایان نامه عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با جرم

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با جرم. قالب بندی : pdf. قیمت : رایگان .. جهت دانلود رایگان پایان نامه عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با جرم‎ اینجا کلیک کنید.

دانلود پایان نامه حقوق :: سن فایل (snfile.com)

پایان نامه استفتائات قضایی. استفتائات قضایی: مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یک کتاب عمومى، به یک اثر فقهى ...

بررسی جرم کلاهبرداری 2

بررسی جرم کلاهبرداری دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری در 63 صفحه با فرمت ورد و در قالب هفت مبحث قیمت فایل فقط 8,000 ...

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین ...

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای ... اهمیت جرم ارتکابی ... حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های ...

پایان نامه - rozblog.com

پایان نامه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی. 120برگ. پایان نامه بررسی اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن. 130برگ. پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ...

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در ...

گرایش :جزا و جرم‌شناسی عنوان : بررسی جرم پول‌شویی در نظام بانکی (با رویکرد به رویه قضایی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی ...

پایان نامه حقوق جزا بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کی. پایان نامه بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب دانشکده آموزش های الکترونیک.

خرید و دانلود پایان نامه حقوق - پایان نامه های رشته حقوق ...

نام محصول : پایان نامه حقوق - جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال فروشنده : فروشگاه سایت پورسانت بازار یاب : 25000 ریال توضیحات : فرمت doc تعداد صفحه 160 حجم فايل 200 کيلوبايت قابل دانلود بعد از خريد

دانلود رایگان پایان نامه عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با جرم

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با جرم. قالب بندی : pdf. قیمت : رایگان .. جهت دانلود رایگان پایان نامه عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با جرم‎ اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده حقوق پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدm.a رشته : حقوق گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز استاد راهنما ...

بررسی جرم کلاهبرداری

بررسی جرم کلاهبرداری دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری در 63 صفحه با فرمت ورد و در قالب هفت مبحث قیمت فایل فقط 8,000 ...

بررسی جرم کلاهبرداری

بررسی جرم کلاهبرداری دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری در 63 صفحه با فرمت ورد و در قالب هفت مبحث قیمت فایل فقط 8,000 ...

دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بشر دوستانه :: گلچین ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل با عنوان : بررسی ...

دانلود پایان نامه در مورد شریک جرم :: پایان نامه ها

لینک دانلود پایان نامه ها Bottom of Form Search Results for: شریک جرم پایان نامه مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر ...

دانلود بررسی جرم کلاهبرداری

بررسی جرم کلاهبرداری دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم کلاهبرداری در 63 صفحه با فرمت ورد و در قالب هفت مبحث قیمت فایل فقط 8,000 ...

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق - ایده ...

دانلود پایان نامه ها در مورد حقوق سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی:قراردادهای رایج در سرمایه گذاری نفت و گاز دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی : بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم ...

پایان نامه بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد حقوق “ma ” گرایش جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه استاد راهنما ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012 Email: [email protected] 09153255543 عالم زاده. PDF iran.com. بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین ...

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای ... اهمیت جرم ارتکابی ... حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ...

پایان نامه و کار تحقیقی حقوق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. فهرست مطالب مقدمه بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی. فصل اول:بررسی حقوقی پولشویی مبحث اول: مفهوم و تعریف 5

پایان نامه : تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

پایان نامه : بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه … دانلود پایان نامه با موضوع انتقال سهام; پایان نامه بررسی نقش برنامه­درسی پنهان بر مسئولیت­پذیری دانش­آموزان مقطع متوسطه اول از دیدگاه …

دانلود پروژه پایان نامه بررسی اثرنانو سیالات در انتقال جرم ...

پایان نامه,پروژه,نانو,نانوذرات,نانوسیالات,انتقال جرم کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود پروژه پایان نامه بررسی اثرنانو سیالات در انتقال جرم را مشاهده و در ...

شروع به جرم : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال شروع به

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره شروع به جرم درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.

شروع به جرم : پایان نامه ، پروژه ، سمینار ، پروپوزال شروع به

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره شروع به جرم درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.

چکیده پایان نامه بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طريق سکه ...

بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طريق سکه های تقلبی در شهرستان اليگودرز : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.

تحلیل، طراحی و پیاده سازی آرشیو الکترونیکی تحت وب مبتنی بر تکنولوژی Silverlight

جزوه درس انسان از دیدگاه اسلام ( براساس منبع جدید ) + تست

300 واژه ضروری کنکور ارشد مهندسی عمران

دانلود پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه مدیریت کار و زمان مدیریت خلاقیت 58 اسلاید به همراه فایل ورد

دانلود پاورپوینت بررسی معماری خانه موسیقی دانمارک

کناف چیست و نحوه ساخت و اجرای آن چگونه است

کارگاه طرح های اجرایی در شهر رشتدانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس 12 علوم پنجم

دانلود نمونه پروپوزال رشته مدیریت ترافیک