دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت روابط کار در سازمان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت روابط کار در سازمان تعداد اسلاید : 37 در این تحقیق ما ابتدا با استفاده از مقالات متعددی که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد به توضیح وجدان کاری با سرفصل های : تعریف وجدان کاری ، رابطه وجدان کاری و انضباط اجتماعی ، رابطه بین وجدان ، بهره وری و توسعه پایدار ، وجدان کاری و مفاهی

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت روابط کار در سازمانتعداد اسلاید : 37اسلاید ۱ :وجدان کاریدر این تحقیق ما ابتدا با استفاده از مقالات متعددی که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد به توضیح وجدان کاری با سرفصل های :تعریف وجدان کاری ،رابطه وجدان کاری و انضباط اجتماعی ،رابطه بین وجدان ، بهره وری و توسعه پایدار ،وجدان کاری و مفاهیم مشابه ،راه کارهای عملی تقویت وجدان کاری در نظام اداری و اجرائی ،اخلاق کار در غرب واخلاق کار در ایرانمی پردازیم . و در نهایت با نتیجه مصاحبه ای از تعدادی از کارمندان اداره بهداشت و درمان چناران بحث را خاتمه می دهیم .امید است که این تحقیق مورد توجه و عنایت استاد محترم جناب آقای دکتر عنایتی قرار گیرد .اسلاید ۲ :وجدان کاری :مفاهیم متفاوتی در ابعاد روان شناختی وجدان مطرح شده است . برخی وجدان را به معنای آگاهی از اندیشه پنهانی انسانی دانسته اند . گروهی وجدان را دریافت ، درک ، توجه به درجاتی ازکنترل اندیشه یا مشاهده و تشخیص مربوط به خود فرد را مطرح کرده اند . دسته ای وجدان را مشابه از درون آگاه شدن و عامل ابراز قوه قضاوت کردن بیان نموده اند و برخی وجدان را به معنای مالکیت تمامی قوای ذهنی می دانند . استعدادی که به تشخیص نیک و بد می پردازد و برای امور ارزش قائل است و نیک و بد را از هم متمایز می سازد و برای ما نوعی الزام ایجاد می کند . یعنی تکلیف را به ما نشان می دهد وجدان نام دارد .وجدان بایستگی ها را از نبایستگی ها و شایستگی ها را از ناشایستگی ها تفکیک می کند وجدان قاضی امین است وجدان راهنمایی مطمئن و نظاره گری امین است و در نظاره خود هیچ بازیگری ندارد . وجدان خلوتگاهی است که در آنجا انسان با خود به گفتگو می پردازد و در حقیقت وجدان قطب نمای بشر است . در صورتی که انرژی های مربوط به وجدان به سوی کار متمرکز و معطوف شود وجدان کاری نام می گیرد . وجدان کاری هر یک از افراد با توجه به مولفه ها و عوامل گوناگون بالا شکل می گیرد و با توجه به پدیده جمع افزایی ( سینرژی) رنگ خاصی پیدا می کند و به اشکال شخصیتی منحصر به فرد تحول می یابد . از نظر تعریف ، وجدان کاری عبارت است از حس اخلاقی که کار خوب و تمام را از کار ناپسند وناقص تمیز داده به انجام آن گرایش داشته و از انجام این پرهیز می کند .اسلاید ۳ :به عبارت بهتر وجدان کاری ، یک مربی درونی است که نقش خود را از لحظه شروع کار تا پایان آن با انجام وظایف زیر ایفا می کند :۱) آگاهانه کار خوب را تشخیص داده ، آن را معرفی می کند .۲) قصد انجام آن کار را پاکیزه می سازد .۳) فرد را به انجام آن بر می انگیزد .۴) برای انجام درست آن با خود پیمان می بندد .۵) بر کار نظارت داشته ، با مراقبت آن را کنترل می کند .۶) با بازرسی کار انجام شده ، نقش حسابرسی خبره را ایفا می کند .۷) در این صحنه قدرتمندانه به قضاوت و داوری نشسته ، قاطعانه حکم نهایی را صادر می کند .۸) در صورت مشاهده اشتباه خود را ملامت و در صورت تخلف شدید خود را تنبیه کرده و در صورت درستی کار به خودش پاداش می دهد .هرچند وجدان کاری یک عامل درونی و خود کنترلی و به عنوان ناظری دائمی در تمامی مراحل فعالیت فرد در جامعه محسوب می گردد و مستقیماً بر کیفیت و کمیت کار تأثیر می گذارد ولی بدون انضباط اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید . انضباط اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید . انضباط اجتماعی به مشابه بستری است که این امکان را فراهم می سازد تا قابلیت ها و استعدادهای افراد در جامعه پرورش و رشد یابند تا اثر بخشی بیشتری در این زمینه بدست آید . بنابراین می توان گفت وجدان کاری و انضباط اجتماعی اثرات متقابل بر یکدیگر دارند .اسلاید ۴ :وجدان کاری و انضباط اجتماعی :وجدان کاری به عنوان اصول و قوانین اخلاقی درون زایی است که رفتار با کار صحیح را تقویت کرده وشناخت درست وظیفه و احساس صحیح مسئولیت نسبت به انجام تکالیف و انجام دقیق وظیفه را به انسان می دهد . وجدان کار یک عامل درونی و خود کنترلی و به عنوان ناظری دائمی در تمامی مراحل فعالیت فرد در جامعه محسوب می شود که مستقیماً بر کیفیت و کمیت کار تأثیر می گذارد .انضباط اجتماعی مجموعه الگوی رفتاری فرد در جامعه است . به عبارت دیگر انضباط اجتماعی یعنی احترام به ارزشهای اجتماعی و احترام به حقوق دیگران و مسئولیت پذیری در روابط اجتماعی .انضباط اجتماعی یک عامل بیرونی و به مثابه بستری است که این امکان را فراهم در جامعه پروش و رشد یابند تا اثربخشی بیشتری در این زمینه بدست آید . وجدان کاری و انضباط اجتماعی دو عامل مهم با اثرات متقابل بر یکدیگر محسوب می شوند .اولی با اعمال کنترل از درون و دومی با اعمال کنترل از بیرون بر هر یک از افراد جامعه ، زیربنای مستحکمی را به وجود می آورند تا نتیجه کار نیروی انسانی دارای کمیت و کیفیت برتر شود . وجدان کاری را نمی توان جدای از نظم و انضباط اجتماعی در نظر گرفت . زیرا انجام صحیح وظیفه و بهسازی مداوم آن خود موجب ایجاد نظم و انضباط اجتماعی می گردد و از سوی دیگر رعایت وجدان کاری مستلزم وجود محیطی منظم و منضبط خواهد بود .اسلاید ۵ :وجدان کاری حاصل احساس و تعهد درونی فرد در قبال وظایفی است که پذیرفته است . در سازمانها وجدان کاری یکی از عوامل موثر بر کارایی و افزایش بهره وری سازمانی است .حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی در افراد موجب می شود تا ضمن تقویت علاقمندی و احساس مسئولیت بیشتر در رده های پایین ، اقدامات عملی مطلوبتری در سطوح بالای سازمان جهت ایجاد ساختاری مناسب و رفع موانع و کمبودهای موجود به عمل آید و در نهایت باعث می شوند تا دستیابی به اهداف جامعه در نهایت سهولت و سلامت و درستی مسیر شده و کیفیت کار نیز به بالاترین حد خود برسد .به طور کلی می توان گفت ، وجدان کاری و انظباط اجتماعی در جامعه دارای نه تنها موجبات افزایش کارایی و بهره وری را فراهم می آورد ، بلکه زمینه های هر گونه فساد و آسیب هایی که نظام اداری را تهدید می کند از بین خواهد برد و نیز با رشد و تقویت وجدان کاری است که زمینه های جلب همکاری و همفکری در میان افراد مجموعه فراهم می گردد.اسلاید ۶ :وجدان کاری و توسعه پایدار :برای موفقیت توسعه پایدار لازم است مردمی که توسعه برای آنهاست در این فراگیرد دخالت داده شوند لازمه مشارکت مردم وجود دو اصل وجدان کاری و انضباط اجتماعی در تک تک جامعه می باشد . زیرا زمانی که فرد دارای وجدان کاری باشد در هر کار اول نفع جامعه را در نظر گرفته و پس از آن نفع خود را مد نظر قرار می دهد . اگر مردم از کم کاری و کار نکردن احساس گناه و عذاب کنند و اگر باور داشته باشند که منفعت و رفاه آنان در منفعت و رفاه جمع است آنگاه تحقق توسعه پایدار در کشور امکان پذیر خواهد بود .مطالعات متعددی همبستگی مثبت قابل توجهی را بین فرهنگ وجدان کاری و بهره وری نشان داده است . منابع نیروی انسانی را باید یک سرمایه ملی تلقی کرد که قابل مقایسه با منابع دیگر نیست . بهره وری قبل از آنکه مفهومی صرفاً فنی محسوب گردد، مقوله ای فرهنگی – اجتماعی است که در مشارکت فرد با جامعه و محیط پیرامون او قابل بررسی و ارزیابی است . مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را یک باور می داند .پیشرفت و توسعه هر کشوری منوط به کارآیی و بهره وری سازمان های آن کشور است و کارایی و بهره وری هر سازمان بستگی به اعضاء و اجزاء متشکل دهنده آن سازمان دارد . در این میان اعضاء که همان نیروی انسانی سازمان می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . توسعه پایدار در گرو ایمان به کار ، مسئولیت پذیری و انضباط افراد هر جامعه است .اسلاید ۷ :مشارکت مردم یعنی دخالت داشتن آنها در تمامی زمینه های توسعه که مستلزم وجود علاقه و اعتماد مردم به نظام می باشد .برآیند هر یک از افراد جامعه که با توجه به درصد وجدان کاری آنها است موجب توسعه آن جامعه می شود . در صوتر وجود وجدان کار ، انسان از منافع خود گذشته و منفعت جامعه را در نظر می گیرد .اسلاید ۸ :بهره وری :واژه بهره وری در طول عمر خود معانی متفاوتی داشته و هنوز با ابهام خاصی روبروست . بطورکلی بهره وری ارتباط بین خروجی کالا و خدمات با ورودیهایی نظیر زمین ، نیروی کار و سرمایه است که برای تولید آن کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد . بهره وری در بیشتر موارد بامفاهیم تولید ، کارآیی و اثربخشی به اشتباه بکار برده می شود . بهره وری به مفهوم تولید نیست و افزایش تولید لزوماً به افزایش بهره وری منجر نمی شود . تولید ، میزان بازده ناشی از عملیات و فعالیت های فیزیکی ساختن کالا و ارائه خدمات است . در حالی که بهره وری به استفاده همراه با کارآیی منابع برای تولید کالا و خدمات مربوط می شود . کارآیی به انجام درستکارها دلالت می کند و با کاهش هزینه ها همراه است . در واقع کارایی نسبت بازده مورد انتظار یا نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کار یکه باید انجام شود ، می باشد .اثربخشی نیز به انجام کارهای درست دلالت دارد و عبارت از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است . اثربخشی میزان دست یابی به اهداف و نتایج مورد نظر را نشان می دهد . در واقع اثر بخشی با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده و کارآیی با بهره برداری صحیح از منابع مرتبط است . از طرفی بهره وری به مفهوم صرف کارایی یا اثر بخشی نسبت بهره وری به معنی حاصل جمع کارایی و اثربخشی است (اثربخشی + کارایی = بهره وری )اسلاید ۹ :بهره وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد . با این نگرش بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایف خود را هر روز از پیش به انجام رساند . در دیگاه سنتی بهره وری به مفهوم کار ارزانتر و سریعتر است . اما در دیدگاه جدید بهره وری بدین معنی است که کار در مرحله اول باید عالی انجام شود . که در این صورت نتیجه اش هزینه کمتر ، تولید بیشتر ، بالارفتن احساس غرور کارکنان و وفاداری مشتریان است .بهره وری بر خلاف تصور بسیاری ،صرفاً یک معیار اقتصادی و مالی نیست . بهره وری در عمق معنای خویش نگرشی برای عقلایی کردن فعالیت هاست . بهره وری الزاماً به معنای کار بیشتر نبوده بلکه جلوگیری از کارهای بیهوده است . بهره وری با کم مصرف کردن مترادف نیست و به مفهوم بجا و درست مصرف کردن است . بهره وری استفاده صحیح از عمر برای زندگی بهتر و متعالی تر است . بهره وری به معنای جلوگیری از کارهای مورد علاقه نیست .بهره وری بهره برداری مناسب از مواهب طبیعی است . بهره وری صرفاً تولید بیشتر نیست بلکه هماهنگ کردن کیفیت و هزینه در رقابت است .اسلاید ۱۰ :عوامل موثر بر بهره وری :بطور کلی بهره وری تحت تأثیر چهار عامل ارزشها و طرز تفکر اجتماعی ، سازمانها و تشکیلات موجود ، میزان سرمایه گذاری انسانی و غیرانسانی و نیروهای بیرونی است . اگر پذیرفته شود که ارزشهای فرهنگی در یک جامعه بر روابط و فعالیتهای افراد و سازمانها حاکم است می توان ادعا کرد که ارزشها و طرز تفکر اجتماعی در میزان و چگونگی تحولات بهره وری تأثیر عمیق دارد . سازمانها و نظام حاکم بر آنها در صورتی که در معرض رقابت قرار گیرند ، بطور طبیعی بهره وری در سطح ملی افزاش خواهد یافت و چنانچه نظام رقابتی بتدریج به سوی انحصاری قدم بر دارد ،نرخ بهره وری تقلیل خواهد یافت و تشخیص منابع غیر عقلایی خواهد شد .اگر محور کلیدی موثر بر بهره وری را نیروی انسانی بدانیم ، عوامل موثر بر بهره وری که ناشی از وجدان کاری ، فرهنگ کار و انضباط اجتماعی که نیازمند بخشی مفصل است . لیکن موضوع کار که در عین حال هسته تولید و اکسیر توسعه در یک جامعه محسوب می شود : مهمترین عاملی است که چنانچه مطلبو آن تبدیل به اعتیاد در بین افراد اعم از جوان و پیر شود می تواند در بهسازی زیربناهای عادی زندگی نوع افراد جامعه موثر واقع شود بدین ترتیب موجب افزایش قدرت خرید و رفاه در جامعه شود . طبیعی است مهمترین معضل جوامع تازه توسعه یافته عدم توجه به اهمیت موضوع فوق است و لذا در این جوامع جوهر و کار به عنوان ابزار متحرک و بهره وری کار به عنوان اکسیر توسعه پایدار اغلب ناشناخته باقی مانده است . این در حالی است که این گونه جوامع با فقر و تبعات شدید آن روبرو هستند .

دانلود پاورپوینت روابط کار در سازمان


پاورپوینت روابط کار در سازمان


روابط کار در سازمان


روابط کار


سازمان


پاورپوینت کامل روابط کار در سازمان


پاورپوینت


پاورپوینت رشته مدیریتدانلود


پاورپوینت


روابط


کار


در


سازمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت روابط کار در سازمان

دانلود مجانی پاورپوینت روابط کار در سازمان آیا توانستید از مقالات مرتبط با پاورپوینت روابط کار در سازمان استفاده نمایید؟ دانلود فری فایل پاورپوینت روابط کار در سازمان با لینک پرسرعت را میخواید.

خلاصه کتاب روابط کار در سازمان پیام نور :: دانلود فایل ها

خلاصه کتاب روابط کار در سازمان - آپارات جهت دانلود خلاصه ی کتاب روابط کار در سازمان (علیرضا موغلی) + تست لینک زیر را کپی و سپس در مرورگر خود سرچ کنید. خلاصه ی کتاب روابط کار در سازمان (علیرضا موغلی) + تست + دانلود نام فایل ...

دانلود فایل پاورپوینت روابط کار - مگ ایران | دانلود مقاله ...

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل نظام روابط کار در سازمان--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط کــارکنان و مدیریــت و باتـوجه به ایــن که روابط ...

فایل پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان | راهنمای دانشجو

فایل پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان شرح مختصر: کاربران و دانشجویان گرامی محتوای این فایل پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان می باشد که در قالب پاور پوینت (pptx) قابل ویرایش و در 24 اسلاید تهیه و تنظیم شده است برای خرید و ...

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان,دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان,دانلود رایگان ...

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

جهت دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان لینک زیر را کپی و سپس در مروگر خود سرچ کنید.

پاورپوینت آماده; بررسی وجدان کاری و روابط کار در سازمان

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است . تعداد اسلاید : 36 اسلاید. به نام خداوند بخشنده مهربان بررسی وجدان کاری و روابط کار در سازمان در این تحقیق ما ابتدا با استفاده از مقالات متعددی که در پایان به آنها ...

پاورپوینت روابط صنعتی | دانلود فایل Fileca

سازمان های کارگری و کارفرمایی. فصل هشتم: اختلاف و اعتصاب. فصل نهم: مذاکرات و پیمان های دسته جمعی و جایگاه آن در روابط صنعتی. فصل دهم: حوادث ناشی از کار. نکته: این پاورپوینت برگرفته از کتاب روابط ...

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

vitrine.sidonline.ir,فروش فایل سیدو,دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان,دانلود برنامه عمل تعالی متوسطه بر اساس 7 معیار سال 1400-99,پاورپوینت بیمه و ریسک,دانلود فایل پاورپوینت کامپیوترهای قابل پوشیدن,دانلود فایل پاورپوینت ...

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان - دانلود رایگان

روابط کار 1- روابط هماهنگ کاری میان کارکنان ومدیریت برای سازمان جایگاه بسیار مهمی دارد 2- برای رسیدن به کامیابی بلند مدت باید نیروی کار و مدیریت راه های تأمین نیاز های و خواستهای یکدیگر را ...

پاورپوینت آماده; بررسی وجدان کاری و روابط کار در سازمان ...

دانلود رایگان بررسی وجدان کاری و روابط کار در سازمان دانلود رایگان پاورپوینت آماده; بررسی وجدان کاری و روابط کار در سازمان مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

دانلود فایل پاورپوینت روابط انسانی در مدرسه ~ فاپول

پاورپوینت روابط انسانی در مدرسه در 44 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی.

دانلود خلاصه کتاب روابط کار درسازمان pdf | راهنمای دانشجو

دانلود خلاصه کتاب روابط کار درسازمان pdf شرح مختصر: دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل خلاصه کتاب روابط کار درسازمان تالیف علیرضا موغلی همراه با تست می باشد که در قالب PDF و در 50 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و ...

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

دانلود پاورپوینت با موضوع نظام روابط کار در سازمان، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، روابط کار قبل از انقلاب صنعتی، روابط کار بعد از انقلاب صنعتی، اهم روابط کار بعد از انقلاب صنعتی، عوامل مؤثر در ...

پاورپوینت روابط صنعتی | دانلود فایل Fileca

سازمان های کارگری و کارفرمایی. فصل هشتم: اختلاف و اعتصاب. فصل نهم: مذاکرات و پیمان های دسته جمعی و جایگاه آن در روابط صنعتی. فصل دهم: حوادث ناشی از کار. نکته: این پاورپوینت برگرفته از کتاب روابط ...

دانلود پاورپوینت روابط کار در سازمان - مگ ایران | دانلود ...

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان اسلاید 1 :مقدمهروابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط کــارکنان و مدیریــت و باتـوجه به ایــن که روابط اززمان ورود افــراد به سازمان تا جدا شدن و حتی ...

خلاصه کتاب نظام روابط کار در سازمان رشته مدیریت دولتی و ...

خلاصه ی کتاب روابط کار در سازمان حاوی نکات مهم و طلایی فصول مختلف کتاب بر اساس کتاب دکتر علیرضا موغلی از انتشارات پیام نور و نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه مناسب برای دانشجویان ...

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

دانلود پاورپوینت-دانلود مقاله-پایان نامه- فایل ورد پروژه لینک منبع و پست : دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان,دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان,دانلود رایگان ...

پاورپوینت روابط کار در سازمان

دانلود مجانی پاورپوینت روابط کار در سازمان آیا توانستید از مقالات مرتبط با پاورپوینت روابط کار در سازمان استفاده نمایید؟ دانلود فری فایل پاورپوینت روابط کار در سازمان با لینک پرسرعت را میخواید.

پاورپوینت روابط کار در سازمان

توضیحی درباره پاورپوینت روابط کار در سازمان با خواندن پاورپوینت روابط کار در سازمان شگفت زده شوید. گوناگونی مطالب و مقالات در زمینه پاورپوینت روابط کار در سازمان در سایت بسیار زیاد است.

پاورپوینت آماده بررسی نظام روابط کار در سازمان و عوامل ...

دانلود پاورپوینت رایگان درباره نرم افزار چندرسانه ای Wondershare Scrapbook Studio. ... پاوپوینت درسی تحقیق درسی پاورپوینت آماده بررسی نظام روابط کار در سازمان و عوامل مؤثر در زمینه تحول روابط کار ...

نظام روابط کار در سازمان :: مقاله پروژه تحقیق

نظام روابط کار در سازمان نوع فایل: ppt _ pptx ( پاورپوینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 22 صفحه بنام خداوند بخشنده و مهربان موضوع : نظام روابط کار در ...

خلاصه کتاب روابط کار در سازمان پیام نور :: دانلود فایل ها

خلاصه کتاب روابط کار در سازمان - آپارات جهت دانلود خلاصه ی کتاب روابط کار در سازمان (علیرضا موغلی) + تست لینک زیر را کپی و سپس در مرورگر خود سرچ کنید. خلاصه ی کتاب روابط کار در سازمان (علیرضا موغلی) + تست + دانلود نام فایل ...

خلاصه کتاب نظام روابط کار در سازمان موغلی | همراه با نکات ...

خلاصه کتاب نظام روابط کار در سازمان داشنجویان و کاربران گرامی محتوای فایل بهتریـن و جامع تریـن خلاصه کتاب نظام روابط کار در سازمان علیرضا موغلی در قالب فایل pdf و در حجم 50 صفحه همراه با تست های طبقه بندی شده فصول مختلف ...

دانلود فایل پاورپوینت روابط انسانی در مدرسه ~ فاپول

پاورپوینت روابط انسانی در مدرسه در 44 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی.

پاورپوینت روابط صنعتی | دانلود فایل Fileca

سازمان های کارگری و کارفرمایی. فصل هشتم: اختلاف و اعتصاب. فصل نهم: مذاکرات و پیمان های دسته جمعی و جایگاه آن در روابط صنعتی. فصل دهم: حوادث ناشی از کار. نکته: این پاورپوینت برگرفته از کتاب روابط ...

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

دانلود پاورپوینت-دانلود مقاله-پایان نامه- فایل ورد پروژه لینک منبع و پست : دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

روابط انسانی در سازمان های آموزشی | مرجع دانلود پاورپوینت

روابط انسانی در سازمان های آموزشی ... به اعتقاد او مسأله اصلی در هر کار جمعی ، حفظ روابط انسانی پویا است.« ... کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در ...

بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات غیرنفتی ایران

پاورپوینت تحلیل خوابگاه دانشجویی کونیگ

پروژه درس طراحی اجزا و استاتیک - تحلیل استاتیکی تابلو تبلیغاتی

بررسی مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

پاورپوینت بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام پسته