دانلود رایگان


پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی نوع فایل: word قابل ویرایش 72 صفحه چکیده: در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد

دانلود رایگان پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهینوع فایل: wordقابل ویرایش 72 صفحهچکیده: در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم. مقدمه: واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.فهرست مطالب:مقدمهچکیدهفصل اول اعتصاب از دیدگاه حقوقیبخش اول مفهوم و اركان اعتصاب1- تعریف اعتصاب2- ارکان اعتصابالف قطع کارب دسته جمعی بودن این اقدامج وجود رابطه کارگری و کارفرمایید شغلی بودن خواستهای کارگران 3- ویژگیها و ابعاد اجتماعی اعتصاب4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون5- تاريخچه اجمالی تکامل اعتصاباتبخش دوم آثار اعتصابطرح بحث1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابیب محروم شدن از دستمزد2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی بخش سوم اعتصاب در حقوق ایران1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی2- پس از پیروزی انقلاب اسلامیالف ) قبل از تصويب قانون سال 1369قانون کار 1369 فصل دوم اعتصاب از دیدگاه فقهیبخش اول مشروعیت اعتصابطرح بحثکتاب و سنتتجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقدعدم مخالفت با کتاب و سنتتحلیل حرام- تحریم حلالعدم مخالفت با مقتضای عقدتجویز اعتصاب توسط قانونگذارالف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتیب) قانونگذار عادی بناء عقلاء و حق اعتصابتعریف بناء عقلاءبخش دوم بررسی فقهی آثار اعتصابتاثیر اعتصاب نسبت به قراردادالف) فسخ عقد کارب) انفساخ عقدج) تعلیق3- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب اعتصاب و خسارتهای ناشی از آنانواع سببانواع منفعت

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


وضعیت حقوقی اعتصاب


اعتصاب


جایگاه فقهی اعتصابپایان


نامه


بررسی


اعتصاب


و


شناخت


جایگاه


آن


در


دو


دیدگاه


حقوقی


و


فقهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه با موضوع جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر ...

این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن ها .... پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 2016-06-11 ....

موضوعات پیشنهادی پایان نامه علوم قرآن و حدیث

موضوعات پیشنهادی پایان نامه علوم قرآن و حدیث – الهیات و معارف اسلامی. موضوعات زیر صرفاً جنبه پیشنهادی دارد و انتخاب موضوع مناسب نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر در زمینه مورد نظر است.

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین-واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. پایان نامه

پایان نامه اماده بررسی جایگاه بزه دیده در ایین دادرسی ...

پایان نامه بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حقوق. سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید . و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های ...

گرایش : حقوق خصوصی عنوان : تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی عنوان: تبیین ...

پایان نامه هتل - نماشا

.این پایان نامه شامل رساله در فرمتword,قابل ویرایش 362صفحه دارای پلان های اتوکدی به همراه رندر تصاویر با کیفیت میباشد ادامه

پایان نامه حقوق ، فقه و فلسفه

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص. راهکارهای مقابله با پول شویی و اثرات آن 125 ص. اسناد هويتي 317 ص. استیفاء 245 ص. وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي 102 ص

پایان نامه حقوق جرا و جرم شناسی: نقش علم و قصد در قتل های ...

متن کامل پایان نامه با عنوان : نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت

پایان نامه بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

پایان نامه بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل دانلود کامل پایان نامه-دانلود مبانی نظری-پایان نامه-پیشینه پژوهش

مرکز دانلود پایان نامه

بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک . . . بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارایه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها . . . اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی . . .

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین-واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. پایان نامه

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دسته: برنامه نویسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 163 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و ...

پایان نامه شروط ضمن عقد

کاملترین فایل پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی ... دانلود پایان نامه در مورد شروط ضمن عقد zemaqd-p.lel.ir/ ذخیره شده ۳ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی معیارهای ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با عنوان : بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در ...

پایان نامه حقوق و فقه (1) جهت مشاهده فهرست مطالب

پایان نامه حقوق و فقه (1) ... خمسه با تكیه بر نجوم جدید 200برگ استیفاء 240برگ اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 70برگ بررسی اجاره سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوع ایران و ...

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین عباس زعفری : دانلود ...

دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین عباس زعفری ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 256 صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می ...

بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن و جایگاه آن در مكتب ...

دانلود پروژه و پایان نامه بررسی ویژگی انسان کامل از منظر قرآن و جایگاه آن در مكتب اگزیستانسیالیسم دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 21 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 304 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 184 در این تحقیق سعی بر این است تا ...

پایان نامه بررسی اثر شاخص‌ های آموزشی و تكنولوژی آموزشی بر ...

پایان نامه بررسی اثر شاخص‌ های آموزشی و تكنولوژی آموزشی بر كارائی نیروی انسانی در دبیرستان‌های پسرانه منتخب منطقه 2 تهران در 180 صفحه ورد قابل ویرایش «فهرست مطالب» چكیده . فصل اول : کلیات تحقیق

پایان نامه بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی

پایان,نامه بررسی,نظریه,مردم سالاری,نظام حقوقی,,پایان نامه بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی ... قاعده جب و کاربرد آن در احکام فقهی و قوانین موضوعه نریمان سبحانی نیا ... 18 حقوق اقلیت های ...

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و ...

دانشکده پردیس بین المللی ارس گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق گرایش خصوصی عنوان فارسی بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی بهمن 1393 (در فایل دانلودی نام ...

پایان نامه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت(سود ...

پایان نامه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت(سود هر سهم(EPS)) پایان نامه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت(سود هر سهم(EPS)) در 94 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی حسابداری بازدید ها 2 فرمت فایل doc حجم فایل ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 536 موضوع ...

<< موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 536 موضوع >> حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین دادرسی کیفری) و ایران حمایت ...

پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام ...

دست­آوردهای بشری بر اثر نیازمندی­های قابل لمس پدید آمده و در مسیر تاریخ تکمیل شده است. این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی قیمت: 6,900 تومان توضیحات دانلود پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه ... shoghbran.yarblog.ir/post/2602 ۱ روز پیش - به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی اعتصاب و ...

دانلود پاورپوینت درس ششم عربی هشتم

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور 2002

پاورپوینت بررسی معماری آسمان خراش هزار موزه

Vehicle Engine Cooling System - سیستم خنک کاری و روغن کاری اتومبیل

نمونه سوالات تستی سیستم های اطلاعات حسابداری کتاب سجادی

دانلود پاورپوینت درس سوم منطق پایه دهم انسانی - مفهوم و مصداق

پایان نامه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

پاورپوینت برنامه فیزیکی ، استاندارد ها و سرانه های موزه

پروژه کامل درس طراحی فنی ساختمان 3 طبقه