دانلود رایگان


پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی نوع فایل: word قابل ویرایش 72 صفحه چکیده: در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد

دانلود رایگان پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهینوع فایل: wordقابل ویرایش 72 صفحهچکیده: در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم. مقدمه: واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.فهرست مطالب:مقدمهچکیدهفصل اول اعتصاب از دیدگاه حقوقیبخش اول مفهوم و اركان اعتصاب1- تعریف اعتصاب2- ارکان اعتصابالف قطع کارب دسته جمعی بودن این اقدامج وجود رابطه کارگری و کارفرمایید شغلی بودن خواستهای کارگران 3- ویژگیها و ابعاد اجتماعی اعتصاب4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون5- تاريخچه اجمالی تکامل اعتصاباتبخش دوم آثار اعتصابطرح بحث1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابیب محروم شدن از دستمزد2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی بخش سوم اعتصاب در حقوق ایران1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی2- پس از پیروزی انقلاب اسلامیالف ) قبل از تصويب قانون سال 1369قانون کار 1369 فصل دوم اعتصاب از دیدگاه فقهیبخش اول مشروعیت اعتصابطرح بحثکتاب و سنتتجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقدعدم مخالفت با کتاب و سنتتحلیل حرام- تحریم حلالعدم مخالفت با مقتضای عقدتجویز اعتصاب توسط قانونگذارالف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتیب) قانونگذار عادی بناء عقلاء و حق اعتصابتعریف بناء عقلاءبخش دوم بررسی فقهی آثار اعتصابتاثیر اعتصاب نسبت به قراردادالف) فسخ عقد کارب) انفساخ عقدج) تعلیق3- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب اعتصاب و خسارتهای ناشی از آنانواع سببانواع منفعت

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


وضعیت حقوقی اعتصاب


اعتصاب


جایگاه فقهی اعتصابپایان


نامه


بررسی


اعتصاب


و


شناخت


جایگاه


آن


در


دو


دیدگاه


حقوقی


و


فقهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی فقهی و حقوقی اشتباه قاضی و نحوه ی جبران خسارت آن

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق ، موضوع « بررسی فقهی و حقوقی اشتباه قاضی و نحوه ی جبران خسارت آن» در چهار فصل به کاوش گذاشته شده است.

دانلود پایان نامه جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و ...

در خصوص کارشناسی و جایگاه آن در پایان نامه ­های حقوقی، کار پژوهشی صورت گرفته، اما به صورت تطبیقی در فقه وحقوق، پژوهشی ملاحظه نگردیده است که در آن مبانی، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله ...

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران 3

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 15 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3201 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 101 حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 536 موضوع ...

<< موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی 536 موضوع >> حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین دادرسی کیفری) و ایران حمایت ...

حقوق بایگانی | ايستگاه تحقيق

پايان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده ... اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی ... ویرایش تخصصی پایان نامه و مقاله ...

پروژه و پایان نامه های حقوق و علوم سیاسی - 20میخوام

پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی رشته حقوق پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

پایان نامه های فقه و حقوق

پایان نامه حقوق ، فقه و فلسفه پایان نامه حقوق زوجه بر زوج 130ص (کامل کامل ، آماده پرینت) اعمال اصطلاح فلسفي واقع گرايي در زمينه فلسفه حقوق 195 ص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران 120 ...

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و ...

لیست کامل مقالات اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی و دانلود مقاله و فایل pdf و word

پایان نامه تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پایان,نامه تأثیر,قرآن و,حدیث در,فارسی, 11 مقدمه از آن جایی که برای دانستن درباره ی تأثیر قرآن و حدیث بر ادب پارسی باید با خود ادبیات بیشتر آشنا شده سپس تأثیر قرآن و حدیث را در آن بررسی کنیم، بنابراین بر آن شدیم تا با تحقیق ...

پایان نامه بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

پایان نامه بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران چکیده شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط جرایم شهادت شهود بوده ...

پایان نامه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت(سود ...

پایان نامه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت(سود هر سهم(EPS)) پایان نامه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت(سود هر سهم(EPS)) در 94 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی حسابداری بازدید ها 2 فرمت فایل doc حجم فایل ...

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین عباس زعفری : دانلود ...

دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین عباس زعفری ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 256 صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی معیارهای ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با عنوان : بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در ...

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین-واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. پایان نامه

پایان نامه تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پایان,نامه تأثیر,قرآن و,حدیث در,فارسی, 11 مقدمه از آن جایی که برای دانستن درباره ی تأثیر قرآن و حدیث بر ادب پارسی باید با خود ادبیات بیشتر آشنا شده سپس تأثیر قرآن و حدیث را در آن بررسی کنیم، بنابراین بر آن شدیم تا با تحقیق ...

پایان نامه حقوق جرا و جرم شناسی: نقش علم و قصد در قتل های ...

متن کامل پایان نامه با عنوان : نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت

پایان نامه حقوق و فقه (1) جهت مشاهده فهرست مطالب

پایان نامه حقوق و فقه (1) ... خمسه با تكیه بر نجوم جدید 200برگ استیفاء 240برگ اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 70برگ بررسی اجاره سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوع ایران و ...

مرکز دانلود پایان نامه

بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک . . . بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارایه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها . . . اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی . . .

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دسته: برنامه نویسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 163 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و ...

دانلود پروژه اعتصاب و شناخت جايگاه آن در دو ديدگاه حقوقي و ...

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه ...

پایان نامه بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

پایان نامه بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل دانلود کامل پایان نامه-دانلود مبانی نظری-پایان نامه-پیشینه پژوهش

پایان نامه تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پایان,نامه تأثیر,قرآن و,حدیث در,فارسی, 11 مقدمه از آن جایی که برای دانستن درباره ی تأثیر قرآن و حدیث بر ادب پارسی باید با خود ادبیات بیشتر آشنا شده سپس تأثیر قرآن و حدیث را در آن بررسی کنیم، بنابراین بر آن شدیم تا با تحقیق ...

پایان نامه حقوق جرا و جرم شناسی: نقش علم و قصد در قتل های ...

متن کامل پایان نامه با عنوان : نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین-واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. پایان نامه

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین عباس زعفری : دانلود ...

دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین عباس زعفری ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 256 صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی معیارهای ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با عنوان : بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در ...

پایان نامه تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی - دانلود پایان ...

تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی ... 4-3 نقد و بررسی دیدگاه‌های شیعه و عامه در تعریف تقیّه. 13. ... پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی 1392;

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین-واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. پایان نامه

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی قیمت: 6,900 تومان توضیحات دانلود پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه ... shoghbran.yarblog.ir/post/2602 ۱ روز پیش - به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی اعتصاب و ...

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی قیمت: 6,900 تومان توضیحات دانلود پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه ... shoghbran.yarblog.ir/post/2602 ۱ روز پیش - به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی اعتصاب و ...

پایان نامه هتل - نماشا

.این پایان نامه شامل رساله در فرمتword,قابل ویرایش 362صفحه دارای پلان های اتوکدی به همراه رندر تصاویر با کیفیت میباشد ادامه

پکیج 16 طرح کارآفرینی کشاورزی ، دامپروری و صنایع وابسته

پاور پوینت تب شیر در گاوهای شیری

ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع تحلیل شبیه سازی شده ی فرایند هیدروفرمینگ لوله

بررسی روش های کشف خطا در محیط محاسبات ابری

دانلود پاورپوینت تحلیل موزه هنرهاي ملي چين در پكن

مبانی نظری تمکین مالیاتی

جزوه درسی اصول فقه 2 ( دانشگاه پیام نور )

چگونه بازیهای کامپیوتری رامدیریت وکنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود

دانلود پاورپوینت درس چهارم قرآن هفتم

دانلود پاورپوینت بررسی جزئیات سازه ای 3D پانل