دانلود رایگان


تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی نوع فایل: word قابل ویرایش 179 صفحه مقدمه: فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دو

دانلود رایگان دانلود پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقینوع فایل: wordقابل ویرایش 179 صفحهمقدمه: فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم. اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد. امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند. قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند. در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد. از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزاديهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.فهرست مطالب: مقدمهکلیاتالف- اهمیت رکن مادیب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّیفصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمدمبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمدگفتار اول: فعل و ترک فعل1- فعل2- ترک فعلگفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعلگفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی1- عمل مادی2- عمل غیر مادی3- سحر(جادو)مبحث دوم: انواع مداخله در رفتارگفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی1- مباشرت2- تسبیب2-1- تسبیب و مباشرت در فقه گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد2- اشکال شرکت در قتل عمد2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران 2-2- شرکت در قتل توسط مسببان2-3- اجتماع مسبب و مباشر2-4- شرکت فاعل و تارک فعلفصل دوم: شرایط و اوضاع و احوالمبحث اول: وجود انسان زندة دیگرگفتار اول: آغاز حیات1- حیات در کتب لغت2- سقط جنین2-1- مرحلة قبل از ولوج روح2-2- مرحلة بعد از ولوج روحگفتار دوم: بچه کشیمبحث دوم: محقون الدم بودن قربانیگفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق1- سابُّ النبی2- کافر حربیگفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی1- قتل مستحق قصاص2- قتل در مقام دفاع3- قتل محارب و باغی4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا5- زانی محصن و لائط6- مرتدفصل سوم: نتیجه و رابطة علیتمبحث اول: نتیجهگفتار اول: انواع مرگ1- مرگ حقیقی2- نزع3- مرگ ظاهری4- کما5- مرگ مغزیگفتار دوم: معیار خاتمة حیات1- معیار توقف اعمال تنفسی2- معیار مرگ مغزی مبحث دوم: رابطة علیتگفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت1- نظریة شرط ضروری2- نظریة شرط متعارف3- نظریة ضمان سبب اقوی4- نظریة سبب متأخر در وجود5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیرگفتار دوم: تئوری علت مداخله گر1- عوامل مداخله گر مستقل1-1- اشخاص ثالث1-2- درمان پزشکی 1-3- رفتار قربانی1-4- قوه قاهرهنتیجه گیری و پیشنهادمنابع و مآخذمنابع و مأخذ:قرآن کریمالف- منابع فارسیالف- 1- کتب:1. آزمایش،علی.(1377).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.2. آقائی نیا ،حسین.(1387).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.3. آقائی نیا،حسین.(1384).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.4. اردبیلی، محمد علی.(1385).حقوق جزای عمومی،جلد 1،تهران:میزان.5. استفانی،گاتسون و دیگران.(1377).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.6. اسکندری،عبدالصاحب.(1380).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.7. اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.8. باهری،محمد.(1381).نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران:رهام.9. براندون،استیو.(1376).مروری بر حقوق انگلستان،ترجمة حسین میر محمد صادقی،تهران:نشر حقوقدان.10. پاد،ابراهیم.(1385).حقوق کیفری اختصاصی،تهران:دانشور.11. پرادل،ژان.(1386).جرایم علیه اشخاص،ترجمة مجید ادیب،تهران:میزان.12. تیبیت، مارک.(1384).فلسفة حقوق،ترجمة حسن رضایی خاوری،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.13. جبران،مسعود.(1383).فرهنگ الرائد،جلد اول،ترجمة رضا ترابی نژاد،تهران:به نشر.14. حائری شاه باغ.(بی تا).شرح قانون مجازات عمومی،تهران:بی نا.15. حبیبی،حسن.(1380).مرگ و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق،جلد اول،قم:بوستان کتاب.16. حسنی،محمود نجیب.(1385).رابطة سببیت در حقوق کیفری،ترجمة سید علی عباس نیای زارع،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.17. حسینی، سید محمد.(1383).سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران،تهران:سمت.18. خدابخشی،عبدالله.(1384).استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری،تهران:فکرسازان.19. خمینی،روح الله.(1386).تحریر الوسیله،ترجمة محمد باقر موسوی همدانی،جلد چهارم،قم:مؤسسه انتشارات دارالعلم.20. دورکیم،امیل.(1381).دربارة تقسیم کار اجتماعی،ترجمة باقر پرهام،چاپ دوم،تهران:نشر مرکز.21. رزم ساز،بابک.(1379).بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین،تهران:خط سوم.22. رضایی،حسن.(1382). نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام.تهران:مروج. 23. رومیانی،محمد.(1387).بررسی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادیقتل در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی.24. سپهوند،امیرخان.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:مجد.25. شامبیاتی،هوشنگ.(1374).حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،تهران:ویستار.26. شاهرودی،سید محمود.(1378).بایسته های فقه جزا،تهران:میزان.27. شکری،رضا و سیروس،قادر.(1384).قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،چاپ چهارم،تهران:مهاجر.28. شهید ثانی.(1384).شرح لمعه،ترجمة علی شیروانی،چاپ چهارم،قم:دارالعلم.29. صادقی،محمد هادی.(1383).جرایم علیه اشخاص،چاپ هفتم،تهران:میزان.30. صالحی، محمد خلیل.(1386).بررسی رکن مادی جرم.رسالة دکتری دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.31. صانعی، پرویز.(1382).حقوق جزای عمومی(تک جلدی)،تهران:طرح نو.32. طاهری نسب،سید یزدالله.(1386).مطالعة تطبیقی رابطة علیت در حقوق کیفری ایران و انگلیس،رسالة دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.33. طباطبایی،محمد حسین.(بی تا).تفسیر المیزان،جلد پنجم،قم:جامعه مدرسین.34. عوده،عبد القادر.(1373).حقوق جزای اسلامی،جلد دوم،تهران:میزان.35. فلچر،جورج پی.(1384).مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،ترجمة سید مهدی سید زادة ثانی.مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.36. فیض، رضا.(1379).مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام،چاپ پنجم،تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.37. قبله ای خویی،خلیل.(1380).قواعد فقه بخش جزا،تهران:سمت.38. قرائتی،حسین.(1383).تفسیر نور،جلد هشتم،تهران:مرکز فرهنگی درسهایی از قران.39. قضایی،صمد.(1368).پزشکی قانونی،تهران:دانشگاه تهران.40. قیاسی،جلال الدین.(1375).تسبیب در قوانین کیفری،قم:مدین.41. کلارکسون ،سی ام.(1371).تحلیل مبانی حقوق جزا،ترجمة حسین میرمحمد صادقی،تهران:معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.42. گارو،رنه.(بی تا). مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمة سید ضیاءالدین نقابت،تهران.43. گرجی، ابوالقاسم.(1385).حدود،تعزیرات و قصاص،چاپ دوم،تهران:مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.44. گلدوزیان،ایرج.(1383).حقوق جزای اختصاصی ،چاپ دهم،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.45. گلدوزیان،ایرج.(1386).بایسته های حقوق جزای عمومی،چاپ چهاردهم،تهران:میزان.46. گودرزی،فرامرز.(1377).پزشکی قانونی،جلد اول،مشهد:گوتنبرگ.47. گودرزی،فرامرز.کیانی،مهرزاد.(1384).پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق،تهران:سمت.48. محسنی،مرتضی.(1375). دورة حقوق جزای عمومی،جلد دوم،تهران:گنج دانش.49. محمدی، ابوالحسن.(1374).حقوق کیفری اسلام،ترجمة شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی.50. مذاکرات وآرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور.(1382).جلدهای1و 9،تهران:ادارة وحدت رویة دیوان عالی کشور.51. مرعشی شوشتری،محمد حسن(1379).دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام،جلد دوم،تهران:میزان.52. معین، محمد.(1384).فرهنگ فارسی،چاپ دوم،تهران:راه رشد.53. میر محمد صادقی،سید حسین.(1385).جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران:میزان.54. میرمحمد صادقی،حسین.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.55. میرمحمد صادقی،سید حسین.(1380). تقریرات حقوق جزای عمومی،جزوة پلی کپی دانشگاه امام صادق(ع).56. نوربها،رضا.(1387).حقوق جزای عمومی،چاپ بیست و یکم،تهران:گنج دانش.الف- 2- مقالات:1. آقابابایی،حسین.(1379).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة 22.2. اردبیلی،محمد علی.().سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.3. امامی،مسعود.( 1386).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة 53 پاییز.4. جباری،علی.(1333).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة 37،فروردین و اردیبهشت.5. حسینی،سیدابوالقاسم.(1387).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة27.بهار.6. فیض،رضا.(1382).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة 9و10،پاییز و زمستان.7. قپانچی،حسام.(1381).بررسي تطبيقي عنصرفعل درقتل عمد.درنشريه الهيات مشهد.شماره578. کلانتری،کیومرث.(1383).مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری،عدالت کیفری خصوصی در نظام کیفری ایران،تهران:سمت.9. میرمحمد صادقی،حسین.(1384).مطالعة تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علی اشخاص در مجلة تحقیقات حقوقی،شمارة ب- منابع عربی1. الجزیری،عبدالرحمن.().الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.2. حسنی،محمود نجیب.(1992).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.3. الحسنی،هاشم معروف.(1407).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.4. حسینی الشیرازی،سید محمد.(1409).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.5. خویی، ابوالقاسم.(1428).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.6. شهید اول.(1414).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.7. طریحی،فخرالدین.(1395).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.8. فاضل لنکرانی،محمد.(1427).تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله؛القصاص،طبعه الثالثه،قم:المرکز الفقه الائمه الاطهار.9. مروارید،علی اصغر.(1410).سلسله الینابیع الفقهیه،الحدود،بیروت:مؤسسه فقه الشرعیه.10. مکارم شیرازی،ناصر.(1418).انوار الفقاهه،کتاب الحدود و التعزیرات،الجلد الاول،قم:مدرسه علی ابن ابیطالب.11. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء ،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.12. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثالث الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.13. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثانی الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.ج- منابع لاتین:1- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.th ed. 1992)2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)6-Jefferson,Michael. Criminal Law(London: Longman 5th ed 2001)7-Norman, Baird. Criminal Law(New York:Routledge.Cavendish, 6th ed,2007)8- Smith, J.C and Hogan, B. Criminal Law(Oxford University Press.th ed)

تعیین موضع قانون گذار ایران


رکن مادی قتل عمد


آرای شعب دیوان عالی کشور


دکترین حقوقی


دیوان عالی کشور


قتل عمد


حقوق جزا و جرم شناسی


پایان نامه ارشد حقوقتعیین


موضع


قانون


گذار


ایران،


در


خصوص


رکن


مادی


قتل


عمد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد

تعیین موضع قانون گذار,تعیین موضع قانون گذار ایران,قتل عمد,,دانلود تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد,نگاران

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی . حقوق; ۱۷۹

رکن مادی قتل عمد 1 - projenab.rozblog.com

این تحقیق در سه فصل خواهد بود قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است , رکن مادی قتل عمد 1,دانلود پروژه و پایان نامه

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و ...

دانلود مقاله تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد ... fer2si.ir/مقاله-تعیین-موضع-قانون-گذار-ایران،-در-خ/ Translate this page 7 days ago - 1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی 38 ....

مقاله قتل عمد - bankmaghale.ir

در خصوص قتل عمدی تا سال ۱۳۷۵ مجازات خاصی جهت شروع به جرم پیش‌بینی نشده بود تا اینکه در سال مذکور ماده ۶۱۳ تدوین و مقرر گردید: «هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق ...

پایان نامه حقوق ، فقه و فلسفه

تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی 179 ص. پایان نامه معامله 75 ص

مطالعه ی تطبیقی فرآیند شکل گیری مادی قتل در دو حوزه حقوقی ...

در این تحقیق سعی گردیده است برای تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه,قتل عمد و غیرعمد,رکن(عنصر) قانونی,رکن مادی,رکن معنوی(روانی),قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه,حقوق کیفری ایران,قتل در حقوق کیفری ایران,قتل در حقوق فرانسه,بزه قتل در حقوق ...

پروژه و پایان نامه های حقوق و علوم سیاسی - 20میخوام

با سلام. در ادامه شما آرشیو کاملی از پروژه و پایان نامه های رشته حقوق و علوم سیاسی را مشاهده می فرمایید.شما میتوانید پروژه و پایان نامه های رشته حقوق و علوم سیاسی را به صورت کامل و رایگان دانلود کنید و با مطالعه این پروژه ...

گزارش كارآموزی در شركت عایق سازی تارابگین

گزارش كارآموزی در شركت عایق سازی تارابگین دسته: گزارش کارآموزی فرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 توضیحات جامع و کامل : گزارش كارآموزی در شركت عایق سازی تارابگین در 12 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه شركت ...

پایان نامه های فقه و حقوق

پایان نامه حقوق ، فقه و فلسفه پایان نامه حقوق زوجه بر زوج 130ص (کامل کامل ، آماده پرینت) اعمال اصطلاح فلسفي واقع گرايي در زمينه فلسفه حقوق 195 ص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران 120 ...

بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد | کانون سردفتران و دفتریاران

غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند.

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و ...

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 عنصر معنوی یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم است كه در بین حقوقدانان در ...

پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی ...

در خصوص ماهیت ترک فعل در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا تا کنون پرداخته نشده است و موضوع مذکور از موارد مبتلا به می باشد.

ترک فعل در قتل عمد

و در باره نقش ترک فعل در جرایم از جمله در قتل عمد میتوان گفت ، زمانی ظهور پیدا میکند که پای عنصر مادی جرم به میان آید چرا که ترک فعل بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی یکی از رفتارها است و رفتار ...

معاونت در قتل - ensani.ir

معاونت در جرم ماده¬ی (43) ق.م.ا توصیف مجرمانه ی معاونت در جرایم را به طور کلی ارائه نموده: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می¬شوند:

پایان نامه حقوق ، فقه و فلسفه

تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی 179 ص. پایان نامه معامله 75 ص

تحقیق بررسی عملكرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون بوسیلة ...

تحقیق بررسی عملكرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون بوسیلة عقیدتی سیاسی ناجا جهت تبلیغ دین مقاله عملكرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون بوسیلة عقیدتی سیاسی ناجا جهت تبلیغ دین در 49 صفحه فایل ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی ...

دانلود مقاله تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی ...

دانلود مقاله تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود با pdf دارای 183 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

رکن مادی قتل عمد 1 - projenab.rozblog.com

این تحقیق در سه فصل خواهد بود قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است , رکن مادی قتل عمد 1,دانلود پروژه و پایان نامه

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و ...

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 عنصر معنوی یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم است كه در بین حقوقدانان در ...

مرکز دانلود پایان ... - تجارت ایران

تعیین موضع قانون گذار ایران در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود آرای شعب دیوان عالی کشور دکترین حقوقی . . .

تحقیق بررسی عملكرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون بوسیلة ...

تحقیق بررسی عملكرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون بوسیلة عقیدتی سیاسی ناجا جهت تبلیغ دین مقاله عملكرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون بوسیلة عقیدتی سیاسی ناجا جهت تبلیغ دین در 49 صفحه فایل ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی ...

شیپ فایل مرز شهرستان شهربابک

شیپ فایل مرز شهرستان شهربابک شیپ فایل مرز ( محدوده سیاسی ) شهرستان شهربابک (واقع در استان کرمان) با فرمت shp دسته بندی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها بازدید ها 0 فرمت فایل shp حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 فروشنده ...

طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتي به صورت اتوماتيك

پروژه بازاريابی و بازسازی زيره و زرشك

نمونه سوال تشریحی پايان ترم درس "طراحی سازه های آبگیر" دکتر سامانی

پاورپوینت تحلیل کلاس بلوک شمالی برزیل

پاورپوینت راهبرد و مدیریت منابع انسانیدانلود مقاله کارآفرینی زنان

پاورپوینت نوآوری و تریز کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهمتحقیق بررسی مشکلات دورانی نوجوانی و جوانی