دانلود رایگان


دانلود پایان نامه وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقی با فقه اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقی با فقه اسلامی نوع فایل: word قابل ویرایش 175 صفحه مقدمه: اهميت خانواده و اثر انکار ناپذير آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامي علوم انساني مانند جامعه شناسي ، فلسفه ي اخلاق، اقتصاد، تاريخ ، حقوق و حتي عل

دانلود رایگان دانلود پایان نامه وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقی با فقه اسلامینوع فایل: wordقابل ویرایش 175 صفحهمقدمه: اهميت خانواده و اثر انکار ناپذير آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامي علوم انساني مانند جامعه شناسي ، فلسفه ي اخلاق، اقتصاد، تاريخ ، حقوق و حتي علوم ديگر مانند زيست شناسي و آمار از ديدگاه ويژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهاي اين علوم براي تنظيم قواعد حاکم بر آن کانون طبيعي و اجتماعي سود مي برند. در حقوق کنوني با اندکي مسامحه مي توان در تعريف خانواده گفت: «گروهي است که به دليل قرابت يا زوجيت، همبستگي حقوق و اجتماعي يافته و در رهبري و رياست مقامي قرار گرفته است» خانواده در معني خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها مي باشد گروهي که هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگي ميان اعضاي آن حقوق و تکاليفي به بار مي آورد که در ميان ساير خويشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدني که رياست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همين معني محدود به کار رفته است. تا زماني که شوهر در محل زندگي و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقي مشخصي قرار دارند ولي هرگاه اين شخص ناپديد شد و اثري از او يافت نشد، نظام حقوقي حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلي بوده و مباحث مربوط به خود را مي طلبد به تبع آن تغيير خواهد کرد. بنابراين بايد ابتدا به بيان مفهوم غيبت بپردازيم تا مشخص شود که غايب مفقود الاثر چه کسي است؟ و سپس ببينيم که همسر او در دوران غيبت داراي چه حقوق و تکاليفي خواهد بود؟ نخستين عنصر تعريف حقوقي غايب ، غيبت است يعني غيبت از اقامتگاه (محل سکونت يا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص مي باشد. ماده 1002 قانون مدني قرار مي دارد: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مي شود. ماده 1011 قانون مدني نيز مقرر مي دارد: غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. در مورد انقضاي مدت بالنسبه طولاني تشخيص موضوع بايد به عرف واگذار شود و نظر عرف نيز نسبت به امر در شرايط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغير است بنابراين دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعيين زمان مشخص از پيش لازم و مناسب نيست. غايب مفقودالاثر يک اصطلاح حقوقي است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدني و 126 تا 161 قانون امور حسبي را به اين موضوع اختصاص و احکامي را بيان نموده است. علاوه بر آن در فقه موضوع غيبت و غايب مورد بحث و بررسي قرار گرفته و چنين غيبتي را غيبت منقطعه و کسي را که به اين نحوغيبت نموده غايب مفقود مي نامند ولي در قانون مدني چنين شخصي غايب مفقودالاثر ناميده شده که به نظر مي رسد چون غايب داراي اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هايي از او بر جاي مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد. در گفتگوهاي روزانه غايب به کسي گفته مي شود که در زمان معين در محلي که مي بايست در آنجا يافت شود حاضر نيست بدين معني دانشجويي که به جلسه درس نيامده يا کارمندي که به اداره نرفته و يا فردي که خانه خود را براي انجام کاري ترک گفته يا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غايب محسوب مي گرداند. اما از لحاظ حقوقي اصطلاح غايب داراي معناي دقيق تري است و از اين رو بايد ميان مفهوم «غيبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غيرحاضر» آن کسي است که در مورد وجود او هيچ گونه شکي در بين نيست و فقط در اقامتگاه و يا مسکن معمولي خويش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدني : «غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدات بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد». بدين معني که درباره ادامه حيات او دچار شک ترديد گشته ايم به ديگر سخن نمي دانيم که او زنده است يا مرده زيرا مدت نسبتا درازي است که بدون بر جاي گذاشتن نشانه تازه اي اقامتگاه و يا مسکن معمولي خود را ترک گفته و از آن پس نيز هيچگونه اطلاعي از او در دست نيست. علت اين که دراين ماده قانونگذار بر کلمه «غايب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمايز ساختن مفهوم غيب از عدم حضور است. آنچه مراد از اين پژوهش است همانا بررسي وضعيت حقوقي زوجه غايب يا حقوق و تکاليفي است که نامبرده در خلال غيبت شوهر دارد درمورد چنين زني ممکن است سوالات متعددي مطرح شود که هدف از اين تحقيق پاسخگويي به اين سوالات و بررسي تطبيقي مطالب مذکور مي باشد. فرضا آيا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد يا به علت عدم حضور نامبرده از چنين حقي محروم است؟ وضعيت مهريه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آيا شخص غايب را بايد مرده پنداشت يا زنده؟ چه آنکه حسب هر يک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق يا غير محق خواهد بود از سوي ديگر اين سوالات پيش مي آيد که در دوران غيبت چه تکاليفي بر عهده زوجه قرار مي گيرد؟ بالاخص در خصوص زوجه غايب اين سوال مطرح مي شود که آيا نامبرده كماكان ملزم به باقي ماندن در حلقه زوجيت غايب است يا چنين الزامي وجود ندارد و يا آنکه رعايت تشريفات خاصي در اين مورد لازم است؟ و بسياري سوالات ديگر که براي پاسخ دادن به اين سوالات و ابهامات اين تحقيق پديد آمده است.هدف ديگر پژوهش بررسي تطبيقي بين مقررات حقوقي ايران و فقه اسلامي و بيان نظرات مشهور و غيرمشهور فقها و فحص و بررسي آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالي و غيرمالي) و تکاليف زوجه غايب مفقودالاثر مي باشد ودر بخش آخر نيز به بررسي وضعيت ايشان درميان اقليتهاي غيرمسلمان ايراني اعم از زرتشتي ، مسيحي و کليمي و برخي از کشورهاي خارجي اسلامي و غير اسلامي با استفاده از منابع و كتب و حقوقي مختلف خواهيم پرداخت که اميد است اين مولفه کوچک بتواند دريچه اي براي تحقيقات گسترده تر پيش روي دانشجويان و همکاران عزيز قرار بدهد. فهرست مطالب:چکیدهمقدمهبخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلاممبحث اول : نفقه زوجه غایبگفتار اول : تعریف نفقهبند اول : معنای لغوی نفقهبند دوم : معنای اصطلاحی نفقهالف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)ب - نفقه از نظر حقوقیگفتار دوم : ادله وجوب نفقهبند اول : در قرآن کریمبند دوم : در سنت اسلامبند سوم : اجماع فقهای اسلامیگفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجهبند اول : ویژگیهای نفقه زوجهالف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب1- از دیدگاه فقهای اسلام2- از دیدگاه حقوق ایرانب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه1- از نظر حقوق ایران2-از نظر فقه اسلام2-1-فقه عامه2-2-فقه امامیهج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه1- از نظر حقوق ایران2- از نظر فقهای اسلام2-1- فقهای عامه2-2-فقهای امامیهد - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر1- از نظر حقوق ایران2- از نظر فقه اسلامه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین1- در حقوق ایران2- در فقه اسلام2-1- فقه عامه2-2- فقه امامیهبند دوم : میزان نفقه زوجهالف - دیدگاه فقهای اسلام1- فقهای امامیه2- فقهای عامهب - دیدگاه قانونیگفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقهبند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیتالف- از نظر فقهای امامیهب- از نظر فقهای عامهج- در حقوق ایرانبند دوم : در صورت انحلال نکاحالف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی1- در حقوق ایران2- از نظر فقهای امامیه3- از نظر فقهای عامهب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح1- در حقوق ایران2- از نظر فقهای امامیه3- از نظز فقهای عامهج– نفقه زوجه در عده وفات1- دیدگاه فقهای امامیه 2- در قانون مدنی ایران3- دیدگاه فقهای عامهمبحث دوم : مهریه زوجه غایبگفتار اول : تعریف مهریهبند اول : معنای لغوی مهریهبند دوم : معنای اصطلاحی مهریهالف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)ب – از نظر حقوقیگفتار دوم : ادله وجوب مهربند اول : در قرآن بند دوم : در سنت اسلامبند سوم : اجماع فقهای اسلامیبند چهارم : دلیل عقلگفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آنبند اول : مالکیت زن بر مهریهالف- از نظر حقوقیب- از نظر فقهای اسلام1- فقهای امامیه2- فقهای عامهبند دوم : ضمانت اجرای آنالف- از نظر حقوقیب- از نظر فقهای اسلامگفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاحبند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاقالف- از نظر حقوقیب- از نظر فقهیبند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاقالف- از نظر حقوقیب- از نظر فقهیبند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایبالف- از نظر حقوقیب- از نظر فقهیمبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آنگفتار اول : تعریف ارثبند اول : معنای لغوی ارثبند دوم : معنای اصطلاحی ارثالف – از نظر حقوقیب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایببند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)بند دوم : وجود علقه زوجیت الف- از نظر حقوقیب- از نظر فقهیبند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوتبند چهارم : دائمی بودن نکاحالف – در فقه اسلامی1- فقه عامه 2- فقه امامیه2-1-وجود توارث به طور مطلق 2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم وراثت2-3- وجود توارث با قراردادن شرط2-4- عدم توارث به طور مطلقب- در حقوق ایرانبند پنجم : ممنوع نبودن از ارثالف – کفر 1- از نظر فقه امامیه2- از نظر حقوق ایران3- از نظر فقه عامهب – قتل1- از نظر فقه امامیه2- از نظر حقوق ایران3- از نظر فقه عامه گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارثبند اول : اموال موضوع ارثالف – از نظر فقهیب – از نظر حقوقی1- اموال منقول2- قیمت ابنیه و اشجاربند دوم : حقوق موضوع ارثالف – حق شفعه1- از نظر حقوقی2- از نظر فقهی ب – ارث زوجه از حق خیار1- از نظر حقوقی2- از نظر فقهیگفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجهبند اول:در حقوق ایرانبند دوم:در فقه اسلامبخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام(فقه عامه-فقه امامیه)فصل اول : حضانتمبحث اول : در حقوق ایرانمبحث دوم : در فقه اسلامگفتار اول : از نظر فقهای امامیهگفتار دوم : از نظر فقهای عامهفصل دوم : عده زوجه غایبمبحث اول : در فقه اسلامیگفتاراول : فقه امامیهگفتار دوم : فقه عامهمبحث دوم : در حقوق ایرانبخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام (حق انحلال نکاح)مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایرانگفتار اول : در فقه امامیهگفتار دوم : در فقه عامهگفتار سوم: در حقوق ایرانبند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهرالف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایبج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاقد- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهربند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبتالف- مبنای فقهی قاعدهب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق1-1- در فقه امامیه1-2- در فقه عامه1-3- در حقوق ایران1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشوییج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوجبند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاقالف - فقه امامیهب‌- فقه عامهج- در حقوق ایرانمبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایبگفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایببند اول : در فقه اسلامیبند دوم : در حقوق ایرانالف- موجبات فسخ نکاحگفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آنبند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیتنتیجه گیری رویه قضایی و قوانین مرتبطمنابع و مواخذ منابع و مأخذ:الف- کتب( به فارسي ) 1. اباذري فومشي، منصور، نحوه عملي رسيدگي به دعاوي خانوادگي در محاكم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندي، سال 1387.2. امامي، حسن، حقوق مدني ، جلد چهارم، تهران کتابفروشي اسلامي، چاپ ششم، سال 1370.3. امامي ، حسن، حقوق مدني،جلد پنجم، تهران کتابفروشي اسلامي، چاپ پنجم 4. اباذري فومني، منصور ، 1377، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدني ايران، نشر خيام، چاپ اول ، سال 1377. 5. بهنود، يوسف، 1369، احوال شخصيه از ديدگاه قوانين، انتشارات انزلي، چاپ اول ، 1369. 6. باباخاني، زرين، 1377، مهريه حقوق خاصه زوجه، نشر رامين، چاپ اول ، سال 1377. 7. حائري، شيخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و ساير اديان، نشر حائري، سال 1364. 8. خامنه اي ، سيد محمد، 1370، حقوق زن (مقايسه حقوق بشري و مدني زن در اسلام و اعلاميه حقوق بشر)، انتشارات تک بهار، سال 1370.9. دياني، عبدالرسول، حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن) ، نشر امور دانش، ‌چاپ اول، سال 1379.10. داناي علمي ، منيژه، موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليتهاي مذهبي،‌چاپ نوظهور،چاپ اول، سال 1374. 11. ساوجي، مريم، حقوق زن در اسلام و خانواده ، انتشارات مجرد، چاپ اول، سال1371. 12. شهيدي، مهدي،ارث، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني، چاپ اول، سال1374. 13. شايگان، علي، حقوق مدني، انتشارات طه، چاپ اول، سال 1375.14. شيخ اسلامي، اسعد،ازدواج،‌ پايان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت، مرکز نشر دانشگاهي تهران، چاپ اول، سال 1370. 15. شريف، علي، نفقه و تمکين در حقوق خانواده، انشارات بشارت، چاپ اول، سال 1376. 16. شهري، غلامرضا و امير حسين آبادي ، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، در مسائل مدني از سال 1358 به بعد، ناشر روزنامه رسمي چاپ روزنامه رسمي کشور، بي‌تا.17. صفايي،حسين و اسدا... ، امامي ، 1379، حقوق خانواده ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ هفتم، سال 1379. 18. طاهري، حسين، حقوق مدني 1 و 2، دفتر نشر اسلامي، چاپ اول، سال 1375.19. عبادي، شيرين، حقوق کودک (نگاهي به مسائل کودکان در ايران) چاپ و صحافي بهمن، چاپ چهارم، سال 1375.20. فرشتيان، حسن، نفقه زوجه در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي،مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، سال 1371.21. کاتوزيان، ناصر ،ارث، نش بهنشر، چاپ اول ، سال 1367. 22. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، جلد اول (نکاح و طلاق) ، ناشر شرکت انتشار با همکاري بهمن برنا، سال 1375.23. لنگرودي، محمدجعفر، ارث، انتشارات گنج دانش،‌چاپ دوم ، سال 1363.24. لنگرودي، محمد جعفر، 1376، حقوق خانواده ،‌چاپ احمدي، چاپ دوم، سال 1376. 25. معين، محمد، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ چهارم، سال 1360. 26. موگويي، علي، قاعده عروحرج و حق زنان در طلاق ، انتشارات اطلاعات، سال 1379. 27. مكارم شيرازي، ناصر، جمعي از محققين، تفسير نمونه، ج 3، چاپ 26، سال 1373، دارالكتب الاسلاميه، در 27 مجلد.28. مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن ، چاپ موسسه (اطلاعات، چاپ اول)، سال 1379.29. مهرپور، حسين، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران (تحليل فقهي و حقوق ارث زن از دارايي شوهر) انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، سال 1368.30. مطهري، مرتضي ، 1373، نظامحقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بيست و يکم، سال 1373. 31. محقق، محمد باقر، حقوق مدني زوجين، بنياد قرآن، كتابخانه دانشگاه امام صادق. 32. محقق داماد، مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده ، نکاحو انحلال آن، چاپ و صحافي سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ چهارم، سال 1372. 33. نوين، پرويز ، حقوق مدني ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، سال 1378. ب) عربي 1- قرآن كريم.2- ابن با بويه قمي (شيخ صدوق)، محمد بن علي بن حسين، معاني الاخبار،‌چاپ سربي. 3- ابن قدامه، عبدا... بن احمد بن محمود، المغني، در فقه حنبلي و مقايسه آن با ساير مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، 1390 به بعد. 4- انصاري، شيخ مرتضي، مکاسب، كتب النكاح ، چاپ تبريز، سال 1375. 5- الخطيب، انور، الزواج في شرع الاسلامي و القوانين البنانيه ، چاپ بيروت، دارالعلم الملائين، الطبقه الاولي، 1960 ميلادي. 6- ابراهيم، انيس، عبدالحليم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال 1349. 7- بدران، ابوالعينين بدران ، الفقه للاحوال الشخصيه،‌ دارالنهضه العربيه ، بي‌تا. 8- بحراني، حسن بن علي بن الحسين بن شعبه، نحف العقول ،‌ جلد چهارم، بي تا9- جزيري، عبدالرحمن ، الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد چهارم، مصر مطبعه دارالامون، 1375 هـ .ق.10- حرعاملي، محمد حسن ، وسايل الشيعه الي حصول مسائل الشريعه ، جلد پنجم، انتشارات دار احياء التراث العربي، بي‌تا.11- خروفه، علاء الدين، شرح قانون احوال الشخصيه، عراق، مطبعه المعاني، 1959 ميلادي. 12- خوزي،‌اللبناني، سعيد، اقرب الموارد في نصيح العربيه و الشواهد، ج2.13- خويي،سيدابوالقاسم، هـ.ق، منهاح الصالحين ، جلد دوم، نجف مطبعه النعمان، 1379 هـ.ق.14- خوانساري، احمد، هـ.ق جامع المدارک في شرح المختصر، النافع، چاپ موسسه اسماعيليان قم ، 1394 هـ . ق. 15- زحيلي، وهبه، الفقه الاسلامي وادلته، ج 7، دارالفكر، دمشق، 1407 هـ . ق. 16- شيخ طبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسين ، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، انتشارات معارف اسلامي، در ده مجلد، با تعليقات حاج سيد هاشم رسولي محلاتي. 17- شيخ طوسي، ابي جعفر بن محمد بن حسن ، الاستبصار،‌جلد سوم، بي تا.18- شيخ طوسي، ابي جعفر بن محمد بن حسن ، التبيان، جلد سوم، چاپ نجف، 1383هـ.ق.19- شيخ طوسي، ابي جعفر محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 21، انتشارات مكتبه اسلاميه.20- شيخ طوسي، ابي جعفر بن محمد بن حسن ، الخلاف، چاپ سربي، انتشارات آيت ا... ، سيد طاهر كاظميني بروجردي، قم، در سه مجلد ، بي‌تا. 21- شيخ طوسي ، ابي جعفر بن محمد بن حسن، المبسوط في فقه الاماميه، جلد ششم المکتبه المرتضويه، چاپ سوم، 1388 هـ . ق. 22- شهيد ثاني، ز، بي تا، الروضهالبهيه،‌ في شرح لحمه الدمشقيه، چاپ سنگي،‌عبدالرحيم مطبعه الجريره، ج 2، 1291 هـ .ق. 23- شهيد ثاني ، زين الدين الجبعي العاملي ، مسالك الافهام ،‌شرح به شرايع محقق، چاپ سنگي، در 3 مجلد. 24- طباطبايي‌،سيد علي ، 1261 هـ.ق، رياض المسائل،شرح بر مختصر نافع محقق، معروف به «شرح كبير»، بي‌تا ، 1261 هـ .ق. 25- طباطبايي، سيد محمدحسين ، الميزان في تفسير القرآن، جلد چهارم انتشارات دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1376 هـ ق. 26- طباطبايي يزدي، محمد كاظم ، عروه الوثقي، جلد دوم، انتشارات داوري قم، بي‌تا – همچنين ، ملحقات عروه الوثقي، جز 2 و 3، تهران، 1377، در يك مجلد. 27- علم الهدي،ابوالقاسم سيد مرتضي، الانتصار، چاپ سنگي،‌در يك مجلد، بي‌تا. 28- علامه حلي، ابومنصور حسن سريربن يوسف بن مطهر حلي، جامع الشرايع، چاپ موسسه سيدالشهداء، 1405 هـ .ق . 29- فخرالمحققين، ح، 1389 هـ.ق، ايضاح الفوائد، جلدسوم، موسسه اسماعيليان،‌ چاپ اول 30- فخرالمحققين، شيخ ابي طالب محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلي، ‌شرح ايضاح الفوائد،‌جلد سوم ،‌ قم، چاپخانه علمي، بي‌تا. 31- فيروز‌آبادي، مجد الدين ، القاموس المحيط، ج 3، تحقيق مكتبه تحقيق التراث ، في موسسه الرساله، الطبعه الثالثه،‌بيروت، 1993 ميلادي. 32- كريمي ، حسين، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني، انتشارات شكوري ، قم، جلد اول، سال 1365. 33- محقق حلي،‌ جعفربن حسن ،‌ شهيد ثاني، زين الدين ابن نور الدين الجبعي العاملي،1369، ارث (ترجمه دکتر ابوالحسن محمدي) مرکز نشر دانشگاهي تهران ، چاپ اول34- معلوف لوييس، المنجد في اللغه و في الاعلام،‌انتشارات قدير، 1381 هـ .ق. 35- محقق حلي ، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، جلد دوم و سوم ، منشورات الاعلمي، چاپ اول، 1389 هـ .ق. 36- مغنيه، محمد جواد،الزواج و الطلاق چاپ بيروت،1966 ميلادي. 37- مغنيه، محمد جواد ،الفقه علي المذاب الممنه، انتشارات دارالجواد بيروت،1403هـ.ق38- محقق قمي، ميرزا ابوالقاسم،بي تا،‌ جامع الشتات،‌ جلد دوم ، تهران ،‌انتشارات شرکت رضوان ، بي‌تا. 39- موسوي خميني،روح ا... ، تحرير الوسيله، جلد دوم، ترجمه علي اسلامي‌، چاپ دفتر انتشارات اسلامي، سال 136940- محقق حلي، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، جلد دوم و سوم، منشورات الاعلمي، چاپ اول، 1389 هـ .ق. 41- نجفي، شيخ محمد حسن، 1981 م،‌ جواهر الکلام،‌ دارا احياء ، التراث العربي (بيروت)، 1981 ميلادي. ب- مجلات قاسم زاده، مرتضي، 1375، مجله ديدگاههاي حقوق، شماره اول، نشريه دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري ج- قوانين و رويه قضايي : 1. قانون مدني در ايران مصوب 13392. قانون امور حسبي مصوب 1319. 3. قانون مسئوليت مدني مصوب 1339. 4. قانون واگذاري حضانت فرزندان صغير يا محجور بهمادران آنها مصوب 1364. 5. قانون حمايت خانواده مصوب 1353. 6. قانون مجازات اسلامي مصوب 1370. 7. قانون كار 8. قانون مالياتهاي مستقيم 9. قانون تأمين اجتماعي 10. قانون بيمه اجتماعي 11. ماده واحده قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور حكم موت فرضي غايبان مفقود الاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالح مصوب 1376. 12. اباذري فومشي، منصور، نحوه علمي رسيدگي به دعاوي خانوادگي در محاكم و دادسراها، چاپ سوم، انتشارات خرسندي،‌سال 1387. 13. شهري، غلامرضا، امير حسين آبادي، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي در مسائل مدني از سال 58 به بعد، روزنامه رسمي.

دانلود پایان نامه وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقی با فقه اسلامی


وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر


حقوق ايران


فقه اسلامی


وضعیت حقوقی زوجه


زوجه غایب


زوجه مفقودالاثردانلود


پایان


نامه


وضعيت


حقوقی


زوجه


غايب


مفقود


الاثر


در


حقوق


ايران


با


مطالعه


تطبيقی


با


فقه


اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خرید و دانلود پایان نامه حقوق - قرار بازداشت موقت در حقوق ...

پایان نامه حقوق - قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی . فرمت doc تعداد صفحه 150 حجم فایل 87 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

دانلود پایان نامه تورم قوانین جزایی در حقوق ایران

فهرست مطالب عنوان …,دانلود پایان نامه تورم قوانین جزایی در حقوق ایران,تیبا آی فا

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق. هدف از این پایان نامه تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران می باشد که شامل دو فصل می باشد. فصل نخست، تعاریف و کلیات را شامل است و در آن معانى لغوى و اصطلاحى الفاظ ...

دانلود پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با ...

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1133 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 92 به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر ...

مطالعه تطبیقی وضعیت زوجه غایب مفقودالاثر در فقه مذاهب خمسه ...

مطالعه تطبیقی وضعیت زوجه غایب مفقودالاثر در فقه مذاهب خمسه نویسندگان: عبدالله امیدی فرد، معصومه سادات فرحی چکیده این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به‌گونه‌ای که از او خبری نرس

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی ... آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت ...

دانلودوضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با ...

دانلودوضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 200 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در ...

لیست پایان نامه های رشته ادبیات، معارف و حقوق | دانلود ...

۹۸- پایان نامه اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق. ۹۹- پایان نامه وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)

تعالی حقوق - THDAD

مسئولیت مدنی در سبب مجمل:تحول حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان. صفحه 60-83. 10.22034/thdad.2021.501858.1493. سپیده رنجبر؛ سیدحسین صفایی؛ منصور امینی؛ حسن بادینی. مشاهده مقاله; اصل مقاله 304.47 K

حقوق,حقوق کارشناسی,حقوق کارشناسی ارشد,مقاله حقوق,پایان ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق - وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي با فرمت word . 4,900

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل ...

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 10 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 449 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 143 جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق و مقاله رشته حقوق. هدف از این پایان نامه تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران می باشد که شامل دو فصل می باشد. فصل نخست، تعاریف و کلیات را شامل است و در آن معانى لغوى و اصطلاحى الفاظ ...

قاعده لاضرر - nashreedalat.ir

قاعده لاضرر غلامرضا پیوندیمقدمهيكى از قواعد معروف فقهى كه در مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانى به همراه دارد. قاعده لاضرر مىباشد. در خصوص اين قاعده فقهاى اماميه در مباحث مختلف و برخى به

دانلود پایان نامه های رشته حقوق - 10

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید ... وضعیت جمعیت شناختی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر تنوع قومی) ... جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق دوشنبه 23 مهر 1397.

پایان نامه حقوق | دانلود پایان نامه های word رشته حقوق

جهت دانلود پایان نامه حقوق به ادامه این صفحه رجوع کنید. پایان نامه ها و پروژه هایی با موضوعاتی همچون : محدوده علم قاضی در فقه و حقوق، مصونیت اجرایی دولت در حقوق بین الملل، وقف، بررسی جرم ...

وبلاگ تخصصي حقوق ايران

حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی,dad-law,وبلاگ تخصصي حقوق ايران,سوالات حقوق,حقوقي,قوانين,کارتحقيقي حقوق,آموزشهاي حقوقي,سايت حقوق

لیست پایان نامه های رشته ادبیات، معارف و حقوق | دانلود ...

۹۸- پایان نامه اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق. ۹۹- پایان نامه وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)

پایان نامه تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی

دانشگاه قم دانشکده آموزش های الکترونیکی پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان: تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی استاد راهنما: جناب دکتر محمد صالحی مازندرانی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود ...

نشر آوای حقوق - فایل صوتی حقوقی- بسته آموزش حقوق-بسته وکالت

نشر آوای حقوق - فایل صوتی حقوقی- بسته آموزش حقوق-بسته وکالت - تهیه و خرید بهترین فایل های صوتی اساتید حقوق با بالاترین کیفیت ممکن

لیست پایان نامه های رشته ادبیات، معارف و حقوق | دانلود ...

۹۸- پایان نامه اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق. ۹۹- پایان نامه وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)

پایان نامه غایب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن ...

و مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي ومقايسه آن با حقوق ايران باب نخست كليات تقسيم موضوع -

اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت ...

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت‌المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصرۀ الحاقی مادۀ 336 ق.م.، بند «ب» تبصرۀ 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مادۀ 29 ...

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ...

پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه) در 175 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. مقدمه

دانلود جزوات رشته حقوق - blogfa.com

با کلیک بر روی اسم هر جزوه، آن را دانلود کنید: حقوق مدنی (2) (Updated) حقوق مدنی 3 (Updated) حقوق مدنی 4 (Updated) حقوق مدنی 6 حقوق مدنی 7. حقوق مدنی 8 (Updated) توجه (1): جزوه مدنی یک و مدنی پنج با این روش موجود نمی باشد.

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 200 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت ...

خرید و دانلود پایان نامه حقوق - قرار بازداشت موقت در حقوق ...

پایان نامه حقوق - قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی . فرمت doc تعداد صفحه 150 حجم فایل 87 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

حقوق,حقوق کارشناسی,حقوق کارشناسی ارشد,مقاله حقوق,پایان ...

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی. 3,600. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران. 6,000

دانلود جزوات رشته حقوق - blogfa.com

با کلیک بر روی اسم هر جزوه، آن را دانلود کنید: حقوق مدنی (2) (Updated) حقوق مدنی 3 (Updated) حقوق مدنی 4 (Updated) حقوق مدنی 6 حقوق مدنی 7. حقوق مدنی 8 (Updated) توجه (1): جزوه مدنی یک و مدنی پنج با این روش موجود نمی باشد.

نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

دانلود رایگان متن کامل (ویرایش شده در سال ۱۳۹۸) نمونه اقرار نامه اخذ حقوق ومزایا از کارفرما ، صاحب کار در دو فرمت word و PDF

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه ...

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 11 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 200 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت ...

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه ...

الهیات و معارف اسلامی. پایان نامه; ... وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه) ... وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با ...

حقوق زوجین در ارث - igut.rozblog.com

حقوق زوجین در ارث . مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج,دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج,تیبا آی فا تیبا آی فا صفحه اصلی انجمن عضویت ورود تماس با ما قالب وبلاگ

خلاصه کتاب روش های تحقیق در مدیریت اوماسکاران

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 3 تهران

دانلود پروژه آماده GIS

دانلود پاورپوینت لوله کشی در سیستم های هیدرولیک

دانلود کتاب A Primer for Finite Elements in Elastic Structures

دانلود پرسشنامه مقایسه کمباین‏ های مخصوص برنج

ترجمه مقاله انگلیسی بهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ یک لوله

خلاصه کتاب و پاورپوینت کتاب طراحی فضای شهری - محمود توسلی

دانلود پاورپوینت تجربه و تفکر فصل 1 علوم پایه هفتم

روش های آماری تخمین پارامتر های سینتیکی (ثوابت ارنیوس - درجه واکنش - ثابت سرعت - رابطه سرعت)