دانلود رایگان


پایان نامه بررسی قلاع دوره سلجوقی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی قلاع دوره سلجوقی نوع فایل: word قابل ویرایش 126 صفحه پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد «M.A» تاریخ ایران دوره اسلامی چکیده: سلجوقیان به قطع یقین یکی از مهمترین سلسله های حکومتی قبل و بعد از اسلام است با ویژگی ها و برجستگی های خاص خود ، چرا که هم از لحاظ بعد مسافت و هم از

دانلود رایگان پایان نامه بررسی قلاع دوره سلجوقینوع فایل: wordقابل ویرایش 126 صفحهپایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد «M.A» تاریخ ایران دوره اسلامیچکیده: سلجوقیان به قطع یقین یکی از مهمترین سلسله های حکومتی قبل و بعد از اسلام است با ویژگی ها و برجستگی های خاص خود ، چرا که هم از لحاظ بعد مسافت و هم از لحاظ توزیع قدرت و هم از لحاظ پیشرفت های هنری و فرهنگی و تمدنی این دوره از تاریخ ایران جای کنکاش و تفحص و بررسی نوین داشته و دارد. این تحقیق که در مورد قلاع دوره سلجوقی می باشد در فصل اول به موضوعاتی قابل بحث و تحقیق در خصوص ابنیه وقلعه ها و آثار باقی مانده که علی رغم سالیان دراز و فرسایش های طبیعی و جغرافیایی می تواند شماعی کلی از اوضاع منحصر به فرد آن زمان به دست آورد همچنین به نقد و بررسی منابع در این خصوصمی پردازد.در فصل دوم نگاهی اجمالی بر تاریخ سلجوقیان اعم از خاستگاه سلجوقیان و چگونگی آمدن سلجوقیان به مرزهای ایران و اوضاع اجتماعی آنها و مختصری درباره سلاطین سلجوقی از قبیل ملک شاه سلجوقی و خواجه نظام الملک می توان اشاره کرد. در فصل سوم در خصوص نقش عقلا و نخبه گان در سلسله سلجوقی از جمله سلوک سیاسی نظام الملک و فرجام تلخ وزارت و شیعه ستیزی و مسائلی از این قبیل می پردازد.در فصل چهارم در خصوص فرقه اسماعیله و چگونگی شکل گیری و بوجود آمدن آنها و نفوذ این فرقهدر میان توده مردم و مهمترین فرقه های منشعب شده آنها و همچنین حشاشین و چگونگی پیدایش این گروه، انگیزه ها و عقاید فرقه اسماعیله، علت نام گذاری حشاشین به این نام و قتل هایی که توسط فرقه اسماعیله انجام گرفته است پرداخته شده است.در فصل پنجمبه اهمیت و نقش قلعه ها در تحکیم قدرت سیاسی و نظامی ، آشنایی با قلعه های ایران و قلعه هایی که نام آنها با تاریخ سلجوقیان گره خورده است از جمله قلعه الموت ، میمون دژ ، لیسار، ارگ قلعه ، فورک ، قلعه بابک و ... می پردازد که چگونه همچون سدی در مقابل دشمنان آنها مقاومت نمودند و از هستی و کیان فرمانروایان پاسداری کردند همچنین به تنها قلعه بازمانده از دوره سلجوقیان یعنی قلعه رودخان، موقعیت و علت معروفیت آن می پردازد.این نوشتار تلاشی است در حد توان و بضاعت نگارنده با بهره مندی از امکانات موجود برای ارائه و تنویر چالش های نظام حکومتی سلجوقیان و ترسیم اوضاع خاص مذهبی حاکم بر آن زمان و روحیات قابل انعطاف و تساهل و تسامح نظام سیاسی با الترناتیوهای موجود در عرصه مذهبی و سیاسی جامعه ایرانی زمان سلجوقی.مقدمه: دوران اقتدار و عظمت سلجوقیان در تاریخ بعد از اسلام جایگاه ویژه ای را داراست. ویژگی های خاص دوران سلجوقی را می توان به شرح زیر بیان نمود:- گستره جغرافیایی مناطق تحت تصرف در زمان سلجوقیان از جمله موارد کمیاب تاریخ ایران میباشد که جمع کثیری از اقوام ومللبا شرایط متفاوت را شامل میگردید، این گستردگیو امکان تحرکات نظامی دشمنان بالقوه در چهارسوی حاکمیت متمرکز ایرانی باعث میگردید تا همواره ذهن سلاطین سلجوقی معطوف به حراست و حفاظت از مناطق تحت سلطه خویش باشد.- تحرکاتمذهبی موجود که نشات گرفته از منازعات و مخاصمات مذهبی در جهان اسلام بود باعث میشد که ناهمگونی خاصی از نوع نگرشها و قرائت های دینی در سطح عمومی و خواص جامعه بوجود آید. یارگیریهای آزاد و اجباری در بطن جامعه با شدت و حدت خاص دنبال میگردید و متولیان امر این حادثه نامیمون در خفا و در پس پندارهای ظاهری خویش مقاصدی خاص را دنبال می کردند.- سبک و سیاق و نوع مبارزه مذهبی و روی آوری به مبحث ترور که تا آن زمان درفرایندی فراگیر مورد استفاده قرار نمی گرفت باعث گردید تا فضایی آکنده از رعب و وحشت و ارعاب بخصوص در جمع اندیشمندان و محققان و ارباب قدرت بوجود آید. تا جایی که فدائیان اسماعیلی با مسیر انتخابی برای تصفیه مخالفان و مخدوش نمودن اوضاع اجتماعی و سیاسی مناطق تحت نفوذ توانستند نفوذ غیر قابل وصفی میان مردم بدست آورند و خواه ناخواه این جو کاملاً نا مطمئن و امنیتی در تمامی مناسبات موجود در سطح جامعه اثرات منحصر بفردی را می گذاشت.- در بررسی ساختاری شهر ها و روستاها و همچنین مناطقی که به نحوی محل زیست و زندگی مردم به حساب می آمد لزوم حفظ و صیانت از آن مناطق نیز جای بحث و تفحص دارد چراکه در جنگها و لشکرکشیهای درون و برون مرزی و منازعات قومی و ملی و همچنین تحرکات بنیاد برافکن سیاسی اوضاع طبیعی مناطق نقش تعیین کننده ای را بازی می نمود. با مطالعه کتب موخره و تاریخی در باب سبک و سیاق شهرها و روستا ها به استحکامات و دژها و قلاع و محصورات طبیعی بیشماری بر میخوریم که موید این حقیقت غیر قابل انکار است که بقاء شهرها ارتباط تنگاتنگی با میزان مقاومت پذیری محافظان آن مناطق داشت. اینگونه است که در تاریخ بعد از اسلام سراغ داریم مبارزانی ضد حکومت مرکزی را که با تمسک به همین شیوه ها و متد هایموجود طبیعی توانسته اند سالها در برابر فشارها و تحرکات نظامی مخالفان به حیات سیاسی خویش ادامه داده و به فراخور مناطق تحت نفوذ خویش نقشی را در تاریخ کهن ایران زمین ایفا نمایند.در زمان سلجوقیان همین امکانات موجود طبیعی و قلاع تاثیر گذاری شگرف خویش را به نمایش می گذارند تا جایی که با ظهور نوابغی نظامی همچون حسن صباح مشاهده می کنیم با سازماندهی مناسب و با اتحاذ تاکتیکی قابل توجه چگونه عرصه را بر متولیان سیاسی جامعه تنگ ومحدود می سازد وکار را بدان حد از سختی و پیچیدگی می کشاند که لزوم حل وفصل مسئله در سر لوحه سیاست های کاری زورمداران و حاکمان سیاسیقرار میگیرد. - آمیختگی مذهبی و سیاسی مبارزان بالقوه بر علیه سلاجقه زمینه ای را فراهم آورده بود که نوع و شدت دفع شرارت بوجودآمده از دیدگاه سلجوقیان را مشکل نشان می داد. فهرست مطالب:چکیدهپیشگفتارمقدمهفصل اولکلیات (پرسش/فرضیه/ اهداف/ روش تحقیق)بررسی و نقد منابعفصل دومنگاهی اجمالی بر تاریخ سلجوقیانالف) خاستگاه سلجوقیان و چگونگی آمدن سلجوقیان به مرزهای ایران ب) اوضاع اجتماعی دوران سلجوقیان و غلبه سلجوقیان بر سلطان مسعود غزنوی و دست یافتن به حکومت ایران خاجه نظام الملک از کودکی تال وزارت سلجوقیانملکشاه و خواجه نظام الملک ادامه وزارت فرزندان و خاندان خواجه نظام الملک اندیشه ها و خط مشی خواجه نظام الملک فصل سومعقلا و نخبگان در سلسله سلجوقیالف) فقها و مفسرین ریاضیدان ها – منجمان – پزشکان – فیلسوفان – مشهور دوره سلجوقی شاعران بلند آوازه دوره سلجوقی ب) سلوکِ سیاسیِ نظامِ الملکزوایای فکر سیاسی نظام الملکنظام الملک و شیعه ستیزیتحلیل انتقادی نظام الملک و انگیزه ها فصل چهارمفرقه اسماعیلیحشّاشین چرا این گروه به حشّاشین معروف شدندفصل پنجماهمیت و نقش قلعه ها در تحکیم قدرت سیاسی و نظامیالف) نگاهی کلی به سیستم های دفاعی در ایران قدیمآشنایی با قلعه های ایران ب) قلعه هایی که به شکلی اسم آنها با تاریخ سلجوقیان گره خورده استمیمون دژقلعه لیسارقلعه فورکقلعه بابکقلعه فلک الافلاکقلعه قهقههقلعه لمبسرقلعه شیرکوهقلعه قیزقلعهقلعه شمیرانمیمون قلعهج) تنها قلعه بازمانده از دوره سلجوقیان: قلعه رودخان نتیجه گیری چکیده انگلیسیمنابع و مآخذمنابع و مأخذ:1- ابن میثم البحرانی، میثم بن علی. الحیاه فی القیامه فی تحقیق امر الامامه، مجمع الفكر الاسلامی، قم، ط اول، 1417 هـ2- التنبیه و الاشراف، دار الصاوی للطبع و النشر و التألیف، قاهره3- استرویوا، تاریخ اسماعیلیان در ایران ... ترجمه پروین منزوِی، تهران. 1371. 4- اقبال آشتیانی. عباس. تاریخ مغول. تهران. امیر کبیر. 1347.5- العسكری، السید مرتضی. عبدالله بن سباء و اساطیر اخری، چاپ ششم، 1413 هـ. 1993،ج 328 ـ 375. 6- تاریخ جهانگشای جوینی. به اهتمام محمد قزوینی. لیدن. بریل. 1355 ق 3 جلد7- تامس گیفورد- حشاشین، ترجمه جواد سید اشرف، انتشارات ققنوس8- جامع التواریخ. به کوشش محمد تقی دانش پژوه و محمد مدرسی زنجانی. تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 1338. 9- جعفریان، رسول. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری، سازمان تبلیغات اسلامی، قم، چ پنجم، 1377.10- خراسانی، شیخ محمد كریم. تاریخ و عقاید فرقه آقاخانیه، تلخیص و تنظیم. حسین حسنی، نشر الهادی.11- دانش پژوه. محمد تقی.(تعلیقات بر ) جامع التواریخ. تهران. 1356.12- دبیر سیاقی. محمد (مقدمه) نزهة القلوب. قزوین. طه 1378.13- در باب احوال مولف جهانگشا.ر.ک. تاریخ جهانگشا. چاپ لیدن. ج 1. 14- دکتر منوچهر ستوده، قلاع اسماعیلیه در رشته کوههای البرز، انتشارات طهوری، سال 136215- دفتری. فرهاد. تاریخ و عقاید اسماعیلیه. ترجمه فریدون بدره ای. ص375، نیز ر.ک:ابو جمال. نادیا. اسماعیلیان پس از مغول...، ترجمه محمود رفیعی. تهران 138216- راحه الصدور وآيه السرور در تاریخ ال سلجوق محمدبن سلیمان راوندی، مجتبی مینوی تهرانی، انتشارات شابک- تهران.17- دكتر عبدالحسين زرين كوب، جستجو در تصوف ايران در رمضان 485هـ. ق18- روزنامه ایران، شماره 3501، 28/8/85، ص 919- روزنامه ایران، یکشنبه 28 آبان ماه 1385، 27 شوال، 142720- روزنامه همشهری، شنبه 31 تیر 1385، سال چهارم، شماره 404021- زبدة التواریخ. به اهتمام محمد تقی دانش پژوه. تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 136622- سایت اینترنتی www.hamshahrionline.ir/news/?id=7851523- ستوده، قلاع اسماعیلیه در رشته کوههای البرز. 1345.24- سیاست نامه، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1364 هـ.25- شهرستانی. كتاب الملل و النحل، منشورات الشریف الرضی، قم، 1364هـ.ش، ج 1.26- شیخلی. ( توضیحاتی درباره شمس کلایه ) ضمیمه کتاب قلاع حشاشین. ترجمه علی محمد ساکی.27- شیخ طوسی. اختیار معرفه الرجال، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، 11404 هـ. ج 1.28- عبدالحسين زرين كوب، كارنامه اسلام، 1355، امير كبير.29- عرایس الجواهر. به کوشش ایرج افشار. تهران. انجمن آثار ملی. 1345.30- فرق الشیعه، المطبعه الحیدریه، نجف، 1355 ـ 1936.31- قزوین آئینه تاریخ و طبیعت ایران، محمدعلی حضرتی ها32- قلاع حشاشین، پیتر ویلی، حواشی و ترجمه علی محمد ساکی، انتشارات علمی، بهار 136833- قلاع و استحکامات نظامی، کاظم ملازاده، انتشارات شابک، چاپ اول 138534- مجتبي مينوي، تاريخ و فرهنگ، خوارزمي، 1352.35- مسعودی، علی بن الحسین. مروج الذهب، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1411 هـ. ج 3.36- میمون دژ الموت - برده تاریخی و جغرافیایی، انتشارات تهران، موقوفات دکتر محمود افشار.37- نامه های عين القضات همدانی ج 138- نوائی. عبدالحسین (مقدمه) تاریخ گزیده. تالیف حمدالله مستوفی. تهران. امیر کبیر.39- نهج البلاغه، ترجمه دكتر شهيدي40- ویلیام بوردی، تحققی در آئین اسماعیلیه، ترجمه زهرا سعیدی، مشهد: تابناک 1364

پایان نامه بررسی قلاع دوره سلجوقی


بررسی قلاع دوره سلجوقی


قلاع دوره سلجوقی


قلعه های دوره سلجوقی


قلعه


تاریخ دوره اسلام


پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخپایان


نامه


بررسی


قلاع


دوره


سلجوقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعۀ تحلیلی هنر سیاه‌قلم در فلزکاری دورۀ سلجوقی و کاربست ...

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت مینای نقاشی اصفهان در حال حاضر. پایان‌نامه‌ برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد صنایع دستی، دانشکدۀ‌ هنر و معماری اردکان، دانشگاه علم و هنر.

مقاله معماری ایران دوره سلجوقی با تاکید بر تزیینات آجرچینی ...

بررسی سیر تحول و تزیینات آجری نمونه هایی از مناره های دوره سلجوقی ایران مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

چند صفحه اول پایان نامه به همراه فهرست مطالب

عنوان پایان نامه: برسي ديوارنگاري. دیوارنگاری در دوره سلجوقی سلجوقیان که نسبت ایشان به ( سلجوق بن دقاق) می رسد طایفه ای بودند از ترکمنان و غز و خزر که در روزگار سامانیان در دشتهای خوارزم و سوانح دریایی خزر در آن سوی رود ...

بررسی نقوش زن در سفالهای دوره سلجوقی

بررسی تطبیقی نقشمایه انسانی در ظروف دوره ساسانی و سلجوقی نقشمایه انسانی همواره جایگاهی خاص در هنر ایران و عناصر تصویری آن داشته است.در دوره ساسانی باتوجه به نوع حکومت و باورهای موجود، شاه به عنوان مرکز قدرت و نماد شکوه ...

مقاله مطالعه و تحلیل عوامل شکل گیری، کارکرد و اهمیت قلاع و ...

جایگاه استراتژیک کوره ارجان در جنوب ­غربی ایران طی دوره ساسانی تا پایان سلجوقی، منجر به شکل­گیری قلاع زیادی در این منطقه گردید. بررسی قلعه­های تاریخی کوره ...

دکتر نیره دلیر - پژوهشکده علوم تاریخی

مشاوره پایان نامه خانم مهناز کلوندی، عملکرد مذهبی نخبگان سیاسی دوره سلاجقه تا پایان حکومت محمدشاه، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، مشاور، تاریخ دفاع مهر ۱۳۹۱.

منابع تاریخ سلجوقی - دانشنامه‌ی اسلامی

بسیاری از حوادث نیمه دوم سلطنت سلجوقی، بخصوص ایام تسلط ایلدگز و فرزندانش را در عصر آخرین سلاطین این سلسله دیده است و مطالب او برای بررسی دوره مذکور مفید است سلجوقنامه حوادث آغاز کار سلجوقیان ...

دانلود کتاب ، مقاله ، پایان نامه ، مجله - دیوارنگاری دوره ...

مگان V. اضافه فروشگاه بازی پیکسل الماس برگزیده 2 ساعت قبل. توماس کیت نوشته توسط شما شهرت نویسنده. 17 ساعت قبل. گرافیک تندر سرخ پیشنهاد لایه های 3D - وب پیکر نما. 8 روز قبل. دا بیباپ خریداری شده Miniverse - تصویر قهرمان آهنگ ساز

پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: پیش بینی سازگاری ...

پایان نامه بررسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان تربت جام ... تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران ...

پایان نامه بررسی نقوش روایتگری در سفالینه های دوره سلجوقی ...

تعداد صفحات: ۳۲۷ | قابل ویرایش. فهرست مطالب پایان نامه نقوش روایتگری در سفالینه های سلجوقی. موضوع: بررسی نقوش روایتگری در سفالینه های دوره ی سلجوقی تا پایان عصر تیموری فصل اول: ۱- تصویرگری ادبیات روایی بر روی سفالینه ها ...

مقاله معماری ایران دوره سلجوقی با تاکید بر تزیینات آجرچینی ...

بررسی سیر تحول و تزیینات آجری نمونه هایی از مناره های دوره سلجوقی ایران مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

پایان نامه بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی ...

پایان نامه بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری دسته: تاریخ بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 پایان نامه بررسی راههای مواصلاتی و ...

همکاری در فروش فایل | بررسی نقوش روایتگری در سفالینه های ...

برای بررسی ادبیات دوره ی سلجوقی تا دوره ی تیموری لازم است نگاهی به ادبیات قبل از اسلام بیندازیمچرا که تأثیرات آن بر ادبیات دوره ی اسلامی کاملاً آشکار استهمایی در کتاب تاریخ ادبیات به تأثیر ...

همکاری در فروش فایل | بررسی نقوش روایتگری در سفالینه های ...

برای بررسی ادبیات دوره ی سلجوقی تا دوره ی تیموری لازم است نگاهی به ادبیات قبل از اسلام بیندازیمچرا که تأثیرات آن بر ادبیات دوره ی اسلامی کاملاً آشکار استهمایی در کتاب تاریخ ادبیات به تأثیر ...

بررسی نقوش روایتگری در سفالینه های عصر سلجوقی تا پایان ...

بررسی نقوش روایتگری در سفالینه های عصر سلجوقی تا پایان دوره ی تیموری. پایان نامه. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده هنر ...

همکاری در فروش فایل | بررسی نقوش روایتگری در سفالینه های ...

برای بررسی ادبیات دوره ی سلجوقی تا دوره ی تیموری لازم است نگاهی به ادبیات قبل از اسلام بیندازیمچرا که تأثیرات آن بر ادبیات دوره ی اسلامی کاملاً آشکار استهمایی در کتاب تاریخ ادبیات به تأثیر ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته تاريخ | بانك موضوعات پايان نامه

میزان موفقیت علامه‌ حلی در ترویج تشيع در ایران و بررسی دلایل آن بررسی و تحلیل عوامل شکست و ناکامی جنبش جنگل تحلیل نقش مدارس زنان در انقلاب مشروطه ايران شیوه حکومت داری نادر شاه نقش حاج آقا نورالله نجفي در مشروطه اصفهان ...

دکتر سعید امیرحاجلو | Persian Journal of Iranian Studies ...

راهنمایی پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «تحلیل فضایی قلاع روستایی و شهری ایالت کرمان در دوره صفوی تا قاجار (بر پایه مطالعه موردی ارگ راین)»، معصومه برسم، دانشگاه جیرفت، ۱۳۹۴٫

دکتر سعید امیرحاجلو | Persian Journal of Iranian Studies ...

راهنمایی پایان­نامه کارشناسی­ارشد با عنوان: «تحلیل فضایی قلاع روستایی و شهری ایالت کرمان در دوره صفوی تا قاجار (بر پایه مطالعه موردی ارگ راین)»، معصومه برسم، دانشگاه جیرفت، ۱۳۹۴٫

امپراتوری عثمانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امپراتوری سلجوقی ... اما در عمل، این دوره پایان دولت عثمانی را رقم زد. ... در سال ۱۸۶۴ و در دوره تنظیمات، با تصویب نظام‌نامه تشکیل ولایات، ایالت‌ها به «ولایت» تغییر نام دادند. هر ولایت به صورت ...

مقالات و پایان نامه های رشته هنر بایگانی - خرید فایل خرید فایل

پایان نامه بررسی نقوش روایتگری در سفالینه های دوره سلجوقی تا پایان عصر تیموری قیمت : 6000 تومان پایان نامه بررسی دیدگاه مخاطبان پیرامون تأثیر انیمیشن های تلویزیونی شهرداری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روند شکل گیری وتحول نقش واق ...

دانلود پایان نامه بررسی روند شکل گیری وتحول نقش واق در هنرهای مختلف ... نقش واق را در آثار نگارگری،کتاب آرایی و خوشنویسی از دوره سلجوقی تا دوره تیموری مورد مطالعه قرار داده است که در ابتدا ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

بررسی نقوش روایتگری در سفالینه های دوره سلجوقی تا پایان عصر تیموری 280برگ 323. تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در کهگیلویه و بقویراحمد 180برگ

دودمان سلجوق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دودمان سلجوق (سلاجقه، آل‌سلجوق)، دودمانی از تُرکان غُز سنی بودند که در سده‌های پنجم تا ششم هجری قمری، با ایجاد یک امپراتوری بر بخش‌های پهناوری در آسیای غربی و آسیای صغیر نظیر ایران، افغانستان، شام (سوریه و فلسطین) و ...

دانلود پاورپوینت تکنیکهای خلاقیت و کار گروهی

جزوه کتاب زبان انگلیسی عمومی ( دانشگاه پیام نور )

بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

دانلود پرسشنامه در مورد محصول سيب درختی

پاورپوینت تحلیل ایستگاه اتوبوس ریو مایور از معماران Domitian us

طرح توجیهی و کارآفرینی جوشکاری

دانلود نمونه پروپوزال رشته نقاشی

دانلود ایبوک Strategies for e-business