دانلود رایگان


بررسی ساختار و تشكيلات حكومتی ايران از دوره خلفای راشدين تا عصر مامون - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی ساختار و تشكيلات حكومتی ايران از دوره خلفاي راشدين تا عصر مامون نوع فایل: word قابل ویرایش 200 صفحه پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد تاريخ M.A چکیده: محور كليدي پايان نامه حاضر به بررسي ساختار و تشكيلات حكومتي ايران از دوره خلفاي راشدين تا عصر مامون اختصاص يافته است. در

دانلود رایگان پایان نامه بررسی ساختار و تشكيلات حكومتی ايران از دوره خلفاي راشدين تا عصر ماموننوع فایل: wordقابل ویرایش 200 صفحهپايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد تاريخ M.Aچکیده: محور كليدي پايان نامه حاضر به بررسي ساختار و تشكيلات حكومتي ايران از دوره خلفاي راشدين تا عصر مامون اختصاص يافته است. در اين پايان نامه سعي شده است تا نقش ايرانيان را در حكومت خلفا بررسي نموده و سپس عوامل تدا وم و تحول آن را مورد كنكاش قرار دهيم .سوال اصلي پژوهش مزبورعبارت است از اينكه(( آيا ساختار حكومتي خلفا تحت تاثير ساختار حكومتي ساسانيان بود يا نه )) ؟ و فرضيه اصليعبارت است از اينكه (( تشكيلات اداري اموي و عباسيبرگرفته از تشكيلات ساساني بود و نقش ايرانيان در تغيير حكومت از امويان به عباسيان نقش پررنگي بود))اين پايان نامه در پنج فصل به ترتيب زير سامان بندي شده است :فصل اول : كليات پژوهش فصل دوم: ساختار حكومتي ساسانيانفصل سوم : بررسي نحوه حكومت خلفاي راشدينفصل چهارم : بني اميه و جانشيني آن بعد از خلفايراشدين و نقش موالي (( ايرانيان)) در آن حكومت فصل پنجم : نقش ايرانيان در امور حكومتي و شكوفايي تمدن اسلامي در خلافت عباسي تا عصر مامون.از مطالبي كه در پايان نامه عنوان شده است چنين بر مي آيد كه اگر چه امپراتوري ساساني در زمان يزدگرد سوم سقوط كرد. اما انحطاط اين حكومت از چندين دهه قبل به جهت افزايش فقر مالي ، افزايش ماليات ها، فشارهاي ناشي از جنگ هاي شاهان ساساني و انحطاط اخلاقي آغاز شده بود و با انقراض حكومت ساساني گروه بسيارياز ايرانيها به سبب سادگي تعليمات اسلام و مساواتي كه براي همه مقرر شده بود ، دين اسلام را با رغبت پذيرفتند وبرخورد تحقير آميز واليان اموي با ايرانيان (موالي) سبب شد تا ايرانيان با عباسيانهمدست شده و امويان را ساقط كردند. تاثير و نفوذ ايرانيان در تشكيلات تازه دولت عباسيان چنان بارز و قويشد كه ترتيبات عربي عهد اموي تا حد بسياري بركنار رفت و دوران جديدي در تاريخاسلام و ايران آغاز شد.بيان مسئله:اين موضوع درابتدابراساس علاقه وبه منظورشناخت ساختارحكومتي ساسانيان وتاثيرآن برحكومت خلفاونقش ايرانيان درتغييرحكومت ازامويان به عباسيان وجايگاه برجسته اي كه درحكومت عباسيان داشتندانتخاب گرديد،وعقيده براين است كه بابازشناسي حكومت خلفاوبررسي تغييرات ايجادشده دراين فواصل زماني مي تواندديدي كامل ازجايگاه ايرانيان درحكومت خلفاونيزاثراتي كه دوتمدن ايراني واسلامي برهمديگرداشته ،ومنجربه پي ريزي تمدن اسلامي گرديددرنظرمحققين ايجادنمايدبعدازرحلت حضرت محمد(ص) كه حضرت علي (ع) وپسرعمش عبدالله بن عباس مشغول غسل دادن جسدمبارك اوبودند،انصار(مسلمانان مدينه)درزيرسقفي ازشاخه هاي درخت خرماكه آن راسقيفه بني ساعده مي گفتندگردآمدندوامارت سعدبن عباده رئيس قبيله خزرج راخواستارشدند.ابوبكروعمروابوعبيده بن جراح وگروهي ازمهاجران به سقيفه رفتندوابوبكرازفضايل مهاجران گفت:كه اين مهاجران بودندكه پيش ازشمابه دين اسلام گرويدند.انصارگفتند:(منااميرومنكم امير). يعني يك اميرازماويك اميروفرمانرواازشماباشد.كه هريك درشهرخودمدينه ومكه جداگانه به فرمانروايي پردازد.ابوبكربرخاست ازحديثي كه حضرت رسول اكرم(ص)روايت كرده بودسخن گفت:(الخليفه من قريش).براثرحسن عقيدتي كه مهاجروانصاربه رسول خداداشتند،بدون آنكه درصحت وسقم اين حديث تحقيق كرده باشند،آن رابي چون وچراپذيرفتند.عمروابوعبيده بن جراح وبشيربن سعدازانصارباابوبكربيعت كردند.به دستورخسروانوشيروان تمامي اراضي مزروعه رابه دقت اندازه گرفته،مميزي كردندوتوزيع ماليات ارضي جديدبرآن اساس قرارگرفت وآن مميزي به دست ((مردماني منصف وخيرخواه))به عمل آمده،كه شاه بدان منظورانتخاب كرده بود.نرخهاي ثابت مالياتي براي محصولات كشاورزي ازقبيل:گندم،جو،مو،ينجه،برنج،خرماوزيتون وضع شدوسايرمحصولات ازاداي ماليات معاف شدند.روش جديدباعث آسودگي رعاياشده ودرآمدخزانه راثابت تروچندين برابركردوبدين مناسبت دردوره خلافت اسلامي نيزبناي اخذخراج برهمين شالوده قرارگرفت.دراين پژوهش سعي شده است كه ساختارحكومتي ايران دردوره خلفاي راشدين تاعهدمامون موردمطالعه قرارگيرد،اماچون ساختارحكومتي به خصوص دردوره عباسيان بسيارتحت تاثيرساختارحكومتي ساساني بود،لذافصلي به بررسي ساختارحكومت ساساني اختصاص يافته است،وپس ازآن به بررسي حكومت دردوران خلفاي راشدين ودرنهايت دوران بعدي يعني عباسيان تازمان حكومت مامون پرداخته شده است.مقدمه:تحليلي ازحكومت امويانپس ازيزيد،معاويه دوم،برايمدتي بسياركوتاه حكومت كرد.وبامردن او دوره خلافت سفياني پايان يافت.مردم شام بامروان ،پسرحكم پسرابوالعاص،پسراميه بن عبدالشمس،بيعت كردند.فرزندان مروان تايك صدوسي ودوم هجري خلافت راعهده داربودندوآخرين خليفه اين خاندان مروان بن محمد،ملقب به مروان حمارباقيام عباسيان كشته شد.ودوره حكومت خاندان اميه كه دوتيره سفياني ومرواني نام گرفته وهردوراامويان ناميده اندبه پايان رسيد.چهارده خليفه اموي حدودنودسال(132-41) برمسندخلافت تكيه زدندواولين سلسله خلفارادرسرزمين هاي اسلامي پايه گذاري كردند.روش غالب درنحوه انتخاب خليفه،تصميم وميل خليفه مستقربراي انتخاب ولايت عهدي بودكه معمولا نيزبه خلافت دست مي يافت.بابررسي تاريخ خلافت بني اميه،تنهادوموردعدول ازاين روش مشاهده مي شود،باراول درسال 64 هجري است كه طي جريانهايي خلافت به مروان بن حكم رسيدوباردوم درسال 127 هجري مي باشد.دگرگونيهاي اساسي كه اين خاندان دراسلامي پديدآوردندبه طورخلاصه عبارتنداز:1-نظام حكومت اسلامي كه پس ازپيامبر(ص)براساس بيعت نسبي مردم بودبه حكومت استبدادي موروثي مبدل گشت.2-مساوات كه يكي ازاركان مهم نظام اسلامي بودازميان رفت.درحالي كه قرآن وسنت پيامبرامتيازهاراملغي كردوملاك برتري رانزدخداپرهيزگاري دانست،امويان نژادعرب رانژادوالاترشمردندومي گفتندپيامبراسلام ازغرب برخاسته است.3-درآمددولت كه بايدبه مصرف كارهاي عمومي برسدوغنايم جنگي كه ازآن مجاهدان بود،خاص حكومت شد.4-دستگيري،شكنجه،كشتاروگاه قتل عام متداول شد.5-رسوم دوره خلفاي راشدين بودكه اگرحكمي مي دادندبراساس قرآن وسنت پيامبروگفته ياران او(انصارومهاجرين)بوددردوره امويان ازبين رفت.6-فقه اسلام براي مجازات متخلفان احكامي داردكه به نام((حدودوديات))معروفاست ومجرم بايدبرطبق اين احكام كيفرببيند.امادردوره امويان كيفرومجازات هيچ گونه مطابقتي باجرم نداشت.7-دردوره امويان كسي به گفته فقهاتوجهي نمي كردوحريم حرمت اسلامي درهم شكست وبدآنچه درديده مسلمانان مقدس مي نموداهانت رواداشتند.چنانكه خانه كعبه ومسجدالحرام راويران كردند.8-براي نخستين باردرتاريخ اسلام،فرزندان پيامبرراكشتند،مديحه سرايي رارواج دادندودسته اي عالم دنياطلب ودين فروش برسركارآمدندوبه تجملات درزندگي گرايش پيداكرده وميگساري رارواج دادند.فهرست مطالب:فصل اول: كليات پژوهش1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- علل انتخاب موضوع، اهميت و فايده آن1-4- اهداف پژوهش1-5- سئوال اصلي پژوهش1-6- سئوالات فرعي پژوهش1-7- فرضيه هاي اصلي پژوهش1-8- فرضيه هاي فرعي پژوهش1-9- پيشينه پژوهش1-10- روش پژوهش1-11- سازمان دهي پژوهش1-12- بررسي منابعفصل دوم: ساختارحكومتي ايران درزمان ساسانيان2-1- تشكيلات اداري حكومت ساساني2-2- ساختارسياسي ايران دردوره ساساني2-3- اوضاع اجتماعي ايران دردوره ساساني2-4- اوضاع اقتصادي ايران دردوره ساساني2-5- دلايل انقراض حكومت ساسانيفصل سوم: بررسي حكومت خلفاي راشدين3-1- ابوبكر3-2- عمر3-3- عثمان3-4- حضرت علي (ع)فصل چهارم: بنياميه و جانشيني آن بعد از خلفايراشدين و نقش موالي(ايرانيان) در آن حكومت4-1- بني اميه و جانشيني آن بعد از خلفاي راشدين4-2- خلافت معاويه4-3- خلافت يزيد4-4-تحليلي ازحكومت امويان4-5- سياست امويان4-6- علل سقوط امويانفصل پنجم: نقش ايرانيان درامورحكومتي و شكوفائي تمدن اسلامي در خلافت عباسي تا عصرمامون5-1- عباسيان5-2- واگذاري مشاغل ومناصب به ايرانيان5-3- برامكه5-4- رواج آداب ورسوم ايرانيان5-5- خدمات ايرانيان درگسترش علوم5-6-نزاع ميان امين ومامون وافزايش نفوذايرانيانفصل ششم: مقايسه حكومتهاي ساساني،خلفاي راشدين،امويان وعباسيان6-1- ساسانيان6-2- خلفاي راشدين6-3- امويان6-4- عباسيانپايان سخن و نتيجه گيريمنابع ومآخذچكيده انگليسيفصل اول: كليات پژوهش1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- علل انتخاب موضوع، اهميت و فايده آن1-4- اهداف پژوهش1-5- سئوال اصلي پژوهش1-6- سئوالات فرعي پژوهش1-7- فرضيه هاي اصلي پژوهش1-8- فرضيه هاي فرعي پژوهش1-9- پيشينه پژوهش1-10- روش پژوهش1-11- سازمان دهي پژوهش1-12- بررسي منابعفصل دوم: ساختارحكومتي ايران درزمان ساسانيان2-1- تشكيلات اداري حكومت ساساني2-2- ساختارسياسي ايران دردوره ساساني2-3- اوضاع اجتماعي ايران دردوره ساساني2-4- اوضاع اقتصادي ايران دردوره ساساني2-5- دلايل انقراض حكومت ساسانيفصل سوم: بررسي حكومت خلفاي راشدين3-1- ابوبكر3-2- عمر3-3- عثمان3-4- حضرت علي (ع)فصل چهارم: بنياميه و جانشيني آن بعد از خلفايراشدين و نقش موالي(ايرانيان) در آن حكومت4-1- بني اميه و جانشيني آن بعد از خلفاي راشدين4-2- خلافت معاويه4-3- خلافت يزيد4-4-تحليلي ازحكومت امويان4-5- سياست امويان4-6- علل سقوط امويانفصل پنجم: نقش ايرانيان درامورحكومتي و شكوفائي تمدن اسلامي در خلافت عباسي تا عصرمامون5-1- عباسيان5-2- واگذاري مشاغل ومناصب به ايرانيان5-3- برامكه5-4- رواج آداب ورسوم ايرانيان5-5- خدمات ايرانيان درگسترش علوم5-6-نزاع ميان امين ومامون وافزايش نفوذايرانيانفصل ششم: مقايسه حكومتهاي ساساني،خلفاي راشدين،امويان وعباسيان6-1- ساسانيان6-2- خلفاي راشدين6-3- امويان6-4- عباسيانپايان سخن و نتيجه گيريمنابع ومآخذچكيده انگليسيمنابع و مأخذ:1-ابراهيم حسن،حسن،تاريخ سياسي اسلام،ترجمه ابوالقاسم پاينده،جلد1و2،انتشارات جاويدان،1373.2- پيرنيا،حسن،تاريخ ايران باستان،جلد4، چاپ سوم ،تهران،انتشارات دنياي كتاب،1375.3-دريايي،تورج ،شاهنشاهي ساساني،ترجمه مرتضي ثاقب فر، چاپ دوم،انتشارات ققنوس، تهران،1384.4-راوندي،مرتضي،تاريخ اجتماعي ايران،جلد1و2،انتشارات اميركبير،تهران،1354.5-زرين كوب،عبدالحسين،تاريخ ايران بعدازاسلام، چاپ ششم،تهران،انتشارات اميركبير، 1371.6-زيدان،جرجي،تاريخ تمدن اسلامي،ترجمه علي جواهركلام،موسسه انتشارات اميركبير،چاپ ششم،1369. 7-شهيدي،سيدجعفر،تاريخ تحليلي اسلام، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران، 1378 شمسی.8-طبري،محمدابن جرير،تاريخ طبري،ترجمه ابوالقاسم پاينده،جلدهاي 13،12،11،5،4،3،2،تهران، بنيادفرهنگ.9-كريستين سن،آتور،ايران درزمان ساسانيان،ترجمه رشيدياسمي، چاپ هشتم،انتشارات دنياي كتاب، تهران،1375.10-مسكويه،ابوعلي،تجارب الامم،ترجمه ابوالقاسم امامي،جلد1،تهران،انتشارات سروش،1369.11- یارشاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (پژوهش دانشگاه کیمبریج)، ترجمه حسن انوشه، جلد 3، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1368.

پایان نامه بررسی ساختار و تشكيلات حكومتی ايران از دوره خلفاي راشدين تا عصر مامون


بررسی ساختار و تشكيلات حكومتی ايران


دوره خلفاي راشدين


عصر مامون


ساختار حکومتی ایران


تشکیلات حکومتی ایرانبررسی


ساختار


و


تشكيلات


حكومتی


ايران


از


دوره


خلفای


راشدين


تا


عصر


مامون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آزمون های ادوار اخیر EPT دانشگاه آزاد

دانلود نمونه سوالات آزمون زبان ept دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی و کلیدی رایگان از سال ۹۴ تا سال ۹۸ در وبسایت فست زبان.

ناسدنهم هياپ ياقترا هژيو يشزومآ ياه هرودرد مان تبث هيعلاطا

و ها تا و ياه لمعلاوتس و نامتخاس یّلم تا قم ثحابم هیلك ا شيايو نيخآ لوا هج اه هتش هیلك يا ب و يا هف ح زكا م و اه هاگشنا هافتسا وم و یشومآ بتعم عبانم ،تيولوا بیتتب ، اینوم عبانم ياس .تسا ي اسهش

بررسی تطبیقی مدیریت و تشکیلات اداری و آموزشی دانشگاهها و ...

سؤالات تحقیق با در نظرگرفتن انواع آموزش های کارآفرینی از نظر مکان (محیط کار یا محیط های آموزشی و یا به صورت ترکیبی)، از نظر ساختار (تک درس، دوره و یا اعطای مدرک رسمی دانشگاهی) و انواع آموزش ...

گزارش عملکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (از ابتدای ...

و اهیروآون یزاسیراجت و ناینبشناد تاسسؤم و اهتکرش زا تیامح نوناق یارجا یریگیپ و یزیرهمانرب ،یراذگتسایس .7 ؛)1389/09/16 ،یملاسا یاروش سلجم بوصم( روکذم نوناق 2 هدام ساسارب تاعارتخا

دانشگاه لرستان | اخبار > دیدار و گفت‌وگوی اعضای شورای ...

نشریات : اعتبار دهی به نشریات علمی پژوهشی / علمی ترویجی مجموعه آئین نامه های مدیریت امور آموزشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در لینک های روبرو در دسترس قرار دارند رکود علمی اعضای هیات علمی صدور مجوز تاسیس رشته و ...

پیشرفت؟ بررسی اصلاحات اداره عامه در افغانستان

اصلاحات موفقانه اداره عامه در افغانستان جهت اعتبار و مـشروعيت دولـت حايز اهميت است. در اســتراتيژي موقــت انكــشاف ملــي افغانــستان ( (ands-i و توافقنامــه افغانستان، كه هر دو سند در ماه جنوري 2006 (جدي 1384) به نشر رسيد ...

دوره های آموزشی آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دوره ها و سمینار های آموزشی ویژه مدیران سازمان ها و شرکت ها بصورت حضوری و مجازی . آرشیو خبر. دانلود تقویم آموزشی ( 1394 / 12 / 21 12:49:49) دعوت به همکاری از ...

بررسی تطبیقی مدیریت و تشکیلات اداری و آموزشی دانشگاهها و ...

سؤالات تحقیق با در نظرگرفتن انواع آموزش های کارآفرینی از نظر مکان (محیط کار یا محیط های آموزشی و یا به صورت ترکیبی)، از نظر ساختار (تک درس، دوره و یا اعطای مدرک رسمی دانشگاهی) و انواع آموزش ...

دستورالعمل بررسی ارتقاء رتبه های شغلی ( پایه و ارشد )

0 تا 20. میزان ابتکار و خلاقیت . 1. 0 تا 40. میزان افزایش مهارتها و توانمندیها . 2. انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی. 3. 0 تا 20. آموزش و کسب موفقیت های ویژه. 4. 0 تا 20. میزان جلب رضایت ارباب رجوع و ...

ينامزاس یاهراتخاس يحارط

دانرسا و اره لغ رش حررش و اه تسپ حرش هليسوب بلغا اه شقن نیا .تسناد اهنآ نايم طابترا و شقن در یایبرم یونارن قهرجنبد ،رکنن یرم صخرشرم ا لغش ره تاعل فهيدمان و تلي وئسم هزوح هک بوتکم.)Danic Robey 1986,18

اولین کمیسیون اضطراری رشته های پرستاری،اتاق عمل،هوشبری فصل ...

قابل توجه کلیه متقاضیان: - مشغول بکار شدن افراد مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (رشته های پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) ، قبل از گذراندن خدمت طرح ،در مراکز خصوصی، دولتی ،خیریه و سایر ارگانها تخلف محسوب می گردد و در ...

عملکرد پژوهش » شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری

اهم فعالیت های مرکز پژوهشهای کارشناسی کتب انتشار یافتهمبانی ارزیابی در کارشناسی کشاورزی - تدوین آقای مهندس دهقان - کارشناس رسمی کانون کارشناسان استان یزدقانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ترجمه به زب

بحث ايران - Iran Interlink MEK Rajavi Cult

روز چهارشنبه بيست و چهارم نوامبر، بحثي روی موضوع ايران توسط وزير سابق، سر تدی تيلور شروع شد که در آن از دولت خواسته شده است تا مواضع خود را کاملا روشن سازد.

تحقیق درباره ساختار حكومت پيامبر - دانلود رایگان

پیروی از سنت پیامبر دوم پیروی از قرآن و سوم پیروی از شیوه حکومت خلیفه اول و دوم. ساختار حكومت‏پيامبر (ص) پيامبر در اين‏نامه‏ها دستورهايي درباره رعايت عدالت، مسائل قضايي، نيز حوزه جغرافيايي ...

شروع ثبت نام دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار ...

شروع ثبت نام دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان عضو سازمان. عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با بیان خبر ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره های ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ...

بررسی تطبیقی مدیریت و تشکیلات اداری و آموزشی دانشگاهها و ...

سؤالات تحقیق با در نظرگرفتن انواع آموزش های کارآفرینی از نظر مکان (محیط کار یا محیط های آموزشی و یا به صورت ترکیبی)، از نظر ساختار (تک درس، دوره و یا اعطای مدرک رسمی دانشگاهی) و انواع آموزش ...

ساختار تشكيلاتي انجمن

حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی ...

ساختار و تشكيلات سازماني

9909970906011306 - ابطال ماده ۱۱ و بندهاي ذيل آن از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ – ۵؍۸؍۹۷ وزير كشور : 1399/8/20: 970 - وحدت رويه شمول قانون كار بر دعاوي بين شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و پرسنل شاغل در آن: 1399/8/7

شروع ثبت نام دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار ...

شروع ثبت نام دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان عضو سازمان. عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با بیان خبر ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره های ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ...

عملکرد پژوهش » شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری

اهم فعالیت های مرکز پژوهشهای کارشناسی کتب انتشار یافتهمبانی ارزیابی در کارشناسی کشاورزی - تدوین آقای مهندس دهقان - کارشناس رسمی کانون کارشناسان استان یزدقانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ترجمه به زب

راهنمای تهیه ارائه جلسه دفاع رشد مقدماتی

گزارشی از دوره رشد مقدماتی (دو اسلاید) ... دارندگان دانش فني در ايران و جهان ... فناوری): ضروری است در این بخش به بررسی دانش فنی و تکنولوژی های مختلف تولید و انتخاب تکنولوژی مورد نظر(کلیات روش ...

دوره‌های شتابدهی - Alzahra

آئین‌نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دانشگاه الزهرا; هفتۀ پژوهش و فناوری. مراسم هفتۀ پژوهش. بیستمین دوره هفته پژوهش و فناوری (1398) نوزدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری (1397)

جلسه دفاع پایان­ نامه کارشناسی ارشد (آقای امین اسدی ...

موضوع: تحلیل رفتار کمانش میکروصفحات پیزوالکتریک هیبرید تحت اثر بارهای مکانیکی، حرارتی و الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات سطحی ارائه دهنده: امین اسدی استاد راهنما: دکتر علیرضا شهیدی استاد مشاور: دکتر محمد مشایخی اساتید ...

پایان نامه: بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری ...

دراین فصل از پژوهش، محقق با توجه به موضوع تحقیق بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاه های دولتی شهرستان اردستان به بررسی پیشینه تحقیق در4 بخش شامل توضیحاتی در مورد ...

پیشرفت؟ بررسی اصلاحات اداره عامه در افغانستان

اصلاحات موفقانه اداره عامه در افغانستان جهت اعتبار و مـشروعيت دولـت حايز اهميت است. در اســتراتيژي موقــت انكــشاف ملــي افغانــستان ( (ands-i و توافقنامــه افغانستان، كه هر دو سند در ماه جنوري 2006 (جدي 1384) به نشر رسيد ...

ضرورت حكومت اسلام در زمان غيبت امام معصوم (ع )

ضرورت حكومت اسلام در زمان غيبت امام معصوم (ع) ابـتـدا، لزوم تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامـى را از ديـدگـاه عـقـل بـيـان مـى كـنـيـم ، آنـگـاه دلائل نقلى آن را با استفاده از روايات معصومين عليهم السلام مطرح خواهيم كرد. عقل ...

فصل چهارم؛ سيره ائمه معصومين(ع) در زمينه حاكميت سياسى

فصل چهارم؛ سيره ائمه معصومين(ع) در زمينه حاكميت سياسى مقدمهنزد شيعه، غير از سيره پيامبر اكرم (ص)، سيره امامان معصوم(ع) نيز حجيت تام دارد و براى استنباط احكام شرعى و استدلال بر چگونگى مسائل دينى به كار مى‏رود. امامان ...

دستورالعمل ارائه مقاله‌های پوستری، شفاهی و کارگاه ها

ارائه مقاله‌های شفاهی و کارگاه ها. ارائه دهندگان مقاله‌های شفاهی لازم است مطالب خود را برای یک سخنرانی 15 دقیقه‌ای انتخاب و به صورت Power Point حداکثر در 20 اسلاید تهیه و ارائه نمایند.

دانشگاه لرستان | اخبار > دیدار و گفت‌وگوی اعضای شورای ...

نشریات : اعتبار دهی به نشریات علمی پژوهشی / علمی ترویجی مجموعه آئین نامه های مدیریت امور آموزشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در لینک های روبرو در دسترس قرار دارند رکود علمی اعضای هیات علمی صدور مجوز تاسیس رشته و ...

Technical Presentation شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی ...

بررسی نقش مدل سازی فرآیند های کسب و کار در فرآیند مدیریت دانش سازمان 146.swf: 143531 راهکار جدید برای مدل سازی دانش و کاربرد آن در وب 131.swf: 188746 درآمدی بر مفهوم توسعه دانش بنیاد مبتنی بر فناوری اطلاعات

طرح دوره - mums.ac.ir

توضیحات درس. نام استاد: تاریخ ویرایش: فناوری اطلاعات سلامت 3. در این درس دانشجو به طور کلی با ساختار و عملکرد انواع سیستمهای اطلاعات بهداشتی درمانی، شناخت و ارزش هر یک از سیستمهای یکپارچه اطلاعات و چگو نگی طراحی و پیاده ...

اولین کمیسیون اضطراری رشته های پرستاری،اتاق عمل،هوشبری فصل ...

قابل توجه کلیه متقاضیان: - مشغول بکار شدن افراد مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (رشته های پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) ، قبل از گذراندن خدمت طرح ،در مراکز خصوصی، دولتی ،خیریه و سایر ارگانها تخلف محسوب می گردد و در ...

تحقیق درباره ساختار حكومت پيامبر - دانلود رایگان

پیروی از سنت پیامبر دوم پیروی از قرآن و سوم پیروی از شیوه حکومت خلیفه اول و دوم. ساختار حكومت‏پيامبر (ص) پيامبر در اين‏نامه‏ها دستورهايي درباره رعايت عدالت، مسائل قضايي، نيز حوزه جغرافيايي ...

دوره های آموزشی آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دوره ها و سمینار های آموزشی ویژه مدیران سازمان ها و شرکت ها بصورت حضوری و مجازی . آرشیو خبر. دانلود تقویم آموزشی ( 1394 / 12 / 21 12:49:49) دعوت به همکاری از ...

شروع ثبت نام دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار ...

شروع ثبت نام دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان عضو سازمان. عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با بیان خبر ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره های ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ...

تاریخ ایران

تیسفون حدود ششصد سال پایتخت ایران بود و از گودرز دوم (حک: ۴۱ ـ۵۱ میلادی) تا اردوان پنجم (حک: ۲۵۹ـ ۲۲۶ میلادی) در دورهٔ اشکانیان، و از اردشیر اول (حک : ۲۲۶ـ ۲۴۱ میلادی) تا یزدگرد سوم (حک : ۱۱ـ۳۱ ...

تحقیق درباره ساختار حكومت پيامبر - دانلود رایگان

پیروی از سنت پیامبر دوم پیروی از قرآن و سوم پیروی از شیوه حکومت خلیفه اول و دوم. ساختار حكومت‏پيامبر (ص) پيامبر در اين‏نامه‏ها دستورهايي درباره رعايت عدالت، مسائل قضايي، نيز حوزه جغرافيايي ...

راهنمای تهیه ارائه جلسه دفاع رشد مقدماتی

زمان توقف برای هر اسلاید : 20 ثانیه تا 1 دقیقه. نحوه ارائه مطالب در اسلایدها: هر اسلاید 5 سطر و هر سطر 5 کلمه است که شامل نکات کلیدی درباره موضوع می باشد. فاصله سطر: 1.5 سانتی متر. سایز مطالب:

Technical Presentation شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی ...

بررسی نقش مدل سازی فرآیند های کسب و کار در فرآیند مدیریت دانش سازمان 146.swf: 143531 راهکار جدید برای مدل سازی دانش و کاربرد آن در وب 131.swf: 188746 درآمدی بر مفهوم توسعه دانش بنیاد مبتنی بر فناوری اطلاعات

پروژه آمار : شبکه های اجتماعی

پرسشنامه آموزش مهارتهای زندگی سازمان بهداشت جهانی

گزارش کاراموزی بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت خودروسازی زامیاد

پاورپوینت گل ها و گیاهان داروئی

پاورپوینت کتاب برنامه‏‌‏ريزی نيروی انسانی سید جوادین

دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود پاورپوینت پیامبر رحمت درس پنجم پیام های آسمان هفتم