دانلود رایگان


پایان نامه مطالعه تطبیقی نقوش هندسی سفال های فلات مرکزی و شمال غرب - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه مطالعه تطبیقی نقوش هندسی سفال های فلات مرکزی و شمال غرب نوع فایل: word قابل ویرایش 165 صفحه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد .M.A گروه تاریخ هنر ایران باستان چکیده: تغییر الگوهای معیشتی در دوره ی نوسنگی با تولید سفال، موضوعی است که موجب تغییرات عمده در روند تکاملی جوامع انسانی

دانلود رایگان پایان نامه مطالعه تطبیقی نقوش هندسی سفال های فلات مرکزی و شمال غربنوع فایل: wordقابل ویرایش 165 صفحهپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد .M.Aگروه تاریخ هنر ایران باستانچکیده: تغییر الگوهای معیشتی در دوره ی نوسنگی با تولید سفال، موضوعی است که موجب تغییرات عمده در روند تکاملی جوامع انسانی بوده است. تولید ظروف سفالی با گنجایش زیاد به مانند خمره ها در بدو تولید سفال بیان کننده ی تغییر نظام های زیستی بر مبنای ذخیره سازی است. بر اساس یافته های باستان شناسی، چنین می نماید که ظروف سفالی ابتدایی فاقد هرگونه تزیین بوده و از کیفیت خوبی برخوردار نبوده اند اما به مرور زمان، با تکامل فن آوری ساخت سفال، نمونه هایی با کیفت خوب تولید شده که با نقوشی نیز تزیین شده اند. نمونه های ابتدایی این تزیینات شامل نقوش هندسی هستند که به نظر می رسد بیشتر تحت تاثیر نمونه های اولیه ی ظروف گلی پخته (سبد های اندود شده با گل) بوده و شامل طرح های جناغی و خطوط افقی و نقش های بسیار ساده ی هندسی هستند. این تحولات، در بازه ی زمانی هزاره ی هفتم تا چهارم با تکامل فنون تولید سفال و استفاده از چرخ های سفال گری کند و تند به جای ساخت سفال با دست، گسترش یافت و به موازات آن نقوش روی سفال نیز متنوع شد. در این رساله با مقایسه ی نقوش هندسی سفال ها در دو منطقه ی جغرافیای فلات مرکزی و شمال غرب ایران سعی در بررسی روابط فرا منطقه ای شده که در پی آن شباهت های نقوش هندسی ساده و عاری از پیچیدگی ها شناسایی شده است.واژگان کلیدی: سفال، تزیین، نقوش هندسی، فلات مرکزی، شمال غرب مقدمه: ایران کشوری با شرایط زیست محیطی متنوع و غنای فرهنگی بسیار است. سابقهی حضور گروه-های انسانی در این سرزمین، با توجه به مدارک موجود، حداقل صدها هزار سال قبل بر می‌گردد. علی رغم سابقهی چندین دهه مطالعات باستان‌شناسی و پژوهش‌های هنری در جای جای این سرزمین، فرهنگ ها و آثار قابل توجه هنری وجود دارند که نیازمند مطالعات وسیعی هستند. از جمله منابع بسیار ارزشمند در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی و هنری می‌توان به آثار سفالی اشاره نمود که طی هزاره‌ها با تأثیر پذیرفتن از تغییرات فن آوری و فرهنگی ساخته شده و روایت کنندهی حضور انسان در این سرزمین هستند. این اثر فرهنگی و هنری با برخوردار بودن از استحکام منحصر به فرد خود در مقابل عوامل فرساینده، تا کنون توانسته است مصنوع بودن خود به وسیله‌ی انسان را به نمایش بگذارد. در این بین تفاوت‌های کارکردی مصنوعات سفالی، شکل‌های متنوع و تزیینات از جمله شاخصه‌هایی هستند که با مطالعه‌ی دقیق آن‌هامی‌توان به روابط فرهنگی و تاریخی در جوامع پیش از تاریخ پی برد. علاوه بر موارد یاد شده، با بررسی شاخصه‌های آثار سفالی، می‌توان برهم کنش فرهنگها را نیز در بسترهای زمانی و مکانی شناسایی کرد.بر اساس مدارک به دست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی در صد سال اخیر، دو محدوده‌ی جغرافیایی شمال غرب و فلات مرکزی ایران، از هزاره‌ی هفتم تا پایان هزاره چهارم یکی از متنوع‌ترین فرم‌های سفالی و نقوش تزیینی روی سفال را عرضه کرده است که لزوم مطالعهی اثر هنری و فرهنگی را افزایش می‌دهد. در همین راستا در این پایان نامه تلاش شده است نقوش تزیینی روی سفالها در هر دو محدوده‌ی جغرافیایی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با طبقه بندی و مقایسهی نقشهای شمال غرب و فلات مرکزی ایران در بازه‌ی زمانی 7000 تا 4000قبل از میلاد مسیح، ضمن تهیهی بانک اطلاعاتی نقوش به روابط و تأثیرفرهنگها تاکید نماید. اما به دلیل تنوع قابل ملاحظهی این نقوش، سعی کرده‌ایم تا با تمرکز بر نقوش هندسی به مطالعه‌ی دقیق آن‌ها بپردازیم.فهرست مطالب:چکیده فصل اول: کلیات 1-1 مقدمه 1-2 بیان مسئله 1-3 سوال اصلی تحقیق1-4 فرضیات1- اهداف تحقیق 1-6 سوابق تحقیق 1-7 روش تحقیق فصل دوم:اقلیم شناسی2-1 اقلیم شناسی شمال غرب ایران 2-2 اقلیم شناسی فلات مرکزی ایرانفصل سوم: معرفی محوطه های شاخص شمال غرب و فلات مرکزی3-1-1 محوطه های شاخص شمال غرب ایران3-1-2 تپه ی حسنلو 3-1-3 تپه ی حاجی فیروز 3-1-4 تپه ی دالما 3-1-5 تپه ی پیزدلی3-1-6 تپه ی اهرنجان 3-1-7 یانیق تپه 3-2-1 محدوده شمال مرکزی و شمال غرب فلات مرکزی3-2-2 محوطه های شاخص فلات مرکزی ایران3-2-3 زاغه 3-2-4 چشمه علی3-2-5 سنگ چخماق 3-2-6 سیلک3-2-7 موشه لان تپه ی اسماعیل آباد3-2-8 قبرستان3-2-9 حصار3-2-10 آق تپه3-2-11 تپه پردیسفصل چهارم: هنر سفالگری4-1-1 تاریخچه ی هنر سفال گری4-1-2 روش‌های ساخت سفال4-1-3 پرداخت و تزیین سفال4-2-1 سفال شمال غرب ایران 4-2-2 افق سفالی حاجی فیروز و اهرنجان4-2-3 دالما 4-2-4 سفال پیزدلی 4-2-5 سفال یانیق تپه 4-2-6 سفال منقوش حاجی فیروز 4-3-1 سفال فلات مرکزی 4-3-2 سفال قرمز منقوش ظریف چشمه علی 4-3-3 سفال آلویی (قبرستان I) معرفی نقوش هندسی 4-4-1 نقوش نقطه ای4-4-2 نقوش خطوط متقاطع ساده4-4-3 نقوش زیگزاگ4-4-4 نقش خطوط شکسته 4-4-5 نقش خطوط منحنی S مانند 4-4-6 نقش دالبری با زاویه تند4-4-7 نقش خطوط متقاطع شاخه دار 4-4-8 نقش شانه ای4-4-9 نقش لوزی4-4-10 نقش صلیبی4-4-11 نقش خطوط موجدار 4-4-12 نقش حلقه یا زنجیره4-4-13 نقش مایه سبدی 4-4-14 نقش مایه نردبانی4-4-15 نقوش مثلثی4-4-16 نقش دالبری آویزانفصل پنجم: تحلیل نهایی5-1-1 نتیجه گیری پیوستمنابع نمونه سفال هامنابع و ماخذفهرست تصاویر:تصویر 1-4. قدح به رنگ نخودی تصویر 2-4. خطوط موازی کمربندی و زیگزاگهای هندسی روی سفالتصویر 3-4. ساغر نخودی رنگ متعلق به دوره سوم سیلکتصویر 4-4. کاسه نخودی متمایل به قرمز دارای نقش گل و خطوط زیگزاگتصویر 5-4. لیوان سفالی با رنگ نخودی دارای خطوط هندسی تصویر 6-4. کاسهبا رنگ نخودی مایل به سفید، دارای نقوش هندسیتصویر 7-4.با نشیمن مخروطی به رنگ نخودی ، دارای نقوش هندسیتصویر 8-4. کاسه مخروطی شکل نخودی رنگ سفالین با نقوش شطرنجیتصویر 9-4. میوهخوری پایهدار با رنگ نخودی دارای خطوط و نقوش هندسی تصویر 10-4. طرح شماتیک نقوش نقطه ایتصویر 11-4.نمونه سفال با نقوش نقطه ایتصویر 14-4. طرح شماتیک نقوش متقاطعتصویر 15-4.نمونه سفال با نقوش متقاطعتصویر 18-4. طرح شماتیک نقش زیگزاگتصویر 19-4.نمونه سفال با نقش زیگزاگتصویر 24-4. طرح شماتیک نقش خطوط شکستهتصویر 25-4.نمونه سفال با نقش خطوط شکستهتصویر 27-4. طرح شماتیک نقش مایه S یا Zتصویر 28-4.نمونه سفال با نقش مایه های S یا Zتصویر 29-4. طرح شماتیک نقش مایه خطوط دالبری با زاویه تندتصویر 30-4.نمونه سفال با نقش مایه خطوط دالبری با زاویه تندتصویر 31-4. طرح شماتیک نقش خطوط متقاطع شاخه دارتصویر 32-4.نمونه سفال با نقش خطوط متقاطع شاخه دارتصویر 33-4. طرح شماتیک نقوش شانه ایتصویر 34-4.نمونه سفال با نقوش شانه ایتصویر 35-4. طرح شماتیک نقش لوزیتصویر 36-4.نمونه سفال با نقش لوزیتصویر 37-4. طرح شماتیک نقش صلیبیتصویر 38-4.نمونه سفال با نقش صلیبیتصویر 39-4. طرح شماتیک نقش خطوط موجدارتصویر 40-4.نمونه سفال با نقش خطوط موجدارتصویر 46-4. طرح شماتیک نقش حلقه یا زنجیرهتصویر 47-4.نمونه سفال با نقش حلقه یا زنجیرهتصویر 49-4. طرح شماتیک نقش مایه سبدیتصویر 50-4.نمونه سفال با نقش مایه سبدیتصویر 51-4. طرح شماتیک نقوش نردبانیتصویر 52-4.نمونه سفال با نقوش نردبانیتصویر 56-4. طرح شماتیک نقش مثلثیتصویر 57-4.نمونه سفال با نقش مثلثیتصویر 67-4. طرح شماتیک نقش دالبریتصویر 68-4.نمونه سفال با نقش دالبریفهرست نقشه هانقشه 1.حوضه های فرهنگی شمال غرب و فلات مرکزی ایرانمنابع و مأخذ:منابعفارسی1. اسمیت. فیلیپ،1986، بررسی دوران دیرینه سنگی در ایران، ع.ا. نگهبان مترجم، پنسیلوانیا: دانشگاه پنسیلوانیا.2. اهلرز. ا، 1372، ایران: مبانی کشور شناسی جغرافیایی، نسخه دوم، جلد اول، م. ت. رهنمایی مترجم، تهران: موسسه ی جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب.3. بدیعی. رحیم ،1362، جغرافیای مفصل ایران، نسخه اول، جلد 2، تهران: نشر اقبال.4. بهنام. علی رضا ، 1351، نخستین جامعه های انسانی در سرزمین ایران، هنر و مردم114.5. پتروف . 1336،مشخصات جغرافیای طبیعی ایران، گ. گلاب, مترجم، تهران: دانشگاه تهران.6. توحیدی. فرهاد ، 1378،فن و هنر سفالگری، تهران: سمت.7. حاکمی. عیسی ، 1338، حفاری در تپه ی موشلان اسماعیل آباد ساوجبلاغ؛ آثار و اشیای جهار هزار سال قبل از میلاد، سالنامه ی کشور ایران , 7-203.8. ذکاء. یحی، 1357، رقص در ایران، مجله هنر و مردم، 1ـ2, 191ـ192.9. سیاهپوش. تراب ، 1352، پیرامون آب و هوای باستانی ایران، تهران: انتشارات ابن سینا.10. طلایی. حسن، 1374،باستان شناسی و هنر ایران در هزاره ی اول ق.م،نسخه اول، تهران: سمت.11. طلایی. حسن، 1376، نو یافته های معماری پیش از تاریخ ایران از تپه اسماعیل آباد. مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهر سازی، 5, ص. 607-618. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.12. طلایی. حسن، و آجورلو. بهرام، 1387، درآمدی بر عصر نوسنگی در آذربایجان، مجله ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران185-4, 77-99.13. طلایی. حسن, و یاری. احمد،بدون تاريخ، تحلیل ساختار و الگوهای طراحی نقوش حیوانی سفال های چشمه علی و سیلکIII در شمال مرکزی ایران، مجله ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران , 27-46.14. علیزاده. عباس، 1380،تئوری و عمل در باستان شناسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.15. علیزاده. کریم، و آذرنوش. م، 1382، بررسی روشمند تپه باروج: روابط فرهنگی دو سوی ارس، مجله ی باستان شناسی و تاریخ2 .16. فاضلی نشلی. حسن، 1385، باستان شناسی دشت قزوین از هزاره ی ششم تا هزاره ی اول قبل میلاد، نسخه اول، تهران: دانشگاه تهران.17. فاضلی نشلی. حسن، کانینگهام. ر, روٍث, ی., گوین, گ., راندی, د., مقصودی, م., و دیگران، 1384، گزارش مقدماتی کاوش محوطه ی باستانی پردیس در سال 1383، پژوهش های باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای , 31-44.18. فرجی. عبدالرضا ، 1366، جغرافیای کامل ایران،جلد اول، تهران: شرکت چاپ و نشر ایران.19. قوچانی. علی ، 1364، کتیبه های سفال نیشابود، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، اداره کل موزه ها: موزه ی رضا عباسی.20. کارگر. بهمن، 1374، بررسی و گمانه زنی در اهرنجان و قره تپه ی سلماس، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، در تهران: دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی تهران، گروه باستانشناسی.21. کامبخش فرد. سیف. الله، 1380، سفال و سفال گری در ایران، از ابتدای نو سنگی تا دوران معاصر، تهران: ققنوس.22. کبیری نیا. محمد،1362، کلیات زمین شناسی ایران، تهران: انتشارات کیان..23. کریمیان. حسن ، 1328،قم را بشناسید،قم: انتشارات اداره ی فرهنگ شهرستان قم.24. کوبان. ، 1345، وجه مشخص سفال سیلک III،مجله ی هنر و مردم، 48, 20-31.25. کیانی. یوسف، 1379، پیشینه ی سفال وسفال گری درایران، تهران: نسیم دانش.26. گریشمن. رومان، 1349،ایران از آغاز تا اسلام،نسخه سوم، م. معین, مترجم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.27. گریشمن. رومان، 1379، سیلک کاشان، ا. کریمی, مترجم، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.28. مجیدزاده. یوسف، 1366، سنگ لاجورد و جاده ی بزرگ خراسان، مجله ی باستان شناسی و تاریخ , دوم.29. مجیدزاده. یوسف، 1377، گزارش مقدماتی نخستین فصل حفریات باستان شناختی در محوطه ی ازبکی، شهرستان ساوجبلاغ، مجله ی باستان شناسی و تاریخاول, 81.30. ملک شهمیرزادی. صادق، 1378، باستان شناسی پیش از تاریخ ایران، نسخه اول، تهران: جهاد دانشگاهی.31. ملک شهمیرزادی. صادق، 1359، تپه زاغه و مسأله "سفال منقوش با رنگ زایل شونده"، مجله ی کند و کاو , 69.32. ملک شهمیرزادی. صادق، 1371، تصویری از پوشش گیاهی و حیوانی حاشیه ی کویر در 7500 سال پیش، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسایل بیابانی و کویر در ایران .33. ملک شهمیرزادی. صادق، 1374، گاهنگاری فلات مرکزی ایران، دوران نوسنگی تا آغاز شهر نشینی، مجله ی باستان شناسی و تاریخ , دوم.34. ملک شهمیرزادی. صادق، و نوکنده, ج. 1379،آق تپه. گرگان: سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیریت میراث فرهنگی استان گلستان.35. نگهبان. عزت. الله، 1356، حفاری دشت قزوین، تهران: مارلیک.36. نگهبان. عزت. الله، 1356، گزارش مقدماتی دو ماهه عملیات حفاری دشت قزوین، منطقه ی سگز آباد، نشریه موسسه و گروه باستانشناسی و تاریخ هنر، ضمیمه ی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی1.37. نگهبان. عزت. الله، 1376 ، مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی.38. هژبری نوبری. علیرضا، و پور فرج. اکبر، 1385، تبیین دوران نوسنگی و کالکولتیک منطقه ی اردبیل بر اساس داده های قوشاتپه شهریری، مجله ی علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران2-180.39. هول. فرانک، 1381، باستانشناسی غرب ایران، تهران: سمت.40. واندنبرگ. لویی، 1379، باستان شناسی ایران باستان، نسخه دوم، ع. بهنام, مترجم، تهران: دانشگاه تهران.41. ویت. مری. و دایسون. رابرت. 1382 ، گاهنگاری ایران از حدود هشت هزار سال تا دو هزار پیش از میلاد، نسخه اول، ر. افهمی, تدوين, ا. پور فرج, و ا. چایچی امیرخیز, مترجم، کرمان: انتشارات نسل باران.42. یاری. احمد. و طلایی, حسن، 1384، تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران،مجله ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران , 61-77.43. Brown, B.1962. Excavation at Shahrayar, Iran. Archaeology , 15, 27-31.44. Brown, B. 1948. EXCAVATION IN AZARBAIJAN. London: JOHM MURRAY.45. Burney, C.1958. eastern Anatolia in the Chalcolithic and Early Bronz Age. Anatolian Studies, 8 , 157-209.46. Burney, C. 1964. Excavation at Yanik Tepe, Azerbaijan, 1962: Third Preliminary Report. Iraq 26 , 54-61.47. Burney, C. 1961. Excavation at Yanik Tepe, North Westwrn Iran. Iraq, 23 , 53-138.48. Burney, C. 1962. Excavation at Yanik TepeAzerbaihan 1961: Second Preliminary Reprt. Iraq, 24 , 49-134.49. Burney, C., & Long, D.1971. The peoples of the Hills: Ancient Ararat and Caucasus. New York: Praeger.50. Doyson, R. H.1969. A Decad in Iran. Expedition , 111.51. Doyson, R. H.1991. The Neolithic Period Through the Bronze Age in Northeastern and North-Central Persia.E. Yarshater, Ed. Encyclopaedia Iranica , V, Fascicle 3, 265-275.52. Dyson, R. H., & Young, T. J.1960. The Solduz Valley, Iran: Pisdeli Tepe. Antiquity , XXXIV, 19-27.53. Ghrishman, R.1938. Fouille de Sialk pres de Kashan, 1933, 1394, 1937Vol. I. Paris.54. Hamlin, C.1975. Dalma Tepe. Iran , XIII, 111-127.55. Henrickson, E.1983. A update Chronology of The Early and Middle Chalcolithic of Central Zagros Highlands, Western Iran. Iran , 63-108.56. Henrickson, E., & Vitali, V.1987. the Dalma Tradition: Prehistoric Inter-Regional Cultural Integration Highland Western Iran. Paleorient , 37-45.57. Majidzadeh, Y.1976. The Early Prehistoric Culturs of The Central Plateau of Iran. In An Archaeological History of its Development During The Fifth and Forth Millennim B.C. 58. Malek Shahmirzadi, S.1977. Teoe Zagheh: A Six Millennium B.C Village in the Qazvin Plain of the Central Iranian Plateau. Ph.D Dissertation : University of pennsylvania.59. Malek Shahmirzadi, S. 1977. Tepe Zagheh: A Millennium Big Village in the Qazvin Plain of the Central Iranian Plateau. Ph.D. Dissertation : University of Pennsylvania.60. Maleki, Y.1961. Abstract Art and Animals Motis amaong the Ceramists of The Region of Tehran. Archaeology Viva1.61. Masuda, S. I.1976. Excavation at Teppeh Sang Caxmag. Annual Symposium of Archaeological Research in Iran. Tehran, Iran: Muzeh-e Iran-e Bastan.62. Matney, T.1995. Reviews and reports. Re-excavating Chashmeh Ali. Expedition , 37, 26-38.63. McCown, D.1942. The Comparative Stratigrphy of Early Iran. Oriental Instituate of the University of Chicago, studies in oriental civilization23.64. Shmidt, E.1937. Excavation at Tepe HissarDamghanVol. 1. Philadelphia: The University Museum, The University of Pensylvania Press.65. Shmidt, E.1931. Excavation at Tepe Hissar. Musem jurnal Pensylvania UniversityMJXXIII.66. Shmidt, E. 1934. The Jiont Expedition to Persia. University Museum Bulletin , 5, 86-87.67. Solecki, R. L., & Solecki, R. S.1973. Tepe Seavan, a Dalma period Site in Margavar Valley, Azarbaijan, Iran. Bulletin of the Asia institute 3 , 98-117.68. Talai, H.1983. Pottery Evidence from AhrendjanTepe, A Neollithic Site in Salmas Plain, Azarbaijan, Iran. AMI , Band 16, 7-17.69. Talai, H. 1983. Stratigraphical Sequence and Architectural Remains at Ismailabad The Central Plateau of Iran. Archaeologisch mitteilungen Aus Iran , 59.70. Voigt, M. M.1983. Hajji Firuz Tepe, Iran: The Neolithic Sattelment; HASSANLU Excavation Reports. Pensylvania: University of Pensylvania.71. Voigt, M. M., & Dyson, R. H.1992. The Chronology of Iran ca, 8000-2000 B.C Chronology in Old Eorld AchaeologyThird ed..R. W. Ehich, Ed. Chicago: University of Chicago Press.72. Young, C., & Levin, L.1974. Excavation of Godin Projet: Second Progress. Royal Ontario Museum Art and Archaeology.

پایان نامه مطالعه تطبیقی نقوش هندسی سفال های فلات مرکزی و شمال غرب


مطالعه تطبیقی نقوش هندسی سفال های فلات مرکزی و شمال غرب


نقوش هندسی


سفال های فلات مرکزی


آثار باستانی


نقوش هندسی شمال غرب


سفالپایان


نامه


مطالعه


تطبیقی


نقوش


هندسی


سفال


های


فلات


مرکزی


و


شمال


غرب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعات باستان شناسی

طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفال‌های دوران اسلامی دشت نیریز، استان فارس صفحه 271-294 10.22059/jarcs.2020.255521.142551

طبقه بندی نقوش سفال از آغاز تا عصر کالکولتیک ( مس و سنگ ...

در این رساله ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی ، زیست محیطی فلات مرکزی در گذشته و حال ، پیشینه مطالعات باستاشناسی ، تطور فن سفالگری ، به برسی نقوش سفالها از آغاز تا عصر مس و سنگ ( اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد ) می پردازد.

تهیه مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی انجام پایان نامه مشاوره ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال تربیت بدنی اطلاع ... (بررسی تطبیقی و ارائه مدل پیشنهادی با توجه به شرایط معاصر ایران) Fulltext ... کاربرد نقوش هندسی انتزاعی معماری صفویه بر ...

مقاله مطالعه تطبیقی و ریخت شناسی محراب های ایلخانی آذربایجان

ویژگی های درفش و تصویرپردازی با آن در شاه نامه ی فردوسی; مطالعه ای بر نقوش هندسی (گره) در دو شاهنامه ی بایسنقری (مکتب هرات) و شاه تهماسبی (مکتب تبریز) مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در ...

بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان

نقش ها سبک و ساده شده ولی در بیشتر موارد از انواع نقوش هندسی هستند. این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره بررسی و مطالعه پوشاک زنان اقوام ترکمن، شاهکوه، قزاق، قزلباش، کتول استان گلستان در 4 فصل :

SID.ir | بررسي رمز نقوش هندسي دايره، مثلث و مربع در هنر اسلامي

سه نقش دايره، مثلث و مربع پايه اصلي نقوش هندسي در هنر اسلامي اند. اهميت اين سه شکل در ترکيب بندي هاي متعدد در آثار گوناگون هنر اسلامي در تداعي زيبايي اين هنر تجريدي قابل ملاحظه است.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد گردشگری مذهبی. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد گردشگری مذهبی تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

مقاله سفال تمدن مانا در شمال غرب ایران

در نیمه نخست هزاره اول ق.م در تاریخ سیاسی شمال غرب کشور قدرت نیمه مستقلی به نام مانا 843-559 ق.م پدید می آید که به لحاظ سیاسی، نظامی و فرهنگی متاثر از دولت های پیرامونی خود بویژه آشور نو و اورارتو بوده است.

مطالعه تطبیقی پوسترهای شیگئو فوکودا و روش‌های ایجاد خطای دید*

چکیده شیگئو فوکودا از نوابغ طراحی گرافیک ژاپن در زمان معاصر است. این هنرمند به منظور افزایش تأثیر مضاعف در مخاطبان آثارش، فرم­ها و اشکال را به گونه­ای با یکدیگر ترکیب کرده است که دارای روابط پیچیده، غیرواقعی و غیرقابل ...

مطالعه،طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری به صورت word ...

پروژه مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء مسجد جامع بسطام حفاظت و مرمت مسجد جامع بسطام در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 342 صفحه مجموعه بناهای بسطام یکی از مجموعه های مذهبی و تاریخ ی ایران در دور ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه

مطالعه ی تطبیقی فرم و محتوا در نقاشی های مکرمه قنبری و بیژن بهادری کشکولی: شهربانو کاویانی: دانشکده هنر: نقاشى: 1398-04-22: 214

گاه نگاری مقايسه ای سفال های پيش از تاريخ تپه پرديس و ديگر ...

گاه نگاری مقایسه ای سفال های پیش از تاریخ تپه پردیس و دیگر مناطق باستانی دشت تهران چکیده دشت تهران که از منظر جغرافیای باستان شناختی جز شمال فلات مرکزی ایران محسوب می گردد یکی از متسعد ترین مناطقی است … ادامه مطلب

موسسه سینا - موضوع پایاننامه رشته پژوهش هنر

پژوهش هنر یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تشویق و ترغیب تفکر در مقوله هنر، رشد خلاقیتهای هنری و ارتقاء سطح بینش هنری در فرهنگ اسلامی و همچنين تقويت حوزه هاي آموزش و پژوهش و تأليف و تصنيف در زمينه هاي هنري و جهت ...

هنرسفالگری در ایران

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای با عنوان مطالعه تطبیقی اسکان رسمی; پایان نامـه کارشنـاسی ارشـد رشته علوم سیاسی با عنوان بررسی رابطه میان احساس عدالت در نزد ...

معاون - موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران

معاون مؤسّسه مؤسّسه دارای یک معاون است که با پیشنهاد رئیس مؤسّسه با تأیید و حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می‌شود و امور واگذار شده را زیر نظر رئیس موسّسه انجام خواهد داد. معاون موسسه باستان شناسی : دکتر ...

گاه نگاری مقايسه ای سفال های پيش از تاريخ تپه پرديس و ديگر ...

گاه نگاری مقایسه ای سفال های پیش از تاریخ تپه پردیس و دیگر مناطق باستانی دشت تهران چکیده دشت تهران که از منظر جغرافیای باستان شناختی جز شمال فلات مرکزی ایران محسوب می گردد یکی از متسعد ترین مناطقی است … ادامه مطلب

گنبد سرخ مراغه – ایرانیــــــــــــادبود

این گروه از آرامگاه‌ها در منطقۀ شمال غرب، که کمابیش منطبق با آذربایجان امروزی و مخصوصاً مراغه و نخجوان است و تاریخ آن به سال 526 ﻫ./1147-1148 م. ... همچنین کتیبه‌ها و نیز نقوش هندسی که با آجر سرخ ...

مطالعه،طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری به صورت word ...

پروژه مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء مسجد جامع بسطام حفاظت و مرمت مسجد جامع بسطام در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 342 صفحه مجموعه بناهای بسطام یکی از مجموعه های مذهبی و تاریخ ی ایران در دور ...

گزارش کارآفرینی کارگاه سفالگری

گزارش کارآفرینی کارگاه سفالگری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود گزارش کارآفرینی کارگاه سفالگری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته ...

دانشكده هنر و معماری گروه نقاشی پایان نامه برای اخذ درجه كارشناسی ارشد m.a رشته : نقاشی عنوان : بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن استاد راهنمای تئوری : جناب آقای دکتر ابوالقاسم دادور

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد گردشگری مذهبی. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد گردشگری مذهبی تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد انواع دیوار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی عمران - سازه چکیده استفاده از دیوار برشی فولادی در سال های اخیر در ساختمان های نوساز و در مقاوم سازی ساختمان های موجود، مورد توجه واقع شده است.

بررسی فرآیندهای پس از نهشت شدن: نمونۀ مورد مطالعه، تپۀ ...

محوطه­های باستانی پس از طی فرآیند متروک و در نهایت نهشت شدن در مدت زمان طولانی تحت­تأثیر فرآیندهای طبیعی و غیر طبیعی تغییر ریخت داده و با توپوگرافی جدیدی نمایان می‌شوند. طی این فرآیند، عوامل طبیعی با توجه به مشخصات و ...

نتیجه جستجو - مرمت

پایان نامه مطالعه و معرفی آثار ساخته شده از آبزیان دریایی در عصر آهن شمال غرب ایران بر اساس یافته های باستان شناسی کریمی ، نسیمه. 1394.0

پاورپوینت بررسی فرهنگ سفال چشمه علی

سفال قرمز رنگ یافت شده در این محوطه خود به سفالهای قرمز ساده و منقوش تقسیم می شوند. پایان نامه ی مطالعه تطبیقی نقوش هندسی سفال های فلات مرکزی ...

گزارش کارآفرینی کارگاه سفالگری

گزارش کارآفرینی کارگاه سفالگری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود گزارش کارآفرینی کارگاه سفالگری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله ...

بررسی عناصر فرهنگی مشترک بین هند و ایران در دوره پیش از اسلام

بررسی عناصر فرهنگی مشترک بین هند و ایران در دوره پیش از اسلام دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 4320 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 پایان نامه بررسی عناصر فرهنگی مشترک بین هند و ایران در دوره پیش از اسلام ...

طراحی قالب برش چند مرحله ای با نرم افزار Solid Works

دانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality

پاورپوینت حوادث ناشی از کار در 60 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر

دانلود پاورپوینت معرفی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در 22 اسلاید

دانلود فایل نظام های پرورش تلفیقی برنج در شالیزار

دانلود مقاله تحلیل فضایی فرهنگسراانرژی امواج دریا و انرژی جزر و مد

دانلود پاورپوینت جهت های جغرافیایی درس 6 مطالعات اجتماعی چهارم

دانلود پاورپوینت رسانه ها در زندگی ما درس 8 مطالعات اجتماعی هشتم