دانلود رایگان


پایان نامه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها نوع فایل: word قابل ویرایش 45 صفحه مقدمه: در دعاوي مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پيچيده‌اي طرح مي‌شود كه دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. قراردادي مطرح مي‌شود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در مي‌ماند كه ب

دانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادهانوع فایل: wordقابل ویرایش 45 صفحهمقدمه: در دعاوي مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پيچيده‌اي طرح مي‌شود كه دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. قراردادي مطرح مي‌شود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در مي‌ماند كه بايستي آنرا نافذ دانست يا فاسد؟ از شرايط صحت خريد و فروش املاك ثبت شده است يا هدف از اين قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطي به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلايل هر دو ادعا را قوي مي‌پسندد و نمي‌تواند در انتخاب يكي از دو نظر تصميم قاطع بگيرد و سرگردان مي‌شود كه راه صواب كدام است؟ نفوذ بيع بدون تشريفات بين خريدار و فروشنده وعده و قابليت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان كامل عقدشخص براي اجراي مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشي از عهد شكني اقامه دعوي مي‌كند. خوانده پاسخ مي‌دهد كه پايبند به قراردادي نيست، چرا كه هنوز دو طرف در مرحلة مذاكرة مقدماتي بوده‌اند، يا ادعا مي‌كند كه به هنگام امضاي قرارداد دچار عارضة جنون ادواري بوده است يا موضوع تعهد وجود خارجي نداشته است. در چنين مواردي بطور معمول دو طرف دعوي دلايل قاطعي براي اثبات گفته‌هاي خود ندارند. ولي اين ترديد در دل دادرس باقي مي‌ماند كه اين به مقتضاي استصحاب عدم تحقق تراضي عمل كند و خوانده را از قيد پيمان مورد ادعا رها سازد يا به ظن ناشي از قرائن پناه برد و سيرة خردمندان را معيار داوري قرار دهد؟بي‌گمان در اين گونه دو دلي‌ها، صدور حكم بر فساد قرارداد آسان‌تر مي‌نمايد، به ويژه اگر پذيرفته شود كه عقد نهادي است اجتماعي و تراضي تنفيذ شده از سوي قانونگذار منطق چنين حكمي را در صورت وجود هر گونه ترديد القا مي كند. ولي آيا چنين تصميمي به مصلحت بايستي گفت كه حقوق در دايره تنگ نتيجه گيري‌هاي منطي محصور نمي‌ماند. حقوق در دايرة تنگ نتيجه‌گيري‌هاي منطقي محصول نمي‌ماند. حركت همة قواعد به سوي عدالت است و هرگاه منطق راه اين سير روحاني را ببندد خود را بي اعتبار مي‌كند. تجربه نشان داده است كه سرانجام مصلحت و نياز منطق و اصل را به بازي مي‌گيرد و از فراز آن مي‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در مي‌آيد و خود را همرنگ با آن حركت مي‌كند. در فرض ما نيز حقوق تزلزل اعتماد عمومي و بيهودگي شايع ترين وسيلة توزيع ثروت را تحمل نمي‌كند و، در مقام چاره‌جويي، اصل را بر پا مي‌دارد كه وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گيرد. مادة 223ق.م. در اين باره اعلام مي‌كند: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم شود». بدين ترتيب، آنكه بر فساد معامله تكيه مي‌كند «مدعي» است و بايستي دليل بياورد و نمي‌تواند به ياري «اصل عدم» يا «اصل فساد» يا «استصحاب» خود را معاف از اين تكليف بداند.قانونگذار، بر مبناي سيرة خردمندان و براي حفظ مصالح اجتماعي، چنين فرض مي‌كند كه هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بايستي به مفاد آن پاي بند باشند و تعهدي را كه در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دين خود شمارند، مگر اينكه فساد آن در دادرسي اثبات شود.«وقوع قرارداد» را به معني حقوقيآن نبايد شرط اجراي اصل صحت دانست. زيرا، از اين ديدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرايط صحت خود واقع مي‌شود و «عقد باطل» با «غير موجود» تفاوتي ندارد. به بيان ديگر، وقوع عقد عين صحت آن است. اگر بنا شود كه اصل صحت پس ازاحراز تمام شرايط اركان حقوقي آن كاربرد داشته باشد، در واقع فايده‌اي ندارد، زيرا ترديد در هر يك از شرايط صحت ترديد در وقوع عقد است كه با اصل صحت از بين نمي‌رود. پس، ناچار بايد آن را به معني «وقوع ظاهري» دانست: بدين ترتيب كه، هرگاه بر چسب ظاهر اركان وقوع عقد جمع آيد و بتوان گفت پيماني بسته شده است، محل و ظرف اجراي اصل صحت نيز فراهم مي‌آيد. پس، در نتيجه هر شك كه دربارة شرط يا تحقق مانعي در صحت عقد بوجود آيد تابع اصل صحت است و مدعي فساد بايد اثبات آن را به عهده گيرد.فهرست مطالب:مقدمه1-1: معاني اصل صحت2-2: ادله اصل صحت3-3: اصل صحت و قاعد فراغ4-4: اجراي اصل صحت و قراردادها5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل6-6: اصل صحت در فقه سنت و ديگر مذاهب اسلامي7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ايران8-8: موارد جريان اصل صحت9-9: اذكان و شاهد براي اعمال اصل صحت10-10: استثنائات قاعده صحت11-11: حكم تعارض اصل صحت با استصحاب12-12: اصل صحت در اقوال13-13: قوانين ايران و اصل صحتنتيجه‌گيريمنابع و مأخذ:1- قرآن کريم2- ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغه»، مصر، مطبعه مصطفي البابي الحلبي، بي تا.3- ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، بي تا، بي جا.4- مامي، سيد حسين، «حقوق مدني»، تهران، کتابفروشي اسلاميه، چاپ سيزدهم، 1376.5- انصاري، مرتضي، «المکاسب»، محي الدين فاضل هرندي، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1383.6- ايروانيان، امير، «حمايت از اطفال در برابر بهره‌کشي‌هاي اقتصادي و جنسي»، مجله نداي صادق، شمارة 32، زمستان 1382.7- بازگير، يدالله، «قانون مدني ايران در آئينه آراء ديوان عالي کشور»، تهران، فردوسي، چاپ اول، 1379.8- بهشتي، احمد، «اسلام و حقوق کودک»، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1385.9- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، «مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1375.10- حائري، سيد علي، «شرح قانون مدني»، تهران، کتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1376.11- خميني، روح الله، «ترجمه تحرير الوسيله»، سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه دارالعلم، چاپ سوم، 1375.12- راغب اصفهاني، «المفردات في غريب القرآن»، کتابخانه بوذر جمهري المصطفوي، چاپ اول، بي تا.13- رحماني، محمد، «حکم فقهي داد و ستد خردسالان»، مجله نداي صادق، شماره 33، بهار 1383.14- سبحاني،‌ جعفر، «بلوغ دختران»، علي اکبر کلانتري، مجلا فقه، شمارة 24، تابستان 1379.15- سليماني‌فر، ثريا، «بررسي شخصيت جوان از ديدگاه قرآن، حديث و علم روانشناسي»، تهران، فرهنگ مکتوب، چاپ سوم، 1385.16- شايگان، سيد علي، «حقوق مدني»، قزوين، انتشارات طه، چاپ اول، 1375.17- شهيد ثاني، «ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه»، اسدالله لطفي، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385.18- شهيد ثاني، «مسالک الأفهام»، قم، موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1416 هـ . ق.19- شهيدي، مهدي، «تعهدات»، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1383.20- صفايي، سيد حسين، «شرح و نقدي بر مادة 1210 اصلاحي، قانون مدني مصوب 1361»، نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شمارة 25، 1369.21- صفايي، سيد حسين و قاسم زاده، سيد مرتضي، «حقوق مدني اشخاص و مهجورين»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.22- طاهري، حبيب‌الله، «حققو مدني»، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1375.23- طباطبايي، محمد حسين،‌ »الميزان في تفسير القرآن»، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ پنجم، 1294.24- عظيم زاده اردبيلي، فائزه، «بررسي پديده کودکان خياباني و راهکارهاي مقابله با آن»، مجله نداي صادق، شمارة 31، پائيز 1382.25- علي بن محمد قمي، «جامع الخلاف و الوفاق»، قم، پاسدار اسلام، چاپ اول، بي تا.26- کاتوزيان، ناصر، «حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها»، تهران، شرکت بهمن برنا، چاپ چهارم، 1376.27- کليني، محمد بن يعقوب، «فروع الکافي»، بيروت، دارالتعاريف للمطبوعات، 1413، هـ . ق.28- محقق حلي، «ترجمه فارسي شرايع الاسلام»، ابوالقاسم ابن احمد يزدي، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.29- محقق داماد، مصطفي، «حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ سيزدهم، 1385.30- مجلسي، محمد باقر، «بحار الأنوار»، بيروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403، هـ . ق.31- محمد بن حسن، طوسي، «الخاف»، قم، دارالفکر، 1417 هـ . ق.32- منصور، جهانگير (تدوين کننده)، «قانون مدني»، تهران، نشر دوران، چاپ بيست و دوم، 138433- يار ارشدي، علي، «شرح حقوق مدني ايران»، تهران، سايه روشن، چاپ اول، 138434- النجفي، محمد حسن، «جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام»، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ پنجم، 1294.

پایان نامه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها


بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها


اصل صحت قراردادها


اصل صحت در قراردادها


قرارداد


بررسی حقوقی اصل صحت قراردادهاپایان


نامه


بررسی


ارتباط


اصل


صحت


و


قراردادها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی - خرید فایل

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت ...

پایان نامه ارشد: بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت ...

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی ... در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می ...

بررسی جایگاه شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد

بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: قراردادهای اداری از ...

پایان نامه مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی; پایان نامه اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی; پایان نامه بررسی ارتباط بین بازاریابی ...

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است ...

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی تحلیلی آثار در عقود ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت مندی مشتریان نمایندگی‌های شرکت بیمه پاسارگاد در شهرستان اصفهان; پایان نامه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش در آمیختگی فکر-عمل

دانلود فایل پایان نامه حقوق تفسیر قرارداد - جاویدان ...

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ...

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 و ...

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. هدف از این پایان نامه بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 قا و ماده 457 قآدم می باشد ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515 موضوع :: پشتیبان ...

>> موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515 موضوع << فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست شرکت های خارجی در حقوق ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515 موضوع :: پشتیبان ...

>> موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515 موضوع << فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست شرکت های خارجی در حقوق ...

نگارش پایان نامه در مورد بررسی حدود و جایگاه حاکمیت اراده ...

نگارش پایان نامه در مورد بررسی حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق Posted on نوامبر 25, 2019 مارس 16, 2020 Author user25 دیدگاه‌ها برای نگارش پایان نامه در مورد بررسی حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق بسته هستند

مقاله آثار حقوقی، اشتباه در اصل صحت و اعتبار قراردادها در ...

ملائی، نواب و سیف السادات، سید رضا و ملائکه پورشوشتری، سید محمدحسن،1397،آثار حقوقی، اشتباه در اصل صحت و اعتبار قراردادها در نظام حقوقی ایران و انگلستان،ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین ...

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ...

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: Doc تعداد صفحات: 96 پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران نوع ...

پایان نامه ارشد: بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت ...

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی ... در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می ...

بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ...

از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل «رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. ... فهرست مطالب پایان نامه بررسی اعتبار ...

حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی : پایان نامه ...

چکیده پایان نامه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی. حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و ...

پایان نامه ارشد: بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت ...

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی ... در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می ...

نامور | مرکز نوآوري های آموزشی - صفحه 65 از 1119

دانلود پایان نامه بررسی مبانی و آثارحاکمیت اراده. توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها از جمله اموری که می تواند پشتوانه ای برای «اصل آزادی اراده در انجام و انعقاد قراردادها» باشد اثبات توقیفی نبودن عقود و ابطال حصری ...

حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی : پایان نامه ...

چکیده پایان نامه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی. حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و ...

نقش شرایط اساسی صحت قراردادها در تشکیل شرکت تجاری

بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است.

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515 موضوع :: پشتیبان ...

>> موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515 موضوع << فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست شرکت های خارجی در حقوق ...

پایان نامه حقوق: بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات ...

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ...

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: Doc تعداد صفحات: 96 پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران نوع ...

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۸ ...

فصل دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها مندرج در قانون مدنی در قراردادهای اداری پرداخته است، به این صورت که مبحث نخست مبانی کلی‌ را بیان کرده، ابتدا تعریف عقد در قانون ...

آموزش انجام پایان نامه و رساله دکتری و ارشد - رشته حقوق

در بحث آموزش انجام پایان نامه و رساله دکتری و ارشد در این بخش به ارائه چند نمونه مقدمه پایان نامه حقوقی می پردازیم. دانشجویان رشته حقوق می توانند با ذکر منبع از این مقدمه ها در انجام پایان نامه و یا رساله دکتری خود ...

دانلود فایل پایان نامه حقوق قاعده نفی عسر و حرج - مرکز ...

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ...

نامور | مرکز نوآوري های آموزشی - صفحه 65 از 1119

دانلود پایان نامه بررسی مبانی و آثارحاکمیت اراده. توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها از جمله اموری که می تواند پشتوانه ای برای «اصل آزادی اراده در انجام و انعقاد قراردادها» باشد اثبات توقیفی نبودن عقود و ابطال حصری ...

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 و ...

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. هدف از این پایان نامه بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 قا و ماده 457 قآدم می باشد ...

اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 13 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است قیمت ...

حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی : پایان نامه ...

چکیده پایان نامه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی. حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و ...

تاثير شدت تمرين مقاومتی روی نشانگران آنزيمی و غير آنزيمی عملكرد كبد در مردان چاق

دانلود طرح توجیهی مزرعه پرورش آلوئه ورا

فایل های وی آی پی dwg , skp بزرگترین سایت معماری دنیا bibliocad

دانلود پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه نهم راهنمایان الهی

دانلود پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه نهم راهنمایان الهیگزارش آزمایشگاه فیزیک

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط استرس و رضايت شغلی كاركنان

↵ چكيده شناخت و تحليل موانع و محدوديت‎هاي اين مطالعات مقدمه مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا

پیشینه تحقیق بازاریابی سبز