دانلود رایگان


جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم

دانلود رایگان پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرمتعداد صفحات : 142چکیدهامساک به معنی نگه داشتن کسی برای قادر ساختن دیگری برای کشتن او و دیده‌بانی به معنای کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد، از مصادیق معاونت در قتل می­باشند که از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، جرم و قابل مجازات هستند و همچنین از نظر فقهی مصداق قاعده «حرمت اعانت بر اثم» بوده و طبق قاعده «التعزیر لکل امر محرم» قابل مجازات می­باشند.کیفر ممسک با استناد به تبصره دو ماده 43 ق.م.ا مجازات شرعی حبس­ابد می­باشد که فقها با استناد به روایات به آن فتوی داده­اند. جرم امساک به تبع جرم اصلی (قتل) قابل گذشت بوده و مجازات آن از نوع تعزیرات منصوص می­باشد که این مجازات اگرچه توسط قاضی قابل تغییر و تبدیل نمی­باشد اما به این دلیل که از احکام حکومتی محسوب می­شود، حاکم جامعه اسلامی می ­تواند آن را به هر نحو تغییردهد.کیفر دیده­بان همان کیفر عام معاونت در قتل، مذکور در مواد 207 و 208 ق.م.ا می­باشد و از نظر شرعی مجازات نابینا کردن وی مسلم نمی­باشد و با تردیدهای جدی مواجه است. کیفر دیده­بان از سنخ مجازاتهای تعزیریِ قابل گذشت است و با گذشت اولیاء­دم تبدیل به مجازات بازدارنده غیر قابل گذشت می­شود.واژگان کلیدی:معاونت در قتل، ممسک، دیده­بان، حبس­ابد. فهرست مطالبچکیده 1مقدمه 11- بیان مسئله 12- هدف تحقیق 23- سوالات تحقیق 24- فرضیات تحقیق 25- پیشینه تحقیق 36- نوآوریهای تحقیق 37- روش تحقیق 48- سازماندهی تحقیق 4فصل اول: مفاهیم و پیشینه تقنینی 6مبحث اول: مفهوم معاونت در جرم و اعانت بر اثم 7گفتار اول: تعریف لغوی معاونت و اعانت 7گفتار دوم: تعریف اصطلاحی معاونت در جرم 8بند اول: تعریف معاونت در جرم از دیدگاه حقوقی 8بند دوم: تعریف معاونت در جرم از دیدگاه فقهی 9گفتار سوم: مقایسه معاونت در جرم با نهادهای نزدیک 10بند اول: معاونت و شرکت 11الف) تفاوت اصلی 11ب) تفاوتهای فرعی 11بند دوم: معاونت، سبب و شرط 12الف) شیوه های دخالت در وقوع فعل 13ب) معاونت و تسببیت 14ج) معاونت و شرط 15گفتار چهارم: مقایسه جرم و اثم 15بند اول: مفهوم جرم و اثم 16بند دوم: رابطه جرم و اثم 17مبحث دوم: مفهوم امساک و دیده بانی 17گفتار اول: امساک 18گفتار دوم: دیده‌بانی 19مبحث سوم: پیشینه تقنینی امساک و دیده‌بانی 19گفتار اول: مقررات قبل از انقلاب اسلامی 20گفتار دوم: مقررات بعد از انقلاب اسلامی 22گفتار سوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 25فصل دوم: جرم انگاری امساک و دیده‌بانی و تحلیل ارکان آنها 29مبحث اول: جرم انگاری امساک و دیده‌بانی 30گفتار اول: جرمانگاری در پرتو نظریه معاونت در جرم 30بند اول: مجرمیت عاریهای 30بند دوم: مجرمیت مستقل 31بند سوم: ارزیابی 32گفتار دوم: جرمانگاری در پرتو قواعد فقهی 33بند اول: قاعده حرمت اعانت بر اثم 34بند دوم: قاعده التعزیر لکل امر محرم 35مبحث دوم: تحلیل ارکان امساک و دیده‌بانی 36گفتار اول: رکن قانونی 36بند اول: وضعیت خاص رکن قانونی معاونت در جرم 36بند دوم: شرائط تحقق رکن قانونی امساک و دیده‌بانی 37الف) جرم بودن قتل عمدی 37ب) عمدی بودن قتل 37گفتار دوم: رکن مادی 39بند اول: رفتار فیزیکی 39الف) امساک 39ب) دیده‌بانی 41بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم 43الف) تقدم یا اقتران زمانی 43ب) رابطه سببیت 43ج) نتیجه حاصله 44گفتار سوم: رکن روانی 45بند اول: وجود قصد 45بند دوم: وحدت قصد 50الف) ابعاد و شرائط وحدت قصد 50ب) وحدت شخصی یا نوعی 54فصل سوم: کیفر ممسک و دیده بان از نظر فقهی 55مبحث اول: کیفر ممسک 56گفتار اول: بیان و ارزیابی دلایل 57بند اول: بیان دلایل 57بند دوم: ارزیابی دلایل 59گفتار دوم: ماهیت کیفر 62بند اول: حق‌الله یا حق‌الناس 62الف) نظریه حق‌الناس بودن 62ب) نظریه حق الله بودن 65بند دوم: حد یا قصاص یا تعزیر 66الف) نظریه قصاص بودن 66ب) نظریه حد بودن 68ج) نظریه تعزیر بودن 69بند سوم: نظریه مختار 69الف) روش کشف نوع مجازات 691) تصریح شارع مقدس 692) خصوصیات مجازاتها 70ب) تمیز جرائم حدی از جرائم تعزیری 711) تعداد جرایم حدی 712) فایده تمییز جرایم حدی از جرایم تعزیری 72بند چهارم: نظریات مختلف در مورد مجازاتهای مقدر 73بند پنجم: نتیجه بحث 78مبحث دوم: کیفر دیدهبان 84گفتار اول: موافقان مجازات نابینا کردن 84بند اول: دلیل روایی 84بند دوم: اجماع 85گفتار دوم: مخالفان مجازات نابینا کردن 85بند اول: نقد دلیل روایی 86بند دوم: نقد اجماع 88بند سوم: دلیل عقل 89فصل چهارم: کیفر ممسک و دیده‌بان از نظر حقوقی 90مبحث اول: نظریه اول- کیفر عام معاونت برای ممسک و دیده‌بان 91گفتار اول: بیان دیدگاه و دلایل 91بند اول: تبیین دیدگاه 91بند دوم: بیان دلایل و ارزیابی آن 92الف) بیان دلایل 92ب) ارزیابی دلایل 93گفتار دوم: ماهیت حقوقی کیفر عام معاونت 95بند اول: حق‌الله یا حق‌الناس 95الف) نظریه حق الله بودن 95ب) نظریه حق الناس بودن 96ج) نظریه تفصیلی 971) فرض اول 972) فرض دوم 98بند دوم: تعزیر یا مجازات بازدارنده 101الف) مجازات معاون قتل در صورت عدم گذشت شاکی 102ب) مجازات معاون در صورت گذشت شاکی 104مبحث دوم: نظریه دوم- کیفر خاص معاونت برای ممسک و دیدهبان 107گفتار اول: دیدگاه رایج و دلایل آن 107بند اول: بیان دیدگاه 107گفتار دوم: نظریه تفصیلی 111بند اول: تبیین نظریه 112بند دوم: ارزیابی نظریه 112بند سوم: نظریه مختار 112گفتار سوم: ماهیت حقوقی کیفر خاص 113بند اول: حد یا تعزیر منصوص 113بند دوم: حق الله یا حق الناس 113گفتار چهارم: همکاری در امساک 114بند اول: شرکت در امساک 114بند دوم: معاونت در امساک 114نتایج و پییشنهادات 115الف) نتایج 115ب) پیشنهادات 116فهرست منابع 117الف) کتب فارسی 117ب) کتب عربی 119

جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم


معاونت در قتل


کیفر گذاری امساک


دیده بانی در قاعده حرمت اعانت


معاونت در جرم


حقوق جزا و جرم شناسی


پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسیجرم


انگاری


و


کیفرگذاری


امساک


و


دیده


بانی


در


پرتو


قاعده


حرمت


اعانت


بر


اثم


و


نظریه


معاونت


در


جرم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت فایل - sabzfile.ir

جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم. قیمت: 15,000 تومان دانلود پایان نامه قضایی بررسی جرم كلاهبرداري قیمت: 6,000 تومان

درباره من :: آیت الله دکتر حسینعلی سعدی

ضمانت و برائت خطا و اشتباه طبیب در فقه امامیه. تحلیل جرم‌انگاری و کیفر‌گذاری امساک و دیده‌بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم. مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت دفاع.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین ...

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه بررسی اثربخشی تکنیک آموزش توجه (Attention ...

پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم; خرید پایان نامه کارشناسی ارشد :ارکان عمومی جرم سیاسی

پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی ...

دانشکده معارف اسلامی و حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش جزا و جرم شناسی تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم استاد مشاور: حجه ...

بایگانی‌های جرم - دانلود پایان نامه ها

دانشکده معارف اسلامی و حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش جزا و جرم شناسی تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه ...

معاونت در ارتکاب جرم : دانلود پایان نامه ، سمینار ...

دانشکده معارف اسلامی و حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش جزا و جرم شناسی تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه ...

جرم - پایان نامه ، سمینار، پروپوزال جرم - دانلود پایان ...

دانشکده معارف اسلامی و حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش جزا و جرم شناسی تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه ...

آشنایی با علم «کیفرشناسی»

محولاتی در این خصوص می گوید: در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی مصوبه ای راجع به صدور مجوز برای تشکیل کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان به فاصله هر ۵ سال یک بار را صادر کرد و این کنگره در سال ۱۹۵۵ ...

مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران

حسینی یمین، مجتبی، (1390)، جرم­انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده­بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق ...

پایان نامه بررسی اثربخشی تکنیک آموزش توجه (Attention ...

پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم; خرید پایان نامه کارشناسی ارشد :ارکان عمومی جرم سیاسی

بایگانی‌های کیفری - صفحه 6 از 44 - یاسا

حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد.

تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو ...

پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم. نوامبر 18, 2018 مدیر سایت حقوق 0

معاونت در ارتکاب جرم : دانلود پایان نامه ، سمینار ...

دانشکده معارف اسلامی و حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش جزا و جرم شناسی تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه ...

ضمان غاصبین نسبت به عین در رابطه مالک با غاصبین

اشکالی که در مورد رد عین پیش می آید آن است که چگونه می توان از کسی که مالی را در دست ندارد تسلیم آن را انتظار داشت؟ برخی از نویسندگان نظر داده اند که ماده ۳۱۷ ق.م را باید چنین تفسیر کرد که مسئولیت تضامنی تنها ناظر به مطالبه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی اضطراب و ...

پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم; دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و پیاده سازی یک ریزپردازنده قابل پیکربندی مجدد

پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک ...

Posted on فوریه 27, 2016 ژانویه 7, 2017 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک: بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه هشتاد بسته هستند

پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک ...

Posted on فوریه 27, 2016 ژانویه 7, 2017 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک: بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه هشتاد بسته هستند

پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک ...

Posted on فوریه 27, 2016 ژانویه 7, 2017 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک: بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه هشتاد بسته هستند

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین ...

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران

حسینی یمین، مجتبی، (1390)، جرم­انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده­بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق ...

مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران

حسینی یمین، مجتبی، (1390)، جرم­انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده­بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق ...

تجدید ارائه صورت‌های مالی

پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم; پایان نامه استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران

راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران | برند بین‌المللی آلپاری

آیا تازه با دنیای فارکس آشنا شده‌اید؟ آماده شوید تا با راهنمای تازه کاران ما به تمامی مطالب فارکس مسلط شوید. ما به شما نشان می‌دهیم برای آنکه در بازارها کار خود را پیش ببرید نیازی نیست که حتماً معامله‌گری مجرب باشید.

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی

پدرسالاری حقوقی از جمله اصولی است که جرم‌انگاری بر مبنای آن، و با تکیه بر تئوری جلوگیری از آسیب زدن به خود توجیه می‌شود. رویکردی که در قبال اعمال و رفتارهایی که افراد با انجامشان به جسم، روان یا اخلاق خویش آسیب می ...

رفتار شهروندی سازمانی

بقای سازمان در اقتصاد متغیر، پیچیده و متلاطم کنونی متکی به کارکنانی است که فراتر از نقش ها و مسئولیت های تعریف شده در شرح شغل رسمی عمل کنند؛ چراکه پژوهش ها نشان داده اند که رفتار شهروندی سازمانی با بهبود در عملکرد ...

جرم‌انگاری تصویر برداری مخفیانه

در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین ...

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

حجت الاسلام حسین‌علی سعدی

ضمانت و برائت خطا و اشتباه طبیب در فقه امامیه. تحلیل جرم‌انگاری و کیفر‌گذاری امساک و دیده‌بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم. مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت دفاع.

دریافت فایل

جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم. قیمت: 15,000 تومان فایل های دیگر فروشنده

پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک ...

Posted on فوریه 27, 2016 ژانویه 7, 2017 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک: بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه هشتاد بسته هستند

مقاله بررسی جرم تکدی گری و راهکارهای پیشگیری از آن

در ماده 713 ق. م. ا بحث به کارگیری اطفال غیر رشید را و نیز رسیدن برای تکدی گری مطرح نموده که در جامعه شاهد سود جویی توسط باندهای بزهکاری هستیم که با عنایت به جرم بودن در خیلی از موارد برخورد نمی شود.

پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک ...

Posted on فوریه 27, 2016 ژانویه 7, 2017 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان‌نامه‌ ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک: بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه هشتاد بسته هستند

شرح وظایف معلمان مدرسه هوشمند

تولید محتوای الکترونیکی مورد نیاز در صورت ضرورت با بهره گرفتن از ابزارهای عمومی . شناسایی مهارت های دانش آموزان و تقویت مهارت های کار با رایانه آنها . تشویق دانش آموزان به تقویت مهارت های پایه از جمله تایپ سریع و زبان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین ...

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو ...

پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم. نوامبر 18, 2018 مدیر سایت حقوق 0

دانلود مقاله اهميت نرم‌تنان در كشاورزی ايران

704 لغات رایج در مدیریت

بررسی میزان فلزات سنگین در کنسرو های ماهی

دانلود پاورپوینت روشهای بازاريابی خدمات

اجرای سیستم ارتینگ و برق گیر ساختمان به همراه پاورپوینت ارائهدانلود پاورپوینت محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف درس 6 مطالعات اجتماعی ششم

پاورپوینت آب های زیرزمینی Under Ground Water