دانلود رایگان


بررسی راهكارهای توسعه نيروی انسانی نخبه و پيشگيری از فرار مغزها - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی راهكارهای توسعه نيروی انسانی نخبه و پيشگيری از فرار مغزها نوع فایل: word قابل ویرایش 95 صفحه چکیده عنوان تحقيق «راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها» است كه با روش فراتحليل (Meta-Analysis) انجام شده است. هدف فراتحليل حاضر نيل به نتايج كلي و كاربردي از طريق تركيب منابع و م

دانلود رایگان بررسی راهكارهای توسعه نيروی انسانی نخبه و پيشگيری از فرار مغزهانوع فایل: wordقابل ویرایش 95 صفحهچکیده عنوان تحقيق «راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها» است كه با روش فراتحليل (Meta-Analysis) انجام شده است. هدف فراتحليل حاضر نيل به نتايج كلي و كاربردي از طريق تركيب منابع و مطالعاتي است كه در داخل كشور در زمينة « توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها» صورت گرفته است. اين فراتحليل كه از طريق بررسي و ارزيابي 48 اثر علمي انجام شد دو بُعد روش شناختي و محتوايي را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختي نتايج نشان داد كه مطالعات مورد بررسي در عين حال كه انباشت خوبي از ايده‌هاي نظري و راهكارهاي عملي را ارائه مي‌كنند داراي اشكالات و نواقص متعددي هستند از جمله عدم سازگاري بين اهداف، چارچوب نظري، روش تحقيق، نتايج و راهكارها- بديهي بودن بسياري از فرضيه‌ها- عدم استفاده از تكنيك‌هاي پيشرفتة تجزيه و تحليل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتكا به روش‌هاي نظري و … از جنبة محتوايي نيز اين فراتحليل پس از آسيب شناسي مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشكلاتي چون عدم تناسب نتايج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهكارها با هدف تحقيق و … در جستجوي تئوري مشترك و بنيادين تحقيق برآمد. در اين بررسي مشخص گرديد 6/39 آثار مبتني بر تئوري جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتني‌بر آموزه‌هاي نظري مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به ساير تئوريها تكيه كرده‌اند كه آنها نيز عمدتاً تعارضي با گروه اول و دوم نداشته و به دليل وسعت و قابليت فراگيري كه تئوري جاذبه- دافعه دارد مي‌توان از آموزه‌هاي آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مكمل بهره گرفت. در زمينة راهكارهاي پيشنهادي، اين تحقيق نشان داد كه 72% از 255 پيشنهاد ارائه شده، غير شفاف و كلي و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف‌اند. سپس اين راهكارها به چهار سطح بين‌المللي، ملي (كلان) مياني ( سازماني) و خُرد (بازيگران) تقسيم گرديد. در اين ميان تأكيد اصلي محققان بر راهكارهاي سطح ملي (جامعه – كشور- دولت) بوده است. در بخش پيشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پيشنهادات محققان، الزامات اجرايي تئوري محوري تحقيق را در قالب پيشنهاد هفت سياست‌ و 9 برنامة عملي بيان كنيم.مقدمه در سالهاي اخير گرايشها و اقدامات جديدي به منظور حفظ سرمايه انساني نخبگان در كشور ظهور يافته است. از آنجا كه نگاه غالب در اين موارد نگاه دستگاهي و بخشي بوده است، برنامه‎ريزي‎ها در اين زمينه فاقد جامع‎نگري است. موضوع تحقيق حاضر بررسي راهكارهاي توسعه منابع انساني نخبه و پيشگيري از مهاجرت نخبگان است. در حقيقت هم وجه ايجابي (جذب و توسعه منابع انساني نخبه) و هم وجه سلبي پديده (مهاجرت نخبگان) مورد نظر قرار گرفته است. از ‎آنجا كه اين مسأله‎ داراي ابعاد فرهنگي، اجتماعي سياسي و اقتصادي و مديريتي و حقوقي و… است پژوهش حاضر تلاش دارد با نگاهي همه سونگر ضمن بهره‎گيري از مطالعات انجام شده در همة حوزه‎هاي تخصصي به مجموعه‎اي از راهكارهاي معين دست پيدا كند.فهرست مطالب:چكيده تحقيقفصل اول- كليات وروش تحقيقفصل دوم- بررسي ادبيات تحقيقفصل سوم- يافته‌هاي پژوهشيفصل چهارم – نتيجه گيري و پيشنهاداتمنابع و مآخذپيوست‌هاپيوست 1- تلخيص داده‌هاي روش‌شناسي و محتواييمنابع و مأخذ-ارشاد، فرهنگ، (1380) - مباني نظري فرار مغزها برحسب شكل‎هاي مختلف آن در شرايط كنوني، مقالات دومين همايش مسايل اجتماعي ايران.-ارشاد، فرهنگ (1380)- مباني نظري فرار مغزها برحسب شكل‌هاي مختلف آن در شرايط كنوني، فصلنامه انجمن جامعه‌شناسي ايران- شماره5-الهيان، علوان – بررسي شيوه‌هاي جذب و نگهداري جهادگران متخصص- پايان نامه كارشناسي‌ارشد رشته مديريت-آراسته ، حميدرضا (1380) - بررسي رضايت شغلي و عوامل مهاجرت اعضاي هيأت علمي فارغ‌التحصيل خارج از كشور و راهكارهاي كاهش آن – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-آراسته، حميدرضا (1379)- جمعيت يك تا دو ميليوني مهاجران ايراني در ايالت متحده آمريكا و جذب نيروهاي متخصص- همايش بررسي و شناخت مسايل ايرانيان مقيم خارج ازكشور-آراسته، حميدرضا (1378)- عوامل مؤثر در جذب و دفع نيروهاي متخصص- مجموعه مقالات همايش بررسي مشكلات و چشم‌انداز اشتغال دانش‌آموختگان آموزش‌عالي- پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي-ابراهيمي، يزدان (1380)- بررسي تمايل دانشجويان دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف در رشته‌هاي برق و كامپيوتر به خروج از كشور – مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي-ابراهيمي، يزدان (1383)- اقتصاد و خروج دانش آموختگان – نامه آموزش‌عالي شماره2-احمدي گلشاني، خديجه (1379)- كنكاشي پيرامون علل و پيامدهاي فرار مغزها در ايران- مجموعه مقالات همايش بررسي مشكلات و چشم‌انداز اشتغال دانش آموختگان آموزش‌عالي- پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي-اميرخاني ، رضا (1384)- نشت نشاء، جستاري در پديده فرار مغزها- انتشارات قدياني-اميرلطفي، الهام و كلاهدوز، سيما (1381) – فرار مغزها- مركز آموزش فرزانگان گرگان-افتـخاري، اصغر ‌(1381) – ظهور دانشگاه شبكه‌اي، بررسي ابعاد تحول فرهنگي نخبگان در قرن 21- پژوهشكده مطالعات راهبردي-اصفهانيان، محمد (1381)- چرا بايد با استعدادترين افراد براي شما كار كنند؟ فصلنامه علم و آينده- سال اول – شماره 1-بپتيـسيت، مي‎يـر و ديگران، مهاجرتهاي علمي رويكردي جديد به مسأله فرار مغزها، مترجم فتح‌الله پورموسوي ، فصلنامه مطالعات راهبردي، شمارة 14، زمستان 80.-تيموري درشكي، عباس (1379)- بررسي و مقايسه نگرش متخصصان تعليم و تربيت و مجريان «آپ» نسبت به پديدة نخبـه‌ پـروري پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روان ‌شناسي دانشگاه تربيت معلم-جان بخش، جواد (1353)- علل مهاجرت پزشكان به خارج از كشور از سال 1321 لغايت 1353- پايان نامه كارشناسي‌ارشد دانشكده بهداشت دانشگاه تهران-حسين عباسي و همكاران (1380)- بررسي پديدة فرار مغزها، برآورد ابعاد كمي مهاجرت متخصصان – مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي-حسن‌زاده، محمد – بررسي عوامل مؤثر بر كسب موفقيت و پيشرفت شغلي كارمندان متخصص- پايان نامه كارشناسي‌ارشد – دانشگاه آزاد اسلامي كرمان-خسرو خاور، فرهاد و همكاران (1383)- بررسي جامعه‌شناختي كنشگران علمي در ايران- مركز تحقيقات سياست علمي كشور-خدادوست، علي اصغر (1379)- مقوله‌اي در كمك به بازگشت سرمايه‌هاي ملي- مجموعه مقالات همايش بررسي و شناخت مسايل ايرانيان مقيم خارج از كشور- انتشارات كميل-مسي و ديگران، (1364) نظريه‎هاي مهاجرت بين‎المللي، بازنگري و ارزشيابي، ترجمه پريدخت وحيدي، گزيدة مسايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شمارة 143.-راجرز دانيل سي. و راچلين هرش اس. (1370) اقتصاد آموزش و پرورش. ابوالقاسم حسينيون، آستان قدس رضوي.-رشنو، نبي‌ا… (1382)- ژئوپولتيك نخبگان- انتشارات كوير -زارع، بيژن (1380)- فرار مغزها و چگونگي جذب مجدد آنها- د انشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم-زلفي گل، محمد (1383)- مهاجرت ژنها- فصلنامه رهيافت – شماره 24-زند ، حبيب اله (1374)- اجتماع علمي- فصلنامه راهبرد- شماره 8- مركز تحقيقات استراتژيك-هيكس ان ال (1380)- آموزش و درآمد. پريدخت وحيدي. در عبدالحسين نفيسي، دانشنامه‎ اقتصاد آموزش و پرورش، ج اوّل، پژوهشكده‎ي تعليم و تربيت.-هسلبين، فرانسيس و گلداسميت، مارشال (1996) سازمان فردا، جلد دوم، مترجم، فضل الله اميني، نشر فرا، 1378.-دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي (1380)- علل مهاجرت نخبگان به خارج-داوري اردكاني، رضا (1382)- مهاجرت دانشمندان بي‌اهميت نيست- نامة فرهنگ- شماره 48-دلاور، علي (1374)- مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي – انتشارات رشد-ذاكرصالحي، غلامرضا (1379)- مهاجرت نخبگان، دفتر مطالعات فرهنگي وزارت علوم، ‌تحقيقات و فنّاوري.-ريتزر، جورج (1379)- نظريه جامعه‎شناسي در دوران معاصر به انضمام دو فصل تازه. ترجمه‎ي محسن ثلاثي، علمي.-سبحانيان، محمد (1381)- چگونه از پديده جريان معكوس استعدادها استفاده كنيم. مجموعه مقالات اولين همايش ملي استعدادهاي درخشان- دانشگاه شيراز-سرگزي ، حميدرضا ((1376)- بررسي عوامل مؤثر در جذب و نگهداري نيروهاي انساني متخصص در سازمان جهاد سازندگي – پايان نامه كارشناسي ارشد- دانشگاه آزاداسلامي كرمان-سهراب پور، سعيد و دوامي، پرويز (1380)- نقش توسعه علمي در جلوگيري از مهاجرت نخبگان- مجموعه مقالات چهل و چهارمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي تحقيقاتي كشور-شارع‎پور، محمود (1380) فرسايش سرمايه اجتماعي و پيآمدهاي آن، نامه انجمن جامعه‎شناسي ايران، شماره 3-شعبانلو، رحيم (1380)- بررسي گرايش دانشجويان به مهاجرت از كشور – پايان نامه كارشناسي‌ارشد – دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس-صانعي ، احمد (1375)- بررسي مشكلات روشهاي جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص در بخش عمليات پرواز هواپيمايي جهوري اسلامي – پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم اداري دانشگاه تهران-صادقي، عباس و افقي، نادر (1383)- نقش دانشگاهها در كاهش مهاجرت نخبگان – گروه علوم تربيتي دانشگاه گيلان -صديق سروستاني، رحمت‌الله (1380)- هم پژوهي و هم نويسي در ايران- فصلنامه نامة علوم اجتماعي- شماره 18 – دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران -طايفي، علي و فراهاني راد، مجيد (1380)- بررسي علل خروج نيروهاي متخصص از كشور و راهكارهاي كاهش آن – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-طباطبايي، سيدمحمد (1382)- فرار مغزها تهديد يا فرصت- فصلنامه علم و آينده- شماره 6-طيبي نيا، موسي (1380)- بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي نسبت به مهاجرت مغزها مطالعه موردي دانشگاه شيراز – پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز-فاضل، ايرج (1379)- فرار مغزها- مجموعه مقالات همايش بررسي و شناخت مسايل ايرانيان مقيم خارج از كشور- انتشارات كميل-فريدمن ميلتون ورز (1368)- آ‎زادي انتخاب. حسين حكيم‎زاده. جهرمي، پارسي.-فراستخواه مقصود (1380)- اصلاحات و سنگلاخ‎هاي ساختاري، در همايش آسيب‎شناسي فرايند اصلاحات از نظر جامعه‎شناسي. دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي-فراستخواه مقصود (1382) بررسي افزايش دسترسي به آموزش عالي. وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، مؤسسه پژوهش و برنامه‎ريزي آموزش عالي.-فرار مغزها، انتقال معكوس تكنولوژي، عسكري، كامينگز، شيائوهانگ، هابرس و … (1376) ترجمه مجيد محمدي، انتشارات قطره ، 1376-فكور، بهمن (1383)- حفاظت و مديريت دارايي فكري- فصلنامه رهيافت- شماره 33-قاسمي، معصومه (1378)- سيستم نگهداشت نيروي انساني متخصص دانشگاه تهران و بهسازي آن – پايان نامه كارشناسي‌ارشد – دانشگاه تهران-قانعي‌راد، محمد امين (1383)- توسعه ناموزون آموزش‌عالي، بيكاري دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان – مرگز تحقيقات سياست علمي كشور -قانعي‌راد، محمدامين (1381)- نهادينه شدن علم، ‌نگهداري و استقرار مغزها- فصلنامه رهيافت- شماره 28-قلي‌زاده، احد- دولت و قوانين مربوط به نخبگان – فصلنامه رهيافت- شماره 24-كاظمي پور،‌شهلا (1379)- زمينه‌ها و بسترهاي علمي فرار مغزها، بررسي آثار و پيامدهاي آن- مجموعه مقالات همايش بررسي مشكلات و چشم‌اندازاشتغال دانش آموختگان – پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي-كارنوي ام (1380)- دانشنامه‎ي اقتصاد آموزش و پرورش. مرتضي امين‎فر، پژوهشكده‎ي تعليم و تربيت.-كوشكي، محمد صادق (1376)- نخبگان از ديدگاه امام خميني (ره)- پايان نامه كارشناسي‌ارشد دانشگاه امام صادق (ع)-لهسايي‎زاده، عبدالعلي (1368)- نظريات مهاجرت، انتشارات نويد شيراز-محسني، رضاعلي (1381)- پديدة مهاجرت و فرار مغزها، علل و جنبه‎هاي آسيب‎شناختي آن، اطلاعات سياسي اقتصادي شماره 176-175.-مشرف جوادي، محمدحسين (1382)- فرار مغزها ماهنامه تدبير- شماره 132 -محمدي، علي (1373)- جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص در شركت منطقه‌اي گيلان- پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت- دانشگاه تهران-مرجايي، سيدهادي (1383)- نقش محوري سرمايه و شرايط اجتماعي در حفظ و نگهداشت نخبگان، منوگراف-منصوري، رضا، (1375) – توسعه علمي ايران-وقوفي، حسن (1380)- فرار مغزها ، بررسي مهاجرت نخبگان از زواياي گوناگون- انتشارت زهد-وود هال ام (1380)- گذشته و حال اقتصاد آموزش و پرورش. ترجمه مرتضي امين‎فر. در عبدالسين نفيسي، دانشنامه‎ي اقتصاد آموزش و پرورش. ج اوّل. پژوهشكده‎ي تعليم و تربيت.-نايبي، محمدمهدي و برقعي فاطمه (1381)- مهاجرت مغزها و اثر عوامل فرهنگي و سياسي- مجموعه مقالات اولين همايش ملي استعدادهاي درخشان – دانشگاه شيراز-نراقي، احسان، (1356) جامعه، جوانان، دانشگاه، شركت سهامي كتابهاي جيبي، چاپ سوم.منابع لاتين- Aspelmeier Jeff (2004) Psychology of Diversity. Psychology Department, Radford University.- Adams, Richard (2003) International Migration, Remittanees and the Brain Drain A Study of 24 Labor-exporting Countries. World Bank Policy Research working Paper 3069, Werld Bank, Washington, DC, June.- Arsalan Ali (2003 a ) Elite Teory. Guildford University of Surrey . Department of Sociology.- Arsalan Ali (2003 b) The Thories on Inequality; Class Theory. International Journal of Human Sciences. ISSN 1303-5139.- Boeree, C., George (1999) Personality Theories, Erich Fromm. Psychology Department, Shippensburg University.- Broder Michael (2004) Self-Actualization, Achieving Your Full Potential. Achievement Library. U. S. A.- Carrington, willian J. & Enrica Detragiache (1998) How big is the Brain Drain? IMF Working Paper wp/98/102 , International Monetary Fund, Washington, DC, July.- Chalamwong Yongyouth (2004) The Migration of Highly Skilled Asian Workers in OECD Member Countries & its Effects on Economic Development in East Asia. Thailand Develpoment Research Institute Foundation.- Etzioni – Halevy E.(1997) Class & Elites in Democrdcy and Democrdtisation. New York, Garland Publishing.- Fourie, M. J. and R. Joubert (1998) Emigration’s Influence on South Africa A Human Capital Theory Approrach. University of South Africa.- Fu Kasaku Ki (2004) Overview Miracle Crisis & Beyond, OECD, Development Centre, Paris.- Gaillard, J. and A. Gaillard (1997) Introdution The International Mobility of Brain, Exodus or Circulation. Science, Technology and Society, Vol 2.- Giddens A. & Stanworth (1998) Elites & Power in British Society. London. Cambridge University press.- Kabayan Unlad (2004) A Perspective on Migration & Development. Parliamentary Copyright. U. K. Cross National Labor Market.- Kritz MM., L.L. Lim & H. Zlotnik(eds) (1992) International migration Systems. A Global Approach. New York Oup.- Lowell, Lindsay & Allan Findlay (2001) Migration of Highly Skilled Persons from Developing Countries Impact and Policy Responses. International Migration Papers 44, C Geneva International Labour Office, December.- Lucus, Robert E.B. (2001) Diaspora & Development Highly Skilled Migrants from East Asia, A Report prepared for the world Bank, November.- Martin, Philip (2002) Highly Skilled Asian Workers in the US, A Paper Prepared for the workshop on International Migration of Highly Skiled Workers Its Current Situation, Problems & Future Prospects in Asia, Tokyo, 4-5 Februry.- Massey, D. et al (1993) Theories of International Migration A Review & Appraisal, Population & Development Review. Vol. 19, No 3.- Meyer, J and Mercy, Brown (1999) Scientific Siasporas a new Approach to the Brain Drain. UNESCO, ISCU.- Meyers, Eyta, (2000) Theories of International Immigration Policy-A Comparative Analysis, International Migration Review, Vol. 34, No.4.- OECD (1996) Measuring what People Know Human Capital Accounting for the Knowledge Economy.- OECD (2002) Migration and the Labour Market in Asia Trends & Policies, Paris, OECD.- Pescitelli Dagmer (1996) An Analysis of Carl Rogers’ Theory of Personality. Book store. Amazon. Com- Rosenbaum, J. etal (1990) Market & Network Theories of the Transition from High School to work Their Application to Industrial Societies. Annual Review of Sociology, Vol. 16.-Sayenian, A. (2000) Brain Drain or Brain Circulation, Modern Asia Series, Harvard University. Asia Center.-Scherpenzeel,A.(1997) “ The Validity and Reliability of Survey Question A meta- analysis of MTMM Stvdies”, Sociological Methods and Reseaech. Vol. 25, No.3.- Schumpeter J (1999) Capitalism, Socialism & Democracy, Londun, Routledge- Sexton John (2003) Brain Circulation Promoting Transatlantic Science. Rocke fleller university.- Smith, T. (1995) How Well Does Economic Theory Explain International Migration? Conference of Immigration, New York.- Thielemann Eikor (2003) Does Policy Matter? On Governments’ Attempts to Control unxanted Migration. Department of Government European institute. London, Scholl of Economics.- United States Census Bureau (2002) Current Population Survey. March.- Word iQ (2004) Encyclopedia – Update. GNU Free Documentation License. U.S.- Zoltan, Vas P. (1976). The Brain Drain an Anomaly of International Relations. Leden Akademia Kiado, Budapest.

بررسی راهكارهای توسعه نيروی انسانی نخبه و پيشگيری از فرار مغزها


راهكارهای توسعه نيروی انسانی نخبه و پيشگيری از فرار مغزها


توسعه نیروی انسانی نخبه


نیروی انسانی


نخبه


فرار مرگ ها


پیشگیری از فرار مغزهابررسی


راهكارهای


توسعه


نيروی


انسانی


نخبه


و


پيشگيری


از


فرار


مغزها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کنفرانس پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در ...

کنفرانس پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم کرج شهریور99 حسابداری,مدیریت,هزاره سوم,علوم انسانی در هزاره سوم,علوم انسانی

مدیریت توسعه پژوهش و ارزيابی تحقيقات

آدرس : بجنورد-خیابان شهریار- بالاتر از بیمارستان امام علی(ع)- دانشکده پزشکی- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تلفن : 058-32297182 کد پستی : پست الکترونیک : [email protected]

بررسی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق برای توسعه پایدار با ...

متناسب­سازی تولید علم با نیازهای بخش­های مختلف یک کشور از خصوصیات جهان امروز است که می‌تواند به پایداری آن کشور منجر شود. این کار تنها از طریق تبیین الگوی متناسب روش تحقیق امکان­پذیر است. به همین دلیل، برای بررسی الگوی ...

مقاله بررسی تئوری یادگیری در خطای انسانی راکتور تحقیقاتی ...

در این مقاله با استفاده از روش heart در کمی سازی خطای انسانی و دخالت آن در احتمال خرابی هر یک از اجزاء متأثر از خطای انسانی موجود در سیستم خنک کنندگی راکتور تحقیقاتی تهران، و مقایسه آن با ارزیابی ...

کارگاه تعاملی تحلیلگری نیروگاه های برقابی از دیدگاه رابطه ...

جایگاه صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ... شروع دوره: 8 دى 1399. نشست نقد و بررسی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی ... دکترای عمران-مهندسی آب از دانشگاه علم و صنعت ...

آموزش اصلی ترین شاخص توسعه انسانی است | پرتال اطلاع رسانی ...

آموزش اصلی ترین شاخص توسعه انسانی است معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در جمع مدیران مهدهای کودک گفت: اهمیت آموزش و توسعه نیروی انسانی، لزوم توجه ویژه به این مقطع آموزشی را برای ما دو چندان می کند.

پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی

مجله معتبر نمایه شده در سیویلیکا پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی و منتشر می شود. . مقالات این مجله در نظام رتبه ...

راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 95 عنوان تحقیق «راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است كه با ...

دانلود پایان نامه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و ...

پایان نامه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها,دانلود پایان نامه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار ,تیبا آی فا

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

بررسی تطبیقی برنامهریزی فضایی آمایش سرزمین در کشورهای منتخب بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ «جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی طی سه دهه اخیر با تأکید بر گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۰»

نگاهی جامع به خود کنترلی دو سازمان

از جمله مبانی نظری راجع به کنترل، که امروزه توسعه زیادی یافته است و بر آن تاکید می گردد. این است که در "فرآیند کنترل سازمانی " محور اصلی باید خود کنترلی یا" کنترل خود" باشد. در همین جهت در این مقاله سطوح مختلف در فرآیند ...

ارزیابی برخی ویژگی‌های پومولوژیک و بیوشیمیایی ارقام ملس ...

آفتاب‌سوختگی یکی از عوامل مهم محدود‌کننده تولید انار به‌ویژه در مناطق با تابستان‌ گرم می‌باشد و ازآنجاکه کاربرد برون‌زای کائولین می‌تواند موجب افزایش تحمل به برخی تنش‌های محیطی از طریق بهبود مسیرهای متابولیک و ...

راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها دسته: مدیریت بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 95 عنوان تحقیق «راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است كه با ...

سومین جلسه شورای راهبری پایش، حفاظت، کنترل و ابزاردقیق ...

سومین جلسه شورای راهبری پایش، حفاظت، کنترل و ابزاردقیق نیروگاه برگزار شد در راستای تمرکز بخشیدن به فرایند بررسی ، اولویت‌بندی و رفع نیازهای واحدهای نیروگاهی در حوزه i&c نیروگاهی و با تکیه بر توانمندی‌های شرکت‌های ...

راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها دسته: مدیریت بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 95 عنوان تحقیق «راهكارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است كه با ...

ارسال مقاله - modiriyatfarda.ir

رتبه‌بندي و سطح‌بندی ميزان پيشرفت و توسعه یافتگی استانهای کشور با رويكرد عدالت سرزميني در هر يك از عرصه‌هاي "اجتماعي، فرهنگي و سياسي"، "اقتصادي و توليدي" و"زيربنايي و فني" 0

مقاله بررسی تئوری یادگیری در خطای انسانی راکتور تحقیقاتی ...

در این مقاله با استفاده از روش heart در کمی سازی خطای انسانی و دخالت آن در احتمال خرابی هر یک از اجزاء متأثر از خطای انسانی موجود در سیستم خنک کنندگی راکتور تحقیقاتی تهران، و مقایسه آن با ارزیابی ...

مقاله ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان ...

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی است. جهت ارائه الگو ابتدا استفاده از متون و مطالعات مرتبط به طور ...

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

بررسی تطبیقی برنامهریزی فضایی آمایش سرزمین در کشورهای منتخب بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ «جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی طی سه دهه اخیر با تأکید بر گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۰»

مدیریت پژوهش

لذا از كليه قطب های پژوهشی كه توانايی انجام اين پروژه را دارند دعوت می شود پس از مطالعه rfp آن، فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی را تكميل نموده و حداكثر تا مورخ 99/06/10 به نشانی ذيل ارسال نموده و ...

پروژه بررسی تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی ...

پروژه بررسی تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی پروژه بررسی تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی روانشناسی بازدید ها 0 ...

پروژه جامع هیدرولوژی-آنالیز منطقه ای، فیزیوگرافی، مدل بارش ...

پیش از ساخت هر سازه و اجرای هر طرح مهم مهندسی در یک حوضه آبریز تعداد زیادی گزارش های کارشناسی در زمینه های گوناگون تهیه می گردد که از این میان سه گزارش ذیل از وظائف مهندسین علوم آب می باشد. ...

پژوهشگاه نیرو::پروژه‌ها و طرح‌ها

ارزیابی و اجرای طرح صیانت از حقوق شهروندی : hrd-03: مدیر توسعه منابع انسانی و آموزش: در حال اجرا : اخذ کد استخدامی کلیه همکاران از سازمان امور استخدامی: hrd-01: مدیر توسعه منابع انسانی و آموزش: در حال ...

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

بررسی تطبیقی برنامهریزی فضایی آمایش سرزمین در کشورهای منتخب بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ «جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی طی سه دهه اخیر با تأکید بر گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۰»

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

«جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی طی سه دهه اخیر با تأکید بر گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۰» ... بررسی فصل حمل‌ونقل در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ... سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، مرکز آموزش و پژوهش ...

دانلود پایان نامه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و ...

پایان نامه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها,دانلود پایان نامه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار ,تیبا آی فا

پایان نامه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از ...

پایان نامه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها,دانلود پایان نامه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار ,جوان سیما

نگاهی جامع به خود کنترلی دو سازمان

از جمله مبانی نظری راجع به کنترل، که امروزه توسعه زیادی یافته است و بر آن تاکید می گردد. این است که در "فرآیند کنترل سازمانی " محور اصلی باید خود کنترلی یا" کنترل خود" باشد. در همین جهت در این مقاله سطوح مختلف در فرآیند ...

بررسی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق برای توسعه پایدار با ...

متناسب­سازی تولید علم با نیازهای بخش­های مختلف یک کشور از خصوصیات جهان امروز است که می‌تواند به پایداری آن کشور منجر شود. این کار تنها از طریق تبیین الگوی متناسب روش تحقیق امکان­پذیر است. به همین دلیل، برای بررسی الگوی ...

مرکز پژوهشها - بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسب ...

بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسب‏ وکارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان در ایران توضیحات فایل : 16749.pdf دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن برچسب ها

مدیریت پژوهش

لذا از كليه قطب های پژوهشی كه توانايی انجام اين پروژه را دارند دعوت می شود پس از مطالعه rfp آن، فرم پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشی را تكميل نموده و حداكثر تا مورخ 99/06/10 به نشانی ذيل ارسال نموده و ...

مدیریت توسعه پژوهش و ارزيابی تحقيقات

آدرس : بجنورد-خیابان شهریار- بالاتر از بیمارستان امام علی(ع)- دانشکده پزشکی- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تلفن : 058-32297182 کد پستی : پست الکترونیک : [email protected]

کار تحقیقی بررسی ضمان عاقله

مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی-آموزشی

بررسی عوامل تعیین کننده بر پذیرش و قصد خرید مشتریان آنلاین ایرانی

شستشوی آهن از مسیر هوایی معمولاً از طریق بخشی از لوله برای پاک سازی خاک و شن صورت گرفته است

بررسی عوامل تعیین کننده بر پذیرش و قصد خرید مشتریان آنلاین ایرانی

دانلود مارکتینگ پلن شرکت موتورولا با ترجمه فارسی

بررسی رابطۀ بين ورزش و بهداشت روانی دانشجويان رشته های ادبيات و تربيت بدنی

مجموعه سوالات معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد کاشان

دانلود پاورپوینت بررسی معماری موزه تاریخی طبیعی شانگهای