دانلود رایگان


برسی حقوقی روابط موجر و مستأجر - دانلود رایگاندانلود رایگان برسی حقوقی روابط موجر و مستأجر نوع فایل: word قابل ویرایش 108 صفحه مقدمه عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصري كه در آن تصميم گرفته نمي شود مگر بر اساس تحقيق كامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه اي تقريبا قديمي است. از دير زمان موجران در پي آن بوده اند كه با تخليه ملكشان آن را به قيمت بيشتر اجاره دهند

دانلود رایگان برسی حقوقی روابط موجر و مستأجرنوع فایل: wordقابل ویرایش 108 صفحهمقدمه عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصري كه در آن تصميم گرفته نمي شود مگر بر اساس تحقيق كامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه اي تقريبا قديمي است. از دير زمان موجران در پي آن بوده اند كه با تخليه ملكشان آن را به قيمت بيشتر اجاره دهند و مستأجران نيز هميشه مي خواسته اند كه اجاره بهاي كمتري بپردازند و در جاي خود باقي بمانند.ماجراي اجاره محلهاي كسب و كار پيچيدگي دو چندان داشته است. چيزي به اسم سر قفلي و پديده اي به نام «حق كسب و پيشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل كسب وجود داشته(و دارد) كه عمق اختلافات اين دو را بيشتر مي كرده (ومي‌كند). اصل در عقد اجاره اين است كه مستأجر با پايان يافتن مدت اجاره محل را تخليه كند و به موجر تحويل دهد. اما تا آنجا كه مي دانيم هرگز قضيه به اين سادگي نبوده است. هميشه دولتها ناچار بوده اند در ميان اين دو نقش«تعديل كننده» و داور را بازي كنند. اينكه چرا چنين شده، مي تواند موضوع يك بررسي اقتصادي- اجتماعي جدي باشد. شايد ساختار طبقات اجتماعي در كشور ما و نحوه تقسيم ثروت همواره تقاضاي مسكن و محل كار استيجاري را نسبت به عرضه آن ايجاب مي كرده و شايد لا اقل در شهرهاي بزرگ و متوسط بيشتر مردم در شرايطي از جهت مالي قرار نداشته اند كه مالك محل سكونت يا كسب خود باشند. به هر حال سياستگذاري هاي دولتها در اين زمينه از سياست تحديد حقوق مالكين شروع شده و به تدريج به آزاد سازي روابط و تبعيت از اقتصاد بازار آزاد گرايش يافته است. توصيه اكثر حقوقدانان به مردم اين است كه پيش از برقراري رابطه استيجاري- به ويژه در محلهاي كسب و كار حتما با وكيل خود مشورت كنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالي غيرقابل جبران باشد و در اين جا قابل ذكر است كه وجدان تنها محكمه اي است كه احتياج به قاضي و دادگاه ندارد.فهرست مطالب:مقدمه1-تعريف اجارهاجاره يعني چه؟2- خصوصيات ويژگيهاي عقد اجاره1 معاوضي بودن عقد اجاره2-تمليكي بودن عقد اجاره3-رضائي بودن عقد اجاره4-لازم بودن عقد اجاره5-موقتي بودن عقد اجار6-ايجابي بودن تعهد حاصل از عقد اجاره7-تدريجي بودن عقد اجاره8-شخصي بودن تعهد حاصل از عقد اجاره3-طرفين عقد اجاره در انعقاد اجاره بوسيله نماينده موجر2-عوضين يا دو مورد عقد4-انواع اجاره5-وظايف مالك در حقوق ايران1-قصد و رضاي طرفين (تراضي)2-موجر و مستأجراهليت در عقد اجارهنتيجه و تحليلكيفيت تعيين اجرت1-شروط عقد اجاره2-شروط مال موضوع عقد اجاره1-وجود يا قابليت وجود داشتن مستأجره(موجود يا ممكن الوجود باشد)2-عين مستأجره بايد معلوم و معين باشد3-عين مستأجره بايد قابليت تعامل را داشته باشد4-مورد اجاره بايد مقدور التسليم و تسلم باشد5-مورد اجاره بايد مستحق للغير نباشد6-ماليت داشتنشروط اجرت4-شرايط متعاقدين در عقد اجاره5-انتفاع از عين مستأجره با بقاء اصل آن ممكن باشدمورد اجاره ممكن است مفروز يا مشاع باشد7-مورد اجاره ممكن است عين خارجي و يا كلي باشد8-موجر بايد مالك منفعتي باشد كه آنرا به وسيله عقد اجاره واگذار مي نمايدمورد اجاره بايد معلوم باشدمنفعت مورد اجاره بايد مشروع باشدعوض منافعفروعات در مورد اجارهالزامات مختص موجر1-تسليم مورد اجارهالف-مورد تسليمب-حالت تسليمج.كيفيت، زمان، مكان، مخارج تسليم2-حفظ و صيانت از مورد اجاره3-عدم تغيير در عين مستأجره4-انجام تعميرات اساسي5-پرداخت مخارجي كه براي بقاء عين مستأجره ضروري است6-قبول مسئوليت در قبال تعرض و مزاحمت اشخاص ثالثتكاليف موجر2-الزامات مختص مستأجر2-پرداخت مال الاجارهتكاليف مستأجر1-فسخ اجاره2-خيار شرطنكته3-خيار رؤيتشرايط تحقق خيار رؤيتخيار عيبتبصره5-خيار تخلف شرط6-خيار تدليس7-خيار تبعض صفقهبطلان اجاره1-انحلال عقد اجاره از طريق بطلان2- انحلال عقد اجاره از طريق فسخ3- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر4-انحلال عقد اجاره5-انحلال عقد اجاره از طريق انفساخ6-انحلال عقد اجاره از طريق انقضاء مدت7-انحلال عقد اجاره از طرق خاص8-انحلال عقد اجاره مربوط به خانه هاي سازمانيحق سرقفلي و حق كسب و پيشهمواردي كه مستأجر مستحق سر قفلي استمواردي كه به مستأجر سرقفلي تعلق نمي گيرد1-تعديل اجاره بهاشرايط پذيرش دعوي تعديل اجاره2-الزام به تنظيم سند رسمي اجاره3-دعوي الزام به تعميرات اساسي4-دعوي تخليه به لحاظ انقضاء مدت5-تخليه به لحاظ احتياج شخصي6-تخليه به لحاظ تعدي و تفريط7-تخليه به لحاظ انتقال به غير8-تخليه به لحاظ تغيير شغل9-تخليه به لحاظ احداث بناء10-تخليه به لحاظ تخلف از شرط11-تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجور12-دعوي تجويز انتقال منافع13-دعوي مطالبه اجور و يا مطالبه اجرت المسمي و خسارت وارده در مورد اجاره14-دعوي عسر و حرج1-شرايط سند رسمي اجاره2-شرايط سند عادي اجاره3-روش تخليه در صورت وجود سند رسمي1-درخواست صدور اجرائيهماده 19 آئين نامه مي گويد2-صدور اجرائيه3-ابلاغ اجرائيه4-تخليه5-وضعيت سر قفلي1-درخواست تخليه2-دستور تخليه و مقدمات صدور آن3-ابلاغ و اجراي دستور تخليه4-وضعيت سر قفلي5-استمهال و امهال (مهلت دادن به مستأجر)1-استمهال بايد به علت وقوع حوادث غير مترقبه باشد2-مقام مهلت دهنده6-توقيف عمليات اجرائي1-موارد توقيف عمليات اجرائيالف- ادعاي عدم اصالت سند از طرف مستأجرب-ادعاي تمديد قرارداد اجاره از طرف مستأجر2-تشريفات و شرايط توقيف عمليات اجرائي3-خسارت ناشي از توقيف عمليات اجرائي7-احكام روابط مالي فرعي طرفينمنتفي شدن جنبه كيفري چك پس از شش ماه8-دعاوي مربوط به روابط مالي طرفينتكليف موجر در خصوص سپردن وجوه و ... به دايره اجراتكليف موجر در خصوص طرح دعوي براي مطالبه خسارتب-دعاوي و ادعاهاي مستأجر بر عليه موجربه موجب ماده 5 قانوننتيجه گيريعلائم و اختصارات فهرست منابع و مآخذمنابع و مأخذعلائم و اختصارات ق.م قانون مدنيق.روابط موجر و مستأجر قانون روابط موجر و مستأجر فهرست منابع و مآخذ1-حقوق مدني. جلد دوم. تأليف دكتر سيد حسين امامي از انتشارات كتابفروشي اسلاميه2-بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تأليف بهمن كشاورز3-عقد اجاره كاربردي. تأليف دكتر بهرام بهرامي(قاضي ديوانعالي كشور و عضو هيأت علمي دانشگاه)4-راهنماي طرح دعاوي موجر و مستأجر تأليف سيد مهدي مير شفيعيان(وكيل دادگستري)5-قانون روابط موجر و مستأجر(مجموعه قوانين) تدوين جهانگير منصور6-ترمينولوژي حقوق- دكتر محمد جعفر لنگرودي- چاپ كتابخانه كنج دانش.

برسی حقوقی روابط موجر و مستأجر


کار تحقیقی برسی حقوقی روابط موجر و مستأجر


روابط موجر و مستأجر


تحلیل حقوقی رابطه موجر و مستاجر


موجر


مستاجر


کار تحقیقی حقوقبرسی


حقوقی


روابط


موجر


و


مستأجر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نکته های حقوقی روابط موجر و مستاجر - حقوق و زندگی

نکته های حقوقی روابط موجر و مستاجر ... البته جهت بهره مندی از امتیازات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ که فوقاً اشاره شد، امضای دو تن شاهد در همان پشت نویسی حتماً لازم است.

موجر و مستأجر مکان تجاری باید از چه نکاتی مطلع باشد ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های 1356 و 1376 حاکم بر تمامی روابط استیجاری در خصوص مکان‌ها و مراکز تجاری کشور است، با توجه به اینکه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 1376 روابط استیجاری قبل ...

شرایط و مراحل تخلیه ملک مسکونی | قوانین، مدارک و حکم تخلیه

دستور تخلیه در صورتی صادر می‌شود که رابطه موجر و مستأجر بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد و شرایط آن قانون هم در اجاره نامه مورد توجه و مورد رعایت قرار گرفته باشد.

کارشناس رسمی دادگستری - قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر. 1356.5.2 ‌فصل - اول کلیات ‌ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان ...

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. قرارداد های عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه ...

قوانین روابط مالک و مستاجر - همشهری آنلاین

در تبصره یک ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر 1362 نیز آمده است: «در صورتی‌که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی ...

بررسي فسخ و تخليه قرارداد اجاره در قانون روابط موجر ...

اصل این است که مستاجر حق اجاره دادن عین را ندارد ، مگر اینکه در عقد اجاره چنین حقی را به او داده باشند . ‌ماده 10 ق.موجر و مستاجر 56:«مستأجر نمي‌تواند منافع مورد اجاره را كلاً يا جزئاً يا به نحو ...

قانون روابط موجر و مستاجر | قانون روابط موجر و مستاجر چیست

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356. در خصوص ویژگی‌های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نکاتی چند حایز اهمیت است که در ذیل به اشاره به آن خواهیم پرداخت : 1 . این قانون در 31 ماده به تصویب رسیده است ...

روابط موجر و مستاجر

روابط موجر و مستاجر. چالش های حقوقی یک کسب و کار. ثبت شرکت ها. قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی. دعاوی تجاری. دعاوی شرکت ها. نکات مهم قراردادها. مجوزهای کسب و کار. چگونه ...

دعوای موجر و مستاجر - برخی از اختلافات موجر و مستاجر در ...

دعوای موجر و مستاجر به کجا ختم می شود؟ برخی از اختلافات مبتلابه موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره را مورد بررسی قرار داده‌ایم. پس ندادن ودیعه ملکی که اجاره می‌شود در دست مستاجر امانت است و اگر خسارتی به آن وارد شود ...

[سایت حقوق] قانون روابط ‏موجر و مستأجر

فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر . ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره‏ی کليه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجويی و ساختمان‏های دولتی ونظاير آن که با قرارداد ...

حق کسب و پیشه در روابط موجر و مستأجر

قبل از آن که به بررسی مقررات و عرف حاکم بر روابط موجر و مستأجر درخصوص حق کسب و پیشه برمبنای قانون سال ۱۳۵۶ بپردازیم لازم است تا درخصوص حق کسب و پیشه و فرق آن با سرقفلی کمی توضیح …

هوالوکیل | برسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستاجر | محمد ...

خرید اینترنتی کتاب برسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستاجر ناشر: میزان مولف: محمد مسعود علیزاده خرازی قیمت: 18,000 تومان، همراه با اضهار نظر بانک مرکزی

کارشناس رسمی دادگستری - قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر. 1356.5.2 ‌فصل - اول کلیات ‌ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان ...

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر . ... عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استيجاري اجرا مي شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. ... يا با توافق موجر و مستاجر تمام شود (به بيان ...

قانون روابط موجر و مستأجر | موسسه حقوقی هانیه اخوان

ماده 4- در صورتى كه موجر مبلغى به‏عنوان وديعه يا تضمين يا قرض‏الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به‏موجر موكول به‏استرداد سند يا وجه مذكور به‏مستأجر و يا سپردن آن به ...

کلینیک حقوقی ایرانماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. ‌ قانون مربوطه: قانون روابط موجر و مستاجر 1356

بررسی جوانب حقوقی تخلیه مستاجر

در این زمان موجر با توجه به سند مالکیتی که ارائه می‌دهد و با در نظر گرفتن اجاره‌نامه، چه رسمی چه عادی و اثبات یکی از شرایط صدور حکم تخلیه که پیش‌تر به آن اشاره شد، می‌تواند از مراکز قضایی طبق ...

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر

قانون موجر و مستاجر- تخلیه پیش از موعد-قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56-قانون مالک و مستاجر-هزینه تعمیرات-قانون بلند کردن مستاجر-حقوق مستاجر-اگر موجر پول مستاجر را ندهد-اگر مستاجر کرایه ندهد-قوانین مالک و مستاجر فسخ ...

حقوق مستاجر | تکالیف مستاجر | روابط موجر و مستاجر | روابط ...

حقوق مستاجر در برابر موجر در قانون مدنی به صورت کامل مشخص شده است. در بخش روابط موجر و مستاجر قانون، حقوق و تکالیف مستاجر تعیین شده است.

دعوای موجر و مستاجر - برخی از اختلافات موجر و مستاجر در ...

دعوای موجر و مستاجر به کجا ختم می شود؟ برخی از اختلافات مبتلابه موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره را مورد بررسی قرار داده‌ایم. پس ندادن ودیعه ملکی که اجاره می‌شود در دست مستاجر امانت است و اگر خسارتی به آن وارد شود ...

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. قرارداد های عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه ...

حق کسب و پیشه در روابط موجر و مستأجر

قبل از آن که به بررسی مقررات و عرف حاکم بر روابط موجر و مستأجر درخصوص حق کسب و پیشه برمبنای قانون سال ۱۳۵۶ بپردازیم لازم است تا درخصوص حق کسب و پیشه و فرق آن با سرقفلی کمی توضیح …

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر بهمن کشاورز

صفحه مشخصات کتاب بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر نویسنده بهمن کشاورز در بانک کتاب های حقوقی صلح؛ مرجع حقوقی ایران

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ; قانون احکام مرتبط ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتیکه تصرف متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان ...

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ; قانون احکام مرتبط ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتیکه تصرف متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان ...

تعهدات متقابل مالک و مستاجر - یاسا

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب ۱۳۲۴ و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن ...

مرکز پژوهشها - قانون روابط موجر و مستأجر

7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه. ‌تبصره - موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر بهمن کشاورز

صفحه مشخصات کتاب بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر نویسنده بهمن کشاورز در بانک کتاب های حقوقی صلح؛ مرجع حقوقی ایران

بررسی جوانب حقوقی تخلیه مستاجر

در این زمان موجر با توجه به سند مالکیتی که ارائه می‌دهد و با در نظر گرفتن اجاره‌نامه، چه رسمی چه عادی و اثبات یکی از شرایط صدور حکم تخلیه که پیش‌تر به آن اشاره شد، می‌تواند از مراکز قضایی طبق ...

[سایت حقوق] قانون روابط ‏موجر و مستأجر

فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر . ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره‏ی کليه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجويی و ساختمان‏های دولتی ونظاير آن که با قرارداد ...

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ; قانون احکام مرتبط ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتیکه تصرف متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان ...

مستاجر و موجر چه حق و حقوقی دارند؟ - پارسی زی

مستاجر و موجر چه حق و حقوقی دارند؟ ... طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم، زیر قرارداد را امضا کنند. این قرارداد در دو نسخه تنظیم می شود.

[سایت حقوق] قانون روابط ‏موجر و مستأجر

فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر . ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره‏ی کليه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجويی و ساختمان‏های دولتی ونظاير آن که با قرارداد ...

شرایط و مراحل تخلیه ملک مسکونی | قوانین، مدارک و حکم تخلیه

دستور تخلیه در صورتی صادر می‌شود که رابطه موجر و مستأجر بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد و شرایط آن قانون هم در اجاره نامه مورد توجه و مورد رعایت قرار گرفته باشد.

قانون روابط موجر و مستأجر - پایگاه خبری اختبار

قانون روابط موجر و مستأجر 1376 آخرین اصلاحات انجام شده بر این قانون است. میتوانید قانون روابط موجر و مستأجر را در اختبار به طور کامل مطلاعه کنید.

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 - فینولا | متخصص حقوق ...

قانون روابط موجر و مستاجر ‌مصوب ۱۳۵۶ فصل – اول کلیات. ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به ...

کلینیک حقوقی ایرانماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. ‌ قانون مربوطه: قانون روابط موجر و مستاجر 1356

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر بهمن کشاورز

صفحه مشخصات کتاب بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر نویسنده بهمن کشاورز در بانک کتاب های حقوقی صلح؛ مرجع حقوقی ایران

ترجمه مقاله - بررسی انجماد جهت دار آلیاژهای روی - آلومینیوم

دانلود پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه نهم نهاد حکومت

دانلودنقشه اتوکد شهر دورود با جزئیات کامل با فرمت DWG

پاورپوینت تحلیل برج اداری الوند تهران

کار تحقیقی حقوق: حقوق بشر

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی در 222 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویردانلود جزوه حقوق تطبیقی دکتر عبدالحسین شیرویدانلود پاورپوینت موتورهای احتراقی و انواع آنها