دانلود رایگان


بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه نوع فایل: word قابل ویرایش 53 صفحه چکیده: با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد

دانلود رایگان بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسهنوع فایل: wordقابل ویرایش 53 صفحهچکیده:با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد). در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.واژگان كليدي: وكيل، ايفاء تعهد، تعهدات اصلي وكيل، مورد وكالت، لوازم و مقدمات وكالتمقدمه: در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت» می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،پرسش های مهمی می آفریند؛ آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است. فهرست مطالب:چكيده مقدمه فصل اول كليات تحقيقگفتار اول تعاريف وكالتمبحث اول وكالت در لغت مبحث دوم وکالت از نطر فقهي گفتار دوم انواع وكالت و مفاهيم ديگر وكالت مبحث اول انواع وکالتمبحث دوم مفاهيم وكالتمبحث سوم تعهدات وكيل و موكلگفتار سوم نظريه وکالت بر ماهيت نمايندگيمبحث اول. آثار و نتایج نظریة وکالتمبحث دوم . نقد نظریة وکالتگفتارچهارم قلمرو موضوعی عقد وکالتمبحث اول محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجودمبحث دوم ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالتفصل دوم(رابطه وكيل و موكل در حقوق ايران، فرانسه، انگليس )گفتار اول تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل (درحقوق ايران، مصر و انگليس)مبحث اول تعاريف مبحث دوم اقسام تعهدات اصلي وكيلگفتار دوم عقد وکالت در ایران و فرانسه نتیجه گيريفهرست منابع و مأخذمنابع و مأخذ:الف) منابع فارسي امامي، سيدحسن، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ يازدهم، 1374 بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران، انتشارات كتابفروشي علمي، 1329جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، تهران، بنياد و استاد، 1357همو، ترمينولوژي حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368 خوري شرتوني ، سعيد، اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، بيروت ، مرسل سيوعيه، چاپ دوم، 1889م دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، تهران، سيروس، 1343ذنوح، حسن علي، الحقوق العينيه (شرح القانون المدني العراقي)، بغداد، نشر محدود، 1954مزمخشري، ابي القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغه، قاهره، دارالكتب المصر، 1923مس. ملكا، ادموند، شرح القانون الإنجليزي، مصر، شركه مساهمه مصريه، 1954مالسنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون ا لمدني الجديد، بيروت، دار احيا التراث العربي، 1964مشهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377عدل، ميرزا سيد مصطفي خان (منصور السلطنه)، حقوق مدني ، تهران، اتنتشارات اميركبير، چاپ هفتم، 1342عدي، وليد، كتاب الثالث القانون المدني (سوريه)، بيروت، بي نا، 1979مالفتحي زغلول، احمد، شرح القانون المدني المصري ، مصر، مطبعه الاميريه، 1913مكاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، تهران، انتشارات به نشر، 1364كامل، سامرائي، قانون المدني العراقي، بغداد، مطبعه العافي، 1951مالوجدي، محمد فريد، دايره المعارف القرن العشرين، بيروت، دارالفكر، بي تاب) منابع انگليسي Fridman G.H.L , Oxon B.C.L, Adelaide l.l. M, The law of Agency, london Butter worths, 1979 Gwinn, R.P., The New Encyclopedia Britannica, 1990, 15 th.ed .Ghicago Encyclopedia Britannica, Inc Markesinis, B.S. , An outline of the law of Agency, 1979 london ButterworthsSmith, T., Lawyer, Newyork Macmillan, 1961 ج) منابع عربي - علامه حلی،تحریر الاحکام، تحقیق ابراهیم البهادری(قم اعتماد،۱۴۲۰ق) ج۳،صص۱۹۰۳۴. - علامه حلی، تبصرة المتعلمین، تحقیق احمد الحسینی و هادی الیوسفی(تهران انتشارات فقیه، ۱۳۶۸ش) صص۱۵۹-۱۶۰) - الفاضل الآبی، کشف الموز،تحقیق علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی(قم موسسة النشر الاسلامی،۱۴۱۰ق.) ج۲، صص۳۵-۴۴. - ابن حمزة الطوسی، الوسیلة، تحقیق محمد الحسون، (قم منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی،۱۴۰۸ق) ص ۲۸۲ – ۲۸۳. - أبو الصلاح الحلبی ،الکافی ،تحقیق رضا أستادی(اصفهان مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (ع) العامة ،؟)ص ۳۳۷ – ۳۳۸. - ابن إدریس الحلی،السرائر ( قم مؤسسة النشر الإسلامی،۱۴۱۰ق) ج ۲ ، ص ۸۱ – ۹۱. - الشیخ الطوسی، الخلاف ،المحققون السید علی الخراسانی ، السید جواد الشهرستانی ، الشیخ مهدی طه نجف(قم ؤسسة النشر الإسلامی،۱۴۱۱ق)ج ۳ ،ص ۳۳۸ – ۳۵۳.

بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران و فرانسه


رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران و فرانسه


رابطه وکیل و موکل


بررسی حقوقی رابطه وکیل و موکل


وکیل


موکل


تعهدات وکیل و موکل


کار تحقیقی حقوقبررسی


رابطه


بین


وکیل


و


موکل


در


حقوق


ایران،


فرانسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 با انعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و ...

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 12 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 با انعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و ...

وکیل بابک زنجانی برای حق الوکاله اش چقدر پول گرفت؟

کوهپایه‌زاده در این زمان در آزمونی که با همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه کویین‌مری لندن در رشته‌ حقوق تجارت بین‌الملل برگزار می‌شود، شرکت می‌کند و در نهایت از ...

بررسی نهادهای مکمل ازدواج سنتی در حقوق ایران و فرانسه

قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود.

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی معمولاً شخصی که برای انجام معامله ای وکالت دارد به نام موکل و به حساب او قرارداد می بندد و اثر این قرارداد دامنگیر موکل می شود.

بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌

'بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌', مجله علمی "حقوق خصوصی", 11(1), pp. 23-50. doi: 10.22059/jolt.2014.52494

پایان نامه مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن

۱-۱-۶- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران ... آیا عدم رعایت صرفه صلاح موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور می گردد و یا وکیل باید جبران خسارات وارده به ...

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 12 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 با انعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و ...

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 با انعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و ...

درآمدی بر؛ اقرار نمایندگان در حقوق فرانسه | کانون سردفتران ...

در امور جزایی نیز هرچند که در حقوق اغلب کشورها، ازجمله ایران، اقرار به نمایندگی با تردید و بدبینی تمام نگریسته می‌شود لیکن در حقوق فرانسه، تفویض وکالت برای بیان اقرار در امور کیفری نیز امکان‌پذیر است.

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران - کانون سردفتران ...

سئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران-شیرین بیدرام چکیده با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این ...

بررسی تطبیقی جایگاه «جهت» در حقوق قراردادهای ایران و حقوق ...

شهابی، مهدی (1394)، «قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در نظام حقوق قراردادهای ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دورۀ 6، ش 2.

تعارض قوانین در حقوق بین الملل - احاله - تعارض مثبت و منفی ...

احاله درجه دوم : دعوای طلاقی بین زن و شوهر انگلیسی مقیم فرانسه در ایران مطرح شود >>> ایران اگر قانون داخلی صرف انگلیس را اجرا کند حکم طلاق را مطابق قانون مزبور صادر می کند(بر اساس ماده ۹۷۳ ق م ...

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 12 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 با انعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و ...

بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با ...

در عقد وکالت معمولا" موضوع آن بین موکل و وکیل معین می شود ولی با این حال همیشه حدود و اختیارات وکیل و مرز مورد وکالت به طور دقیق تعیین نمی شود و در نتیجه از جهت حدود اختیاراتی که به وکیل تفویض ...

مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه رامین باقری کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم تحقیقات واحد یزدچکیدهامروزه، اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در شعبههای مختلف عل

وکالت و وظیفه وکیل چیست؟ | موسسه حقوقی آریانا پارس

هر فرد و یا افراد حقوق می توانند که به طور آزادانه از میان وکلای دادگستری، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه و مشخص کردن حق الزحمه وکیل شروع ...

رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه - پارس پروژه

مبحث اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود مبحث دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت فصل دوم:(رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس)

حقوق تجارت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به ...

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران - کانون سردفتران ...

سئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران-شیرین بیدرام چکیده با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این ...

درآمدی بر؛ اقرار نمایندگان در حقوق فرانسه | کانون سردفتران ...

در امور جزایی نیز هرچند که در حقوق اغلب کشورها، ازجمله ایران، اقرار به نمایندگی با تردید و بدبینی تمام نگریسته می‌شود لیکن در حقوق فرانسه، تفویض وکالت برای بیان اقرار در امور کیفری نیز امکان‌پذیر است.

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق m.a گرایش : خصوصی موضوع : بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل استاد راهنما : دکتر عباداله رستمی چلکاسری سال تحصیلی :1394-1393 ...

وکالت و وظیفه وکیل چیست؟ | موسسه حقوقی آریانا پارس

هر فرد و یا افراد حقوق می توانند که به طور آزادانه از میان وکلای دادگستری، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه و مشخص کردن حق الزحمه وکیل شروع ...

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A گرایش : خصوصی موضوع : بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل سال تحصیلی :1394-1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما ...

وکیل بین الملل/آشنایی با خصوصیات وکیل بین الملل و خصوصیات ...

همچنین در زمان انجام مذاکرات برای عقد قرارداد، وکیل بین المللی با تسلط در زمینه تخصصی خود، از پایمال شدن حقوق و منافع موکل خود جلوگیری می کند و از انعطاف و یا سختیگیری های بیش از اندازه و غیر ...

بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با ...

در عقد وکالت معمولا" موضوع آن بین موکل و وکیل معین می شود ولی با این حال همیشه حدود و اختیارات وکیل و مرز مورد وکالت به طور دقیق تعیین نمی شود و در نتیجه از جهت حدود اختیاراتی که به وکیل تفویض ...

خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانى این جرم از دیدگاه حقوق جزا

براى تحلیل رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه‏هاى این رابطه و ویژگى‏هاى آن بررسى شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهى ـ حقوقى ...

شماره وکیل ایرانی در لندن | مهاجرت مهر پارسیان | 09120067663

با بررسی موضوع شماره وکیل ایرانی در لندن همراه شما گرامیان هستیم. ایرانیان مقیم انگلستان و لندن با توجه به شیوع بیماری کرونا، تقریبا امکان تردد به سایر کشورها را ندارند.

کانون وکلای دادگستری اصفهان - مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ...

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران چکیده با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکیل بابک زنجانی برای حق الوکاله اش چقدر پول گرفت؟

کوهپایه‌زاده در این زمان در آزمونی که با همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه کویین‌مری لندن در رشته‌ حقوق تجارت بین‌الملل برگزار می‌شود، شرکت می‌کند و در نهایت از ...

بررسي رابطه ميان ترکيب دارايی-بدهی و ريسك نقدينگي بانك‌ها در ايران

نقشه اتوکد منطقه 22 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود فایل اکسل طراحی سقف تیرچه بلوک بر اساس آیین نامه ACI

پروژه دانشجویی کامپیوتر و خودروها (تاثیر کامپیوتر و اجزای آن بر خودروهای امروزی)

ترجمه كتاب فيزيولوژی كندل فصل62 و 63 - حافظه و یادگیری

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل گوشه گیری فاطمه را برطرف نمایم

حجاب در دین های مختلف

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی پایه نهم گوناگونی جانداران

بررسی ميزان تأثير اردوهای تربيتی ـ آموزشی بر رشد شخصيت دانش آموزان