دانلود رایگان


کار تحقیقی طلاق و سهم زن از زندگی مشترك - دانلود رایگاندانلود رایگان کار تحقیقی طلاق و سهم زن از زندگی مشترك نوع فایل: word قابل ویرایش 40 صفحه چکیده: بر اساس شرع و قانون، زوجين وظايف مشتركي در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامي و ايراني، زنان به ويژه زنان خانه‏دار تمام يا بخش اعظم فعاليّت هاي خود را در منزل شوهر صرف مي‏كنند. تا زماني كه زندگ

دانلود رایگان کار تحقیقی طلاق و سهم زن از زندگی مشتركنوع فایل: wordقابل ویرایش 40 صفحهچکیده:بر اساس شرع و قانون، زوجين وظايف مشتركي در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامي و ايراني، زنان به ويژه زنان خانه‏دار تمام يا بخش اعظم فعاليّت هاي خود را در منزل شوهر صرف مي‏كنند. تا زماني كه زندگي مشترك ادامه دارد، مشكلي رخ نمي دهد، اما همين كه اين زندگي دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدايي مطرح گرديد، وضع به گونه‏اي ديگر خواهد شد. بر اساس رژيم مالي حاكم بر زوجين در حقوق ما, تمام درآمدهاي به دست آمده توسط هر يك از زوجين در اين مدت، به خودشان اختصاص دارد ولي زن در مقابل فعاليت خود در منزل شوهر, از هر درآمدي بي‏نصيب مانده و دچار چالش جدّي مي‏گردد. از اين رو، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1371 قانوني را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصويب رسانيد كه مقاله حاضر ضمن بررسي مباني شرعي و ادله فقهي اين دو نهاد، از جهت حقوقي آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و در پايان نيز اشاره‏اي كوتاه به پيامدهاي اجتماعي آن دارد.واژگان كليدي: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله مقدمه: در بيشتر جوامع اسلامي از جمله ايران، كانون خانواده و حفظ و نگهداري و گرمابخشي به آن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و قرآن مجيد اين كانون را محل سكون و آرامش معرفي مي‏كند (اعراف: 189). براي تحقق چنين فضايي, اغلب زنان با خانه‏داري و كار در منزل شوهر، زمينه فعاليت هاي مرد را در خارج از خانه فراهم مي‏كنند؛ كارهايي همانند تهيه غذا و شستن لباس هاي مرد، نظافت منزل شوهر و غيره كه جزء وظايف شرعي و قانوني زن نيست اما داراي ارزش اقتصادي است. از طرفي ديگر، در حقوق ايران، تنها يك رژيم مالي بر روابط زوجين حاكم است و آن رژيم استقلال مالي زوجين (جدايي كامل اموال) مي‏باشد؛ يعني زن و شوهر در دوران زندگي زناشويي از دو دارايي ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت ديگر, اموال زن و مرد دارايي مشتركي را تشكيل نمي‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرّف‏ اموال و دارايي‏هاي سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويي استقلال كامل دارد و رياست شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختياري در اموال زوجه، براي او به وجود نمي‏آورد. پس از انحلال نكاح نيز دارايي مشترك، آن گونه كه امروز در حقوق كشورهاي غربي و غير آن مرسوم است، مطرح نيست و اگر اختلاطي بين اموال زن و مرد به وجود آيد، در صورت عدم امكان اثبات مالكيّت از طرف هر يك از زوجين، بايد همانند اموال مشاع قهري بين آنها تقسيم شود. به رغم مطالب ياد شده، از آن‏جا كه زنان خانه‏دار خود را شريك زندگي و خانه مرد را خانه خود مي‏دانند، منتهاي خدمت و تلاش را براي سر و سامان دادن به آن، به كار مي‏گيرند و براي پايدار ماندن نهال خانواده حتي از حقوق اوليّه خود, يعني خوراك و پوشاك و ديگر هزينه هاي زندگي صرف نظر كرده, آن را به حداقل مي‏رسانند. هم چنين به خاطر اين كه ‏اين زنان معمولاً به جدايي و طلاق و گسيخته شدن چنين كانوني كه نيرو و جواني و سلامت خود را فداي آن نموده اند، فكر نمي‏كنند، سخني از حق الزحمة و اجرت هم به ميان نمي آورند و يا چون نمي‏خواهند فضاي صميمي و خالصانه زندگي را با اين حرف ها مكدر كنند، لب فرو مي‏بندند. در اين حالت است كه اگر خود را در معرض طلاق ببينند، همه چيز را از دست داده و با آينده‏اي ‏تاريك مواجه مي‏شوند. آيا مي‏توان اين همه كار و زحمت زن را در خانه يا بيرون از آن، ناديده گرفت؟ آيا اين ناديده گرفتن‏ها ظلم آشكار نيست؟ آيا مي‏توان پذيرفت، خدايي كه براي شير دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) اين همه تلاش و زحمت زن را بي‏مزد بداند؟ آيا قاعدة «حرمة مال المسلم» (كليني، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهايي كه براي آينده زندگي مشترك (نه فقط براي شوهر) گرد آورده است، سهمي ندارد؟ آيا همان ‏طوري كه در صورت عدم تأمين هزينه زندگي زن از ناحيه مرد، حاكم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، براي احقاق و تضمين ارزش اقتصادي كار زن و اجراي قاعده مسلم فقهي فوق، حاكم وظيفه‏اي ندارد و نبايد براي آن، راه كارهايي پيش‏بيني كند؟ و بالاخره آيا مقرّرات پيش‏بيني شده براي پاسخ گويي به نيازها و خواسته هاي زنان كافي است يا خير؟بدين جهت در صدد بر آمديم اين موضوع را از جهات فقهي و حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا زنان از بابت اين فعاليت‏ استحقاق اجرت دارند يا خير؟ از اين رو تبصرة 6 ماده اصلاحي مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه براي تأمين اين ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار مي‏دهيم.فهرست مطالب:چكيدهمقدمه فصل اول: اجرت‏المثل فعاليت هاي زن در منزلگفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقهالف- طرح مسأله و جايگاه بحث ب- شرايط استحقاق اجرت المثل در فقهج- مستندات شرعي اجرت المثل (ضمان استيفاي مال غير)دليل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»1- مفهوم قاعده2- مستندات قاعده 1-2- روايات2-2- سيره متشرعهدليل دوم: بناي عقلاگفتار دوم: اجرت المثل از ديدگاه حقوق موضوعه الف- شرايط استحقاق اجرت‏المثل 1- انجام فعاليت‏هايي خارج از وظايف شرعي 2- دستور زوج3- قصد عدم تبرع 4- در بين نبودن شرط مالي ب- شرايط مطالبه اجرت المثل 1- شرط طلاق 2- درخواست طلاق از سوي مرد 3- طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار زن ج- زمان تأديه اجرت‏المثلفصل دوم: بخشش (نحله)گفتار اول: مفهوم بخشش (نحله) الف- مفهوم متاعب- نظريه‏هاي تفسيري در مورد مفاد آيهگفتار سوم: بررسي شرايط و مستندات حقوقي نحلهالف- شرايط استحقاق بخشش (نحله)ب- ملاك‏هاي تعيين ميزان بخشش (نحله)1- سنوات زندگي مشترك2- نوع كارهاي انجام شده3- وسع مالي زوجج- زمان مطالبة نحلهفصل سوم: پيامدهاي اجتماعي تبصرة ياد شدهگفتار اول: پيامدهاي ممكن گفتار دوم: راهكارهاي پيشگيرانه مندرج در تبصرهنتيجه‏گيريمنابعمنابع و مأخذ:1- قران كريم.2- اردبيلي، ملّا احمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1363، ج10.3- امامي، سيد حسن, حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ هفدهم، 1375، ج 1. 4- ------، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميّه، چاپ ششم، 1370، ج 4.5- انصاري،مرتضي(شيخ)، كتاب المكاسب، قم، انتشارات علّامه، چاپ دوم «سنگي»، 1367.6- بحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامي، بي-تا, ج21.7- جبعي عاملي، زين‏الدين (شهيد ثاني)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، دارالهادي ‏للمطبوعات، 1403ق، ج 5.8 ------، مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات بصيرتي، بي تا, ج 1.9- جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1376.10- -----، محمّد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.11- حر عاملي، محمّد بن حسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا, ج 15.12- حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، بيروت، دارالعلم، 1409ق، ج58. 13- حلّي(علامه)، حسن بن يوسف، ارشادالاذهان الي احكام الايمان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپاول،1410ق، ج2.14- -----، مختلف الشيعه، تهران، مكتبة نينوي، بي تا, ج 2.15- -----، قواعد الاحكام، قم، منشورات الرضي، بي تا, ج 2.16- حلّي(محقق حلّي) جعفر بن حسن، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، بيروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1403ق، جزء 2 17- -----, «85 در صد موارد درخواست طلاق از جانب خانم هاست», مردم سالاري، 11/10/81. 18- حميديان, حسن, «اگر خط قرمز را بشنا سيم از آن عبور نمي كنيم» جوان, 29/3/1381. 19-خوئي، سيد ابوالقاسم, مستند العروة الوثقي, مقرر مرتضا بروجردي، قم، انتشارات دارالعلم، 1365، ج 1.20- دياني، عبد الرّسول، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن، تهران، امير دانش، چاپ اول، 1379.21- روزنامه رسمي، مورخ 21/12/1370. 22- شبّر، سيّد عبداللّه، تفسيرالقرآن الكريم (تفسير شبّر)، بيروت، انتشارات دارالزهرا، چاپ اول، 1412ق، ج 1.23- صفايي، سيّد حسين و اسدالله امامي، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1378، ج1.24- طباطبائي(حكيم)، سيّد محسن، مستمسك العروة الوثقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا, ج 12.25- طباطبائي، سيّد محمّد حسين، تفسير الميزان, ترجمه سيّد محمّد باقر همداني، قم، دفتر تبليغات‏ اسلامي، 1363، ج 2.26- طبرسي، ابو علي فضل بن حسن، تفسير مجمع البيان ترجمه سيّد ابراهيم ميرباقري و ديگران، تهران، انتشارات فراهاني، چاپ اول،1350، ج 2.27- طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، بي جا, دفتر نشر فرهنگ اسلامي، بي تا, ج 4.28- طوسي(شيخ الطائفه)، محمّد بن حسن، المبسوط في فقه الاماميّه، بي جا, المكتبة المرتضوية لاحياء الاثارالجعفرية، 1460ق. 29- طوسي، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دار الكتاب‏ الاسلاميه، 1390ق، ج 7.30- -----، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دار الكتاب‏ الاسلاميّة، چاپ چهارم، 1365، ج 8.31- علوي حسيني موسوي، محمّد كريم، كشف الحقايق عن نكت الآيات و الدقائق، تهران، حاج‏عبدالمجيد - صادق نوبري، چاپ سوم, 1396ق، ج 1.32- فيض كاشاني، محسن، الصافي في كلام اللّه، مشهد، دار المرتضي للنشر، بي تا, چاپ اول، ج 1.33- قنبري، وجيهه، «82 درصد متقاضيان طلاق, زنان هستند», خراسان، 27/3/81 .34- كاتوزيان، ناصر, حقوق مدني (خانواده)، تهران، بهمن‏برنا، چاپ‏پنجم, 1378، ج1.35- -----، حقوق مدني (الزام هاي خارج از قرارداد)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ‏اول، 1374، ج 2.36- -----، وقايع حقوقي، تهران، نشر يلدا، چاپ دوم، 1374.37- كركي (محقق كركي)، علي بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، چاپ اول، 1408ق، ج 12.38- كليني رازي(شيخ كليني)، ابوجعفر محمّد بن يعقوب، الاصول من الكافي، تهران، دار الكتاب الاسلاميّه، چاپ سوم، 1388ق، ج 2 و 6.39- مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، مجموعه آراي فقهي قضايي در امور حقوقي، قم، بي جا, بي نا, چاپ اول,1381.40- مصطفوي، سيّد محمّد كاظم، مائة قاعدة فقهيّه، چاپ اول، 1412ق.41- مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بيست و يكم، زمستان 1374.42- مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتاب الاسلاميّه، 1366، ج 3.43- مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، (مباني فقهي و موازين بين‏المللي)، تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، 1379.44- موسوي (خميني)، سيّد روح اللّه، كتاب البيع، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارم، 1368، ج 1.45- موسوي بجنوردي، سيّد محمود، قواعد فقهيّه، تهران، نشر ميعاد، چاپ دوم، 1372.46- موسوي سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذّب الاحكام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، 1416ق، ج 19.47- نجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تهران، المكتبة الاسلاميّة، چاپ دوم, 1366.48- هدايت نيا، فرج‏الله، بررسي مباني مهمترين تحولات حقوقي در روابط مالي زوجين پس‏ از انقلاب اسلامي, پايان نامه كارشناسي ارشد، قم، دانشگاه مفيد.49- هندي (فاضل)، محمّد بن الحسن، كشف اللثام و الابهام عن كتاب قواعد الاحكام، قم، منشورات‏ مكتبة آية اللّه مرعشي، 1405ق، ج 2.50- يزدي، سيّد محمّد كاظم، العروة الوثقي، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميّة، بي تا, ج 2.

کار تحقیقی طلاق و سهم زن از زندگی مشترك


طلاق


کار تحقیقی طلاق


بررسی حقوقی طلاق


سهم زن از زندگی مشترک


طلاق


زندگی زناشوییکار


تحقیقی


طلاق


و


سهم


زن


از


زندگی


مشترك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه حقوق : عيوب موجب فسخ نكاح

قانون مدنی ایران در مواد 1121 تا 1123 قانون مدنی از برخی امراض و بیماری‏هایی نام برده‏است که ابتلاء هر یک از زوجین به آنها سبب برخورداری طرف مقابل از حق فسخ نکاح است، برخی از این بیماری‏ها از عیوب مشترک میان زن و مرد تعدادی ...

تحولات قانونی ارث زوجه در حقوق ایران پایان نامه کار تحقیقی ...

در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ قانون مدنی اعلام می دارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل : ۱ ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد. ۲ ـ از ابنیه و اشجار و ...

تحقیق در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 ...

طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 45 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشتركی در برابر هم ...

راه‌های مواجهه با مردان فراری از مهریه

به اعتقاد من که در دادگاه‌ها رفت و آمد دارم، بیش از 95 درصد موارد تقاضای مهریه از سوی زن برای گرفتن طلاق است و این هم به آن علت است که قانون حق طلاق را به زن نداده است.

حقوق زن بر مرد - یاسا

موضوع مقاله : گرفتن یا بخشیدن نفقه کدام کار درستی است؟ نتایج تحقیقی که از سوی مرکز مشارکت زنان انجام شده، نشان می دهد ۶۸ درصد از زنان مطلقه جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، مهریه خود را به هنگام طلاق دریافت نکرده ...

ازدواج و طلاق - jud.blogfa.com

- هرگاه زن و شوهر با طلاق رجعی از یكدیگر جدا شوند، هر یك از آنها پیش از پایان عدّه فوت كند، دیگری از متوفی ارث می برد ولی اگر فوت یكی ازآنها بعد از انقضای مدت عدّه باشد از یكدیگر ارث نمی برند.

دانلود پایان نامه در مورد طلاق - دانلود رایگان

صفحه اصلی دانلود پایان نامه در مورد طلاق و سهم زن از زندگي مشترك. دانلود پایان نامه در مورد طلاق و سهم زن از زندگي مشترك. توسط : adminدر: نوامبر 15, ...

کار تحقیقی بررسي مباني فقهي و حقوقي شرايط ضمن عقد نکاح

کار تحقیقی بررسي مباني فقهي و حقوقي شرايط ضمن عقد نکاح نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه چکیده حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی ...

تحقیق طلاق توافقی از دیدگاه فقه - دانلود رایگان

کار تحقیقی طلاق توافقی از دیدگاه فقه بخشی از متن:طلاق توافقي اولين بار با قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳ وارد فرهنگ حقوقي ميهن ما شد و نقصانی اساسي در اختيارات مطلق و انحصاري مرد در طلاق ايجاد ...

چرایی افزایش‌آمار طلاق - خانواده - سلامت نیوز

سلامت نیوز : طلاق مغضوب‌ترین حلال خداست چراكه با وقوع آن خانواده‌ای از هم گسیخته و زنان و فرزندان بی‌سرپرست می‌شوند.با این حال علل طلاق ناشناخته و معما نیست و با مطالعه 12 شرط گنجانده شده در متن سند نكاحیه دائمی به ...

طلاق خاموش چیست؟

طلاق خاموش همان جدايي زن و مرد است با اين تفاوت که آنان در يک خانه زندگي مي‌ کنند و از يک غذا مي‌ خورند ولي هيچ گونه تعهدي نسبت به يکديگر ندارند . علل عمده شكل‌گیری این نوع طلاق چیست؟

12 شرطی که به زن اجازه می دهد تقاضای طلاق کند - خبرآنلاین

زن 30 ساله هستم و بعد از 7سال زندگي مشترك(بدون بچه) بخاطر خيانت هاي پي در پي شوهرم اقدام به طلاق كردم و با اينكه حق طلاق با من است وكيلم مي گويد اگر زوج راضي نباشد تنها با وكالت طلاق نميتوان طلاق ...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت ...

گرایش :خصوصی عنوان : ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق خصوصی عنوان ...

شرایط و مدارک لازم برای طلاق از طرف زن یا مرد

در زندگی مشترک زن و مرد گاهی به مرحله ایی می رسند که ادامه ی آن زندگی برای هر دوی آنها سخت میشود و راه حل خود را در طلاق میبینند. طلاق شرایطی دارد که در این مقاله میتوانید با آن آشنا شوید.

طلاق خاموش چیست؟

طلاق خاموش همان جدايي زن و مرد است با اين تفاوت که آنان در يک خانه زندگي مي‌ کنند و از يک غذا مي‌ خورند ولي هيچ گونه تعهدي نسبت به يکديگر ندارند . علل عمده شكل‌گیری این نوع طلاق چیست؟

طلاق توافقی - 0 تا 100 شرایط، مدارک لازم و مراحل طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟. طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیل به این نتیجه می‌رسند که امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و شروع مراحل طلاق توافقی می‌گیرند و به ...

نگاهی به آمار طلاق در ایران | صفحه ۲

در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج, ۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق ...

تحولات قانونی ارث زوجه در حقوق ایران پایان نامه کار تحقیقی ...

در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ قانون مدنی اعلام می دارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل : ۱ ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد. ۲ ـ از ابنیه و اشجار و ...

نظر کاربران خبرآنلاین درباره تداوم زندگی مشترک / از ارائه ...

در پاسخ به دوستانی که برابری زن و مرد رو برای کاهش طلاق مناسب می دانند. صرف نظر از فمینیستی بودن این نظرات و تناقض آن با نص صریح قرآن کلام خدای خالق انسان که صلاح انسان را بهتر از خود او می داند ذکر این نکته لازم است که ...

چرایی افزایش‌آمار طلاق - خانواده - سلامت نیوز

سلامت نیوز : طلاق مغضوب‌ترین حلال خداست چراكه با وقوع آن خانواده‌ای از هم گسیخته و زنان و فرزندان بی‌سرپرست می‌شوند.با این حال علل طلاق ناشناخته و معما نیست و با مطالعه 12 شرط گنجانده شده در متن سند نكاحیه دائمی به ...

طلاق - موسسه حقوقی بین المللی پناهی

طلاق مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشكیل خانواده می‌باشد . از سوی دیگر یكی از وقایع تلخ زندگی،‌ طلاق و جدایی از همسر می‌باشد . آشنایی با قوانین و مقرارت مربوط به این دو موضوع و آگاهی از حقوق و تكالیف خود و ...

چرایی افزایش‌آمار طلاق - خانواده - سلامت نیوز

سلامت نیوز : طلاق مغضوب‌ترین حلال خداست چراكه با وقوع آن خانواده‌ای از هم گسیخته و زنان و فرزندان بی‌سرپرست می‌شوند.با این حال علل طلاق ناشناخته و معما نیست و با مطالعه 12 شرط گنجانده شده در متن سند نكاحیه دائمی به ...

حقوق زوجین در ارث - maghalefile.rozblog.com

حقوق زوجین در ارث دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس ...

طلاق توافقی - 0 تا 100 شرایط، مدارک لازم و مراحل طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟. طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیل به این نتیجه می‌رسند که امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و شروع مراحل طلاق توافقی می‌گیرند و به ...

طلاق توافقی - 0 تا 100 شرایط، مدارک لازم و مراحل طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟. طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیل به این نتیجه می‌رسند که امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و شروع مراحل طلاق توافقی می‌گیرند و به ...

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 48 صفحه چکیده حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین ...

پروپوزال مدیریت ورزشی - رابطه سوء رفتاردانش اموزان وروشهای مدیریت کلاس های تربیت بدنی

تغذیه در بیماران پیوند کلیه

جامعه حسابداران رسمی ايران

نقشه اتوکد منطقه 22 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود فایل اکسل طراحی سقف تیرچه بلوک بر اساس آیین نامه ACI

دانلود پاورپوینت انواع ترک ها در ساختمان ها و راه های رفع آن

دانلود پاورپوینت بازاریابی تلفنی

خصوصيات اكولوژيكی و زراعی سيستم های كشاورزی پايدار

دانلود پایان نامه بررسی ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات