دانلود رایگان


بررسی جرم‎انگاری در ضرر، مسئوليت مدنی، مسئوليت جزايی و سوءنيت - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی جرم‎انگاری در ضرر، مسئوليت مدنی، مسئوليت جزايی و سوءنيت نوع فایل: word قابل ویرایش 52 صفحه چکیده: يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام

دانلود رایگان بررسی جرم‎انگاری در ضرر، مسئوليت مدنی، مسئوليت جزايی و سوءنيتنوع فایل: wordقابل ویرایش 52 صفحهچکیده:يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد. اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.مقدمه: تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند. تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند. واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.اين نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاكم و مناسبات و ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت كنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدي قاعده‌اي در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و يا در ابتدا براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده ضرورت و فايده‌مندي قواعد جزايي احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص و تنظيم واكنش كيفري مناسب آن ‌كنند.مطالعه سير جرم انگاري‎ها، به ويژه جرم‎انگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة اركان هر كدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاري نوين در ايران است. اين تحول با ايجاد دولت مطلقه و متمركز در دورة پهلوي به ويژه پهلوي اول، شكل و ويژگي‌هاي خاصي پيدا كرد. تا پيش از اين دوران روابط خصوصي مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شيعي تنظيم و به دعاوي ناشي از آن بر اين اساس و بيش و كم در نزد محاكم شرع رسيدگي و اختلافات حل و فصل مي‌شد. دولت نيز به جرايم و تخلفات، بدون آنكه تعريفي از آنها به دست دهد، به شيوه‌اي استبدادي و خودكامه رسيدگي و اعمال قدرت مي‌كرد. پس از انقلاب مشروطه، مجالس شوراي ملّي اقدام به تدوين قوانين و قانونگذاري در تمام عرصه‌ها كردند كه اين فعاليت در عصر پهلوي شتاب بيشتري گرفت. از منظر موضوع مورد بررسي در اين تحقيق، و براساس سير طبيعي تدوين قوانين، در ابتداي امر به نظر مي‌رسد كه قانون مدني پيش از قانون جزا به تصويب قانونگذار مشروطه رسيده است، اما واقعيت چيز ديگري است. قانون مجازات عمومي در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصويب شد و آنگاه قانون مدني در 1307 و موادي از آن در سالهاي پس از آن.علي رغم اين سير غيرمنطقي تدوين، به لحاظ ماهيتي، همان منطق پيش گفته رعايت شده است؛ چه اينكه قواعد مدني به موجب فقه اسلامي در تمام اين دوران و پيش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدني پس از قانون جزا تصويب شد ولي به دليل اجراي آن توسط فقها و محاكم شرعيه، مفاهيم عمومي آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخي از عنوان‎هاي مدني را مجرمانه اعلام كرد و علاوه بر ضمانت اجرايي مدني، كيفر نيز براي آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزايي با توجه به سابقة مدني آن‌ها وضع شده است.نويسنده در اين مقاله مي‌كوشد عناوين مشابهي را از قانون مدني و قوانين جزايي مورد بررسي و مقايسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقي بخشي از اين عناوين را بيان كند و در پايان نيز به يافته و به اختصار چرايي جرم انگاري و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.فهرست مطالب:چکیدهمقدمه ۱-بیان مسئله وشناخت آن۲-جهت انتخاب موضوع۳-روش تحقیق ۴-پرسش های تحقیق ۵-فرضیه های تحقیق۶- هدف تحقیق ۷-طرح کلی نگارش کلیات فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر معامله فضولی ب- قلمرو معامله فضولی ج- آثار حقوقی معامله فضولی انتقال مال غیر الف- رکن مادی جرم ب- رکن معنوی ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری غصب الف- ارکان غصب ۱- استیلا ۲- عدوانی بودن استیلا ۳- مغصوب : حق غیر ب- آنچه در حکم غصب است فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری الف- غصب و سرقت ۱- عنصر مادی ۲- عنصر معنوی ۳- نتیجه‌گیری ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف ۱- پیشینه و محل بحث ۲- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر ۳- تصرف عدوانی ج- خیانت در امانت د – اختلاس فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم۱نتیجه‌گیری منابع وماخذمنابع و مأخذ:الف- كتب1-اجتهادي، عباس (وهمكاران)، گزيدة آراي محاكم حقوقي تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1374.2-امامي،سيدحسن، حقوق مدني، ج1، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ نهم 1371.3-انصاري، مرتضي(شيخ)، مكاسب.4-بازگير، يدالله، قانون مدني در آيينه آراي ديوانعالي كشور: سقوط تعهدات و ضمان قهري، تهران، انتشارات فردوسي،1379.5-بشيريه، حسين، جامعه مدني و توسعة سياسي در ايران، تهران، مؤسسه نشر علوم نوين، چاپ اول، 1378.6-جعفري لنگرودي، جعفر، ترمينولوژي حقوقي، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم،1368.7-الجبعي العاملي، زين‌الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، دارالعالم الاسلامي، بي‌تا.8-شهري، غلامرضا؛ ستوده جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسايل كيفري، ج2، تهران روزنامه رسمي دادگستري، 1375.9-صمدي اهري، محمدهاشم، نظريات قضايي دادستان كل كشور در اجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب، ج1، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378.10- طباطبايي، محمدكاظم، حاشية المكاسب، قم، چاپ سنگي، بي‌تا.11- طيرانيان، غلامرضا، دعاوي تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمي، بي‌تا.12- عاملي، سيدمحمودجواد، مفتاح الكرامة، ج4، مؤسسه آل البيت، بي‌تا.13- قمي (جيلاني)، ميرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگي،1324 هـ.ق.14- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج2، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1366.15- كاتوزيان، ناصر، ضمان قهري، مسئوليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1370.16-مجموعه رويه قضايي كيهان سالهاي 8-1347.17-محسني، مرتضي؛كلانتريان، مرتضي، مجموعه نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري،تهران، روزنامه رسمي، بي‌تا.18-نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج22، بيروت، داراحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1981م.ب- مقالات1-ضرابي، غلامرضا، «بحثي پيرامون ماده 134 قانون تعزيرات و قانون رفع تصرف عدواني»، مجله كانون وكلا، ش 5 جديد- صص(5-154)، 1375.2- ياوري، فتح‌الله،« دعوي غصب: نقد و بررسي رأي وحدت رويه» مجلة كانون وكلا، شماره 9-8 جديد، 4-1373ج- کتب1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان 2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان 3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.

بررسی جرم‎انگاری در ضرر


مسئوليت مدنی


مسئوليت جزايی و سوءنيت


مسئولیت جزایی


مسئولیت کیفری


قانون کیفری


قانون مدنیبررسی


جرم‎انگاری


در


ضرر،


مسئوليت


مدنی،


مسئوليت


جزايی


و


سوءنيت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه قوانین: قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ... که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود. ‌ ... قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در ...

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از شهادت کذب

بررسی فقهی ـ حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی مادّه 1319 قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است.

شروط مبطلِ پیش بینی شده در ماده ٢٣٣ قانون مدنی و امکان

آموزه های فقه مدنی, دوره (4), شماره (8), سال (2014-3) , صفحات (155-176). عنوان : (شروط مبطلِ پیش بینی شده در ماده ٢٣٣ قانون مدنی و امکان توسعه آن )نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان, سید امیر یوسف ثانی,

ضیاءالصالحین

...سایت در حال تعمیرات و بروزرسانی می‌باشد. در حال منتقل شدن به سرور جدید هستیم. از شکیبایی شما متشکریم

اثر قوۀ قاهره بر دامنۀ مسئولیت در قانون بیمۀ اجباری مصوب ...

در حقوق مسئولیت مدنی، قوۀ قاهره (فورس ‌ماژور) یکی از موانع شمرده می‌شود. بر این اساس، خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمۀ اجباری 1347ش از پوشش بیمه‌ای و نیز قانون خارج شده بود. در قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مصوب ...

‫نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی پایان نامه... - انجام پایان ...

نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی پایان نامه حقوق در حقوق اروپا نظریه تقصیر تحت تاثیر تاریخی حقوق رم[2] و قدیمی ترین نظریه مسئولیت مدنی است . به موجب این نظریه مسئولیت انسان در جائی است که خطا یا تقصیری...

آموزش حقوق مدنی 3 - کلیات قراردادها | فرادرس

اهمیت درس حقوق مدنی ۳ از آن جهت است که در آن اقسام عقود معرفی و شرایط صحت معاملات به طور کلی تشریح می گردد. اثر معاملات، مسئولیت قراردادی، شرط تحدید و عدم مسئولیت و اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ...

«مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر ...

چنانچه قیمت مال تلف‌شده در مکان‌های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه‌رو می‌شود که کدام‌یک از این قیمت‌ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف، کوشش ...

مجموعه قوانین: قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ... که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود. ‌ ... قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در ...

بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن ...

"بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران". مجله علمی "حقوق خصوصی" , 17, 1, 1399, 31-55. doi: 10.22059/jolt.2020.299525.1006832

مقاله مسئولیت مدنی صدمات ناشی از عملیات ورزشی در حقوق ایران

شجاعی، سیدحامد و غلامعلی زاده کجو، محمد،1398،مسئولیت مدنی صدمات ناشی از عملیات ورزشی در حقوق ایران،پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ...

مقاله مسئولیت مدنی داوران ناشی از بطلان رای در حقوق ایران

نصرتی، منصوره و حسینی، سیدحسین سادات،1395،مسئولیت مدنی داوران ناشی از بطلان رای در حقوق ایران،کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم،شیراز،،،https://civilica ...

بررسی مسئولیت‌های مدنی و کیفری پزشکان - یاسا

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موضوع ضمان و مسئولیت مدنی وکیفری پزشک در برابر بیمار را بازبینی و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است. پیشتر، رویه‌ی قضایی با مراجعه به منابع فقهی و دکترین، اصلاح قانون مسئولیت پزشک را آغاز ...

جزئیات کتاب مبنای مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی

بررسی مسئولیت مدنی سازنده بنا و عوامل آن با تاکید بر قانون پیش فروش آپارتمان دکترعلیرضاحسنی نوبت چاپ 3 / سال 1399 / شناسه 9982

تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد می‌شود، درحالی‌که مقررات انتظامی به‌عنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد ...

معیارِسنجشِ مسئولیت درقانون مدنی و جزاء نبشتهٔ از سخی صمیم

۲ : مسئولیت مدنی : در مسئولیت جزائی؛ ضرراساساً متوجه جامعه است که ازان جامعه متضررمی گردد و قانون صدمه می بیند و این ضرر نظم و امنیت جامعه را متأثرو تجاوز بر حقوق اجتماع خوانده می شود.

نشر میزان | الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد

بخش‌ نخست‌ - ضرر و مسئوليّت‌ ناشي‌ از آن‌ 17 مقدمه‌ بخش‌ ـ قواعد و اصول‌ 18 فصل‌ نخست‌ ـ مباني‌ 24. مبحث‌ نخست‌ ـ مباني‌ نظري‌ مسئوليّت‌ مدني‌ 24. گفتار نخست‌ ـ نظريّة‌ تقصير 25

تقصير در مسئوليت مدني و عدالت | انديشه‌هاي حقوق عمومي

سال اول، شماره اول، پاييز 1390، صفحه 91 ـ 122 Ma'rifat-i Hoghoughī, Vol.1. No.1, Fall 2011 مسعود راعي* / صفر علي شريفيان** چكيده از جمله پرسش‌هاي اساسي در موضوع مسئوليت مدني، ميزان انطباق آن با عدالت اجتماعي است. تلاش همة قانون‌گذاران در طول ...

‫نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی پایان نامه... - انجام پایان ...

نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی پایان نامه حقوق در حقوق اروپا نظریه تقصیر تحت تاثیر تاریخی حقوق رم[2] و قدیمی ترین نظریه مسئولیت مدنی است . به موجب این نظریه مسئولیت انسان در جائی است که خطا یا تقصیری...

بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب ...

بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه چکیده: یکی از ویژگی های مهم مکتب تشیع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دینی است.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

از گذشتة دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظام­های حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است.

اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏ (1)

چكیده مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامي را كه در وضعيت

حقوق: مقاله اي در باب مسئوليتهاي مدني پزشكي-قسمت اول

در معناي لاتين مترادف عبارت responsibility قرار ميگيرد که از معناي پاسخگو بودن (response ) مشتق ميشود .در معناي حقوقي و مدني مسئوليت عبارتست از تکليف قانوني شخص در عدم وارد نمودن ضرر به ديگري بصورت مستقيم يا غير مستقيم .

تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد می‌شود، درحالی‌که مقررات انتظامی به‌عنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد ...

بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب ...

بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه چکیده: یکی از ویژگی های مهم مکتب تشیع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دینی است.

بررسی زمینه های کاربردی قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران ...

بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران عنوان این پایان نامه بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران است که در دو بخش تنظیم شده به طوریکه بخش اول آن با عنوان ...

بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی | وکالت آنلاین

این بود بررسی مختصری در مورد طلاق قضایی در قانون مدنی افغانستان و در این بررسی روشن شد که علیرغم اینکه زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط وکالت برای طلاق را منظور کند، اما ...

مطالعۀ تطبیقی اعمال تئوری پذیرش خطر در مسئولیت مدنی ...

The theory of voluntary assumption of risk is an often-quoted form of the roman legal maxim and it fully exonerates the defendant .The essential elements of the defence of volenti are the explicit or implicit consent of the victim to waive all claims for damages and also the fully awareness of the victim of all the risks involved, including both the nature and the extent of the risk.

بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب ...

بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه چکیده: یکی از ویژگی های مهم مکتب تشیع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دینی است.

تأملی بر جلوه‌های حقوق شهروندی در آموزه‌های قرآن و نهج ...

زمینه و هدف: امروزه، حقوق شهروندی از دغدغه‌های اندیشمندان علوم اجتماعی و از موضوعات مؤکد جوامع مدنی است. نگرشی بر مقولات این حوزه، مبین این است که می‌توان به جای اتخاذ موضعی انفعالی و تکرار ادبیات سیاسی ـ اجتماعی غرب ...

مجموعه قوانین: قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ... که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود. ‌ ... قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در ...

SID.ir | روش هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني

روش هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني در واقع، طرق اجراي تعهد فاعل زيان است. از آن جا كه انواع مختلف ضررهاي مادي، معنوي و جسماني با روش واحدي قابل جبران نيستند، ضروري است كه طرق مختلف ترميم خسارت و كارايي و كفايت هر يك مورد ...

بررسی الزامات و مسئولیت‌های خارج از قرارداد با توجه به ...

بررسی الزامات و مسئولیت‌های خارج از قرارداد با توجه به قانون مدنی ... مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه‌ قرار ... بر اساس شرط سوم، عدم دخالت مدیر یا تأخیر او در اداره‌ آن مال باعث ضرر ...

بررسی زمینه های کاربردی قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران ...

بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران عنوان این پایان نامه بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران است که در دو بخش تنظیم شده به طوریکه بخش اول آن با عنوان ...

مقاله مسئولیت مدنی صدمات ناشی از عملیات ورزشی در حقوق ایران

شجاعی، سیدحامد و غلامعلی زاده کجو، محمد،1398،مسئولیت مدنی صدمات ناشی از عملیات ورزشی در حقوق ایران،پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ...

اثر قوۀ قاهره بر دامنۀ مسئولیت در قانون بیمۀ اجباری مصوب ...

در حقوق مسئولیت مدنی، قوۀ قاهره (فورس ‌ماژور) یکی از موانع شمرده می‌شود. بر این اساس، خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمۀ اجباری 1347ش از پوشش بیمه‌ای و نیز قانون خارج شده بود. در قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مصوب ...

جزئیات کتاب مبنای مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی

بررسی مسئولیت مدنی سازنده بنا و عوامل آن با تاکید بر قانون پیش فروش آپارتمان دکترعلیرضاحسنی نوبت چاپ 3 / سال 1399 / شناسه 9982

مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

ايشان در ”شرح لمعه” بر تقصير قاضی در فرضی كه تخطی از واجبات امر قضا نمايد ، صحه گذاشته و حتی اگر سوءنيت او احراز نشود ، قضاوت در حال عصبانيت يا پرخاشگری را از موجبات مسئوليت قاضی بر مبنای ...

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان

ماده 15- هیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده 1 قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند با هیأت همکاری و در اسرع ...

مرکز پژوهشها - قانون مسئولیت مدنی

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال‌، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه ...

آموزش حقوق مدنی 3 - کلیات قراردادها | فرادرس

اهمیت درس حقوق مدنی ۳ از آن جهت است که در آن اقسام عقود معرفی و شرایط صحت معاملات به طور کلی تشریح می گردد. اثر معاملات، مسئولیت قراردادی، شرط تحدید و عدم مسئولیت و اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ...

جزئیات کتاب مبنای مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی

بررسی مسئولیت مدنی سازنده بنا و عوامل آن با تاکید بر قانون پیش فروش آپارتمان دکترعلیرضاحسنی نوبت چاپ 3 / سال 1399 / شناسه 9982

معیارِسنجشِ مسئولیت درقانون مدنی و جزاء نبشتهٔ از سخی صمیم

۲ : مسئولیت مدنی : در مسئولیت جزائی؛ ضرراساساً متوجه جامعه است که ازان جامعه متضررمی گردد و قانون صدمه می بیند و این ضرر نظم و امنیت جامعه را متأثرو تجاوز بر حقوق اجتماع خوانده می شود.

پاورپوینت تاثیر موسیقی بر هوش کودک

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی دانی بروک

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

بررسی عوامل تعیین کننده بر پذیرش و قصد خرید مشتریان آنلاین ایرانی

دانلود کتاب جامع اس کیو ال در داده های عظیم

مبانی نظری استرس تحصیلی دانش آموزانبررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی