دانلود رایگان


کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی - دانلود رایگاندانلود رایگان کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی نوع فایل: word قابل ویرایش 45 صفحه چکیده: يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اي

دانلود رایگان کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقینوع فایل: wordقابل ویرایش 45 صفحهچکیده:يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است. واژه هاي كليدي : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترك فعل حقوقي، بطلان، عدم نفوذ، سلب حقمقدمه:از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمانت اجرايي براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراين جهت تبيين سوال اصلي اين مقاله، نماي كلي از اقسام واحكام شروط مطرح مي گردد[2] و سپس به تشريح پرسش اصلي اين نوشتار مي پردازيم. شروط در ضمن عقد بر سه قسم مي باشند: شرط صفت، شرط نتيجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين شرط صفت الزام پذير نيست،در نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م) در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شرط هم نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود زيرادر صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است.در شرط فعل، انجام دادن ويا ترك يك فعل مادي يا حقوقي بر يكي از متعاملين ويا بر شخص خارجي شرط مي شود.شرط فعل خود اقسام گوناگوني دارد كه آثار حقوقي هر يك از ديگري متفاوت است.( شرط فعل مادي،شرط ترك فعل مادي،شرط فعل حقوقي،شرط ترك فعل حقوقي) در شرط فعل مادي انجام دادن يك فعل مادي در ضمن عقد شرط مي گرددكه در صورت تخلف از آن مشروط عليه ابتدا مجبور به انجام آن شرط مي شود ودر صورت عدم امكان اجبار وقابليت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزينه مشروط عليه،شرط توسط ديگري انجام مي گردد ودر صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد ديگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلي را پيدا مي كند(مواد237، 239،238ق.م) در شرط ترك فعل مادي انجام ندادن يك عمل مادي در ضمن عقد بر مشروط عليه شرط مي شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادي باشد و مشروط له نشانه هاي تخلف را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي اگر عمل انجام شود در اين صورت مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترك آن عمل مادي، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط عليه تخلف نمايد، مشروط له مي تواند اعاده وضعيت سابق را ازدادگاه بخواهد زيرا طبق ادله شروط، مشروط عليه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امكان الزام،براي مشروط له خيار تخلف شرط ثابت مي شود.در شرط فعل حقوقي،انجام يك عمل حقوقي مثل هبه كردن مال معين به فردي خاص در ضمن عقد برمشروط عليه شرط مي گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادي مي تواند به حاكم مراجعه كند وهمان ضمانت اجراي تخلف ازشرط فعل مادي را در خواست نمايد.درشرط ترك فعل حقوقي، انجام ندادن يك عمل حقوقي بر مشروط عليه شرط مي گردد يكي از مباحث مهمي كه در اينجا مطرح مي شود مسئله اثرحقوقي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي است براي مثالب مستاجري در هنگام اجاره مغازه اي در قرارداد خود شرط مي كند كه موجر نبايد تا مدتي مغازه ديگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولي موجر از اين شرط تخلف مي نمايد، و يا شخصي كه عامل فروش محصولات يك كارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط مي كند كه مالك كارخانه، محصولات خود را تا مدت معين به فرد ديگري نفروشد و او نماينده عرضه انحصاري توليدات آن كارخانه باشد اما صاحب كارخانه بر خلاف تعهد خود عمل مي كند. سوال اصلي اين نوشتار با توجه به مطالب بيان شده اين است كه ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي چيست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط عليه از چه حقوقي برخوردار است؟ اين مقاله در صدد است به اين سوال پاسخ داده و آن را از جهت مباني فقهي وحقوقي به دقت مورد بررسي قرار دهد.فهرست مطالب:ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقیچکیدهمقدمهالف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقیشرط عدم اعمال خیار مجلسنقد وبررسیشرط عدم اجاره عین مستاجره نقد وبررسیشرط عدم نکاحنقد و بررسینقد وبررسینقد و بررسیب. تحلیل حقوقیدوم. وضعیت قوانین حقوقینتیجه گیرییادداشت هامنابعمنابع و مأخذ:1- آل بحرالعلوم ، محمد ، بلقه الفقهيه، ج1، مكتبه الصادق، 1420ه ق.2- امامي ، سيد حسن، حقوق مدني ، ج1، كتاب فروشي اسلامي ،1377.3- اميري قائم مقامي ، عبدالمجيد، حقوق تعهدات، ج2، نشر ميزان ،1378.4- انصاري ، شيخ مرتضي ، حقوق مدني ، ج5، الهادي ،1420 هـ ق.5- بجنوردي ، سيد حسن ، القواعد الفقهيه ، ج3 ، اسماعيليان ،1371.6- حكيم، محسن، مستمسك عروه الوثقي، ج 4، دار احياء التراث العربي، 1421هـ ق.7- خويي، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، ج 2، مدينه العلم، 1410 هـ ق.8- روحاني، سيد محمد صادق، فقه الصادق، ج 19، بي تا.9- روحاني، محمد، المرتقي الي الفقه الارقي، ج1، دارالجلي، 1420 هـ ق.10- شريعت اصفهاني، فتح الله بن محمد جواد، نخبه الازهار، العلميه، 1398 هـ ق.11- كاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج 4، انتشار، 1376.12- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 3، انتشار، 1376.13- محقق اصفهاني، محمد جواد، رساله في تحقيق الحق و الحكم ، حاشيه مكاسب، ج1، بي جا، بي تا.14- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، سمت، 1376.15- محقق نائيني، محمدحسين،منيه الطالب، ج3، انتشارات جامعه المدرسين،1421 هـ ق.16- محقق يزدي طباطبايي، محمد كاظم بن عبدالعظيم، حاشيه مكاسب،بي جا، بي تا.17- نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 27، دار الكتب الاسلاميه، 1367.

کار تحقیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی


ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی


شرط ترک فعل حقوقی


نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی


شرط عدم اعمال خیار مجلس


نقد وبررسی


شرط عدم اجاره عین مستاجرهکار


تحقیقی


ضمانت


اجرای


تخلف


از


شرط


ترك


فعل


حقوقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل 3

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فس, بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل 3 ...

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 17 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 یكی از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره ...

پایان نامه بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی ...

گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) .82 الف: تخلف درشرط صفت .82 ب: تخلف در شرط نتیجه 84 ج: تخلف در شرط فعل 85 مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان 92

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل 3

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فس, بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل 3 ...

کار تحقیقی تخلف شرط ماده 444 قانون مدني

کار تحقیقی تخلف شرط ماده 444 قانون مدني ... مهلت اجرای خیار تخلف از شرط. ... ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي و بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط ...

چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط

خیار - آرشیو مطالب روز ewer.ir/tag/خیار ذخیره شده ۱۹ ساعت پیش - چگونگی اثبات خيار تخلف از شرط در33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx چکیده یكی از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، ...

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي [1] سيد مصطفي سعادت مصطفوي ٭. چكيده: يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها ...

کتاب آزادی و سیاست عبدالرحیم طالبوف|دی اُ

مطالب دیگر: تحقیق تعارض قوانين تحقیق تعريف سازمان قضائي تحقیق ميراث زن وشوهر تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء کار تحقیقی در مورد چک کار تحقیقی در مورد چک و سفته تحقیق حقوق از دریچه‌ ایران باستان تحقیق استثنائات وارده بر ...

دانلود کار تحقیقی با موضوع : ازدواج ( بررسی حقوقی نکاح ...

مشاوره پایان نامه و مقالات حقوقی و کار تحقیقی رشته حقوق پروژه حقوق ... در اين صورت تخلف از شرط نتيجه صدق می کند که بايد ضمانت اجرای آن را بررسی کرد . در قراردادهای مالی در صورت عدم حصول نتيجه ...

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی :: حقوق

با توجه به مواد فوق ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی ابتدا، اجبار مشروط له بر ترک فعل حقوقی است به این صورت که هرگاه مشروط له نشانه های تخلف از شرط را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه ...

حقوق خصوصی - 920 کار تحقیقی حقوق ...

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي. نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 24 اسفند 1392 بازدیدها: 7977 نظرات: 0. ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 11 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 یكی از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره ...

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي [1] سيد مصطفي سعادت مصطفوي ٭. چكيده: يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها ...

دانلود پایان نامه در مورد حقوق – بزهکاری اطفال

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ... عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد. ....

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

قضاوت آنلاین:در صورت وقوع جرم از ناحیه شخص حقوقی، میزان مسئولیت کیفری این شخص و نحوه مجازات وی از جمله مباحث مهم حقوق کیفری را تشکیل می دهد.مسئولیت کیفری,اشخاص حقوقی,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی,قانون جرائم رایانه ای

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 11 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 یكی از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره ...

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 83 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 آزادی اراده به افراد اجازه می دهد که بتوانند هر تعهدی را بنمایند خواه مستقلاً باشد، خواه به ...

دانلود کار تحقیقی با موضوع : ماهيت حقوقي خسارت 29صفحه

دانلود کار تحقیقی با موضوع : ماهیت حقوقی خسارت 29صفحه ... تخلف از انجام تعهد قراردادي ... مي پذيرد كه متعهد وظيفه خود را ترك كند و در مفهوم سببيت مبتني بر ترك فعل ، وظيفه و تعهد دخالت دارد و بدون آن ...

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي. مقدمه. از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست.

قاعده فقهی المومنون عند شروطهم

قاعده فقهی المومنون عند شروطهم-ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي(3) نویسنده : سيد مصطفي سعادت مصطفوي 3. ش

چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط

چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مقاله چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط در 33 صفحه word قابل ویرایش قابل ارائه برای درس روش تحقیق پیشرفته ...

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. مقدمه. از مباحث مهمی كه در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست.

خیار تخلف شرط نتیجه

خیار تخلف شرط نتیجه چکیده: هدف از اين پژوهش بررسي خيار تخلف از شرط نتیجه است که مطابق با ماده 234 قانون مدني: «شرط بر سه قسم است: 1- شرط صفت، 2- شرط نتيجه، 3- شرط فعل اثباتا يا نفيا.

انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 برای دانشجویان رشته حقوق

دانلود کار تحقیقی با موضوع : از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 25 صفحه ... 9ـ اثر تدلیس و تخلف از شروط در عقد نکاح ... 113ـ بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای شرط فعل در ضمن عقد نکاح ...

دانلود رایگان پایان نامه حقوق خصوصی :: فایل دانش - مرجع ...

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق ... فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در ...

پایان نامه و کار تحقیقی حقوق کارشناسی ارشد موضوع جدید ...

پایان نامه و کار تحقیقی حقوق پایان نامه و کار تحقیقی حقوق کارشناسی ارشد موضوع جدید پروپوزال حقوق مقاله خوب روش تحقیق حقوقی. ... ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ...

پورتال-زیرپورتال آشخانه-دانشگاه پیام نور واحد آشخانه/قواعد ...

بررسی فقهی حقوقی شرط ضمان و خسارت بر عامل در عقد مضاربه : 111: بررسی فقهی حقوقی شرکت های سهامی: 112 بررسی فقهی حقوقی ضرر و زیان غیرمادی: 113: بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای شرط فعل در ضمن عقد نکاح: 114

دانلود رایگان پایان نامه حقوق خصوصی :: فایل دانش - مرجع ...

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق ... فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در ...

تحقیقات جامع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوق - فایل ...

دانش پژوهان گرامی در این قسمت تحقیقات جامع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوق در قالب ورد و در 50 صفحه قابل ویرایش و با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.برای دریافت فایل لطفا به قسمت زیر مراجعه نمایید.

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل 3

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فس, بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل 3 ...

پورتال-زیرپورتال آشخانه-آموزش/لیست عناوین انجام شده کار ...

یکشنبه 18 اسفند 1392 لیست عناوین انجام شده کار تحقیقی 1و2 استاد حمیدی . ... اثر تدلیس و تخلف از شروط در عقد نکاح ... بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای شرط فعل در ضمن عقد نکاح ...

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل ...

3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث: 98: 3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف… 101: 3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق: 101

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

قضاوت آنلاین:در صورت وقوع جرم از ناحیه شخص حقوقی، میزان مسئولیت کیفری این شخص و نحوه مجازات وی از جمله مباحث مهم حقوق کیفری را تشکیل می دهد.مسئولیت کیفری,اشخاص حقوقی,مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی,قانون جرائم رایانه ای

چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط

چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط در33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx . چکیده . یكی از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد كه در ضمن عقدی شرط ترك آنها ...

تحقیقات جامع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوق - فایل ...

دانش پژوهان گرامی در این قسمت تحقیقات جامع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوق در قالب ورد و در 50 صفحه قابل ویرایش و با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.برای دریافت فایل لطفا به قسمت زیر مراجعه نمایید.

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

درشرط ترك فعل حقوقي، انجام ندادن يك عمل حقوقي بر مشروط عليه شرط مي گردد يكي از مباحث مهمي كه در اينجا مطرح مي شود مسئله اثرحقوقي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي است براي مثالب مستاجري در هنگام اجاره ...

تحقیق حکم تخلف از شرط فعل - دانلود پروژه

نوع فایل:ورد تعداد صفحه:۷۵ بلافاصله پس از پرداخت, لینک دانلود تحقیق حکم تخلف از شرط فعل برای شما نمایش داده شده و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

دانلود پایان نامه در مورد حقوق – بزهکاری اطفال

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی ... عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد. ....

شرط نتيجه و شرط فعل ... - مباحث حقوقی

2ـ ضمانت اجراي شرط نتيجه و تفاوت آن با شرط فعل: در شرط صفت وقتي از ضمانت اجراي شرط صحبت مي‏شد، منظور اين بود که اگر شرط در ضمن عقد ذکر شد و بعد معلوم گرديد وجود نداشته است چه بايد کرد.

تحقیق ضمانت نامه | رادونیس

تحقیق رشته حقوق، بطلان حقوقی، تخلف حقوقی، ضمانت اجرای تخلف، ضمانت، کار تحقیقی حقوق، از شرط ترک، ترک فعل حقوقی، سلب حق، شرط ترک فعل حقوقی، اجرای تخلف، شرط فعل،...

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق- بررسی حقوقی شرط تضمین ...

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 355 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 104 در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در ...

پایان نامه بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی ...

گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) .82 الف: تخلف درشرط صفت .82 ب: تخلف در شرط نتیجه 84 ج: تخلف در شرط فعل 85 مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان 92

دانلود پاورپوینت بکارگیری پمپ با ظرفیت کم در مدار هیدرولیکی

مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 16 تهران

آشنایی با ماشین کمبینات برای آزمون های ارشد و دکترا رشته های مکانیزاسیون و بیو سیستم

دانلود جزوه اصول فقه (1) در 43 صفحه و قابل ویرایش

دانلود گزارش کار عملیات حرارتی آنیل فولاد ساده کربنی st37

آلبوم شیت های طرح 1 شهرسازی

دانلود گزارش کار عملیات حرارتی آنیل فولاد ساده کربنی st37