دانلود رایگان


وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدنی - دانلود رایگاندانلود رایگان وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدنی نوع فایل: word قابل ویرایش 35 صفحه چکیده: بحث وقف بر نفس در مبحث شرايط موقوف عليهم طرح مي شود در اين تحقيق اين موضوع جزئي از ديدگاه فقه و حقوق مدني بررسي شده است. در كل فقهاي عامه به دو دسته تقسيم مي شوند عده اي معتقدند وقف بر نفس صحيح است و به چند روايت از جمل

دانلود رایگان وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدنینوع فایل: wordقابل ویرایش 35 صفحهچکیده:بحث وقف بر نفس در مبحث شرايط موقوف عليهم طرح مي شود در اين تحقيق اين موضوع جزئي از ديدگاه فقه و حقوق مدني بررسي شده است.در كل فقهاي عامه به دو دسته تقسيم مي شوند عده اي معتقدند وقف بر نفس صحيح است و به چند روايت از جمله روايت زيبر يا به اصولي مثل العقود تابعه با ؟؟ يا اوفو بالعقود استناد مي كنند و در اين راستا استدلال هايي ارائه مي دهند كه مذهب چهار گانة شافعي مالكي، صنفي و جنبلي هيچ يك به طور كامل بر اين موضوع اتفاق نظر ندارند.دستة دوم از فقهاي عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند كه اين دسته از افراد هم از دلايل عقلي ونقلي گوناگون بهره گرفته اند از جمله روايت طلحه بن زيد، روايت علي بن سلمان واستدلال‌هايي مثل اينكه وقف بر نفس خلاف مقتضاي ذات عقد است.فقهاي شيعه تقريباً اتفاق نظر دارند كه وقف بر نفس باطل است و دلايلي ارائه داده اند مثلاً اجماع كه از ادله اربعة فقه شيعه است و نيز دلايل عقلي و نقلي فراوان كه به تفصيل بيان گرديده است.قانون مدني به تبعيت از قانون مدني فرانسه و مطابق با فقه شيعه اين بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح كرده و حكم به بطلان داده است.بحثي كه پيرامون وقف بر نفس مطرح مي شود وقف بر موقوف عليهمي است كه عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها مي‌شود مثلا وقف بر فقها مي‌كند و خود واقف بعدا فقيه مي‌شود در اين مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شيعه و هم بين حقوقدانان كه صحيح مي باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.از جمع مطالب نتيجه‌اي كه حاصل مي‌گردد اين است كه وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتي از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقيه صحيح است.مقدمه:باتوجه به توصيه‌هاي ائمه اطهار بروقف و نيز اهداف بالايي كه وقف در جامعه ممكن است داشته باشد. رسيدگي و تجزيهو تحليل اين امر در جامعة امروزي ما كه ؟؟ به اين امر است امري ضروري به نظر مي‌رسد و از آنجا كه وقف نهادي بسيار گسترده و احكام مفصل و كاملي را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسيدگي و بررسي همة احكام آن بسيار كاربر است و از حوصلة اين مقاله خارج است در ضمن پرورش يك موضوع جزئي مي تواند آثار مفيدتري داشته باشد چون ابعاد گوناگون را مي توان مورد بحث قرار داد لذا ما در اين تحقيق كوتاه بر آن شديم كه موضوع وقف بر نفس كه يك جزء كوچك از مسائل مربوط را به به وقف را تشكيل مي دهد به طور مفصل هم از ديدگاه قانون مدني و هم از ديدگاه فقه اعم از عامه و شيعه تحليل كنيم و در نهايت به يك نتيجه‌گيري برسيم كه ما را در بحث قضا، وكالت يا هر حرفة ديگر كه مربوط به اين امر است ياري دهد، انشاء الله كه چنين باشد.در احكام و شرايط وقف در يك دسته‌بندي به شرايط موقوف عليهم پرداخته مي شود از آن جمله اينكه موقوف عليهم بايد موجود باشند نه معدوم و يا ا ينكه آنها اهليت لازم براي قبض مال مرقوفه را داشته باشند، اين گونه شرايط در وفقه و قانون مدني تقريبا يكسان هستند و يك شرط مشترك ديگر اين است كه واقف از موقوف عليهم بايد خارج باشد يعني وقف بر نفس باطلا ست ولي ا ين مورد در مذاهب عامه مورد ترديد واقع شده و نسبت به آن ايراداتي و استدلال هايي وارد شده است كه لازم است بررسي شوند و به يك نتيجه‌گيري صحيح برسيم يعني از ديد بعضي فقها وقف بر نفس صحيح است كه در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.براي پرورش موضوع ابتدا چكيده‌اي از مطالب مطروحه درتحقيق آورده مي شود سپس وارد اصل بحث مي شويم و ديدگاه فقهاي عامه و سپس شيعه مطرح مي شود و بعد به يك جمع‌بندي از اين مطالب اشاره مي كنيم و سپس نظرات حقوقي و نظرات قانون مدني را طرح مي كنيم تا در نهايت به يك نتيجه‌گيري برسيم. فهرست مطالب:مقدمهچكيدهبخش اول: وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي غير شيعه1- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي خنفيه 2- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي شافعي3- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي ؟؟4- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي مالكيه5- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي زنديه6- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي ظاهريه7- خلاصه آزادبخش دوم- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي شيعه1- قول شهيد اول2- قول شهيد ثاني3- قول محقق ملي4- قول ابوسعيد احمد بن سلمان5- قول علي اصغر مرواريد6- قول امام خميني (ره)7- قول صاحب جواهر8- قول آيت الله احمد حسيني شيرازي9- نظر نگارنده بخش سوم: وقف بر نفس از ديدگاه قانون مدنينتيجه منابع و ماخذمنابع و مأخذ:منابع فقهي1- احكام وقف در شريعت اسلام تأليف دكتر محمد عبيدالكبيسي ترجمة احمد صادقي گلدر، انتشارات ادارة كل حج و اوقاف و امور خيريه استان مازندران.2- تحرير الروضه في شرح اللمعه ، عليرضا اميني و سيدمحمدرضا آيتي، انتشارات طه.3- فقه استدلالي، سيدمهدي دادمرزي، انتشارات طه.4- لمعه دمشقيه، شيهد اول، ترجمة حميد مسجدسرايي، انتشارات خط سوم.5- مقدمه اي بر فرهنگ وقف، ابوسعيد احمد بن سلمان، انتشارات صبا.6- سلسله الينابيع الفقيه، علي اصغر مرواريد، مؤسسه فقه شيعه، جلد 12، صفحة 297.7- الفقه ، آيت الله العظمي سيدمحمد حسيني شيرازي، دارالعلوم، لبنان جلد5 صفحة 98.8- تحرير الوسيله ، آيت الله خميني، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، جلد 2، صفحة 67.9- شرايع الاسلام ، المحقق حلي، جلد 2، صفحة 21710- جواهر الكلام ، شيخ محمدحسن نجفي، داراحياء التوان العربي، جلد 28، صفحة 68.11- ترجمة تحريرالوسيله - حضرت آيت الله العظمي خميني - انتشارات دارالعلم ، جلد سوم، صفحة 305 و 306.12- وصيت و وقف در فقه اسلامي - هاشم معروف حسني، ترجمه عزيز قبضي، انتشارات آستان قدس رضوي، صفحة 163و164.منابع حقوقي:1- حقوق مدني، سيدحسن امامي، انتشارات اسلاميه، جلد اول، صفحه 98.2- قانون مدني3- قانون مدني در نظم حقوق كنوني، دكتر ناصر كاتوزيان، نشر ميزان، صفحة 63و64.4- عقود معين، دكتر ناصر كاتوزيان، جلد 3، شماره 74.

وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدنی


وقف بر نفس


فقه


قانون مدنی


کار تحقیقی وقف بر نفس


وقف


کار تحقیقی حقوقوقف


بر


نفس


از


ديدگاه


فقه


و


قانون


مدنی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وقف پول و سهام از دیدگاه اسلام | کانون سردفتران و دفتریاران

البته، لازم به ذکر است از نظر فقهی، وقف بر اجنبی به شرط مسلمان بودن صحیح است. همچنین، وقف بر مصالح عامه، مانند راهها و پلها، از نظر فقه و قانون صحیح است؛ زیرا بر مسلمان و اهل بلد وقف شده است.

یوزف شاخت و بررسی فقه اسلامی در امپراتوری عثمانی/ محمد ...

بخش‌هایی از فقه اسلامی به عنوان قانون تعهدات و قراردادها و آیین دادرسی مدنی به صورت مواد متعدد در سال ۱۸۷۷ میلادی رسماً اعلام شد که در حقیقت متن معتبری از نظام فقهی اسلامی بود که در دسترس ...

مجتمع آموزش عالی فقه | بررسي قاعده اتلاف ازديدگاه فقه ...

فقه و اصول; فقه وقف; ... به برخی از موارد از فصل اول تا فصل سوم به نحو تطبیقی از دیدگاه قانون مدنی افغانستان و برخی از نظریات فقهی، فقهای اهل سنت در مورد تعریف اتلاف و اقسام اتلاف و تعریف مال ...

وقف از دیدگاه تاریخی و اصطلاح شناسی فقهی‏

10- وقف بر نفس یعنی واقف خود را موقوف علیه قرار دهد یا جزء موقوف علیهم قرار داده باشد. (23) (مواد 72-74 قانون مدنی) 11- وقف به ضرر دیّان این نوع وقف، فضولی است و اجازه دیان برای نفوذ آن لازم است. (ماده 65 ق.م)

قبض در وقف از نظر فقه و حقوق

قبض در وقف از نظر فقه و حقوق ... و اقباض مسلط کردن و به قبض دادن می باشد و با توجه به وضع ماده 56 قانون مدنی که قبول در وقف را لازم دانسته و وحدت ملاک مادتین 194 و 190 آن قانون وقف عقد معرفی می شود نه ...

وقف در قرآن و سنت - rasekhoon.net

د: آیاتی که وقف را از طریق تقرب الهی معرفی می کند،مثل: 1. «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»(آل عمران/ 92) [هرگز به مقام بر و نیکی نخواهید رسید مگر این که از آنچه که دوست دارید، انفاق کنید.]

بررسی موارد جواز بیع موقوفه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه ...

بررسی موارد جواز بیع موقوفه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه اسلامی و حقوق مدنی ایران پدیدآور: مجید محمدخانی مقطع: کارشناسی ارشد سال دفاع: ۱۳۹۴ دانشگاه: قم چکیده: وقف به عنوان امری که تداوم صدقات را امکان‌پ

عقد ضمان در فقه و قانون مدنی

ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد. قیمت فایل فقط 5,900 تومان. عقد ضمان در فقه و قانون مدنی

ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان

قابلیت استناد پذیری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه دلیل دراصطلاح قانونی چنانچه ماده194قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:”دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند".

دانلود تحقیق بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه 1

Aug 12, 2016 - ... فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور. amirsajjad 3 روز ago حقوق ارسال دیدگاه 1 بازدید ... دانلود تحقیق رشته حقوق – وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی. 2 روز ago ...

وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدني

وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدني ... كوچك از مسائل مربوط را به به وقف را تشكيل مي دهد به طور مفصل هم از ديدگاه قانون مدني و هم از ديدگاه فقه اعم از عامه و شيعه تحليل كنيم و در نهايت به يك نتيجه ...

مجتمع آموزش عالی فقه | بررسي قاعده اتلاف ازديدگاه فقه ...

فقه و اصول; فقه وقف; ... به برخی از موارد از فصل اول تا فصل سوم به نحو تطبیقی از دیدگاه قانون مدنی افغانستان و برخی از نظریات فقهی، فقهای اهل سنت در مورد تعریف اتلاف و اقسام اتلاف و تعریف مال ...

دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات

دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات - همکاری در ... fileyar.ir/product-12960-tahghighe-hesabdari-vaghf-va-moghofat.aspx ذخیره شده fileyar.ir,همکاری در فروش فایل یار,دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حسابــداری وقف و موقوفات در حجم 26 صفحه همراه ...

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است قیمت فایل فقط 5,900 ...

شباهتها و تفاوتهای وقف عام از دیدگاه فقه امامیه و عامه ...

شباهتها و تفاوتهای وقف عام از دیدگاه فقه امامیه و عامه پدیدآور: اکبر کاظمی دارافشانی رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: احمدرضا توک

خرید کتاب درآمدي بر كيفر تعزير از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ...

کتاب درآمدي بر كيفر تعزير از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه با انتشارات مجد و پدیدآوراندگان فریده مرادی,مریم فریدونی,در سال 1395 به چاپ رسیده است .موضوعاتی که در این کتاب کار شده است شامل ...

یوزف شاخت و بررسی فقه اسلامی در امپراتوری عثمانی/ محمد ...

بخش‌هایی از فقه اسلامی به عنوان قانون تعهدات و قراردادها و آیین دادرسی مدنی به صورت مواد متعدد در سال ۱۸۷۷ میلادی رسماً اعلام شد که در حقیقت متن معتبری از نظام فقهی اسلامی بود که در دسترس ...

وقف (2) - وقف بر نفس - حقوق گستر

از جمله شرایط صحت وقف قبض موقوفه است یعنی عین موقوفه به تصرف وقف داده شود چنانچه ماده 59 قانون مدنی می گوید (( اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود ، و هر وقت به قبض داد وقف ...

شباهتها و تفاوتهای وقف عام از دیدگاه فقه امامیه و عامه ...

شباهتها و تفاوتهای وقف عام از دیدگاه فقه امامیه و عامه پدیدآور: اکبر کاظمی دارافشانی رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: احمدرضا توک

بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و ...

از جمله ویژگی‎های وقف بر مبنای تعریفی که از آن در فقه و قانون مدنی شده است، مصرف آن در امور خیر و خدمت به دیگران است. از این رو، وقف باید از شائبۀ خودپرستی و سودجویی مبرا باشد و به انگیزه‎های نوع‌دوستی و غیرخواهی اختصاص ...

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است قیمت فایل فقط 5,900 ...

وقف مال - یاسا - جستجو، بررسی و ...

راه های وقف مال :قانون مدنی ایران مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده است. این قانون برای نخستین بار تحت عنوان «جلد یک قوانین مدنی» در اردیبهشت 1307 توسط ششمین مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه – ACCPress.com – تازه ...

وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود.قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این ...

دانلود مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی با pdf

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی با pdf منابع فقهی 1- احکام وقف در شریعت اسلام تألیف دکتر محمد عبیدالکبیسی ترجمه احمد صادقی گلدر، انتشارات اداره کل ...

وقف در قرآن و سنت - rasekhoon.net

د: آیاتی که وقف را از طریق تقرب الهی معرفی می کند،مثل: 1. «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»(آل عمران/ 92) [هرگز به مقام بر و نیکی نخواهید رسید مگر این که از آنچه که دوست دارید، انفاق کنید.]

مرکز پژوهشها - قانون مدنی

حیات باشد یا بعد از فوت . ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است . ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

دانلود تحقیق بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه 1

Aug 12, 2016 - ... فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور. amirsajjad 3 روز ago حقوق ارسال دیدگاه 1 بازدید ... دانلود تحقیق رشته حقوق – وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی. 2 روز ago ...

وقف در قانون مدنی | ستاره

وقف در قانون مدنی طبق ماده ۵۵ عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. وقف در واقع همان بخشش به دیگران در راه رضای خدا است. وقف بر دو نوع عام و خاص وجود دارد.

الف - ابعاد حقوقي وقف اموال دانشگاه آزاد

بر اين اساس، مفاد تبصره ماده (19) قانون ديوان عدالت اداری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عدم امکان شکايت از تصميمات و مصوبات نهادهای وابسته بدان نمی‌توانند به معنی عدم امکان کنترل ...

گستره وظایف زن در قانون مدنی ( قسمت هفتم / حقوق زوجین)

و نکته قابل توجه دیگر اینکه «چون قانون مدنی، منشأ و طرف ایجاد بیم ضرر را مشخص نکرده، لذا اختصاص ندارد به آنکه زن تنها از ناحیه شوهر خائف باشد، بلکه اعم است از آنکه شوهر قصد تعرض و ایراد خسارت ...

ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان

قابلیت استناد پذیری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه دلیل دراصطلاح قانونی چنانچه ماده194قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:”دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند".

جزوه معرفی و بررسی خصوصیات شرکت های سهامی عام

الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh

طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتي به صورت اتوماتيك

سمینار جوش اصطکاکی اغتشاشی همراه با غلتک کاری همزمان در محل

مقاله لاتین تاثیر حمل و نقل بر آب و هوا همراه با ترجمه فارسیفایل GIS منطقه 12 تهران

پایان نامه شبکه های سیسکو