دانلود رایگان


پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر ناحیه 7 - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر ناحیه 7 تعداد صفحات : 96 و قابل ویرایش 1-1- مقدمه مساله حجاب که یک دستور دینی است از موضوعات مهم و کلیدی جوامع اسلامی است که با بسیاری از مسایل پیوند خورده است ودارای ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی گردیده است . این موضوع از جهتی که مو

دانلود رایگان پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر ناحیه 7تعداد صفحات : 96 و قابل ویرایش1-1- مقدمهمساله حجاب که یک دستور دینی است از موضوعات مهم و کلیدی جوامع اسلامی است که با بسیاری از مسایل پیوند خورده است ودارای ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی گردیده است .این موضوع از جهتی که مورد خطاب آن بیشتر زنان جامعه اسلامی است،به نیمی از جمعیت جامعه ارتباط پیدا می کند ولی از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند در واقع به همه افراد جامعه مربوط می شود و کل جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. هرچند حجاب در تمام ادیان آسمانی مورد توجه بوده است ولی دین مبین اسلام بعنوان آخرین و کاملترین ادیان به موضوع حجاب توجهی خاص دارد.دین اسلام بعنوان یک حکم الهی به زن می آموزد و بهتر بگویم دستور می دهد در برخورد با مرد و در پوشش خود حدودی را رعایت کند تا ضمن حضور خویش در فعالیت های مختلف جامعه اسلامی نقش اساسی خود را بعنوان مربی واقعی انسان بخوبی ایفا نماید.موضوع حجاب همواره بعنوان یک مساله جنجالی و پر هیاهو در بین طرفداران و مخالفین حجاب در داخل و خارج کشور مطرح بوده است و دشمنان ما به این مساله توجه زیادی دارند و علت توجه آنان عمدتا مبارزه با حجاب بعنوان یکی از مهمترین نشانه های اصالت فرهنگی در مقابل تجاوزگران و بیگانگان است.دربین جوامع اسلامی برسر مساله حجاب ونیز تا حدودی چگونگی آن اختلاف نظر وجود دارد و همه آنها یکسان به این مساله نمینگرند و در رعایت و التزام به آن یکسان عمل نمیکنندبه گونه ای که عده ای از مردم جوامع وکشورهای اسلامی کاملا به آن مقیدند،عده ای هم هیچ قیدوبندی به آن ندارند،وعده اي تا حدودی آن را رعایت می کنند. این همه اختلاف در رفتار مسلمین با وجود پیامبرواحد،کتاب آسمانی واحد و نزدیکی نظرات علما و فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره حجاب و پوشش ناشی ازچه عواملی است؟چرا در یک جامعه اسلامی زنان و دخترانی وجود دارند که توجه کافی به پوشش اسلامی ندارند وازآن مهمتر اینکه در بسیاری از موارد مشاهده میشود مادران دارای پوشش مناسب هستند ولی دختران آنها در اجتماع بدحجابندوبعضادر مجالس خصوصی گرفتار بی حجابی می شوند.چرا در کشور اسلامی ایران با گذشت بیش ازدو دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی و باوجود توجه مدارس به این موضوع،انتشار کتب ورسالات مذهبی مختلف و...نسل جوان ما اهمیت کمتری به این مساله داده و گرایش به بدحجابی پیدا می کنند.هرچند تا کنون در خصوص مساله حجاب و عوامل بد حجابی سخنرانیهای زیادی شده است و کتابهای زیادی به رشته تحریر درآمده است ولی کماکان جامعه دچار بد حجابی است.به نظر می رسد یکی از دلایل مهم گرایش رو به رشد دختران جوان به بد حجابی،عدم آشنایی آنان به مفهوم و فلسفه حجاب و رابطه دین و دستورات دینی با سعادت و شقاوت انسانهاست و همچنین نقش خانواده،مدرسه،دوستان،رسانه های گروهی و ماهواره و...از جمله مواردی هستند که در موضوع بد حجابی حایز اهمیت هستند وهر کدام در جای خود تاثیر بسزایی در کاهش ویا افزایش بدحجابی عهده دار می باشند.دراین پژوهش سعی بر این است نقش هر کدام از عوامل فوق در میزان گرایش به بد حجابی دختران دبیرستانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.امید آنکه نتایج این پژوهش بتواند در ترویج حجاب اسلامی وجلوگیری از گسترش بد حجابی و کاهش این ناهنجاری اجتماعی موثر واقع گردد.فصل اول:طرح تحقیق 1-1- مقدمه1-2- بیان مساله پژوهش1-3-اهمیت وضرورت تحقیق1-4-اهداف تحقیق1-5-فرضیه هاوپرسشها1-6-تعاریف عملیاتیفصل دوم:بررسی پشینه پژوهش 2-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان2-2-1 - از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی2 2-2-3-گسترش فساد در جامعه 2-2-4-آسيب پذيري فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی2-3-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها2-4-عوامل بدحجابی در قبل از انقلابتهاجم فرهنگی پس از انقلاب -2-2-سستی بنیان خانواده2-6- قرآن وحجاب2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد 2-6-2- دواستثناء2-6-3-بررسی اقوال2-6-4- کیفیت پوشش2-6-5-استثناءدوم 2-6-6-جلبابفصل سوم: روش تحقیق1-3-تعريف جامعه آماری2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری3-3-حجم نمونه و روش تعیین آن3-4-روش گردآوری داده ها3- 5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه 3-6- طرح پژوهش3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها 3-8- محدودیتهای تحقیق3-9- متغیرهای مستقل و وابسته فصل چهارم:یافته های تحقیق4-1-1-ميزان پذيرش حجاب در بين دختران 4-1-2- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در اديان ديگر4-1-3- آيا چادر همان پوشش كامل است؟4-1-4- شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب4-1-6-تشويق خانواده برحجاب دختران4-1-7- تأثير خانواده بر پوشش دختران4-1-8-تأثير پوشش دوستان 4-1-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه4-1-10-تأثير رفتار مسئولين مدرسه برروی پوشش دختران4-1-11-تأثير اقوام وهمسايگان بر پوشش دانش آموزان دختر4-1-12-تأثير خودنمائی بر پوشش دختران4-1-13-لباس و مد4-1-16-پوشش وموفقيت در ازدواج4-1-14-عقده های روانی و كمبود عاطفی4-1-15-پوشش وعدم موفقيت در ازدواج4-1-16-پوشش وموفقيت در ازدواج4-1-17-نقش حجاب در ازدواج درطلاق4-1-18-نقش حجاب درطلاق4-1-19-تأثير حجاب در خودآرايی4-1-20-حجاب و حفظ معنويت4-1-21-حجاب و اعتدال روحی4-1-22-مدگرايی و اقتصاد خانواده4-1-23-تأثير از مراكز بزهكاری در پذيرفتن پوشش4-1-24-ميزان اعتقاد فرد به حجاب4-1-25-نقش فيلمهای سينمائی در ترويج بدحجابی4-1-26-نقش برنامه های تلويزيون در ترويج بدحجابی4-1-27-ماهواره و ترويج بدحجابی يا بی حجابی4-1-27-ماهواره و ترويج بدحجابی يا بی حجابی4-1-28-نقش فيلمهای ويدئوئی ، سی دی درترويج بد حجابی يابی حجابی 4-1-29-برنامه های تلويزيونی و ارائه الگوهای برتر پوشش4-1-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب4-2-تحليل داده ها4-2-1-پذيرش حجاب4-2-2-پذيرش چادر4-2-3-آشنائی با حجاب در ساير اديان4-2-4-آشنائی با حدود حجاب در اسلام 4-2-5-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجابجمع بندی نظرات در خصوص ميزان شناخت دانش آموزان4-2-6-تشويق خانواده درر عايت پوشش4-2-7-تأثيررعايت حجاب ازطرف نزديكان بر پوشش دانش آموزان 4-2-8-تأثير پوشش همكلاسيهاودوستان بردانش آموز 4-2-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه برحجاب دانش آموزان4-2-10-تاثير برخورد مسئولين مدرسه در حجاب دانش آموزانجمع بندي نظرات در خصوص ميزان تاثير مراكز آموزشي در پوشش دانش آموزان4-2-11-ميزان تأثير رعايت حجاب اقوام و همسايگان برحجاب دانش آموزان4-2-12-بدحجابی و خودنمائی4-2-13-بدحجابی و مد4-2-14-بدحجابی و عقدهای روانیجمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی 4-2-15- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران 4-2-16-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران 4-2-17- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج 4-2-18-پوشش و طلاق 4-2-19-پوشش در پائين آوردن انگيزه خودآرايی 4-2-20-رعايت پوشش و حفظ معنويت4-2-21-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد4-2-22-مدگرائی و اقتصادخانواده 4-2-23-تأثيربازديدازمراكز بزهكاری در پذيرش پوشش دختران 4-2-24-ارزيابی حجاب خود 4-2-25-رسانه ها و ترويج بدحجابی4-2-26-تأثيربرنامه های تلويزيونی درترويج بدحجابی وبی حجابی4-2-27-تأثيربرنامه های ماهواره ای درترويج بدحجابی جهانی 4-2-28-تأثير فيلمهای ويدئويی و سی دی در ترويج بدحجابی 4-2-29-تلويزيون و ارائه الگوهای برتر پوشش جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترويج بدحجابی 4-2-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسبهاومجلات در جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب تحلیل استنباطی فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج 5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها 5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش 5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهشجمع بندی ونتجیه گیری:5-1-3-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش :5-2-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها 5-3- توصیه ها و پیشنهادات پیوست هاپرسشنامه فهرست منابع

پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر ناحیه 7


شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر ناحیه 7


بدحجابی دانش آموزان


عوامل بدحجابی دانش آموزان


عوامل موثر بدحجابی دانش آموزان


بدحجابی دانش آموزان دختر


دختران بد حجاب


دانش آم
پایان


نامه


شناخت


عوامل


موثر


در


بد


حجابی


دانش


آموزان


دختر


ناحیه


7


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان

بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان دسته: علوم تربیتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 304 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 در این تحقیق با درک اهمیت مسئله پرخاشگری کودکان و دانش آموزان و تأثیر آن ...

دانلود پایان نامه تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان ...

دانلود پایان نامه... اضطراب یکی از رایج ترین اختلالات در بین دانش ­آموزان است که می­ توان به عنوان ریشه بعضی از مشکلات از آن نام برد. بسیار شنیده ایم که کودکان به دلیل اضطراب

بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان ...

بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه دسته: علوم تربیتی بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 184 از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌آموزان در ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بی حجابی

پایان نامه شناخت عوامل مؤثر بر بدحجابی دانش آموزان دختر ... روش تحقیق بد حجابی. ... چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر منطقه 1 قزوین که فرضیه ...

پژوهش بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین ...

پژوهش بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 214 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 تحقیق بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین ...

روش تحقیق,پاورپوینت,پایان نامه,مقاله,پروژه,دانلود,رایگان ...

روش تحقیق,پاورپوینت,پایان نامه,مقاله,پروژه,دانلود,رایگان,سمینار,پروپوزال,انجام ... روش تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادیپروژه و پایان نامه روانشناسی ...

شناخت عوامل مؤثر در بدحجابی دانش آموزان دختر - پارس پروژه

شناخت عوامل مؤثر در بدحجابی دانش آموزان دختر کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی 248 بازدید کد محصول OL806

شناخت عوامل تأثیرگذار بر بدفهمی های مفاهیم جبری دانش ...

هدف اول این پژوهش، ایجاد پرسشنامه ای درباره ی عوامل تأثیرگذار بر بدفهمی های دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان در شهرستان شادگان در مفاهیم جبری، و هدف دوم، ارائه ی راهکاری برای رفع این بدفهمی ها بود.

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش ­آموزان ...

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش ­آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی دسته: علوم تربیتی بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 86 اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث ...

بررسی رابطه بین بدحجابی و فساد اجتماعی و اخلاقی - فارس مقاله

پایان نامه بد حجابی و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان دختر بررسی علل و عوامل سرقت و مسائل و معضلات اجتماعی; بررسی رابطه دین و فساد و بدحجابی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان

بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان ...

بررسی شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر تحقیق بررسی علت اصلی افت تحصیلی دانش آموزان دختر دبستانی بررسی انگیزه تحصیلی در دانش آموزان دوره ابتدایی – Word

دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش ...

- دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه,پایاننامه,دانلود ... بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر.

روانشناسی - blogfa.com

پایان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر. پایان نامه درباره بزهکاری اطفال. پایان نامه برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه

روانشناسی - blogfa.com

پایان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر. پایان نامه درباره بزهکاری اطفال. پایان نامه برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه

دانلود پایان نامه تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان ...

دانلود پایان نامه... اضطراب یکی از رایج ترین اختلالات در بین دانش ­آموزان است که می­ توان به عنوان ریشه بعضی از مشکلات از آن نام برد. بسیار شنیده ایم که کودکان به دلیل اضطراب

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نوجوانان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت آموزشی m.a)) چکیده: هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است ...

شناخت عوامل مؤثر در بدحجابی دانش آموزان دختر - پارس پروژه

شناخت عوامل مؤثر در بدحجابی دانش آموزان دختر کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی 248 بازدید کد محصول OL806

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم ...

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز دسته: روان شناسی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 در این تحقیق هدف اصلی شناسایی عوامل مهم افت تحصیلی دانش آموزان ...

شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر - دانلود رایگان

دانلود رایگان شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر - با فرمت قابل ویرایش word دانلود رایگان عنوان : شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

پایان نامه رشته علوم تربیتی :: پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی ... » بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر » بررسی عوامل موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق ...

شناخت عوامل تأثیرگذار بر بدفهمی های مفاهیم جبری دانش ...

هدف اول این پژوهش، ایجاد پرسشنامه ای درباره ی عوامل تأثیرگذار بر بدفهمی های دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان در شهرستان شادگان در مفاهیم جبری، و هدف دوم، ارائه ی راهکاری برای رفع این بدفهمی ها بود.

شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به ...

نقش حجاب در ازدواج; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با عنوان شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به حجاب

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه دسته: علوم تربیتی بازدید: 22 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد ...

پایان نامه روانشناسی تربیتی: بررسی آموزش خانواده به شیوه ...

شناخت عوامل موثر در رضایت ... آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر شیراز در سال تحصیلی 88-87 ... چون فقط تکه هایی از متن پایان ...

دانلود مقاله راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی - فراپروژه

در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ پژوهشی تحت عنوان شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر در ناحیه ۷ آموزش و پرورش خراسان رضوی توسط اینجانب صورت گرفت که در آن برای محدود کردن دامنه تحقیق و دقیق بودن ...

بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان ...

بررسی شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر تحقیق بررسی علت اصلی افت تحصیلی دانش آموزان دختر دبستانی بررسی انگیزه تحصیلی در دانش آموزان دوره ابتدایی – Word

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه 2 ...

510 - پایان نامه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر 96 511 - پایان نامه شبکه سازی درویندوز nt 175 512 - پایان نامه سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر 70 513 - پایان نامه سیستم فرمان 89

بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان ...

بررسی شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر تحقیق بررسی علت اصلی افت تحصیلی دانش آموزان دختر دبستانی بررسی انگیزه تحصیلی در دانش آموزان دوره ابتدایی – Word

دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش ...

- دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه,پایاننامه,دانلود ... بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر.

بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر

بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی معارف و الهیات بازدید ها 1 فرمت فایل doc حجم فایل 24 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 29 ...

پایان نامه رشته علوم تربیتی :: پایان نامه رشته علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی ... » بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر » بررسی عوامل موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق ...

پروژه انواع سیستم بارکدینگ

گزارش کارآموزی شرکت مواد غذایی آذین شوشتر (مجید)

دانلود فایل آموزشی (ArcHydro (arc gis

بررسی الگوی هزینه درآمد خانوارهای حاشیه نشین شهر مشهد به منظور تبیین الگوی مصرفی آنان

بررسی الگوی هزینه درآمد خانوارهای حاشیه نشین شهر مشهد به منظور تبیین الگوی مصرفی آنانخلاصه ی کتاب بازاریابی و مدیریت بازاریابی ( حسن الوداری) + تست

دانلود پاورپوینت نقش بسته بندی در بازاریابی و توسعه صادرات

دانلود پروپوزال معماری طراحی فرودگاه در بندر لنگه