دانلود رایگان


پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش / فایل Word) تعداد صفحات 140 خلاصه: در سیستمهای قدرت و شبكه‌های انتقال و توزیع انرژی الكتریكی، تك‌تك تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تج

دانلود رایگان پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت (با قابلیت ویرایش / فایل Word) تعداد صفحات 140 خلاصه: در سیستمهای قدرت و شبكه‌های انتقال و توزیع انرژی الكتریكی، تك‌تك تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه‌های هنگفتی را به شبكه تحمیل می‌نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی كشور جلوگیری به عمل می‌آید.برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و كلید‌زنی) در شبكه‌های انتقال و توزیع به كار می‌روند. برقگیرها ضمن اینكه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واكنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره‌برداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملكرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.بر طبق گزارشهای رسیده از تخریب برقگیرهای پست ۲۳۰/۴۰۰ كیلوولت فیروزبهرام و به منظور بررسی علل این حوادث این پروژه را به انجام رسید.در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبكه‌های قدرت پرداخته می‌شود، سپس برقگیرها به عنوان یكی از تجهیزات مهم برای محدود كردن این اضافه ولتاژها معرفی شده و چگونگی طراحی و تعیین پارامترها و مشخصات برقگیر جهت حفاظت مناسب از شبكه مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل چهارم عوامل كلی كه سبب اختلال در عملگرد برقگیر می‌شوند مورد بررسی قرار می‌گیرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم‌افزار EMTP كه قادر است حالات گذرا را بطور دقیق در شبكه آنالیز نماید شبكه مورد نظر شبیه‌سازی شده و شكل موج اضافه ولتاژهای تولید شده در شبكه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسیم شده است.با بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه شكل موج اضافه ولتاژهای تولید شده با شكل موج اضافه ولتاژهای فروزرونانسی،وقوع پدیده فرورزونانسی در پست فیروزبهرام كاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهای ناشی از این پدیده سبب تخریب برقگیرهای این پست گردیده است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی در پست مذكور ارائه شده است. فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱-۱-كلیات ۱-۲-هدف فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها ۲-۱- مقدمه ۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه ۲-۲-۱- اضافه ولتاژهای صاعقه ۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه ۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای كلید زنی (قطع و وصل) ۲-۲-۲-۱- موج استاندارد قطع و وصل یا كلید‌زنی ۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهای كلیدزنی ۲-۲-۲-۲-۱- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از كلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازن ۲-۲-۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای كلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار ۲-۲-۳- اضافه ولتاژهای موقت ۲-۲-۳-۱- مقدمه ۲-۲-۳-۲- خطاهای زمین ۲-۲-۳-۳- تغییرات ناگهانی بار ۲-۲-۳-۴- اثر فرانتی ۲-۲-۳-۵- تشدید در شبكه ۲-۲-۳-۶- تشدید در خطوط موازی فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها ۳-۱- مقدمه ۳-۲- برقگیرهای اكسید روی ۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهای غیر خطی ۳-۲-۲- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها ۳-۲-۳- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی ۳-۲-۴- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اكسید روی ۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامی ۳-۲-۴-۲- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری ۳-۳-۴-۳- حداكثر ولتاژ كار دائم ۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخلیه ۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتی برقگیر ۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتی ۳-۲-۴-۸- حاشیه حفاظتی -۲-۴-۹- جریان مبنای برقگیر ۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع ۳-۲-۴-۱۱- جریان دائم برقگیر ۳-۲-۴-۱۲- جریان تخلیه نامی برقگیر ۳-۲-۴-۱۳- قابلیت تحمل انرژی ۳-۲-۴-۱۴- كلاس تخلیه برقگیر ۳-۲-۵- انتخاب برقگیرها ۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ كار دائم برقگیر فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اكسید روی ۴-۱- مقدمه ۴-۲- اشكالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر ۴-۳- پایین بودن كیفیت قرص‌های وریستور ۴-۴- پیرشدن قرص‌های اكسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان ۴-۵- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اكسید روی ۴-۶- عدم كیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها ۴-۷- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر ومحل آن در شبكه ۴-۷-۱- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل ۴-۷-۲- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV ۴-۸- اشكالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر ۴-۸-۱- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر ۴-۸-۲- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر ۴-۸-۳- اكسید شدن و خرابی كنتاكتهای مدارات خارجی برقگیر فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ كیلوولت فیروز بهرام ۵-۱- مقدمه ۵-۲- شناسایی پدیده فرورزونانس ۵-۳- فرورزونانس ۵-۳-۱- فرورزونانس سری یا ولتاژی ۵-۳-۲- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی ۵-۴- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس ۵-۴-۱- مدل پایه ۵-۴-۲- مدل زیر هارمونیك ۵-۴-۳- مدل شبه پریودیك ۵-۴-۴- مدل آشوب گونه ۵-۵- شناسایی فرورزونانس ۵-۶- جمع‌آوری اطلاعات شبكه وپست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست فیروز‌ بهرام ۵-۷- بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فیروز بهرام ۵-۷-۱-مدلسازی ومطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp ۵-۷-۱-۱- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه ۵-۷-۱-۲- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه ۵-۷-۱-۳- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست فیروز بهرام الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فیروز بهرام فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۶-۱- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ضمائم منابع و مراجع

پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت


پایان نامه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت


دانلود پایان نامه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت


بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت


اضافه ولتاژها درسیستم های قدرتپروژه


بررسی


اضافه


ولتاژها


درسیستم


های


قدرت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بين الملل Ripe

ترجمه مقاله - بررسی انجماد جهت دار آلیاژهای روی - آلومینیوم

پاورپوینت بررسی نسل های تلفن همراه- نسل اول G1

دانلود نقشه اتوکد شهر چالوس با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود کتاب Geological Structures and Maps

دانلودو مقاله رباتها و نانورباتيكهای هوشمند پزشكیکنترل بدون سنسور موتورهای القایی