دانلود رایگان


مروری بر انواع روش های جستجوی ساخت یافته و کاربرد آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان مروری بر انواع روش های جستجوی ساخت یافته و کاربرد آنها تعداد صفحات : 45 با فرمت ورد فهرست مطالب 1. مقدمه 3 2 . انواع سيستم هاي نرم افزاري 3 2. 1. سيستم تصميم يار(DSS) 4 2. 1. 1. ويژگيها و قابليتهاي DSS 5 2. 1. 2. زيرسيستم هاي DSS 6 2. 2. سيستم خبره 6 2. 2. 1. ساختار سيستم هاي خبره

دانلود رایگان مروری بر انواع روش های جستجوی ساخت یافته و کاربرد آنهاتعداد صفحات : 45 با فرمت ورد فهرست مطالب 1. مقدمه 3 2 . انواع سيستم هاي نرم افزاري 3 2. 1. سيستم تصميم يار(DSS) 4 2. 1. 1. ويژگيها و قابليتهاي DSS 5 2. 1. 2. زيرسيستم هاي DSS 6 2. 2. سيستم خبره 6 2. 2. 1. ساختار سيستم هاي خبره 6 3. بهينه سازي در سيستم هاي رابطه اي 7 3. 1. مروري بر پردازش پرس و جو 7 3. 2. بهينه سازي پرس و جو 8 4. جستجو 9 4. 1. روشهاي جستجوي ساخت يافته 9 4. 1. 1. جستجوي اول بهترين 9 4. 1. 1. 1. کمينه کردن هزينه تخميني براي رسيدن به يک هدف : جستجوي حريصانه 9 4. 1. 1. 2. کمينه کردن هزينه کل مسير: جستجوي A* 10 4. 1. 2. جستجو با حافظه محدود 10 4. 1. 2. 1. جستجوي A* عمقي تکراري (IDA*) 10 4. 1. 2. 2. جستجوي A* ساده شده با محدوديت حافظه SMA*)) 10 4. 1. 3. الگوريتم هاي بهبود تکرار شونده 11 4. 1. 4. الگوريتم ژنتيک 11 4. 2. جستجوي توزيع شده (الگوريتمهاي جستجو در عاملها) 12 4. 2. 1. تعريف مساله ارضاي محدوديت (CSP) 13 4. 2. 2. الگوريتم تصفيه 14 4. 2. 3. الگوريتم سازگاري برمبناي فرااستدلال 15 4. 2. 4. عقبگرد آسنکرون 16 4. 2. 5. جستجوي الزام ضعيف آسنکرون 16 4. 3. مساله يافتن مسير 16 4. 3. 1. تعريف مساله يافتن مسير 16 4. 3. 2. برنامه نويسي پوياي آسنکرون 17 4. 3. 3. A* بي درنگ يادگير(LRTA*) 17 4. 3. 4. A* بي درنگ (RTA*) 18 4. 3. 5. جستجوي هدف متحرک (MTS) 18 4. 3. 6. جستجوي دوطرفه بي درنگ(RTBS) 19 4. 3. 7. جستجوي چندعامله بي درنگ 21 4. 4. بازيهاي دو نفره 22 4. 4. 1. فرموله کردن بازيهاي دو نفره 22 4. 4. 2. رويه Minimax 22 4. 4. 3. هرس β-α 22 5. فرااکتشافات در بهينه سازي ترکيبي 23 5. 1. تعاريف اوليه 23 5. 2. طبقه بندي فرااکتشافات 26 5. 3. روشهاي خط سير 27 5. 3. 1. جستجوي محلي پايه 28 5. 3. 2. آنيلينگ شبيه سازي شده 28 5. 3. 3. جستجوي ممنوع 30 5. 3. 4. روشهاي جستجوي محلي کاوشگرانه 31 5. 3. 4. 1. GRASP 31 5. 3. 4. 2. جستجوي همسايگي متغير 31 5. 3. 4. 3. جستجوي محلي هدايت شده 32 5. 3. 4. 4. جستجوي محلي تکراري 33 5. 4. روشهاي مبني بر جمعيت 33 5. 4. 1. محاسبه تکاملي 33 5. 4. 1. 1. جستجوي پخشي و اتصال مجدد مسير 36 5. 4. 1. 2. الگوريتم هاي تقريب توزيع 37 5. 4. 2. بهينه سازي گروه مورچه ها(ACO) 37 5. 5. ديدگاه متمرکزسازي و متنوع سازي 38 5. 5. 1. متمرکزسازي و متنوع سازي 39 5. 5. 2. کنترل استراتژيک متمرکزسازي و متنوع سازي 39 5. 5. 3. ترکيب فرااکتشافات 40 6. خلاصه و نتيجه گيري 43 7. مراجع 44

مروری بر انواع روش های جستجوی ساخت یافته و کاربرد آنها


سيستم هاي نرم افزاري


بهینه سازی


سيستم تصميم يار


DSS


سيستم خبره


جستجو


search


جستجوي ساخت يافته


جستجوي حريصانه


جستجوي A*


IDA*


الگوريتم ژنتيک


يافتن مسير


A* بي درنگ


جستجوي دوطرفه بي
مروریبر


انواع


روش


های


جستجوی


ساخت


یافته


و


کاربرد


آنها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت مدل سازی غذا و فرآیندهای غذایی

پروپوزال ماست سویا

پروپوزال آماده مصادیق واشکال فساداداری

دانلود گزارس کارآموزی تجهیزات پزشکی

Nutritional Modelling for Pigs and Poultry-CABI (2015)

پروپوزال ارشد مرمت و ساماندهی بافت قدیم با رویکرد باززنده سازی و احیای خاطره جمعی