دانلود رایگان


رابطه بین شخصیت و سبک های موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه رابطه بین شخصیت و سبک های موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور تعداد صفحات : 50 با فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اوّل : كليات تحقيق 1ـ1ـ مقدمه 1 1ـ2ـ بيان مسئله 2 1ـ3ـ اهميت وضرورت تحقیق 3 1ـ4ـ اهداف تحقيق 3 1ـ4ـ1ـ اهداف کلی تحقيق 3 1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی تحقيق 4 1ـ5

دانلود رایگان پایان نامه رابطه بین شخصیت و سبک های موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نورتعداد صفحات : 50 با فرمت ورد و قابل ویرایشفهرست مطالب: عنوان صفحهفصل اوّل : كليات تحقيق 1ـ1ـ مقدمه 1 1ـ2ـ بيان مسئله 21ـ3ـ اهميت وضرورت تحقیق 31ـ4ـ اهداف تحقيق 31ـ4ـ1ـ اهداف کلی تحقيق 31ـ4ـ2ـ اهداف جزئی تحقيق 41ـ5ـ فرضيه های تحقیق 41ـ6ـ متغیر های تحقیق 51ـ7ـ تعاريف 51ـ7ـ1ـ تعريف مفهومی 51ـ7ـ2ـ تعريف عملیاتی 8فصل دوّم: پیشینه تحقيق 2ـ1ـ پیشینه تحقیق 92ـ1ـ1ـ بررسی شخصیت 9 2ـ1ـ2ـ تعریف های شخصیت 92ـ1ـ3ـ اهمیت موضوع شخصیت 112ـ1ـ4ـ رابطه درونگرایی و برونگرایی ازدیدگاه یونگ 112ـ1ـ5ـ تیپ های روان شناختی ازدیدگاه یونگ 122ـ1ـ6ـ رویکرد صفت 132ـ1ـ7ـ ماهیت شخصیت ازدیدگاه آلپورت 142ـ1ـ8ـ صفات شخصیت ازدیدگاه آلپورت 142ـ1ـ9ـ ابعاد شخصیت ازدیدگاه هانس آیزنگ 152ـ1ـ10ـ رویکردکتل به صفات مشخص 162ـ1ـ11ـ آرنولدباس و رابرت پلامین، نظریه خلق وخو 192ـ1ـ12ـ شخصیت ازدیدگاه اسلام قرآن(شاکله) 202ـ1ـ13ـ تعریف واژه موسیقی 212ـ1ـ14ـ تعریف موسیقی و صوت 222ـ1ـ15ـ پیدایش موسیقی 232ـ1ـ16ـ نهضت علمی موسیقی درایران 242ـ1ـ17ـ سه عامل اصلی موسیقی(ملودی، ریتم، هارمونی) 252ـ1ـ18ـ تقسیم بندی موسیقی 262ـ1ـ19ـ آشنایی باچنداصطلاح متداول دیگر 262ـ1ـ20ـ راه های فهم موسیقی 272ـ1ـ21ـ پاسخ به سوالی دیرینه درزمینه شنیدن ونواختن موسیقی 282ـ1ـ22ـ طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی 292ـ1ـ23ـ موسیقی ازدیدگاه اسلام 342ـ1ـ24ـ موسیقی ازدیدگاه روانشناسی 352ـ2ـ پیشینه عملی 362ـ2ـ1ـ پیشینه داخلی 362ـ2ـ2ـ پیشینه خارجی 37فصل سوّم: روش شناسي تحقيق ــ روش تحقيق 38ــ جامعه تحقیق 383ـ3ـ نمونه تحقیق 383ـ3ـ1ـ حجم نمونه 383ـ3ـ2ـ روش نمونه گیری 38ــ ابزارتحقیق 38ــ روش اجرا وگردآوری اطلاعات 396ـ3ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 39فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقيق 4ـ1ـ نتایج توصیفی یافته ها 404ـ2ـ نتایج آمار استنباطی 46فصل پنجم: بحث و تفاسیرنتایج 5ـ1ـ بحث وتفسیرنتايج 525ـ2ـ نتيجه گيري کلی 535ـ3ـ پیشنهادات 535ـ3ـ1ـ پیشنهادات کاربردی 535ـ3ـ2ـ پیشنهادات تحقیقی 545ـ4ـ مشكلات ومحدودیت های تحقیق 54منابع 55پیوست پرسشنامه شخصیتی (NEO) 56پاسخنامه تست شخصیتی 59پاسخنامه تست شخصیتی پنج عامل NEO 60پرسشنامه موسیقی 61چکیده .....الف) فهرست جداول جدول(4ـ1): جدول فراونی و درصد دردوجنس زن ومرد 40 جدول(4ـ2): جدول توزیع فراوانی و درصد رشته های تحصیلی دانشگاهی 41 جدول(4ـ3): جدول توزیع فراوانی و درصد سبک های موسیقی 43 جدول(4ـ4): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس های آزمون NEO 45 جدول(4ـ5): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس روان رنجورخویی(بعد شخصیتی روان رنجورخویی) درهریک ازدوموسیقی تندوکند 46 جدول(4ـ6): جدول مقایسه ی بعد شخصیتی روان رنجورخویی درافراد علاقمندبه دوسبک موسیقی تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 46جدول( 4ـ7): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس برون گرایی(بعد شخصیتی برون گرایی) درهریک ازدوموسیقی تندوکند 47جدول (4ـ8): جدول مقایسه ی بعد شخصیتی برون گرایی درافراد علاقمندبه دوسبک موسیقی تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 47جدول(4ـ9): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس انعطاف پذیری(بعدشخصیتی انعطاف پذیری) درهریک ازدو موسیقی تندوکند 48جدول(4ـ10): جدول مقایسه ی بعدشخصیتی انعطاف پذیری درافراد علاقمند به دوسبک موسیقی تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 48جدول(4ـ11): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس دلپذیربودن (بعد شخصیتی دلپذیربودن) درهریک ازدوسبک موسیقی تندوکند 49جدول(4ـ12): جدول مقایسه ی بعدشخصیتی دلپذیربودن درافراد علاقمند به دوسبک موسیقی تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 49جدول(4ـ13): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس باوجدان بودن (بعد شخصیتی باوجدان بودن) درهریک ازدوسبک موسیقی تندوکند 50جدول(4ـ14): جدول مقایسه ی بعدشخصیتی باوجدان بودن درافراد علاقمند به دوسبک موسیقی تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 50ب)فهرست نمودارهانمودار(4ـ1): نمودار ستونی توزیع فراوانی در دوجنس مرد و زن 41 نمودار(4ـ3): نمودار ستونی توزیع فراوانی سبک های موسیقی(تندوکند) 44 1ـ1ـ مقدمه هنر درطول تاریخ وسیله ای برای سازگاری، انعطاف، خلاقیت، عشق و دوستی و آرامش مردم بوده است. دراین میان موسیقی به دلیل داشتن انرژی، تحرک و جاذبه ذاتی، بسیارنافذ و دلکش بوده و به طرزفوق العاده ای بشر را به خود مشغول کرده است. موسیقی مانند یک زبان مکالمه و به دلیل همگانی بودن و نیاز عمومی به آن در واقع نوعی زبان مادری و درونی بشر است. زبانی که هر روز به صورت های مختلف، کلمه ها و مفاهیم آن را می شنویم و حس می کنیم. موسیقی نیازی فیزیولوژیک، ذهنی، احساسی، اجتماعی و فرهنگی در زندگی انسان است و ازطریق این نیازها ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است. موسیقی رابطه زیستی وفیزیولوژیک بامغز آدمی دارد. ریتم، محرک بیولوژیک و ملودی مولد لذت، خوشی و خیال انگیزی است به این دلیل کوچکترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را برمی انگیزد و تحریک می کند. موسیقی از احساس برخاسته و با آن شکل و تحول یافته است. موسیقی هرملتی معرف روحیه و سیرعاطفی و حالت روحی آن است. ازاین رو باشناخت موسیقی اقوام می توان به روش ها ونگرش های عاطفی و رفتاری آنها پی برد و رفتارهای احساسی آنها را پیش بینی کردکه چگونه متأثر وچگونه برانگیخته می شوند، چطور واکنش نشان می دهند و روحیه و حساسیت های آنها چگونه است. ریتم ها، ملودی ها، فواصل فیزیکی وگردش آهنگین موسیقی هرمنطقه ای براساس طبیعت، گنجایش ظرفیت عاطفی ونگرش های حسی وحرکتی مردم آن شکل گرفته و جلوه وانعکاسی از درون آن منطقه است. (زاده محمدی، علی1384 ، 12-11 ) اینک لازم است دراین مقدمه اندکی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفتگو شود. بعضی از هنرمردان خواسته اند هنرهای زیبا را بایکدیگر مقایسه کنند و شدت تأثیر یکی را بردیگری بیان نمایند بخصوص درتأثیر شعر و موسیقی و اهمیت یکی بردیگری سخن گفته اند. اما واضح است آن تأثیری که موسیقی درعموم مردم دارد برای شعرمیسر نیست زیرا موسیقی زبانی است عمومی و با هردلی راز و نیاز دارد، ولی فهم دقیق مفاهیم و معانی شعر برای همه کس میسرنیست و تنها طبقه خاصی به این فن آگاهی دارند. (خالقی،روح الله،1371، ص4)دراین مقدمه لازم است اندکی هم درمورد شخصیت توضیح داده شود. صاحبنظران حوزه شخصیت و روانشناسی ازکلمه شخصیت تعریف های گوناگونی ارائه داده اند. ازنظر ریشه ای، گفته شده است که کلمه شخصیت که برابرمعادل کلمه personality انگلیسی یا personalite فرانسه است درحقیقت ازریشه لاتین persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بودکه دریونان و روم قدیم بازیگران تئاتربرچهره می گذاشتند. این تعبیرتلویحاً اشاره براین مطلب داردکه شخصیت هرکس ماسکی است که اوبرچهره خود می زند تا وجه تمیز او ازدیگران باشد. درزبان عامه، شخصیت به معانی دیگری به کارمی رود. مثلاً وقتی گفته می شود که کسی باشخصیت است، یعنی اینکه او دارای ویژگی هایی است که می تواند افراد دیگر را تحت نفوذ خود قراردهد یا متانت و وقار ویژه ای دارد. همین طور درنقطه مقابل آن بی شخصیت به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته بازهم دیگران را تحت تأثیرقرارمی دهد، امادرجهت منفی. همچنین کلمه شخصیت درعرف به عنوان چهره مشهور وصاحب صلاحیت درحوزه های مختلف به کار می رود، همچون شخصیت سیاسی، شخصیت علمی، شخصیت هنری و ازاین قبیل. اما در روانشناسی، شخصیت به مفهومی متفاوت از آنچه ذکرشد، تعریف می شود، مثلاً، در روان شناسی همه کس دارای شخصیت است و بنابراین، اصطلاحی به نام بی شخصیت در روان شناسی وجودندارد. (کریمی، یوسف،1374، ص6و5)1ـ2ـ بیان مسأله باتوجه به اینکه شخصیت افراد متفاوت است و دارای خصایص منحصربه فرد هستند و درشرایط گوناگون رفتارهای متفاوتی دارند وباتوجه به اینکه بعضی ازعلاقه ها مانند علاقه به رنگ های خاصی وعلاقه به مدل های موهای خاصی می تواند نشان دهنده ویژگی های شخصیتی خاصی باشند. درهرحال سوالات باقی مانده راجع به رابطه میان تفاوتهای فردی و استفاده های گوناگونی است که ازموسیقی می شودکه مربوط به زندگی روزانه هرفرد است، یعنی آنکه، آیا افراد باشخصیت های مختلف به روش های مختلفی به موسیقی گوش می دهند یا نه؟ درمیان نسل جوانترکه نوعاً به موسیقی پاپ و راک یا الکترونیکی علاقه دارند و باتوجه به مجموعه سخنان گفته شده درمورد شخصیت و موسیقی جای سوال داردکه آیا بین شخصیت و سبک های موسیقی ارتباط معنی داری وجود دارد یا نه؟ (فرونهام و چامارو , 2007 )1ـ3ـ اهمیّت و ضرورت تحقیق این تحقیق که در واقع میزان گرایش افراد را نسبت به موسیقی آرام و تند باتوجه به بعدهای پنج عاملی می سنجد و همینطور تأثیر این سبک ازموسیقی را بر روی افراد مورد بررسی قرارمی دهد و می تواند ازجنبه های مختلف حائز اهمیت باشد و می تواند به افراد درشناخت خود وشناخت دیگران کمک کند. تلاش برای خویشتن شناسی و خودکاوی برهرفردی لازم است و این کار ازدوجهت حائز اهمیت است: یکی ازنظرخود فرد و دیگر ازنظراجتماعی. بدین معنی که افراد با آشنا شدن نسبت به دنیای درون خود و شناخت خود، و حل تعارض های درونی خود به رشدکامل شخصیت خودکمک می کنند. به این ترتیب به عنوان یک انسان کامل وبرخوردار ازحق تفاهم دراجتماع خود می توانند، کمکی هرچند جزئی به بهبود در روابط انسانی دراجتماع بنمایند. درعین حال شناختن این مسئله که افراد دارای ویژگی های شخصیتی خاصی به چه نوع موسیقی(تند وآرام) گرایش دارند و این موسیقی چه تأثیری درحالات روانی آنها می گذارد می تواند دارای اهمیت باشد. و درزمینه شناخت خود و دیگران به ما کمک می کند. ودر زمینه بهداشت روانی نیز می تواند موثر باشد. و درحفظ و سلامت روانی افراد و درپیشگیری ازبیماری ها موثرباشد. و درنهایت می توان از آن در درمان افراد استفاده کرد و به عبارتی در موسیقی درمانی ازآن سود جست و روشهای بهتر و موثرتری را برای درمان بیماران روانی بکاربرد. وهمچنین می تواندکمک های زیادی برای سازندگان و خوانندگان موسیقی، برای بهترکارکردن باموسیقی و موردتوجه قرار دادن آن به مخاطبان خود وجذب بیشترآنها به فروش بیشتر و درنتیجه برای کسب درآمد بیشتر باشد. بعضی ازمردم درحال حاضر استفاده موثری ازموسیقی و درک مفاهیم آن نداشته اند. مثلاً در رستورانها و مغازه ها و یادیگر محیط های تجاری بدون آنکه هیچ کنترل فعالی روی آن داشته باشند و افراد باید بتوانند ازلحاظ روانشناختی خود به گوش دادن آن نظم وترتیب خاصی بدهند.1ـ4ـ اهداف تحقیق1ـ4ـ1ـ اهداف کلی تحقیقمقایسه بعدهای شخصیتی و نوع سبک های مورد علاقه موسیقی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکزبهشهر.1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق1) مقایسه بعد روان نژندگرایی و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر. 2) مقایسه بعد برونگرایی و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر. 3) مقایسه بعد انعطاف پذیری و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر. 4) مقایسه بعد دلپذیربودن و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر. 5) مقایسه بعد باوجدان بودن و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر. 1ـ5ـ فرضیه های تحقیق1ـ5ـ1ـ فرضیه: افراد برونگرا به سبک های موسیقی تند علاقه بیشتری دارند.1ـ5ـ2ـ سؤال1ـ5ـ2ـ1: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان روان نژندگرایی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.1ـ5ـ2ـ2: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان برونگرایی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.1ـ5ـ2ـ3: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان انعطاف پذیربودن تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.1ـ5ـ2ـ4: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان دلپذیربودن تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.1ـ5ـ2ـ5: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان باوجدان بودن تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.

پایان نامه رابطه بین شخصیت و سبک های موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور


تحقیق درباره رابطه بین شخصیت و سبک موسیقی


مقاله در مورد رابطه بین سبک موسیقی و شخصیت هنرمند


پایان نامه درباره شخصیت و سبک موسیقی


موسیقی


شخصیت هنرمندرابطه


بین


شخصیت


و


سبک


های


موسیقی


در


بین


دانشجویان


دانشگاه


پیام


نور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


استاندارد جوشکاری wps و اهمیت آن

تحلیل ساختار طنز در آثار علّامه دهخدا

پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش: نفوذ پذیری با بار افتان در 18 اسلاید کاملا قابل ویرایش

نحوه صحیح تربیت فرزندان از قبل از انعقاد نطفه تا کودکی ونوجوانی در آموزه های دینی

دانلود پاورپوینت عمران - عملکرد پی ها در هنگام زلزله

بانک سوالات جامع راهنمایی و رانندگی

پیشینه تحقیق دیابت

پاورپوینت تحلیل مرکز اداری جانسون واکس فرانک لوید رایت

چگونه بازیهای کامپیوتری رامدیریت وکنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود